Sumala kan Mateo 21:1-46

  • Madaugon nga pagsulod ni Jesus (1-11)

  • Ginlimpyohan ni Jesus an templo (12-17)

  • Iginsumpa an igos (18-22)

  • Awtoridad ni Jesus ginkwestyon (23-27)

  • Ilustrasyon mahitungod han duha nga anak (28-32)

  • Ilustrasyon mahitungod han parapamatay nga parag-uma (33-46)

    • Iginsalikway an pinakaimportante nga bato nga pandugtong (42)

21  Han hirani na hira ha Jerusalem ngan inabot ha Betfage ha Bukid han mga Olibo, nagsugo hi Jesus hin duha nga disipulo,+  nga nasiring ha ira: “Kadto kamo hito nga baryo nga iyo nakikita, ngan makakakita dayon kamo hin nakahigot nga asno nga may kaupod nga nati. Badbara niyo an ira mga higot ngan dad-a hira ha akon.  Kon may magyakan ha iyo hin bisan ano, sadang kamo sumiring, ‘Kinahanglan hira han Ginoo.’ Ngan ipapadara dayon niya hira.”  Nahitabo gud ini basi matuman an ginyakan pinaagi han propeta, nga nagsiring:  “Sumati niyo an anak nga babaye han Zion: ‘Kitaa! An imo hadi tiabot ngada ha imo,+ malumo hiya+ ngan nasakay ha usa nga asno, oo, ha usa nga nati nga asno, nga anak hin hayop nga pantrabaho.’”+  Salit linakat an mga disipulo ngan ginbuhat kon ano an iginsugo ha ira ni Jesus.+  Gindara nira an asno ngan an iya nati ngan ginsapinan han ira pantungbaw nga mga bado, ngan liningkod hiya dida hini.+  Iginlatag han kadam-an han mga tawo an ira pantungbaw nga mga bado ha dalan,+ samtang an iba nangutod hin mga sanga han mga kahoy ngan iginlatag ito ha dalan.  Dugang pa, an damu nga tawo nga nag-uuna ha iya ngan an mga nagsisinunod ha iya padayon nga nagginuliat: “Talwasa an Anak ni David,+ nag-aampo kami! Binendisyonan hiya nga napakanhi ha ngaran ni Jehova!*+ Talwasa hiya, nag-aampo kami ha imo nga aada ha kahitas-an!”+ 10  Ngan pagsulod niya ha Jerusalem, nagkarigumok an bug-os nga syudad, nga nasiring: “Hin-o ini?” 11  An damu nga tawo padayon nga nagsiniring: “Ini an propeta nga hi Jesus,+ nga tikang ha Nazaret ha Galilea!” 12  Sinulod hi Jesus ha templo ngan ginpaiwas an ngatanan nga namamaligya ngan namamalit ha templo, ngan ginbalintong niya an mga lamesa han mga parabalyo hin kwarta ngan an mga lingkoran han mga nagbabaligya hin mga sarapati.+ 13  Ngan iya ginsidngan hira: “Nahisurat na, ‘An akon balay tatawagon nga balay nga arampoan,’+ pero ginhihimo niyo ini nga lungib han mga tulisan.”+ 14  Kinadto liwat ha iya ha templo an mga buta ngan an mga piay, ngan gintambal niya hira. 15  Han nakita han punoan nga mga saserdote ngan han mga eskriba an urusahon nga mga butang nga iya ginbuhat ngan an mga bata nga lalaki nga naggiginuliat ha templo, “Talwasa an Anak ni David, nag-aampo kami!”+ nasina hira+ 16  ngan nagsiring ha iya: “Nababatian mo ba an ira ginsisiring?” Hi Jesus binaton: “Oo. Waray gud ba niyo mabasa ini, ‘Tikang ha baba han kabataan ngan mga minasus-an, nagpahinabo ka hin pagdayaw’?”+ 17  Ngan pagbaya niya ha ira, ginawas hiya ha syudad ngan kinadto ha Betania ngan nagpalabay han gab-i didto.+ 18  Samtang tipabalik hiya ha syudad temprano ha aga, gin-gutom hiya.+ 19  Nakakita hiya hin kahoy nga igos ha ligid han dalan ngan gindaop niya ito, pero waray hiya nakita nga bunga, mga dahon la,+ ngan ginsidngan niya ito: “Diri ka na gud mamumunga ha bisan san-o.”+ Ngan nauga dayon an kahoy nga igos. 20  Han nakita ini han mga disipulo, nahipausa hira ngan nagsiring: “Kay ano nga nauga dayon an kahoy nga igos?”+ 21  Binaton hi Jesus ha ira: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, kon may pagtoo kamo ngan diri nagruruhaduha, diri la an akon ginbuhat ha kahoy nga igos an mahihimo niyo, kondi bisan kon sidngan niyo ini nga bukid, ‘Magabot ka ngan mahilabog ha dagat,’ mahitatabo ito.+ 22  Ngan an ngatanan nga iyo pangaroon pinaagi ha pag-ampo nga may pagtoo, makakarawat niyo.”+ 23  Pagsulod niya ha templo, an punoan nga mga saserdote ngan an mga tigurang han katawohan dinaop ha iya samtang nagtututdo hiya, ngan nagsiring hira: “Tikang diin an imo awtoridad ha pagbuhat hini nga mga butang? Ngan hin-o an naghatag ha imo hini nga awtoridad?”+ 24  Binaton hi Jesus ha ira: “May ipapakiana liwat ako ha iyo nga usa nga butang. Kon sumatan niyo ako, susumatan ko liwat kamo kon diin tikang an akon awtoridad ha pagbuhat hini nga mga butang: 25  An pagbawtismo ni Juan, diin adto tikang? Tikang ha langit o tikang ha mga tawo?” Kondi nangatadongan hira ha usa kag usa, nga nasiring: “Kon sumiring kita, ‘Tikang ha langit,’ masiring hiya ha aton, ‘Kon sugad, kay ano man nga waray kamo tumoo ha iya?’+ 26  Pero kon sumiring kita, ‘Tikang ha mga tawo,’ delikado kita ha mga tawo, kay gintatagad nira ngatanan nga propeta hi Juan.” 27  Salit binaton hira kan Jesus: “Diri kami maaram.” Tungod hito nagsiring hiya ha ira: “Diri ko liwat isusumat ha iyo kon diin tikang an akon awtoridad ha pagbuhat hini nga mga butang. 28  “Ano ha iyo paghunahuna? May usa ka tawo nga duha an anak. Gindaop niya an magurang ngan ginsidngan, ‘Anak, lakat ngan pagtrabaho ha urubasan yana nga adlaw.’ 29  Ini nga anak binaton, ‘Diri ako makadto,’ pero katapos hito nagbasol hiya ngan kinadto. 30  Gindaop niya an manghod ngan amo gihapon an iya ginsiring. Ini nga anak binaton, ‘Makadto ako, Tatay,’* pero waray kumadto. 31  Hin-o ha ira nga duha an nagbuhat han kaburut-on han ira tatay?” Binaton hira: “An magurang.” Hi Jesus nagsiring ha ira: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga an mga parasukot hin buhis ngan an mga hostes mag-uuna ha iyo ha pagsulod ha Ginhadian han Dios. 32  Kay hi Juan kinanhi ha iyo ha dalan han katadongan, kondi waray kamo tumoo ha iya. Pero an mga parasukot hin buhis ngan an mga hostes tinoo ha iya,+ ngan bisan han nakita niyo ini, waray kamo magbasol ngan waray kamo tumoo ha iya. 33  “Pamatii an usa pa nga ilustrasyon: May usa nga tawo, usa nga tag-iya hin tuna, nga nagtanom hin urubasan+ ngan nagbutang hin alad ha palibot hito ngan nag-ukad hin purog-an nga panbino dida hito ngan nagtindog hin torre;+ katapos iya ito ginpapletehan ha mga parag-uma ngan nagbiyahe hiya ha iba nga nasud.+ 34  Han inabot an panahon han pangani han mga ubas, ginsugo niya an iya mga uripon ngadto ha mga parag-uma basi kuhaon an iya bahín han mga bunga. 35  Pero ginkuha han mga parag-uma an iya mga uripon, ngan ginkastigo nira an usa, ginpatay naman nira an usa, ngan ginbato nira an usa pa.+ 36  Nagsugo utro hiya hin iba nga mga uripon, nga mas damu kay ha siyahan nga grupo, kondi amo gihapon an ira ginbuhat ha ira.+ 37  Ha urhi, ginsugo niya an iya anak ngadto ha ira, nga nasiring, ‘Irirespeto nira an akon anak.’ 38  Han nakita han mga parag-uma an anak, nagsiring hira ha usa kag usa, ‘Ini an eredero.+ Tana, patayon naton hiya ngan kuhaon an iya panurundon!’ 39  Salit ginkuha nira hiya ngan iginlabog ha gawas han urubasan ngan ginpatay.+ 40  Salit pag-abot han tag-iya han urubasan, ano an iya bubuhaton hito nga mga parag-uma?” 41  Nagsiring hira ha iya: “Tungod kay maraot hira, magpapadapat hiya ha ira hin duro nga kabungkagan, ngan an iya urubasan papipletehan niya ha iba nga mga parag-uma, nga maghahatag ha iya han iya bahín pag-abot han panahon han pangani.” 42  Hi Jesus nagsiring ha ira: “Waray gud ba niyo mabasa ha Kasuratan, ‘An bato nga iginsalikway han mga magtirindog, ini nagin an pinakaimportante nga bato nga pandugtong ha eskina.*+ Tikang ini kan Jehova,* ngan maopay gud ini pagkit-on’?+ 43  Tungod hini nasiring ako ha iyo, an Ginhadian han Dios kukuhaon tikang ha iyo ngan ihahatag ha usa nga nasud nga namumunga han mga bunga hito. 44  Sugad man, an tawo nga mahuhulog ngada hini nga bato marurumok.+ Mahitungod han bisan hin-o nga mahulogan hini, madudugmok hiya hini.”+ 45  Han hinbatian han punoan nga mga saserdote ngan han mga Pariseo an iya mga ilustrasyon, nasantop nira nga nagyayakan hiya mahitungod ha ira.+ 46  Bisan kon karuyag nira dakpon* hiya, nahadlok hira ha damu nga tawo, kay gintatagad hini nga mga tawo nga propeta hiya.+

Mga footnote

Kitaa an Ap. A5.
Lit., “Ginoo.”
Lit., “an ulo han eskina.”
Kitaa an Ap. A5.
O “arestuhon.”