Sumala kan Mateo 12:1-50

  • Jesus, “Ginoo han Sabbath” (1-8)

  • Tawo nga uga an kamot gintambal (9-14)

  • Hinigugma nga surugoon han Dios (15-21)

  • Mga demonyo ginpagawas pinaagi han baraan nga espiritu (22-30)

  • Sala nga diri mapapasaylo (31, 32)

  • Kahoy nakikilala pinaagi han bunga (33-37)

  • Tigaman ni Jonas (38-42)

  • Pagbalik han mahugaw nga espiritu (43-45)

  • Nanay ngan mga bugto ni Jesus (46-50)

12  Hito nga panahon hi Jesus inagi ha kaumhan han trigo durante han Sabbath. Gin-gutom an iya mga disipulo ngan nagtikang pangutos hin mga uhay ngan pangaon.+  Pakakita hini han mga Pariseo, nagsiring hira ha iya: “Kitaa! An imo mga disipulo nagbubuhat han diri uyon ha balaud nga buhaton durante han Sabbath.”+  Nagsiring hiya ha ira: “Waray ba niyo mabasa an ginbuhat ni David han ginugutom hiya ngan an iya kaupod nga kalalakin-an?+  Diri ba sinulod hiya ha balay han Dios ngan ginkaon nira an mga tinapay nga iginbubutang ha atubangan han Dios,*+ usa nga butang nga diri uyon ha balaud nga kaunon niya o han iya mga kaupod, kondi para la ha mga saserdote?+  O waray ba niyo mabasa ha Balaud nga durante han mga Sabbath an mga saserdote ha templo nagtatalapas han Sabbath kondi diri man nakakasala?+  Pero susumatan ko kamo nga aanhi an usa nga mas importante kay ha templo.+  Kondi kon nasabtan niyo an kahulogan hini, ‘Karuyag ko an kalooy+ ngan diri an halad,’+ waray unta niyo hukmi adton waray makasala.  Kay an Anak han tawo Ginoo han Sabbath.”+  Pagbaya niya hito nga lugar, sinulod hiya ha ira sinagoga, 10  ngan kitaa! may tawo nga uga* an kamot!+ Salit ginpakianhan nira hiya, “Uyon ba ha balaud an pagtambal durante han Sabbath?” basi maakusaran nira hiya.+ 11  Nagsiring hiya ha ira: “Kon may-ada kamo usa nga karnero ngan ito nga karnero mahulog ha buho durante han Sabbath, may-ada ba ha iyo diri magkakapot hito ngan magbubutong hito?+ 12  Mas birilhon gud an tawo kay ha karnero! Salit uyon ha balaud an pagbuhat hin maopay nga butang durante han Sabbath.” 13  Katapos ginsidngan niya an tawo: “Ig-unat an imo kamot.” Ngan igin-unat niya ito, ngan nag-opay ito ngan nagin pariho han iya usa nga kamot. 14  Pero an mga Pariseo nagkagawas ngan nagsarabot kontra kan Jesus basi patayon hiya. 15  Pakahibaro hini ni Jesus, binaya hiya didto. Damu liwat an sinunod ha iya,+ ngan gintambal niya hira ngatanan, 16  pero marig-on nga gintugon niya hira nga diri hiya igpanumat.+ 17  Tungod hini natuman an ginyakan pinaagi kan Isaias nga propeta, nga nagsiring: 18  “Kitaa! An akon surugoon+ nga akon ginpili, an akon hinigugma, nga gin-uuyonan ko!*+ Ibubutang ko ha iya an akon espiritu,+ ngan ipapakita niya ha mga nasud kon ano an hustisya. 19  Diri hiya makikig-away+ o maguliat, ngan waray bisan hin-o nga makakabati han iya tingog ha hagluag nga mga kalye. 20  Waray bari nga tangbo nga iya rurumukon, ngan waray tikaparong nga pabilo nga iya paparungon,+ tubtob nga malampuson nga maipadapat niya an hustisya. 21  Oo, ha iya ngaran maglalaom an mga nasud.”+ 22  Katapos, may gindara hira ha iya nga tawo nga buta ngan ngula nga ginsaniban hin demonyo, ngan iya gintambal hiya, salit an ngula nga tawo nakayakan ngan nakakita. 23  Bueno, nahipausa an ngatanan nga tawo ngan nagtikang pagsiring: “Diri daw la ini an Anak ni David?” 24  Pakabati hini han mga Pariseo, nagsiring hira: “Ginpapagawas hini nga tawo an mga demonyo pinaagi gud la kan Beelzebub,* an magmarando han mga demonyo.”+ 25  Tungod kay maaram hiya han ira mga ginhuhunahuna, nagsiring hiya ha ira: “An tagsa nga ginhadian nga nababahin mapupukan, ngan an tagsa nga syudad o panimalay nga nababahin diri magpapadayon. 26  Ha pariho nga paagi, kon hi Satanas nagpapagawas kan Satanas, hiya mismo nababahin; salit paonan-o magpapadayon an iya ginhadian? 27  Dugang pa, kon ginpapagawas ko an mga demonyo pinaagi kan Beelzebub, pinaagi man kan kanay ginpapagawas hira han iyo mga anak? Tungod hini, an iyo mga anak an maghuhukom ha iyo. 28  Pero kon ginpapagawas ko an mga demonyo pinaagi han espiritu han Dios, an Ginhadian han Dios inabot na nga diri kamo maaram.*+ 29  O paonan-o masusulod han bisan hin-o an balay han usa nga makusog nga tawo ngan maaagaw an iya mga panag-iya labot la kon gapuson anay niya an makusog nga tawo? Dida la hiya makakapanikas ha iya balay. 30  An bisan hin-o nga diri nadapig ha akon nakontra ha akon, ngan an bisan hin-o nga diri nagtitirok kaupod ko nagpapasarang han mga tawo.+ 31  “Tungod hini nasiring ako ha iyo, an tagsa nga klase hin sala ngan pagpasipara han mga tawo papasayloon, pero an pagpasipara kontra ha espiritu diri papasayloon.+ 32  Pananglitan, an bisan hin-o nga nagyayakan hin pulong kontra ha Anak han tawo papasayloon;+ pero an bisan hin-o nga nagyayakan kontra ha baraan nga espiritu diri papasayloon, diri, diri hini nga sistema han mga butang* o hito nga maabot.+ 33  “Kon himoon niyo nga maopay an kahoy, magigin maopay an bunga hito, pero kon himoon niyo nga dunot an kahoy, magigin dunot an bunga hito. Kay an kahoy nakikilala pinaagi han bunga hito.+ 34  Katulinan han maglara nga mga halas,+ paonan-o kamo makakayakan hin mag-opay nga mga butang nga magraot man kamo? Kay kon ano an nakakapuno ha kasingkasing amo an iginyayakan han baba.+ 35  An maopay nga tawo naggagawas hin mag-opay nga mga butang tikang ha iya maopay nga bahandi, pero an maraot nga tawo naggagawas hin magraot nga mga butang tikang ha iya maraot nga bahandi.+ 36  Susumatan ko kamo nga an mga tawo magkakaada baratunon+ ha Adlaw han Paghukom tungod han tagsa nga pulong nga waray pulos nga ira ginyayakan; 37  kay pinaagi han imo mga pulong ipapahayag ka nga matadong, ngan pinaagi han imo mga pulong ipapahayag ka nga salaan.” 38  Katapos, sugad nga baton ha iya, an pipira han mga eskriba ngan mga Pariseo nagsiring: “Magturutdo, karuyag namon makakita hin tigaman tikang ha imo.”+ 39  Binaton hiya: “An usa nga henerasyon nga maraot ngan diri matinumanon* padayon nga namimiling hin tigaman, pero waray tigaman nga ihahatag ngada hini labot la han tigaman ni Jonas nga propeta.+ 40  Kay sugad la nga hi Jonas nakadto ha tiyan han daku nga isda ha sulod hin tulo ka adlaw ngan tulo ka gab-i,+ sugad man an Anak han tawo mahingangadto ha ilarom han tuna ha sulod hin tulo ka adlaw ngan tulo ka gab-i.+ 41  An mga tawo ha Nineve bubuhion upod hini nga henerasyon ha Adlaw han Paghukom ngan ipapakita nira nga salaan ini, kay an mga tawo hito nga syudad nagbasol tungod ha iginsangyaw ni Jonas.+ Pero kitaa! aanhi an usa nga labaw pa kan Jonas.+ 42  An rayna han sur bubuhion upod hini nga henerasyon ha Adlaw han Paghukom ngan iya ipapakita nga salaan ini, kay nagbiyahe hiya tikang ha mga sidsid han tuna basi mamati ha kinaadman ni Solomon.+ Pero kitaa! aanhi an usa nga labaw pa kan Solomon.+ 43  “Kon an usa nga mahugaw nga espiritu nagawas ha usa nga tawo, naagi hiya ha mga lugar nga waray tubig ha pagpinamiling hin mapapahuwayan ngan waray hiya hin-aagian.+ 44  Katapos nasiring hiya, ‘Mabalik ako ha akon balay nga akon ginbayaan,’ ngan pag-abot niya, makikita niya nga an balay waray naukoy pero sinilhigan ngan gindekorasyonan. 45  Katapos, malakat hiya ngan mabalik upod an pito nga iba pa nga espiritu nga mas maraot kay ha iya, ngan pakasulod nira, maukoy hira didto; ngan an ultimo nga kahimtang hito nga tawo magigin mas maraot pa kay ha siyahan.+ Sugad liwat hito an mahitatabo hinin maraot nga henerasyon.” 46  Samtang nagyiyinakan pa hiya ha mga tawo, an iya nanay ngan mga bugto nga lalaki+ nagtitinindog ha gawas kay karuyag nira makiistorya ha iya.+ 47  Salit may nagsiring ha iya: “Kitaa! An imo nanay ngan an imo mga bugto nga lalaki nagtitinindog ha gawas kay karuyag nira makiistorya ha imo.” 48  Binaton hiya ha tawo nga nagyakan ha iya: “Hin-o an akon nanay, ngan hin-o an akon mga bugto nga lalaki?” 49  Ngan samtang gintutudlok an iya mga disipulo, nagsiring hiya: “Kitaa! An akon nanay ngan an akon mga bugto nga lalaki!+ 50  Kay an bisan hin-o nga nagbubuhat han kaburut-on han akon Amay nga aadto ha langit, hiya an akon bugto nga lalaki ngan bugto nga babaye ngan nanay.”+

Mga footnote

O “an halad nga tinapay.”
O “paralisado.”
O “han akon kalag.”
Usa nga tawag kan Satanas.
Lit., “naabtan na kamo han Ginhadian han Dios.”
O “hini nga panahon.” Kitaa an Glossary.
Lit., “ngan nag-aadulteryo.”