Sumala kan Mateo 26:1-75

  • An mga saserdote nagplano ha pagpatay kan Jesus (1-5)

  • Mahamot nga lana ginbubo kan Jesus (6-13)

  • An ultimo nga Paskua ngan an pagtraydor (14-25)

  • An pagtikang han Panihapon han Ginoo (26-30)

  • Igintagna an pagnigar ni Pedro (31-35)

  • Jesus nag-ampo ha Getsemani (36-46)

  • Gin-aresto hi Jesus (47-56)

  • Pagbista ha Sanhedrin (57-68)

  • Iginnigar ni Pedro hi Jesus (69-75)

26  Yana katapos igyakan ni Jesus ini ngatanan, nagsiring hiya ha iya mga disipulo:  “Maaram kamo nga duha ka adlaw tikang yana isiselebrar an Paskua,+ ngan an Anak han tawo itutubyan basi patayon ha kahoy.”+  Hito nga panahon an punoan nga mga saserdote ngan an mga tigurang han katawohan nagtirirok ha bungsaran han hitaas nga saserdote, nga an ngaran hi Caifas,+  ngan nagkunsabo hira+ nga dakpon* hi Jesus ha tuso* nga paagi ngan patayon hiya.  Pero nagsiniring hira: “Diri ha panahon han piyesta, basi diri magsaramok an mga tawo.”  Samtang nakadto hi Jesus ha Betania ha balay ni Simon nga may liprosi hadto,+  dinaop kan Jesus an usa nga babaye nga may alabastro nga surudlan han mahamot nga lana nga marahalon, ngan nagtikang hiya pagbubo hito ha ulo ni Jesus samtang nakaon hiya.*  Pakakita hito han mga disipulo, nasina hira ngan nagsiring: “Kay ano nga ginkakaragan ito?  Puydi unta ito ibaligya hin daku nga kantidad ngan ihatag ha mga pobre.” 10  Pakasabot hini ni Jesus, nagsiring hiya ha ira: “Kay ano nga ginsasamok niyo an babaye? Maopay an iya ginbuhat ha akon. 11  Kay an mga pobre pirme niyo kaupod,+ pero ako diri niyo pirme makakaupod.+ 12  Han ginbutangan niya an akon lawas hinin mahamot nga lana, ginbuhat niya ini basi iandam ako ha paglubong.+ 13  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, diin man isangyaw inin maopay nga sumat ha bug-os nga kalibotan, an ginbuhat hini nga babaye igsusumat liwat sugad nga paghinumdom ha iya.”+ 14  Katapos an usa han Dose, nga gintatawag nga Judas Iscariote,+ kinadto ha punoan nga mga saserdote+ 15  ngan nagsiring: “Ano an ihahatag niyo ha akon basi patraydor nga itubyan ko hiya ha iyo?”+ Nagsaad hira ha iya hin 30 ka bug-os nga silber.+ 16  Salit tikang hito nga takna, nagpinamiling hiya hin maopay nga higayon ha pagtraydor kan Jesus. 17  Ha siyahan nga adlaw han Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura,+ dinaop kan Jesus an mga disipulo, nga nasiring: “Diin mo karuyag nga mag-andam kami basi makakaon ka han panihapon ha Paskua?”+ 18  Nagsiring hiya: “Sulod kamo ha syudad ngadto ha usa nga tawo nga kilala ko ngan sidnga hiya, ‘An Magturutdo nasiring: “Hirani na an akon itinanda nga panahon; ha imo balay ako magsiselebrar han Paskua upod an akon mga disipulo.”’” 19  Salit ginbuhat han mga disipulo an iginsugo ha ira ni Jesus ngan nag-andam para ha Paskua. 20  Han pagsirom,+ nalingkod hiya ha may lamesa upod an 12 nga disipulo.+ 21  Samtang nangangaon hira, nagsiring hiya: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, usa ha iyo an magtatraydor ha akon.”+ 22  Tungod kay nasubo gud hira hini, an tagsa ha ira nagpakiana ha iya: “Ginoo, diri ako ito, diri ba?” 23  Binaton hiya: “Hiya nga kadungan ko nga nagtutunlob han iya tinapay ha yahong* an magtatraydor ha akon.+ 24  Oo, an Anak han tawo mabaya, sugad han nahisurat na mahitungod ha iya, pero kairo+ hito nga tawo nga magtatraydor ha Anak han tawo!+ Mas maopay pa kon waray na la hiya matawo.”+ 25  Hi Judas, nga hirani na magtraydor ha iya, nagsiring: “Rabbi, diri ako ito, diri ba?” Hi Jesus nagsiring ha iya: “Ikaw mismo an nagsiring hito.” 26  Samtang nagpapadayon hira ha pangaon, kinuha hi Jesus hin tinapay, ngan katapos mag-ampo,* gintipik-tipik niya ito,+ ngan paghatag niya hito ha mga disipulo, nagsiring hiya: “Kuha kamo ngan kaona niyo. Nagsisimbolo ini han akon lawas.”+ 27  Ngan pagkuha niya hin kopa, nagpasalamat hiya ngan iginhatag ito ha ira, nga nasiring: “Inom kamo ngatanan hini,+ 28  kay nagsisimbolo ini han akon ‘dugo+ han kasabotan,’+ nga igpapaagay para ha damu nga tawo+ basi mapasaylo an mga sala.+ 29  Pero nasiring ako ha iyo: Diri na gud ako mainom utro hin bisan ano hini nga produkto han ubas tubtob hito nga adlaw nga uminom ako han bag-o nga bino kaupod niyo ha Ginhadian han akon Amay.”+ 30  Ha kataposan, kahuman nira magkanta hin mga pagdayaw,* ginawas hira tipakadto ha Bukid han mga Olibo.+ 31  Katapos, hi Jesus nagsiring ha ira: “Kamo ngatanan mahipapakdol* tungod han mahitatabo ha akon yana nga gab-i, kay nahisurat na: ‘Papatayon ko an paraataman hin panon, ngan an mga karnero han panon magpapatsarang.’+ 32  Pero katapos ako buhion, mag-uuna ako ha iyo ngadto ha Galilea.”+ 33  Kondi hi Pedro nagsiring ha iya: “Bisan pa mahipakdol an ngatanan tungod han mahitatabo ha imo, diri gud ako mahipapakdol!”+ 34  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha imo, yana nga gab-i, antes tumugaok an manok, igninigar mo ako hin tulo ka beses.”+ 35  Hi Pedro nagsiring ha iya: “Bisan pa kon kinahanglan ako mamatay kaupod mo, diri ko gud ikaw igninigar.”+ Ito liwat an ginsiring han ngatanan nga iba pa nga disipulo. 36  Katapos, kinadto hi Jesus ha dapit nga gintatawag nga Getsemani+ upod an mga disipulo, ngan nagsiring hiya ha ira: “Lingkod kamo dinhi samtang ako naman mapakadto didto ngan mag-aampo.”+ 37  Ngan igin-upod niya hi Pedro ngan an duha nga anak ni Zebedeo, ngan nagtikang hiya umabat hin kasubo ngan masakit gud.+ 38  Katapos nagsiring hiya ha ira: “Nasusubo gud ako* nga haros ikamatay ko. Dinhi la kamo ngan padayon kamo nga magbantay kaupod ko.”+ 39  Ngan pagkadto niya ha urounhan la, linuhod hiya nga nahapa, nga nag-aampo:+ “Amay ko, kon posible, palabya ha akon ini nga kopa.+ Pero diri akon kaburut-on an matutuman, kondi an imo kaburut-on.”+ 40  Binalik hiya ha mga disipulo ngan naabtan hira nga nangangaturog, ngan nagsiring hiya kan Pedro: “Diri ba kamo makakapadayon ha pagbantay hin bisan usa la ka oras kaupod ko?+ 41  Padayon kamo nga magbantay+ ngan mag-ampo,+ basi diri kamo madara han pagsulay.+ Oo, an espiritu disidido,* pero an unod maluya.”+ 42  Ha ikaduha nga higayon, linakat hiya ngan nag-ampo: “Amay ko, kon diri posible nga lumabay ini nga kopa kay kinahanglan imnon ko ini, matuman unta an imo kaburut-on.”+ 43  Ngan binalik hiya utro ngan naabtan hira nga nangangaturog, kay mabug-at na an ira mga mata. 44  Salit linakat hiya utro ngan nag-ampo ha ikatulo nga higayon, nga ginyayakan hin makausa pa an amo gihapon nga butang. 45  Katapos binalik hiya ha mga disipulo ngan nagsiring ha ira: “Ha sugad hini nga takna, nangangaturog kamo ngan namamahuway! Kitaa! Tiabot na an oras nga an Anak han tawo patraydor nga itutubyan ha mga kamot han magpakasasala. 46  Buhát kamo, pagkalakat na kita. Kitaa! Aanhi na an nagtatraydor ha akon.” 47  Samtang nagyayakan pa hiya, kitaa! inabot hi Judas, nga usa han Dose, ngan upod niya an damu nga tawo nga may mga espada ngan mga ibaralbag, nga ginsugo han punoan nga mga saserdote ngan han mga tigurang han katawohan.+ 48  Yana an nagtatraydor ha iya naghatag na ha ira hin tigaman, nga nasiring: “Kon hin-o an akon harokan, amo ito hiya; arestoha niyo hiya.” 49  Ngan diniretso hiya pagdaop kan Jesus ngan nagsiring: “Maopay nga gab-i, Rabbi!” ngan ginharokan hiya. 50  Pero hi Jesus nagsiring ha iya: “Kay ano nga aanhi ka?”+ Katapos dinaop hira ngan ginkaptan hi Jesus ngan gin-aresto. 51  Kondi kitaa! usa han mga kaupod ni Jesus an nag-unat han iya kamot ngan naghulbot han iya espada ngan gintigbas an uripon han hitaas nga saserdote salit napalong an iya talinga.+ 52  Katapos, ginsidngan hiya ni Jesus: “Itakob an imo espada,+ kay an ngatanan nga nagamit han espada mamamatay pinaagi han espada.+ 53  O naghuhunahuna ka ba nga diri ako makakahangyo ha akon Amay nga padad-an ako hini nga takna hin sobra 12 ka lehiyon* nga anghel?+ 54  Kon buhaton ko ito, paonan-o matutuman an Kasuratan nga nasiring nga kinahanglan mahitabo ini ha sugad hini nga paagi?” 55  Hito nga oras hi Jesus nagsiring ha mga tawo: “Kinanhi ba kamo basi arestuhon ako sugad hin tulisan, nga nagdara pa kamo hin mga espada ngan mga ibaralbag? Kada adlaw nalingkod ako hadto ha templo ngan nagtututdo,+ pero waray niyo ako arestoha.+ 56  Kondi nahitatabo ini ngatanan basi matuman an mga sinurat* han mga propeta.”+ Katapos ginbayaan hiya han ngatanan nga disipulo ngan namalagiw hira.+ 57  Gindara hi Jesus han mga nag-aresto ha iya ngadto kan Caifas+ nga hitaas nga saserdote, diin nagtirirok an mga eskriba ngan an mga tigurang.+ 58  Pero hi Pedro apartado nga nagsinunod ha iya, tubtob ha bungsaran han hitaas nga saserdote, ngan pakasulod niya, liningkod hiya upod han mga kabulig ha balay basi hibaroan an magigin resulta.+ 59  Yana an punoan nga mga saserdote ngan an bug-os nga Sanhedrin namimiling hin buwa nga testimonya kontra kan Jesus basi patayon hiya.+ 60  Pero waray hira naagian, bisan kon damu nga buwa nga testigo an dinaop.+ Ha urhi may duha nga dinaop 61  ngan nagsiring: “Ini nga tawo nagsiring, ‘Marurumpag ko an templo han Dios ngan matitindog ko ito ha sulod hin tulo ka adlaw.’”+ 62  Tungod hito an hitaas nga saserdote tinindog ngan nagsiring ha iya: “Waray ka ba ibabaton? Ano ini nga testimonya kontra ha imo hini nga mga tawo?”+ 63  Pero hi Jesus nagpabilin nga hilom.+ Salit an hitaas nga saserdote nagsiring ha iya: “Ginpapasumpa ko ikaw ha atubangan han buhi nga Dios nga sumatan kami kon ikaw ba an Kristo, an Anak han Dios!”+ 64  Binaton hi Jesus ha iya: “Ikaw mismo an nagsiring hito. Pero nasiring ako ha iyo: Tikang yana makikita niyo an Anak han tawo+ nga nalingkod ha too han Gamhanan nga Dios+ ngan naabot nga aada ha mga dampog han langit.”+ 65  Katapos, gin-gisi han hitaas nga saserdote an iya pantungbaw nga bado, nga nasiring: “Nagpapasipara hiya! Kinahanglan pa ba naton hin mga testigo? Kitaa! Iyo yana nabatian an iya pagpasipara. 66  Ano an iyo masisiring?” Binaton hira: “Angay hiya mamatay.”+ 67  Katapos ira gintuprahan an iya nawong+ ngan ginsuntok hiya.+ Gintampalo naman hiya han iba,+ 68  nga nasiring: “Ikaw nga Kristo, kon propeta ka, sumati kami, hin-o an nagsuntok ha imo?” 69  Yana hi Pedro nagliliningkod ha gawas didto ha bungsaran, ngan usa nga surugoon nga babaye an dinaop ha iya ngan nagsiring: “Ikaw liwat kaupod ni Jesus nga taga-Galilea!”+ 70  Pero iginnigar niya ito ha atubangan nira ngatanan, nga nasiring: “Diri ako maaram han imo ginyiyinakan.” 71  Paggawas niya tipakadto ha aragian nga tipasulod ha bungsaran, nakita hiya han usa pa nga babaye ngan nagsiring ha mga tawo didto: “Ini nga tawo kaupod ni Jesus nga Nazareno.”+ 72  Iginnigar na liwat niya ito, ngan nanumpa: “Diri ko kilala ito nga tawo!” 73  Waray pag-iha, adton naninindog didto dinaop kan Pedro ngan nagsiring: “Sigurado nga usa ka liwat ha ira, kay abat gud ha imo panyakan.”* 74  Katapos nagtikang hiya panhimaraot ngan pagsumpa: “Diri ko kilala ito nga tawo!” Ngan katapos gud hito, tinugaok an manok. 75  Ngan nahinumdoman ni Pedro an ginsiring ni Jesus: “Antes tumugaok an manok, igninigar mo ako hin tulo ka beses.”+ Ngan ginawas hiya ngan nagtangis tungod han duro nga kasubo.

Mga footnote

O “arestuhon.”
O “malimbong.”
O “nalingkod hiya ha may lamesa.”
Ha iba nga lugar, “makaong; uhataw.”
O “magyakan hin bendisyon.”
O “mga himno; mga salmo.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “an akon kalag.”
O “andam.”
Kitaa an Glossary.
O “mga kasuratan.”
O “tono han pagyakan; dialekto.”