Eyesibili EkaPhetro 1:1-21

  • Ukubingelela (1)

  • Yenzani ukubizwa kwenu kuqiniseke (2-15)

    • Ubuntu obuhle obungezelelwa ekukholweni (5-9)

  • Ilizwi lesiphrofetho lizagcwaliseka sibili (16-21)

1  Mina Simoni Phetro engiyinceku lomphostoli kaJesu Khristu, ngibhalela labo abamukele ukholo oluligugu njengolwethu ngokulunga kukaNkulunkulu wethu loMsindisi wethu uJesu Khristu:  Umusa omkhulu lokuthula kakwengezelelwe kini ngolwazi oluqondileyo+ lukaNkulunkulu loJesu iNkosi yethu  ngoba amandla kaNkulunkulu asesinike* zonke izinto ezifunekayo empilweni lasekuzinikeleni kuye. Lokhu kwenziwe ngolwazi oluqondileyo lwalowo owasibiza+ ngenkazimulo yakhe langobuhle bakhe.  Ngezinto lezi usesiphe* izithembiso eziligugu futhi ezinkulu kakhulu+ ukuze kuthi ngazo lihlanganyele ekubeni njengoNkulunkulu+ njengoba seliphunyukile ekonakaleni komhlaba okubangelwa yizifiso* ezimbi.  Yikho-ke zamani ngamandla wonke+ ukwengezelela ubuhle+ ekukholweni kwenu, ebuhleni benu lengezelele ulwazi,+  elwazini lwenu ukuzibamba, ekuzibambeni kwenu+ ukuqinisela, ekuqiniseleni kwenu ukuzinikela kuNkulunkulu,+  ekuzinikeleni kwenu kuNkulunkulu lengezelele uthando lobuzalwane, ethandweni lwenu lobuzalwane lengezelele ukuthanda bonke abantu.+  Nxa lilazo izinto lezi futhi ziphuphuma, zizalinqanda ukuthi lingabi ngabangenzi lutho labangatheli izithelo+ elwazini oluqondileyo lweNkosi yethu uJesu Khristu.  Loba ngubani ongelazo izinto lezi uyisiphofu ngoba uvale amehlo akhe ukuthi angaboni ukukhanya*+ futhi usekhohliwe ukuthi wahlanjululwa ezonweni zakhe+ zakudala. 10  Ngakho bafowethu sebenzani gadalala ukuze lenze ukuthi ukubizwa kwenu+ lokukhethwa kwenu kuqiniseke, ngoba nxa lingaqhubeka likwenza lokhu alisoze lehluleke loba sekutheni.+ 11  Phela lingenza njalo lizathola isibusiso esikhulu sokungena eMbusweni waphakade+ weNkosi yethu loMsindisi wethu uJesu Khristu.+ 12  Ngenxa yalokho, ngifuna ukuhlala ngilikhumbuza izinto lezi lanxa lizazi futhi limi liqinile eqinisweni elilalo. 13  Kodwa ngikubona kuqondile ukuthi ngilivuselele ngezikhumbuzo+ nxa ngisesekhona kulelithabanikeli*+ 14  ngoba ngiyakwazi ukuthi ithabanikeli lami selizasuswa, njengoba nje leNkosi yethu uJesu Khristu yangicacisela lokho.+ 15  Ngizahlala ngisenza konke okusemandleni ami ukuze nxa sengisukile lenelise ukuzikhumbuza konke lokhu. 16  Kasizange sisebenzise izindaba ezingamanga ezibunjwe ngobuqili ngesikhathi silazisa mayelana lamandla eNkosi yethu uJesu Khristu lokuba khona kwayo kodwa sazibonela ngawethu inkazimulo yayo emangalisayo.+ 17  Phela yemukela udumo lenkazimulo kuNkulunkulu uBaba lapho ithola amazwi la* ayevela enkazimulweni enkulu, athi: “Le yiNdodana yami engiyithandayo futhi engiyamukelayo.”+ 18  Sawezwa sibili amazwi la evela ezulwini ngesikhathi silaye entabeni engcwele. 19  Yikho saqiniseka kakhulu ukuthi ilizwi lesiphrofetho lizagcwaliseka njalo lenza kuhle nxa lilalela iziphrofetho ezinjengesibane+ esikhanyisa emnyameni, okutsho ezinhliziyweni zenu (kuze kube semadabukakusa, kuphume lendonsakusa).+ 20  Phezu kwakho konke, liyakwazi ukuthi asikho isiphrofetho esiseMibhalweni esivela kuloba yikuphi ukuchasisa komuntu 21  ngoba isiphrofetho asikaze silethwe ngentando yomuntu+ kodwa abantu babekhuluma okuvela kuNkulunkulu njengoba babeqhutshwa ngumoya ongcwele.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “asesinike mahala.”
Kumbe, “usesiphe mahala.”
Kumbe, “zinkanuko.”
Ezinye inguqulo zithi, “uyisiphofu, ubonela eduze.”
Kumbe, “kulelitende,” okutsho umzimba wakhe wasemhlabeni.
Kumbe, “ilizwi leli.”