Sumala kan Mateo 5:1-48

 • SERMON HA BUKID (1-48)

  • Hi Jesus nagtutdo ha bukid (1, 2)

  • Siyam nga kalipay (3-12)

  • Asin ngan kalamrag (13-16)

  • Jesus magtutuman han Balaud (17-20)

  • Sagdon ha kasina (21-26), pag-adulteryo (27-30), pagdiborsyo (31, 32), panumpa (33-37), pagbulos (38-42), paghigugma ha kaaway (43-48)

5  Han nakita niya an damu nga tawo, sinagka hiya ha bukid; ngan pakalingkod niya, dinaop ha iya an iya mga disipulo.  Katapos, nagtikang hiya pagyakan ngan pagtutdo ha ira, nga nasiring:  “Malipayon an mga mahunahunaon han ira espirituwal nga panginahanglan,*+ kay ira an Ginhadian han langit.  “Malipayon an mga nabibido, kay liliawon hira.+  “Malipayon an mga malumo,*+ kay mapapanunod nira an tuna.+  “Malipayon an mga ginugutom ngan inuuhaw+ ha katadongan, kay bubusugon* hira.+  “Malipayon an mga maloloy-on,+ kay kakaloy-an hira.  “Malipayon an mga putli an kasingkasing,+ kay makikita nira an Dios.  “Malipayon an mga nakikigmurayaw,+ kay tatawagon hira nga mga anak han Dios. 10  “Malipayon an mga gintitimaraot tungod han katadongan,+ kay ira an Ginhadian han langit. 11  “Malipayon kamo kon an mga tawo nagpapakaalo ha iyo,+ nagtitimaraot ha iyo,+ ngan nagyayakan han ngatanan nga klase han buwa ngan magraot nga mga butang kontra ha iyo tungod ha akon.+ 12  Magkalipay kamo ngan magrayhak,+ tungod kay daku an iyo balos+ ha langit, kay ha sugad nga paagi nira gintimaraot an mga propeta nga nahiuna ha iyo.+ 13  “Kamo an asin+ han tuna, pero kon magtab-ang an asin, paonan-o maibabalik an kaásin hito? Diri na ito magagamit para ha bisan ano kondi ilalabog na la ha gawas+ basi tamak-tamakan han mga tawo. 14  “Kamo an kalamrag han kalibotan.+ An usa nga syudad diri maitatago kon nahimumutang ha bawbaw han bukid. 15  An mga tawo nagdadagkot hin lampara ngan iginbubutang ito, diri ha ilarom han basket,* kondi ha burutangan han lampara, ngan nakakalamrag ito ha ngatanan nga aada ha balay.+ 16  Ha sugad man nga paagi, ipasanag an iyo kalamrag ha atubangan han mga tawo,+ basi makita nira an iyo mag-opay nga mga buhat+ ngan paghimayaon an iyo Amay nga aadto ha langit.+ 17  “Ayaw kamo paghunahuna nga kinanhi ako basi bungkagon an Balaud o an mga sinurat han mga Propeta. Kinanhi ako, diri basi magbungkag, kondi basi magtuman.+ 18  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga mahiuuna pa kawara an langit ngan an tuna pero an usa nga gigutiayi nga letra o an usa ka bagis han letra ha Balaud diri mawawara samtang diri pa natutuman an ngatanan nga butang.+ 19  Salit an bisan hin-o nga nagtatalapas han usa hini nga gigutiayi nga mga sugo ngan nagtututdo ha iba nga talapason ini tatawagon nga gigutiayi may kalabotan ha Ginhadian han langit. Pero an bisan hin-o nga nagbubuhat ngan nagtututdo hini tatawagon nga daku may kalabotan ha Ginhadian han langit. 20  Kay nasiring ako ha iyo nga kon an iyo pagkamatadong diri lumabaw ha pagkamatadong han mga eskriba ngan mga Pariseo,+ diri gud kamo makakasulod ha Ginhadian han langit.+ 21  “Hinbatian niyo nga ginsiring ini ha mga tawo ha kadaan nga panahon: ‘Ayaw pagpatay,+ kay an bisan hin-o nga magpatay magkakaada baratunon ha korte.’+ 22  Pero nasiring ako ha iyo nga an bisan hin-o nga padayon nga napupungot+ ha iya bugto magkakaada baratunon ha korte; ngan an bisan hin-o nga nagtatawag ha iya bugto hin nakakatamay nga pulong nga diri angay luwason magkakaada baratunon ha Korte Suprema; ngan an bisan hin-o nga nasiring, ‘Ikaw nga waray pulos nga lurong!’ namimeligro nga mahingadto ha naglalaga nga Gehenna.*+ 23  “Salit kon nagdadara ka han imo halad ngadto ha halaran+ ngan didto nahinumdoman mo nga an imo bugto may reklamo kontra ha imo, 24  bayai an imo halad didto ha atubangan han halaran, ngan lakat. Pakigmurayaw anay ha imo bugto, ngan katapos, balik ngan ighalad an imo halad.+ 25  “Pakigtuhay dayon ha nagkikiha ha imo samtang tipakadto pa la kamo ha korte, basi ha anoman nga paagi an nagkikiha diri magtubyan ha imo ngadto ha huwes, ngan an huwes ngadto ha opisyal han korte, ngan prisuhon ka.+ 26  Ha pagkamatuod nasiring ako ha imo, diri ka gud makakagawas didto tubtob nga maibayad mo an imo ultimo nga gutiay nga sinselyo.* 27  “Hinbatian niyo nga ginsiring ini: ‘Ayaw pag-adulteryo.’+ 28  Pero nasiring ako ha iyo nga an bisan hin-o nga padayon nga nagkikinita ha usa nga babaye+ nga tungod hito nagkakaada malaw-ay nga hingyap ha iya nag-aadulteryo na ha iya dida ha iya kasingkasing.+ 29  Yana, kon an imo too nga mata nagigin hinungdan han imo kahipakdol,* lukata ito ngan ilabog.+ Kay mas maopay pa nga mawad-an ka hin usa nga parte kay ha ilabog ha Gehenna* an imo bug-os nga lawas.+ 30  Sugad man, kon an imo too nga kamot nagigin hinungdan han imo kahipakdol, utda ito ngan ilabog.+ Kay mas maopay pa nga mawad-an ka hin usa nga parte kay ha mahingadto ha Gehenna* an imo bug-os nga lawas.+ 31  “Dugang pa, ginsiring liwat ini: ‘An bisan hin-o nga nakikigdiborsyo ha iya asawa sadang maghatag ha iya hin sertipiko han pagdiborsyo.’+ 32  Pero nasiring ako ha iyo nga an bisan hin-o nga nakikigdiborsyo ha iya asawa, labot la kon seksuwal nga imoralidad* an hinungdan, nagbubutang han iya asawa ha peligro nga mag-adulteryo, ngan an bisan hin-o nga nag-aasawa hin babaye nga diborsyada* nag-aadulteryo liwat.+ 33  “Dugang pa, hinbatian niyo nga ginsiring ini ha mga tawo ha kadaan nga panahon: ‘Ayaw panumpa kon diri mo tutumanon,+ kondi kinahanglan tumanon mo an imo mga saad kan Jehova.’*+ 34  Pero nasiring ako ha iyo: Ayaw gud panumpa,+ pinaagi man han langit, kay ito an trono han Dios; 35  o pinaagi han tuna, kay ito an tungtongan han iya mga tiil;+ o pinaagi han Jerusalem, kay ito an syudad han harangdon nga Hadi.+ 36  Ayaw panumpa pinaagi han imo ulo, kay diri ka makakapabusag o makakapaitom hin bisan usa nga buhok. 37  Basta an iyo ‘Oo’ sadang mangahulogan hin oo, ngan an iyo ‘Diri,’ diri,+ kay an sobra pa hini tikang ha usa nga maraot.+ 38  “Hinbatian niyo nga ginsiring ini: ‘Mata para ha mata ngan ngipon para ha ngipon.’+ 39  Pero nasiring ako ha iyo: Ayaw atohi an maraot nga tawo, kondi kon may bisan hin-o nga magtampalo han imo too nga bayhon, iatubang liwat ha iya an kaluyo.+ 40  Ngan kon karuyag han usa nga tawo nga ikiha ka ngan kuhaon an imo pan-ilarom nga bado, ihatag liwat ha iya an imo pantungbaw nga bado;+ 41  ngan kon an usa nga may awtoridad mag-obligar ha imo ha pagserbisyo hin usa ka milya,* upod ha iya hin duha ka milya. 42  Tagi an nangangaro ha imo, ngan ayaw talikdi an tawo nga karuyag humuram* ha imo.+ 43  “Hinbatian niyo nga ginsiring ini: ‘Higugmaa an imo igkasi-tawo+ ngan kangalasi an imo kaaway.’ 44  Pero nasiring ako ha iyo: Padayon nga higugmaa an iyo mga kaaway+ ngan ig-ampo an mga nagtitimaraot ha iyo,+ 45  basi mapamatud-an niyo nga mga anak kamo han iyo Amay nga aadto ha langit,+ kay iya ginpapasirang an iya adlaw ngada ha magraot ngan ha mag-opay ngan nagpapauran ha magtadong ngan ha diri magtadong.+ 46  Kay kon an iyo la ginhihigugma an mga nahigugma ha iyo, ano an balos ha iyo?+ Diri ba ginbubuhat liwat ito han mga parasukot hin buhis? 47  Ngan kon an iyo la kabugtoan an iyo ginkukumusta, nagbubuhat ba kamo hin diri ordinaryo nga butang? Diri ba ginbubuhat liwat ito han mga tawo han mga nasud? 48  Salit kinahanglan magin perpekto* kamo, sugad la nga perpekto an iyo Amay ha langit.+

Mga footnote

O “an mga makililimos han espiritu.”
O “mga maaghop.”
O “tatagbawon.”
O “taraksan nga basket.”
An lugar ha gawas han Jerusalem diin ginsusunog an mga basura. Kitaa an Glossary.
Lit., “an ultimo nga quadrans.” Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Ha Griego, por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, babaye nga gindiborsyo nga diri seksuwal nga imoralidad an hinungdan.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. B14.
Karuyag sidngon, humuram nga waray tubo.
O “bug-os.”