Sumala kan Mateo 27:1-66

  • Igintubyan hi Jesus kan Pilato (1, 2)

  • Naghikog hi Judas (3-10)

  • Hi Jesus ha atubangan ni Pilato (11-26)

  • Ginyaangyaangan ha publiko (27-31)

  • Iginraysang ha kahoy ha Golgotha (32-44)

  • Kamatayon ni Jesus (45-56)

  • Paglubong kan Jesus (57-61)

  • Ginbantayan an lubnganan (62-66)

27  Pagkaaga, an ngatanan nga punoan nga saserdote ngan an mga tigurang han katawohan nagtirirok para magplano kontra kan Jesus basi patayon hiya.+  Katapos hiya gapuson, ira gindara hiya ngan igintubyan kan Pilato, an gobernador.+  Katapos, han nakita ni Judas, nga nagtraydor kan Jesus, nga ginsentensyahan hiya hin kamatayon, nasubo gud hiya ngan iginbalik an 30 ka bug-os nga silber ha punoan nga mga saserdote ngan ha mga tigurang,+  nga nasiring: “Nakasala ako han gintraydoran ko an inosente nga dugo.” Nagsiring hira: “Ano an amon labot hito? Problema mo ito!”  Salit iginlabog niya ha templo an mga silber ngan binaya. Katapos linakat hiya ngan naghikog.*+  Pero ginpanguha han punoan nga mga saserdote an mga silber ngan nagsiring: “Diri uyon ha balaud nga ibutang ini ha sagrado nga tiripigan hin bahandi, kay ini an kantidad nga iginbayad ha dugo.”  Katapos mag-iristorya, ira gin-gamit an kwarta para paliton an tuna han parahimo hin daba basi magin lubnganan han mga estranghero.  Salit ito nga tuna gintatawag nga Tuna han Dugo+ tubtob gud hini nga adlaw.  Hito nga panahon natuman an ginyakan pinaagi kan Jeremias nga propeta: “Ngan ira ginkuha an 30 ka bug-os nga silber, an kantidad nga iginpresyo ngada ha tawo han pipira nga anak ni Israel, 10  ngan ira ito iginpalit han tuna han parahimo hin daba, uyon ha iginsugo ha akon ni Jehova.”*+ 11  Yana hi Jesus natindog ha atubangan han gobernador, ngan ginpakianhan hiya han gobernador: “Ikaw ba an Hadi han mga Judio?” Hi Jesus binaton: “Ikaw mismo an nasiring hito.”+ 12  Pero samtang gin-aakusaran hiya han punoan nga mga saserdote ngan han mga tigurang, waray hiya bumaton.+ 13  Katapos hi Pilato nagsiring ha iya: “Diri ka ba nakakabati nga damu an ira testimonya kontra ha imo?” 14  Kondi waray hiya bumaton, bisan hin usa ka pulong, salit nahipausa gud an gobernador. 15  Yana ha kada piyesta han Paskua, kustomre na han gobernador nga buhian an usa nga priso, an bisan hin-o nga karuyag han mga tawo.+ 16  Hito mismo nga panahon, priso nira an kilala nga kriminal nga Barabas an ngaran. 17  Salit han nagtirirok hira, hi Pilato nagsiring ha ira: “Hin-o an karuyag niyo nga buhian ko, hi Barabas o hi Jesus nga tinatawag nga Kristo?” 18  Kay maaram hi Pilato nga igintubyan nira hi Jesus ngadto ha iya tungod han kaawa. 19  Dugang pa, samtang nalingkod hiya ha lingkoran han paghukom, an iya asawa nagpadara ha iya hin mensahe, nga nasiring: “Ayaw panginlabot hiton matadong nga tawo, kay nag-inop ako mahitungod ha iya ngan nakapahadlok gud ito ha akon yana.” 20  Pero ginkombinse han punoan nga mga saserdote ngan han mga tigurang an mga tawo nga maghangyo nga buhian hi Barabas,+ pero ipapatay hi Jesus.+ 21  Nagpakiana ha ira an gobernador: “Hin-o ha duha an karuyag niyo nga buhian ko?” Hira binaton: “Hi Barabas.” 22  Hi Pilato nagsiring ha ira: “Kon sugad, ano man an akon bubuhaton kan Jesus nga tinatawag nga Kristo?” Hira ngatanan binaton: “Ibitay hiya ha kahoy!”*+ 23  Nagpakiana hiya: “Kay ano? Ano an iya ginbuhat nga maraot?” Nagtikakusog la lugod an ira guliat: “Ibitay hiya ha kahoy!”+ 24  Pakasantop ni Pilato nga waray ito makabulig, kondi nagtitikasamok la lugod, kinuha hiya hin tubig ngan naghunaw ha atubangan han mga tawo, nga nasiring: “Waray ako sala ha dugo hini nga tawo. Kamo an may baratunon hini.” 25  Salit an ngatanan nga tawo binaton: “Kami ngan an amon mga anak an magkakaada baratunon ha iya dugo.”+ 26  Katapos iya ginbuhian hi Barabas, kondi iya iginpalatigo hi Jesus+ ngan igintubyan hiya basi patayon ha kahoy.+ 27  Katapos gindara hi Jesus han mga sundalo han gobernador ngadto ha urukyan han gobernador ngan gintirok ha palibot niya an bug-os nga grupo han mga sundalo.+ 28  Ngan katapos nira hukason an iya hilaba nga bado, ginsul-otan nira hiya hin panapton nga malamrag an kapula,*+ 29  ngan nagsalapid hira hin mga tunok basi magin korona ngan iginbutang ito ha iya ulo, ngan nagbutang hira hin tangbo ha iya too nga kamot. Ngan linuhod hira ha iya atubangan ngan ginyaangyaangan hiya, nga nasiring: “Maopay nga adlaw, Hadi han mga Judio!” 30  Ngan gintuprahan nira hiya+ ngan ginkuha an tangbo ngan nagtikang pagbalbag ha iya ulo. 31  Ha kataposan, kahuman nira hiya yaangyaangan, ira hiya ginhukasan han panapton ngan ginsul-otan han iya pantungbaw nga mga bado ngan gindara hiya basi igraysang ha kahoy.+ 32  Samtang tipagawas hira, nakita nira an usa nga lalaki nga taga-Cirene nga an ngaran hi Simon. Ginpirit nira hiya nga pas-anon an pasakitan nga kahoy* ni Jesus.+ 33  Ngan pag-abot nira ha lugar nga tinatawag nga Golʹgo·tha, karuyag sidngon, Lugar han Bungo,+ 34  ginpainom nira hiya hin bino nga ginsalaktan hin mapait nga mga tanom;+ pero han natilawan niya ito, diniri hiya pag-inom. 35  Han iginraysang na nira hiya ha kahoy, ira ginbarahin an iya pantungbaw nga mga bado pinaagi ha pagripa,+ 36  ngan nangalingkod hira didto ngan nagbinantay ha iya. 37  Iginbutang liwat nira ha bawbaw han iya ulo an karatola han akusasyon ha iya: “Ini hi Jesus an Hadi han mga Judio.”+ 38  Katapos duha nga tulisan an iginbitay ha mga kahoy ha sapit niya, an usa ha iya too ngan an usa ha iya wala.+ 39  Ngan an mga nalabay nagyakan hin nakakainsulto mahitungod ha iya,+ nga nagpipilingpiling+ 40  ngan nasiring: “Ikaw nga magrurumpag han templo ngan magtitindog hito ha sulod hin tulo ka adlaw,+ talwasa an imo kalugaringon! Kon anak ka han Dios, lusad tikang ha pasakitan nga kahoy!”*+ 41  Ha pariho liwat nga paagi, an punoan nga mga saserdote upod an mga eskriba ngan an mga tigurang nagtikang pagyaangyaang ha iya, nga nasiring:+ 42  “Gintalwas niya an iba, pero diri niya natatalwas an iya kalugaringon! Hadi hiya han Israel;+ palusara hiya yana tikang ha pasakitan nga kahoy,* ngan matoo kita ha iya. 43  Nasarig hiya ha Dios; yana talwason unta Niya hiya kon nalilipay Hiya ha iya,+ kay nagsiring hiya, ‘Ako an Anak han Dios.’”+ 44  Ha pariho nga paagi, bisan an mga tulisan nga iginbitay ha mga kahoy ha sapit niya nag-insulto ha iya.+ 45  Tikang ha ikaunom nga oras* tubtob ha ikasiyam nga oras,* nalukop hin kasisidman ito nga tuna.+ 46  Han mga ikasiyam nga oras, ginuliat hi Jesus, nga nasiring: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” karuyag sidngon, “Dios ko, Dios ko, kay ano nga ginpabay-an mo ako?”+ 47  Pakabati hito, an pipira han mga naninindog didto nagsiring: “Gintatawag hini nga tawo hi Elias.”+ 48  Ngan dinalagan dayon an usa ha ira ngan nagkuha hin espongha ngan igintunlob ito ha maaslom nga bino ngan iginbutang ito ha tangbo ngan iginpainom ha iya.+ 49  Pero an iba pa ha ira nagsiring: “Pabay-i hiya! Kitaon naton kon makanhi ba hi Elias basi talwason hiya.” 50  Ginuliat utro hi Jesus ngan igintubyan an iya espiritu.*+ 51  Ngan kitaa! an kurtina han santuaryo+ natunga,+ tikang ha igbaw tubtob ha ubos,+ ngan an tuna nabay-og, ngan an mga bato nagkabubuka. 52  Ngan an mga lubnganan* naabrihan, ngan damu nga lawas han mga baraan nga nangaturog na ha kamatayon an nahigawas 53  (ngan an mga tawo nga kinadto ha mga lubnganan katapos buhion hi Jesus sinulod ha baraan nga syudad), ngan nakita ito han damu nga tawo. 54  Pero han an opisyal han kasundalohan ngan an iya mga kaupod ha pagbantay kan Jesus nakakita han paglinog ngan han mga nahitatabo, nahadlok gud hira ngan nagsiring: “Sigurado gud nga ini an Anak han Dios.”+ 55  Ngan damu nga babaye nga nag-inupod kan Jesus tikang ha Galilea basi asikasuhon hiya an nakadto ngan apartado nga nagkinita;+ 56  upod ha ira hi Maria Magdalena ngan hi Maria nga nanay nira Santiago ngan Joses ngan an nanay han mga anak ni Zebedeo.+ 57  Yana han kulop na gud, inabot an usa nga riko nga tawo nga taga-Arimatea, nga an ngaran hi Jose, nga nagin disipulo liwat ni Jesus.+ 58  Ini nga tawo kinadto kan Pilato ngan gin-aro an lawas ni Jesus.+ Katapos nagsugo hi Pilato nga ihatag ito ha iya.+ 59  Ginkuha ni Jose an lawas, ginputos ito hin limpyo ngan maopay nga klase hin lino,+ 60  ngan iginbutang ito ha iya bag-o nga lubnganan,*+ nga iya gintibag ha bato. Ngan katapos magpakaliding hin daku nga bato ngadto ha ganggang han lubnganan,* binaya hiya. 61  Pero hi Maria Magdalena ngan an usa pa nga Maria nagpabilin didto ngan nagliningkod ha atubangan han lubnganan.+ 62  Han sunod nga adlaw, katapos na han adlaw han Pagpangandam,+ an punoan nga mga saserdote ngan an mga Pariseo nagtirirok ha atubangan ni Pilato, 63  nga nasiring: “Ginoo, nahinunumdom kami han ginsiring hito nga impostor han buhi pa hiya, ‘Paglabay hin tulo ka adlaw bubuhion ako.’+ 64  Salit pagsugo nga bantayan hin maopay an lubnganan tubtob ha ikatulo ka adlaw, basi diri makakadto an iya mga disipulo ngan kawaton hiya+ ngan magsumat ha mga tawo, ‘Ginbuhi hiya tikang ha mga patay!’ Ngan inin urhi nga limbong magigin mas maraot pa kay ha nauna.” 65  Hi Pilato nagsiring ha ira: “Sige, kuha kamo hin mga gwardya. Pabantayi gud ito hin maopay sugad han iyo hinbabaroan.” 66  Salit linakat hira ngan ginsiguro nga waray maglabot ha lubnganan pinaagi han pagselyo ha bato ngan pagbutang hin mga gwardya.

Mga footnote

O “nagbitay.”
Kitaa an Ap. A5.
O “Pataya hiya ha kahoy!”
Lit., “nga eskarlata.”
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, mga alas-12 han udto.
Karuyag sidngon, mga alas-3 han kulop.
O “ngan nautdan hin gininhawa.”
O “an handumanan nga mga lubnganan.”
O “handumanan nga lubnganan.”
O “handumanan nga lubnganan.”