ImiSebenzi Yabaphostoli 14:1-28

  • Ukwanda lokuphikiswa e-Ikhoniyami (1-7)

  • AbeListra bababiza ngokuthi bangonkulunkulu (8-18)

  • UPhawuli ukhandwa ngamatshe kodwa asile (19, 20)

  • Baqinisa amabandla (21-23)

  • Babuyela e-Antiyokhi yeSiriya (24-28)

14  Bathi sebefike e-Ikhoniyami bangena esinagogeni lamaJuda bakhuluma ngendlela eyenza ukuthi abantu abanengi abangamaJuda labangamaGrikhi babe ngamakholwa.  Kodwa amaJuda angakholwanga ayenga abantu bezinye izizwe, enza ukuthi baphikisane labazalwane.+  Yikho bahlala lapho okwesikhathi eside bekhuluma ngesibindi ngenxa yamandla ababewaphiwe nguJehova,* owafakazela ilizwi lakhe elaliphathelane lomusa wakhe omkhulu. Lokhu wakwenza ngokubavumela ukuthi benze izibonakaliso lezimangaliso.+  Kodwa abantu ababesedolobheni lelo behlukana phakathi, abanye basekela amaJuda, abanye basekela abaphostoli.  Abantu bezinye izizwe lamaJuda kanye lababusi babo babezimisele ukubahlukuluza lokubakhanda ngamatshe.+  Kodwa bona bakuzwa lokhu basebebalekela emadolobheni aseLikhawoniya, iListra leDebhe kanye lasezindaweni eziseduze kwawo.+  Lasezindaweni lezi bahamba betshumayela izindaba ezinhle.  EListra kwakulendoda eyayihlezi phansi, igogekile. Yayizelwe iyisigoga ingakaze ihambe.  Indoda le yayilalele uPhawuli ekhuluma. UPhawuli wayikhangela wayithi nhlo wabona ukuthi yayikholwa ukuthi ingasiliswa,+ 10  wasememeza wathi: “Sukuma ume ngenyawo zakho.” Ngakho indoda le yasukuma yaqalisa ukuhamba.+ 11  Abantu bathi bebona okwakwenziwe nguPhawuli bamemeza ngolimi lwesiLikhawoniya bathi: “Onkulunkulu sebetshintshe baba ngabantu behla babuya kithi!”+ 12  Babiza uBhanabha ngokuthi nguZewusi, uPhawuli yena bathi nguHemesi ngoba nguye owayekhokhela ekukhulumeni. 13  Umphristi kaZewusi owayelethempeli elalisegedini ledolobho waletha izinkunzi lemiqhele eyelukwe ngamahlamvu efuna ukuthi yena labantu benze imihlatshelo emagedini edolobho. 14  Umphostoli uBhanabha lomphostoli uPhawuli bathi bekuzwa lokho badabula izembatho zabo, bazithela phakathi kwabantu bememeza besithi: 15  “Madoda, kanti likwenzelani lokhu? Lathi singabantu abalendubo njengani+ futhi sitshumayela izindaba ezinhle kini ukuze litshiye izinto lezi ezingelancedo liye kuNkulunkulu ophilayo owenza izulu, lomhlaba, lolwandle kanye lakho konke okukukho.+ 16  Kuzizukulwane ezedlulayo wavumela zonke izizwe ukuthi zihambe ngezindlela zazo.+ 17  Loba kunjalo wafakaza+ ngokwenza izinto ezinhle, elinika izulu elivela ezulwini kanye lezikhathi zenala,+ elisuthisa ngokudla njalo egcwalisa izinhliziyo zenu ngentokozo.”+ 18  Lanxa bakhuluma konke lokhu, bathwala nzima ukuyekelisa abantu ukubenzela imihlatshelo. 19  Kodwa kwafika amaJuda evela e-Antiyokhi le-Ikhoniyami ayenga abantu,+ basebekhanda uPhawuli ngamatshe bamhudulela phandle kwedolobho becabanga ukuthi usefile.+ 20  Kwathi abafundi sebebuthene kuye, wasukuma wangena edolobheni. Ngelanga elilandelayo wasuka loBhanabha baya eDebhe.+ 21  Batshumayela izindaba ezinhle kulelodolobho benza labafundi abanengana, basebebuyela eListra le-Ikhoniyami le-Antiyokhi. 22  Bafika lapho baqinisa abafundi+ bebakhuthaza ukuthi bahlale beqinile ekukholweni, besithi: “Kumele sidlule phakathi kwenhlupho ezinengi ukuze singene eMbusweni kaNkulunkulu.”+ 23  Phezu kwalokho babeka abadala ebandleni ngalinye,+ bathandaza njalo bazila ukudla.+ Babanikela kuJehova,* lowo abasebekholwa kuye. 24  Besuka lapho badabula ePhisidiya bafika ePhamfiliya.+ 25  Sebetshumayele ilizwi ePhega, behla baya e-Athaliya. 26  Basuka ngesikepe baya e-Antiyokhi, lapho ababenikelwe khona emuseni omkhulu kaNkulunkulu ukuze benze umsebenzi lo abasebewuqedile.+ 27  Bathi sebefikile babuthanisa ibandla balilandisela izinto ezinengi uNkulunkulu ayezenze ngabo, balitshela lokuthi wayevulele abantu bezinye izizwe umnyango wokholo.+ 28  Ngakho bahlala labafundi okwesikhathi eside.

Amabala angaphansi