Sumala kan Mateo 25:1-46

  • TIGAMAN HAN PRESENSYA HAN KRISTO (1-46)

    • Ilustrasyon mahitungod han napulo nga birhen (1-13)

    • Ilustrasyon mahitungod han mga talanton (14-30)

    • Mga karnero ngan mga kanding (31-46)

25  “Hito nga panahon an Ginhadian han langit maipapariho ha napulo nga birhen nga nagdara han ira mga lampara+ ngan ginawas basi tapoon an karaslon nga lalaki.+  An lima ha ira diri maaramon, ngan an lima maaramon.+  Kay an mga diri maaramon nagdara han ira mga lampara kondi waray magdara hin reserba nga lana,  pero an mga maaramon nagdara hin lana ha ira mga surudlan upod han ira mga lampara.  Tungod kay nalalangan an karaslon nga lalaki, ginpiraw hira ngatanan ngan nahingaturog.  Ha katutnga gud han gab-i may ginuliat: ‘Aadi na an karaslon nga lalaki! Gawas kamo basi tapoon hiya.’  Katapos, binuhát ito ngatanan nga birhen ngan gin-andam an ira mga lampara.+  An mga diri maaramon nagsiring ha mga maaramon, ‘Tagi kami han iyo lana, kay mapaparong na an amon mga lampara.’  An mga maaramon binaton, nga nasiring: ‘Bangin diri ini umigo ha amon ngan ha iyo. Kadto lugod kamo ha mga nagbabaligya hini, ngan palit kamo han para ha iyo.’ 10  Paglakat nira basi pumalit, inabot an karaslon nga lalaki. An mga birhen nga andam sinulod kaupod niya ngadto ha panagtawo ha kasal,+ ngan ginsadhan an purtahan. 11  Katapos, inabot liwat an iba pa nga mga birhen, nga nasiring, ‘Ginoo, Ginoo, abrihi kami!’+ 12  Binaton hiya, ‘Susumatan ko kamo han kamatuoran, diri ako nakilala ha iyo.’ 13  “Salit padayon nga magbantay,+ kay diri kamo maaram han adlaw o han oras.+ 14  “An Ginhadian pariho liwat hin tawo nga mabiyahe ha iba nga nasud nga nagpatawag han iya mga uripon ngan igintapod ha ira an iya mga panag-iya.+ 15  An usa nga uripon gintagan niya hin lima ka talanton,* an usa naman duha ka talanton, ngan an usa pa usa ka talanton, nga an kada tagsa gintagan sumala han iya abilidad, katapos nagbiyahe na hiya. 16  An kinarawat han lima ka talanton linakat dayon ngan iginnegosyo ito ngan nakaganansya hin lima pa. 17  Sugad man, an kinarawat han duha nakaganansya hin duha pa. 18  Pero an uripon nga kinarawat hin usa la linakat ngan nag-ukad ha tuna ngan igintago an kwarta* han iya agaron. 19  “Paglabay hin maiha nga panahon, inabot an agaron hito nga mga uripon ngan nakigtuhay ha ira.+ 20  Salit an kinarawat han lima ka talanton dinaop ngan nagdara hin lima pa ka talanton, nga nasiring, ‘Agaron, gintaporan mo ako hin lima ka talanton; kitaa, nakaganansya ako hin lima pa ka talanton.’+ 21  An iya agaron nagsiring ha iya: ‘Maopay an imo ginbuhat, maopay ngan matinumanon nga uripon! Matinumanon ka ha pipira nga butang. Tutokahan ko ikaw ha pagdumara han damu nga butang.+ Malipay ka upod han imo agaron.’+ 22  Sunod, an kinarawat han duha ka talanton dinaop ngan nagsiring, ‘Agaron, gintaporan mo ako hin duha ka talanton; kitaa, nakaganansya ako hin duha pa ka talanton.’+ 23  An iya agaron nagsiring ha iya: ‘Maopay an imo ginbuhat, maopay ngan matinumanon nga uripon! Matinumanon ka ha pipira nga butang. Tutokahan ko ikaw ha pagdumara han damu nga butang. Malipay ka upod han imo agaron.’ 24  “Ha urhi dinaop an uripon nga kinarawat han usa ka talanton ngan nagsiring: ‘Agaron, maaram ako nga istrikto ka nga tawo, nga nag-aani han waray mo igsabwag ngan nagtitirok hadton diri ikaw an nagpalíd.+ 25  Salit nahadlok ako ngan linakat ngan igintago ha tuna an imo talanton. Adi, ibabalik ko na kon ano an imo.’ 26  An iya agaron nagsiring ha iya: ‘Maraot ngan hubya nga uripon, diri ba maaram ka nga gin-aani ko an waray ko igsabwag ngan gintitirok adton diri ako an nagpalíd? 27  Kon sugad, igindeposito mo unta ha bangko an akon kwarta,* ngan ha akon pag-abot nakarawat ko unta ito nga may tubo. 28  “‘Salit kuhaa ha iya an talanton ngan ihatag ito ha may-ada napulo ka talanton.+ 29  Kay an bisan hin-o nga may-ada, damu pa an ihahatag ha iya, ngan magigin hura hiya. Pero an waray, kukuhaon ha iya bisan an aada ha iya.+ 30  Ngan ilabog ha kasisidman ha gawas an waray pulos nga uripon. Didto hiya magtatangis ngan manngingigot an iya mga ngipon.’ 31  “Pag-abot han Anak han tawo+ ha iya himaya upod an ngatanan nga anghel,+ malingkod hiya ha iya mahimayaon nga trono. 32  An ngatanan nga nasud titirukon ha iya atubangan, ngan an mga tawo iya bubulagon ha duha nga grupo, pariho han paraataman hin panon nga nagbubulag han mga karnero tikang ha mga kanding. 33  Ngan iya ibubutang an mga karnero+ ha iya too, kondi an mga kanding ha iya wala.+ 34  “Katapos, an Hadi masiring ha mga aada ha iya too: ‘Kadi, kamo nga binendisyonan han akon Amay, panunda niyo an Ginhadian nga igin-andam para ha iyo tikang pa ha tinikangan han kalibotan.* 35  Kay gin-gutom ako ngan iyo ako gintagan hin pagkaon; gin-uhaw ako ngan iyo ako gintagan hin maiinom. Nagin estranghero ako ngan iyo ako gin-abiabi;+ 36  nagin hubo* ako ngan iyo ako ginbadoan.+ Nagkasakit ako ngan iyo ako ginmangnoan. Napriso ako ngan iyo ako ginbisita.’+ 37  Katapos an magtadong mabaton ha iya hini nga mga pulong: ‘Ginoo, kakan-o ka namon nakita nga ginugutom ngan ginpakaon ka namon, o gin-uuhaw ngan ginpainom ka namon?+ 38  Kakan-o ka namon nakita nga nagin estranghero ngan gin-abiabi ka namon, o hubo ngan ginbadoan ka namon? 39  Kakan-o ka namon nakita nga may sakit o priso ngan ginbisita ka namon?’ 40  An Hadi mabaton ha ira, ‘Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, tungod kay ginbuhat niyo ito ha usa han pinakaubos hini nga akon kabugtoan, ginbuhat niyo ito ha akon.’+ 41  “Katapos masiring hiya ha mga aada ha iya wala: ‘Iwas kamo ha akon,+ kamo nga mga iginsumpa, ngadto ha kalayo nga waray kataposan+ nga igin-andam para ha Yawa ngan ha iya mga anghel.+ 42  Kay gin-gutom ako pero waray niyo ako tagi hin pagkaon; ngan gin-uhaw ako pero waray niyo ako tagi hin maiinom. 43  Nagin estranghero ako pero waray niyo ako abiabiha; nagin hubo ako pero waray niyo ako badoi; nagkasakit ako ngan napriso pero waray niyo ako mangnoi.’ 44  Katapos, hira liwat mabaton hini nga mga pulong: ‘Ginoo, kakan-o ka namon nakita nga ginugutom o gin-uuhaw o nagin estranghero o hubo o may sakit o priso ngan waray ka namon asikasoha?’ 45  Katapos mabaton hiya ha ira, nga nasiring: ‘Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, tungod kay waray niyo ito buhata ha usa hini nga pinakaubos, waray niyo ito buhata ha akon.’+ 46  Ini hira mamamatay ha kadayonan,*+ pero an magtadong makakakarawat hin kinabuhi nga waray kataposan.”+

Mga footnote

An usa ka Griego nga talanton katugbang han 20.4 kg. Kitaa an Ap. B14.
Lit., “silber.”
Lit., “silber.”
Nagtutudlok ha mga anak nira Adan ngan Eva.
An Griego nga pulong diri la nangangahulogan nga waray bado. Mahimo liwat ito mangahulogan nga karsonsilyo la an sul-ot.
Lit., “uutdon ha kadayonan,” pariho han sanga nga gin-uutod tikang ha kahoy.