ImiSebenzi Yabaphostoli 3:1-26

  • UPhetro usilisa ogogekileyo (1-10)

  • Intshumayelo kaPhetro evurandini okwakuthiwa ngelikaSolomoni (11-26)

    • ‘Ukubuyiselwa kwezinto zonke’ (21)

    • Umphrofethi onjengoMosi (22)

3  UPhetro loJohane baya ethempelini ngehora lomthandazo, ihora lesi-9.*  Kwakulabantu ababethwele indoda eyayigogekile kusukela izalwa. Nsuku zonke babeyifaka eduze legedi lethempeli okwakuthiwa ligedi elihle, ukuze icele uncedo kulabo ababengena ethempelini.  Yathi ibona uPhetro loJohane bengena ethempelini yacela uncedo.  Kodwa uPhetro loJohane bayikhangela bayithi nhlo bathi: “Khangela ngapha.”  Yasibakhangela ilindele ukuthi bayiphe imali.  Kodwa uPhetro wathi: “Angilasiliva loba igolide kodwa ngizakunika lokho engilakho. Ngebizo likaJesu Khristu umNazaretha, sukuma uhambe!”+  Waseyibamba ngesandla sokudla wayisukumisa.+ Khonokho nje inyawo lenqagala zayo kwaqina,+  yathi lothu yama ngenyawo+ yasiqalisa ukuhamba. Yahamba labo ethempelini iseqayeqa idumisa uNkulunkulu.  Abantu bonke bayibona ihamba njalo idumisa uNkulunkulu, 10  basebenanzelela ukuthi yiyo eyayijayele ukuhlala egedini elihle lethempeli icela uncedo.+ Kwabamangalisa kakhulu ukuyibona ihamba, basala bengelankani. 11  Indoda le yathi ilokhu ibambe uPhetro loJohane, abantu bonke bagijima baya kubo evurandini okwakuthiwa ngelikaSolomoni,+ bemangele ngalokho okwakwenzakele. 12  UPhetro wathi ekubona lokhu wathi ebantwini: “Bantu bako-Israyeli, lamangala kangaka kutheni? Kungani lisikhangela angathi amandla ethu lokuzinikela kwethu kuNkulunkulu yikho okwenze indoda le yahamba? 13  UNkulunkulu ka-Abrahama lo-Isaka loJakhobe,+ uNkulunkulu wabokhokho bethu useyikhazimulisile inceku yakhe+ uJesu,+ lowo lina elamnikelayo+ lamphika phambi kukaPhilathu lanxa yena wayesekhethe ukumkhulula. 14  Lamphika sibili ongcwele lolungileyo, lacela ukuthi likhululelwe indoda eyayingumbulali,+ 15  laselibulala uMmeli Omkhulu wokuphila.+ Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo njalo thina singofakazi balokho.+ 16  Indoda le eliyibonayo leliyaziyo isiliswe ngebizo lakhe langokholo lwethu ebizweni lakhe. Ukholo esilalo ngenxa yakhe yilo olwenze indoda le yasila phambi kwenu lonke. 17  Bafowethu, ngiyakwazi ukuthi lalingakwazi elikwenzayo+ njengoba nje lababusi benu babengazi.+ 18  Kodwa uNkulunkulu ukugcwalise ngalindlela lokho ayekukhulume ngemilomo yabo bonke abaphrofethi, ukuthi uKhristu wakhe wayezahlupheka.+ 19  “Yikho phendukani+ njalo liguquke+ ukuze izono zenu zesulwe,+ ukwenzela ukuthi uJehova* alivuselele,* 20  abesethuma uKhristu ambekileyo ukuze alincede, uKhristu lo nguJesu. 21  Kufanele aqhubeke esezulwini kuze kube yisikhathi uNkulunkulu azabuyisela ngaso zonke izinto akhuluma ngazo esebenzisa abaphrofethi bakhe abangcwele bakudala. 22  Phela uMosi wathi: ‘UJehova* uNkulunkulu wenu uzalivusela umphrofethi onjengami phakathi kwabafowenu.+ Kumele lilalele loba yini alitshela yona.+ 23  Loba ngubani ongasoze amlalele umphrofethi lo uzabhujiswa asuswe kokuphela ebantwini bakaNkulunkulu.’+ 24  Labaphrofethi bonke kusukela kuSamuyeli lalabo abamlandelayo, bonke abaphrofethayo bakhuluma ngazo insuku lezi bacaca.+ 25  Lina lingamadodana abaphrofethi lawesivumelwano uNkulunkulu asenza labokhokho benu+ lapho etshela u-Abrahama esithi: ‘Zonke izimuli zomhlaba zizabusiswa ngenzalo yakho.’+ 26  UNkulunkulu wathi eseyivusile inceku yakhe, wayithuma kini kuqala+ ukuze izolibusisa ngokwenza ukuthi ngamunye wenu aphenduke, atshiye imisebenzi emibi.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngabo-3 emini.”
Kumbe, “alethe izikhathi zokuvuselelwa.”