Sumala kan Mateo 22:1-46

  • Ilustrasyon mahitungod han panagtawo ha kasal (1-14)

  • An Dios ngan an Cesar (15-22)

  • Pakiana ha pagkabanhaw (23-33)

  • An duha nga pinakaimportante nga sugo (34-40)

  • An Kristo ba anak ni David? (41-46)

22  Makausa pa hi Jesus nagyakan ha ira pinaagi hin mga ilustrasyon, nga nasiring:  “An Ginhadian han langit maipapariho ha usa nga hadi nga nag-andam hin panagtawo* ha kasal+ para ha iya anak nga lalaki.  Ngan ginsugo niya an iya mga uripon nga tawagon an mga gin-imbitar ha panagtawo ha kasal, pero nadiri hira pagkadto.+  Nagsugo utro hiya hin iba nga mga uripon, nga nasiring, ‘Sumati an mga gin-imbitar: “Kitaa! Gin-andam ko na an akon paniudto, gin-ihaw* na an akon mga baka ngan pinatambok nga mga hayop, ngan andam na an ngatanan. Kadi kamo ha panagtawo ha kasal.”’  Kondi tungod kay diri interesado linakat hira, an usa ngadto ha iya kalugaringon nga uma, an usa pa ngadto ha iya negosyo;+  pero gindakop han iba pa an iya mga uripon, ngan gintratar hira hin maraot ngan ginpamatay hira.  “An hadi napungot ngan ginsugo an iya mga kasundalohan ngan ginpamatay ito nga mga parapamatay ngan ginsunog an ira syudad.+  Katapos, nagsiring hiya ha iya mga uripon, ‘Andam na an panagtawo ha kasal, kondi diri takos an mga gin-imbitar.+  Salit kadto kamo ha mga dalan tipagawas ha syudad, ngan imbitara ha panagtawo ha kasal an bisan hin-o nga iyo makita.’+ 10  Salit ito nga mga uripon kinadto ha mga dalan ngan gintirok an ngatanan nga ira nakita, an maraot ngan an maopay; ngan an lugar han seremonya ha kasal napuno han mga nangangaon.* 11  “Han sinulod an hadi basi usisahon an mga bisita, nakita niya an usa nga tawo nga diri nakasul-ot hin bado nga naangay ha kasal. 12  Salit nagpakiana hiya ha iya, ‘Sangkay, kay ano nga sinulod ka dinhi nga an imo bado diri man naangay ha kasal?’ Waray hiya makayakan. 13  Katapos, an hadi nagsiring ha iya mga surugoon, ‘Gaposa an iya mga kamot ngan mga tiil ngan ilabog hiya ha kasisidman ha gawas. Didto hiya magtatangis ngan manngingigot an iya mga ngipon.’ 14  “Kay damu an gin-imbitar, kondi gutiay la an ginpili.” 15  Katapos, linakat an mga Pariseo ngan nagkunsabo basi lit-agon hiya pinaagi han iya mga pulong.+ 16  Salit ginpakadto nira ha iya an ira mga disipulo, upod an mga nasuporta ha partido ni Herodes,+ nga nasiring: “Magturutdo, maaram kami nga nagsusumat ka han kamatuoran ngan nagtututdo han dalan han Dios uyon ha kamatuoran, ngan diri mo gintatalinguha nga makarawat an pag-uyon han bisan hin-o, kay diri mo ginkikita an panggawas nga hitsura han mga tawo. 17  Salit sumati kami, ano ha imo paghunahuna? Uyon ba ha balaud* nga magbayad hin buhis ha Cesar o diri?” 18  Kondi tungod kay maaram hi Jesus han ira karaotan, nagsiring hiya: “Kay ano nga ginsasarihan niyo ako, mga hipokrito? 19  Ipakita ha akon an sinselyo nga iginbabayad ha buhis.” Nagdara hira ha iya hin usa nga denaryo.* 20  Nagpakiana hiya ha ira: “Kan kanay ini ladawan ngan titulo?” 21  Binaton hira: “Kanan Cesar.” Katapos nagsiring hiya ha ira: “Kon sugad, ihatag ha Cesar an mga butang han Cesar, pero ihatag ha Dios an mga butang han Dios.”+ 22  Han hinbatian nira ito, nahipausa hira, ngan ginbayaan nira hiya ngan linakat. 23  Hito nga adlaw an mga Saduseo, nga nasiring nga waray pagkabanhaw,+ nagkaabot ngan nagpakiana ha iya:+ 24  “Magturutdo, hi Moises nagsiring: ‘Kon an usa nga lalaki mamatay nga waray mga anak, kinahanglan pangasaw-on han iya bugto an iya asawa ngan tagan hin tulin an iya bugto nga namatay.’+ 25  Yana may-ada pito nga magburugto nga lalaki. An suhag nag-asawa ngan namatay, ngan tungod kay waray hiya tulin, ginpangasawa han iya bugto an iya asawa. 26  Sugad liwat hito an nahitabo ha ikaduha ngan ha ikatulo, tubtob ha ikapito. 27  Ha urhi, namatay an babaye. 28  Salit ha pagkabanhaw, kan kanay hito nga pito hiya magigin asawa? Kay nagin asawa hiya nira ngatanan.” 29  Binaton hi Jesus ha ira: “Sayop kamo, kay diri kamo maaram han Kasuratan o han gahum han Dios;+ 30  kay ha pagkabanhaw, an kalalakin-an diri mangangasawa ngan an kababayin-an diri pangangasaw-on, kondi sugad hira hin mga anghel ha langit.+ 31  May kalabotan ha pagkabanhaw han mga patay, waray ba niyo mabasa an ginyakan ha iyo han Dios, nga nagsiring: 32  ‘Ako an Dios ni Abraham ngan an Dios ni Isaac ngan an Dios ni Jacob’?+ Hiya an Dios, diri han mga patay, kondi han mga buhi.”+ 33  Pakabati hini, nahipausa an damu nga tawo ha iya igintutdo.+ 34  Katapos mabatian han mga Pariseo nga napahilom niya an mga Saduseo, nag-urupod hira pagkadto ha iya. 35  Ngan an usa ha ira, nga eksperto ha Balaud, nagsari ha iya pinaagi ha pagpakiana: 36  “Magturutdo, ano an pinakaimportante nga sugo ha Balaud?”+ 37  Binaton hiya: “‘Higugmaa hi Jehova* nga imo Dios ha bug-os mo nga kasingkasing ngan ha bug-os mo nga kalag* ngan ha bug-os mo nga hunahuna.’+ 38  Ini an pinakaimportante ngan siyahan nga sugo. 39  An ikaduha, nga puropariho hini, amo ini: ‘Higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.’+ 40  Hini nga duha nga sugo iginbasar an bug-os nga Balaud, ngan an mga sinurat han mga Propeta.”+ 41  Yana samtang nagtitirirok an mga Pariseo, ginpakianhan hira ni Jesus:+ 42  “Ano an iyo paghunahuna mahitungod han Kristo? Kan kanay hiya anak?” Binaton hira: “Kan David.”+ 43  Nagpakiana hiya ha ira: “Kon sugad, kay ano man nga pinaagi han giya han espiritu,+ gintawag hiya ni David nga Ginoo, nga nasiring, 44  ‘Hi Jehova* nagsiring ha akon Ginoo: “Lingkod ha akon too tubtob nga ibutang ko an imo mga kaaway ha ilarom han imo mga tiil”’?+ 45  Salit kon gintawag hiya ni David nga Ginoo, paonan-o hiya nagin iya anak?”+ 46  Ngan waray nakabaton ha iya hin bisan usa ka pulong, ngan tikang hito nga adlaw, waray na nangahas ha pagpakiana pa ha iya.

Mga footnote

O “resepsyon.”
Ha iba nga lugar, “ginpatay.”
O “nangangalingkod ha may lamesa.”
O “Husto ba.”
Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.