ImiSebenzi Yabaphostoli 1:1-26

  • Amazwi aya kuThiyofilu (1-5)

  • Bazakuba ngofakazi kuze kuyefika emaphethelweni omhlaba (6-8)

  • UJesu uya ezulwini (9-11)

  • Abafundi bayabuthana bemanyene (12-14)

  • UMathiyasi ukhethwa ukuthi athathe indawo kaJudasi (15-26)

1  Endabeni yokuqala engakubhalela yona Thiyofilu, ngakulandisela konke uJesu akwenzayo lakufundisayo+  kwaze kwafika ilanga athathwa ngalo,+ esenike abaphostoli ayebakhethile imilayo ekhokhelwa ngumoya ongcwele.+  Ngemva kokuhlupheka kwakhe waziveza kubo kanengi futhi lokhu kwaba yibufakazi obuqinileyo+ bokuthi uyaphila. Bambona kanengi phakathi kwensuku ezingu-40 njalo wayekhuluma ngoMbuso kaNkulunkulu.+  Ngesikhathi bebuthene wabatshela wathi: “Lingasuki eJerusalema+ kodwa qhubekani lilindele lokho uBaba alithembise khona+ futhi elakuzwa ngami.  Phela lanxa uJohane wayebhabhathiza ngamanzi, lina lizabhabhathizwa ngomoya ongcwele+ ezinsukwini eziseduze.”  Bathi sebephinde babuthana bambuza bathi: “Nkosi, usuwubuyisela yini umbuso ko-Israyeli khathesi?”+  Wathi kubo: “Ayisikho kwenu ukwazi izikhathi kumbe insuku uBaba azimise ngokuthanda kwakhe.+  Kodwa lizakwamukela amandla nxa umoya ongcwele ufika kini+ njalo lizakuba ngofakazi+ bami eJerusalema+ lakulo lonke elaseJudiya leSamariya+ kuze kuyefika emaphethelweni omhlaba.”+  Wathi esetsho njalo waphakanyiselwa phezulu bekhangele, iyezi lamvala basala bengasamboni.+ 10  Besakhangele esibhakabhakeni babona eceleni kwabo sekumi amadoda amabili ayegqoke izembatho ezimhlophe.+ 11  Athi kubo: “Madoda aseGalile, limeleni khonapho likhangele esibhakabhakeni? UJesu lo othethwe kini uzakuza ngendlela enjengayonale elimbone ethathwa ngayo esiya esibhakabhakeni.” 12  Ngemva kwalokho babuyela eJerusalema+ besuka entabeni yama-oliva eseduze kweJerusalema. Ukuya khona kungumango wohambo lwangelanga lesabatha.* 13  Bathi befika baqansa baya endlini ephezulu lapho ababehlala khona. Ababelapho kwakunguPhetro, loJohane, loJakhobe, lo-Andreya, loFiliphu, loTomasi, loBhatholomewu, loMathewu, loJakhobe indodana ka-Alifewu, loSimoni otshisekayo kanye loJudasi indodana kaJakhobe.+ 14  Bonke babeqhubeka bethandaza belenhloso yinye. Babelabanye abesifazana+ loMariya unina kaJesu kanye labafowabo+ bakaJesu. 15  Ngelinye lamalanga lawo kubuthene abazalwane abangaba ngu-120 bethandaza, uPhetro wasukuma wathi: 16  “Madoda, bafowethu, bekumele ugcwaliseke umbhalo owawuphrofethwe ngumoya ongcwele usebenzisa uDavida, lowo owawumayelana loJudasi+ owakhokhela labo ababopha uJesu.+ 17  Laye wayengomunye wethu+ njalo wathola isabelo enkonzweni le. 18  (Ngakho indoda le yathenga insimu ngembadalo eyayithola ngokwenza okungalunganga+ futhi yawa yatshaya phansi ngekhanda, isisu sayo sadubuka, wonke amathumbu ayo achitheka.+ 19  Lokhu kwaziwa ngabantu bonke beJerusalema, insimu leyo yaze yabizwa ngokuthi yi-Akhelidama ngolimi lwabo okutsho ukuthi “Insimu yegazi.”) 20  Angithi kubhaliwe ebhukwini lamaHubo ukuthi, ‘Indawo yakhe yokuhlala ayibe lunxiwa, kungabi lomuntu ohlala kuyo,’+ lokuthi, ‘Isikhundla sakhe sokukhokhela kasithathwe ngomunye.’+ 21  Ngakho kufanele ukuthi emadodeni ayehamba lathi sikhathi sonke iNkosi uJesu isenza imisebenzi yayo phakathi kwethu, 22  kusukela ibhabhathizwa nguJohane+ kuze kuyefika ilanga eyathathwa ngalo kithi+ isiya ezulwini, enye yamadoda la kumele ibe ngufakazi kanye lathi wokuthi wavuswa kwabafileyo.”+ 23  Yikho baqamba ababili, uMathiyasi kanye loJosefa okuthiwa nguBhasabha owayesaziwa langokuthi nguJustu. 24  Basebethandaza bathi: “Awu Jehova,* wena owazi izinhliziyo zabantu bonke,+ tshengisa ukuthi nguphi phakathi kwamadoda la osumkhethile 25  ukuthi abe ngumphostoli futhi amukele inkonzo le uJudasi aphambuka kuyo esesiya kweyakhe indawo.”+ 26  Basebesenza inkatho+ yadla uMathiyasi, waseqalisa ukubalwa kanye labaphostoli abangu-11.

Amabala angaphansi

Kumbe, “kungaba likhilomitha elilodwa.”