Sumala kan Mateo 13:1-58

 • MGA ILUSTRASYON MAHITUNGOD HA GINHADIAN (1-52)

  • An parasabwag (1-9)

  • Kon kay ano nga hi Jesus naggamit hin mga ilustrasyon (10-17)

  • Iginsaysay an ilustrasyon mahitungod han parasabwag (18-23)

  • Trigo ngan banwa (24-30)

  • Liso han mustasa ngan libadura (31-33)

  • Paggamit hin mga ilustrasyon katumanan han tagna (34, 35)

  • Iginsaysay an ilustrasyon mahitungod han trigo ngan han banwa (36-43)

  • Nakatago nga bahandi ngan maopay nga perlas (44-46)

  • An pukot (47-50)

  • Bag-o ngan daan nga bahandi (51, 52)

 • Jesus waray karawata ha iya kalugaringon nga lugar (53-58)

13  Hito nga adlaw binaya hi Jesus ha balay ngan liningkod ha ligid han dagat.  Ngan damu gud nga tawo an nagtirirok ngadto ha iya salit sinakay hiya ha sakayan ngan liningkod, ngan an ngatanan nga tawo naninindog ha baybayon.+  Katapos, nagyakan hiya ha ira hin damu nga butang pinaagi hin mga ilustrasyon,+ nga nasiring: “Kitaa! Usa nga parasabwag an ginawas basi magsabwag.+  Samtang nagsasabwag hiya, may mga binhi nga nahulog ha ligid han dalan, ngan nagkaabot an katamsihan ngan ginpanuktok ito.+  An iba nahulog ha batoon nga dapit nga hamabaw la an tuna, ngan nanurok dayon ito kay diri hilarom an tuna.+  Pero pagsirang han adlaw napasoan ito, ngan tungod kay waray ito makagamot hin maopay nauga ito.  An iba naman nahulog ha katunokan, ngan nanubo an katunokan ngan gintabonan ito.+  An iba liwat nahulog ha maopay nga tuna, ngan nagtikang ito pamunga, an usa 100 ka pilo, an usa naman 60, ngan an usa pa 30.+  Hiya nga may mga talinga, mamati.”+ 10  Salit an mga disipulo nagkaabot ngan nagpakiana ha iya: “Kay ano nga nagyayakan ka ha ira pinaagi ha paggamit hin mga ilustrasyon?”+ 11  Binaton hiya: “Ha iyo iginhahatag an pagsabot ha sagrado nga mga tinago+ han Ginhadian han langit, pero ha ira diri ito iginhahatag. 12  Kay an bisan hin-o nga may-ada, tatagan hiya hin mas damu pa, ngan mahuhura hiya; pero an bisan hin-o nga waray, kukuhaon ha iya bisan an aada ha iya.+ 13  Salit nagyayakan ako ha ira pinaagi ha paggamit hin mga ilustrasyon; kay nagkikita hira pero diri hira nakakakita, ngan nabati hira pero diri hira namamati, ngan diri liwat hira nakakasabot han kahulogan hito.+ 14  Ngan natutuman ha ira an tagna ni Isaias. Nasiring ito: ‘Makakabati kamo pero diri gud makakasabot han kahulogan hito, ngan magkikita kamo pero diri gud makakakita.+ 15  Kay an kasingkasing hini nga katawohan nagin matig-a, ngan pinaagi han ira mga talinga nakabati hira pero diri nagios, ngan ginpiyong nira an ira mga mata, basi diri gud hira makakita pinaagi han ira mga mata ngan makabati pinaagi han ira mga talinga ngan makasabot han kahulogan hito pinaagi han ira kasingkasing ngan makabalik ngan matambal ko.’+ 16  “Pero malipayon an iyo mga mata kay nakakakita ito ngan an iyo mga talinga kay nakakabati ito.+ 17  Kay ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, damu nga propeta ngan magtadong nga mga tawo an naghingyap nga makita an mga butang nga iyo nakikita pero waray nira ito makita,+ ngan naghingyap nga mabatian an mga butang nga iyo nababatian pero waray nira ito mabatii. 18  “Yana pamatii niyo an ilustrasyon mahitungod han tawo nga nagsabwag.+ 19  Kon may bisan hin-o nga nakakabati han pulong mahitungod han Ginhadian pero diri nakakasabot han kahulogan hito, pag-abot han usa nga maraot*+ aagawon niya an nahisabwag ha kasingkasing hito nga tawo; amo ini an nahisabwag ha ligid han dalan.+ 20  Mahitungod han nahisabwag ha batoon nga dapit, amo ini an nakakabati han pulong ngan nakarawat dayon hito hin malipayon.+ 21  Pero tungod kay waray hiya makagamot hin maopay nagpapadayon hiya hin madaliay la, ngan katapos umabot an kasakitan o pagtimaraot tungod han pulong, nahipapakdol* dayon hiya. 22  Mahitungod han nahisabwag ha katunokan, amo ini an nakakabati han pulong, pero an kabaraka hini nga sistema han mga butang*+ ngan an nakakalimbong nga gahum han karikohan nagtatabon han pulong, ngan diri ito nagigin mabungahon.+ 23  Mahitungod han nahisabwag ha maopay nga tuna, amo ini an nakakabati han pulong ngan nakakasabot han kahulogan hito, ngan namumunga gud, an usa namumunga hin 100 ka pilo, an usa naman 60, ngan an usa pa 30.”+ 24  Naghatag hiya ha ira hin usa pa nga ilustrasyon, nga nasiring: “An Ginhadian han langit maipapariho ha usa nga tawo nga nagsabwag hin maopay nga binhi ha iya uma. 25  Samtang nangangaturog an mga tawo, inabot an iya kaaway ngan nagsabwag hin mga banwa dida ha mga trigo ngan binaya. 26  Han tinubo ngan namunga an uhay, tinubo liwat an mga banwa. 27  Salit an mga uripon han agaron han panimalay inabot ngan nagsiring ha iya, ‘Agaron, diri ba maopay man nga binhi an imo iginsabwag ha imo uma? Kon sugad, diin man tikang an mga banwa?’ 28  Binaton hiya, ‘Usa nga kaaway, usa nga tawo, an nagbuhat hini.’+ An mga uripon nagsiring ha iya, ‘Kon sugad, karuyag mo ba nga gumawas kami ngan panirukon ito?’ 29  Nagsiring hiya, ‘Ayaw, kay bangin samtang gintitirok niyo an mga banwa, mahiupod kagabot an mga trigo. 30  Pabay-i la niyo nga urupod nga tumubo ito nga duha tubtob ha pangani, ngan ha panahon han pangani sisidngan ko an mga mag-arani: Siyahan paniroka an mga banwa ngan pamutka basi sunugon; katapos tiroka an mga trigo ngadto ha akon bodega.’”+ 31  Naghatag hiya ha ira hin usa pa nga ilustrasyon, nga nasiring: “An Ginhadian han langit pariho hin liso han mustasa* nga ginkuha han usa nga tawo ngan igintanom ha iya uma.+ 32  Ha pagkamatuod, ito an gigugutiayi ha ngatanan nga liso, kondi pagtubo hito, ito an gidadakui ha mga tanom nga nakakaon ngan nagigin kahoy ito, salit an mga tamsi ha langit nahapon ngan nakakaagi hin mauukyan ha mga sanga hito.” 33  Nag-istorya hiya ha ira hin usa pa nga ilustrasyon: “An Ginhadian han langit pariho hin libadura nga ginkuha han usa nga babaye ngan iginsalakot ha tulo ka dagku nga takos nga harina tubtob nga tinubo an bug-os nga minasa.”+ 34  Ini ngatanan nga butang ginyakan ni Jesus ha damu nga tawo pinaagi hin mga ilustrasyon. Ha pagkamatuod, diri hiya nagyayakan ha ira kon waray ilustrasyon.+ 35  Tungod hini natuman an ginyakan pinaagi han propeta nga nagsiring: “Magyayakan ako pinaagi hin mga ilustrasyon; magpapahayag ako hin mga butang nga nakatago tikang ha tinikangan.”*+ 36  Ngan katapos niya palakton an mga tawo, sinulod hiya ha balay. An iya mga disipulo dinaop ha iya ngan nagsiring: “Isaysay ha amon an ilustrasyon mahitungod han mga banwa ha uma.” 37  Binaton hiya: “An parasabwag han maopay nga binhi amo an Anak han tawo; 38  an uma amo an kalibotan.+ Mahitungod han maopay nga binhi, ini amo an mga anak han Ginhadian, kondi an mga banwa amo an mga anak han usa nga maraot,+ 39  ngan an kaaway nga nagsabwag hito amo an Yawa. An pangani amo an ikatarapos han usa nga sistema han mga butang,* ngan an mga mag-arani amo an mga anghel. 40  Salit sugad la nga an mga banwa gintitirok ngan ginsusunog ha kalayo, ito liwat an mahitatabo ha ikatarapos han sistema han mga butang.*+ 41  An Anak han tawo magsusugo han iya mga anghel, ngan titirukon nira tikang ha iya Ginhadian an ngatanan nga butang nga nagigin hinungdan han kahipakdol ngan an mga tawo nga matinalapason, 42  ngan ilalabog nira hira ha naglalaga nga hudno.+ Didto hira mananangis ngan manngingigot an ira mga ngipon. 43  Hito nga panahon an magtadong masanag hin sugad kalamrag han adlaw*+ ha Ginhadian han ira Amay. Hiya nga may mga talinga, mamati. 44  “An Ginhadian han langit pariho hin bahandi, nga nakatago ha uma, nga naagian han usa nga tawo ngan igintago; ngan tungod han iya kalipay, linakat hiya ngan iginbaligya an ngatanan niya nga butang ngan ginpalit ito nga uma.+ 45  “Dugang pa, an Ginhadian han langit pariho hin nagbibiyahe nga negosyante nga nagpipinamiling hin mag-opay nga mga perlas. 46  Pakaagi niya hin usa nga perlas nga daku an kantidad, linakat hiya ngan iginbaligya dayon an ngatanan niya nga butang ngan ginpalit ito.+ 47  “Dugang pa, an Ginhadian han langit pariho hin pukot nga iginhulog ha dagat ngan nakadakop han tagsa nga klase hin isda. 48  Kapuno hito, ira ito gindanas tipabaybay, ngan liningkod hira ngan gintirok an mag-opay nga mga isda+ ngadto ha mga surudlan, kondi an mga diri angayan+ iginlabog nira. 49  Sugad hito an mahitatabo ha ikatarapos han sistema han mga butang.* An mga anghel magawas ngan ibubulag nira an magraot tikang ha magtadong 50  ngan ilalabog hira ha naglalaga nga hudno. Didto hira mananangis ngan manngingigot an ira mga ngipon. 51  “Nasabtan ba niyo an kahulogan hini ngatanan nga butang?” Binaton hira: “Oo.” 52  Katapos, nagsiring hiya ha ira: “Kon amo, an tagsa nga magturutdo ha publiko nga gintutdoan mahitungod han Ginhadian han langit pariho hin tawo, an agaron han panimalay, nga naggagawas hin bag-o ngan daan nga mga butang tikang ha iya tiripigan han bahandi.” 53  Katapos ni Jesus iyakan ini nga mga ilustrasyon, binaya hiya didto. 54  Pag-abot niya ha iya kalugaringon nga lugar,+ nagtikang hiya pagtutdo ha ira didto ha ira sinagoga, salit nahipausa hira ngan nagsiring: “Diin nakuha hini nga tawo ini nga kinaadman ngan ini nga gamhanan nga mga buhat?+ 55  Diri ba ini an anak han panday?+ Diri ba Maria an ngaran han iya nanay, ngan an iya mga bugto nga lalaki amo hira Santiago, Jose, Simon, ngan Judas?+ 56  Ngan an iya mga bugto nga babaye, diri ba kaupod naton hira ngatanan? Kon sugad, diin niya nakuha ini ngatanan?”+ 57  Salit nahipakdol hira tungod ha iya.+ Pero hi Jesus nagsiring ha ira: “An usa nga propeta ginpapasidunggan ha bisan diin labot la ha iya kalugaringon nga lugar ngan ha iya kalugaringon nga panimalay.”+ 58  Ngan waray hiya maghimo hin damu nga gamhanan nga buhat didto tungod kay waray hira pagtoo.

Mga footnote

Karuyag sidngon, hi Satanas.
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “hini nga panahon.” Kitaa an Glossary.
Gutiay nga liso nga makikita ha Israel. Mahimo ito humitaas hin mga 4 m (15 ft).
O posible nga “tinikangan han kalibotan.”
O “han usa nga panahon.” Kitaa an Glossary.
O “han panahon.” Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “sudang.”
O “han panahon.” Kitaa an Glossary.