ImiSebenzi Yabaphostoli 4:1-37

  • UPhetro loJohane bayabotshwa (1-4)

    • Sekulamadoda angu-5 000 akholwayo (4)

  • Abafundi bathonisiswa phambi kweSanihedrini (5-22)

    • “Kasisoze siyekele ukukhuluma” (20)

  • Bathandazela ukuba lesibindi (23-31)

  • Abafundi babelana impahla (32-37)

4  UPhetro loJohane bathi belokhu besakhuluma labantu, balandwa ngabaphristi lomphathi wethempeli kanye labaSadusi.+  Babecaphukile ngoba abaphostoli babefundisa abantu njalo bememezela ukuthi uJesu wayevusiwe kwabafileyo.+  Yikho bababamba* babafaka ejele+ kwaze kwaba lilanga elilandelayo ngoba kwasekuvele kuntambama.  Lanxa kunjalo abanengi ababebalalele bekhuluma bakholwa. Amadoda ayesekholwa ayengaba ngu-5 000.+  Ngelanga elilandelayo ababusi bamaJuda labadala kanye lababhali babuthana eJerusalema.  Babelo-Anasi+ umphristi okhokhelayo, loKhayifasi,+ loJohane, lo-Alekizanda lazo zonke izihlobo zomphristi okhokhelayo.  Bamisa uPhetro loJohane phakathi kwabo baqalisa ukubabuza besithi: “Liwathethe ngaphi amandla okwenza lokhu njalo likwenze ngebizo likabani?”  UPhetro wagcwala umoya ongcwele+ wasesithi kubo: “Babusi babantu lani badala,  nxa lamuhla sithonisiswa ngesenzo esihle esisenzele indoda le ebiyisigoga+ futhi lifuna ukwazi ukuthi ngubani oyenze yasila, 10  lina lonke kanye labantu bonke bako-Israyeli yazini ukuthi isiliswe ngebizo likaJesu Khristu umNazaretha,+ lowo elambulala ngokumbethela esigodweni+ kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo.+ Indoda le imi phambi kwenu iqine saka ngenxa yakhe. 11  UJesu lo nguye ‘ilitshe lina abakhi elaliphatha njengento engelancedo, eselibe lilitshe eliyisiqokoqela.’*+ 12  Nguye yedwa ongenza sisindiswe ngoba alikho elinye ibizo+ ngaphansi kwezulu elikhethwe nguNkulunkulu phakathi kwabantu okumele sisindiswe ngalo.”+ 13  Bamangala bebona uPhetro loJohane bekhuluma ngesibindi bona bengafundanga* futhi bengabantukazana,+ bahle bananzelela ukuthi babeloJesu.+ 14  Baswela ukuthi baphendule bathini+ ngoba indoda eyayelatshiwe yayimi labo+ beyikhangele. 15  Yikho babatshela ukuthi baphume phandle kwewolu yeSanihedrini, bona basala bebonisana 16  besithi: “Sithini ngamadoda la?+ Asenzile sibili isibonakaliso esimangalisayo esibonwe yibo bonke abahlala eJerusalema+ futhi lokho ngeke sikuphike. 17  Asiwethuseleni siwatshele ukuthi angaphindi akhulume laloba ngubani ngalelibizo+ ukuze lokhu kungaqhubeki kumemetheka ebantwini.” 18  Basebebabiza babatshela ukuthi bangaqali ukukhuluma loba ukufundisa ngebizo likaJesu. 19  Kodwa uPhetro loJohane baphendula bathi: “Yahlulelani lina ukuthi kuqondile yini phambi kukaNkulunkulu ukuthi silalele lina kulokuthi silalele uNkulunkulu. 20  Kodwa thina kasisoze siyekele ukukhuluma ngezinto esizibonileyo lesizizwileyo.”+ 21  Baphinda babethusela basebebakhulula ngoba abazange bathole isizatho sokubajezisa njalo babesesaba abantu,+ njengoba bonke basebekhazimulisa uNkulunkulu ngalokho okwakwenzakele. 22  Phela indoda okwakwenziwe kuyo isimangaliso lesi yayileminyaka eyedlula 40. 23  Bathe sebekhululiwe baya kubazalwane babo bafika bababikela lokho ababekutshelwe ngabaphristi abakhokhelayo labadala. 24  Bathi bekuzwa lokho baphakamisela amazwi abo kuNkulunkulu bemunye bathi: “Nkosi Enkulu, nguwe owadala izulu, lomhlaba, lolwandle kanye lakho konke okukukho,+ 25  njalo nguwe owenza ukuthi ukhokho wethu uDavida+ inceku yakho akhulume ekhokhelwa ngumoya ongcwele athi: ‘Kungani izizwe zixokozela futhi abantu becabangisisa ngezinto ezingelamsebenzi? 26  Amakhosi omhlaba aselungele ukulwa loJehova* logcotshiweyo* wakhe,+ lababusi babuthene bengqondonye ukuze balwisane labo.’ 27  Bobabili uHerodi loPhontiyu Philathu+ bahlangana edolobheni leli kanye labantu bezinye izizwe, labako-Israyeli, bemelane loJesu inceku yakho engcwele owayigcobayo+ 28  ukuze benze lokho okwasekuvele kumiswe yisandla sakho futhi owawuhlose ukuthi kwenzakale.+ 29  Khathesi-ke Jehova* lalela ukusongela kwabo, unike izinceku zakho amandla okuthi ziqhubeke zikhuluma ilizwi lakho ngesibindi esikhulu. 30  Qhubeka uselula isandla sakho ukuze welaphe futhi wenze izibonakaliso lezimangaliso+ ngebizo lenceku yakho engcwele uJesu.”+ 31  Bathi sebethandazile bencenga,* indawo ababebuthene kuyo yazamazama njalo bonke ngobunengi babo bagcwala umoya ongcwele+ bakhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi.+ 32  Phezu kwalokho bonke abakholwayo babenhliziyonye futhi bengqondonye. Kakho ngitsho loyedwa wabo owayesithi izinto zakhe ngezakhe yedwa, babesabelana konke ababelakho.+ 33  Abaphostoli baqhubeka bebuveza ngamandla amakhulu ubufakazi bokuvuswa kweNkosi uJesu+ njalo umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. 34  Akulamuntu phakathi kwabo+ owayeswela ngoba bonke ababelamasimu loba izindlu babezithengisa babuye lemali ababeyitholile, 35  bafike bayibeke phambi kwabaphostoli,+ inikwe umuntu ngamunye kusiya ngokuswela kwakhe.+ 36  UJosefa, lowo abaphostoli ababembiza langokuthi nguBhanabha+ (okutsho ukuthi “Indodana yenduduzo”), owayengumLevi futhi edabuka eKhuphro, 37  laye wathengisa indawo yakhe wabuya lemali ayeyitholile, wayibeka phambi kwabaphostoli.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “bababopha.”
Lapha kutshiwo ukuthi babengafundanga ezikolo zaboRabi, hatshi ukuthi babengakwazi ukubala lokubhala.
Kumbe, “loKhristu.”
Kumbe, “sebethandaze ngenhliziyo yonke.”