Eyesibili EkaPhetro 3:1-18

  • Abantu abeyisayo abalandaba lokubhujiswa okuzayo (1-7)

  • UJehova kaphuzi (8-10)

  • Cabangani ngokuthi kumele libe ngabantu abanjani (11-16)

    • Amazulu amatsha lomhlaba omutsha (13)

  • Qaphelani ukuze lingadukiswa (17, 18)

3  Bathandekayo, le yincwadi yesibili engilibhalela yona. Njengoba ngenza kweyakuqala, ngilibhalela ngilinika izikhumbuzo+ ezizalinceda ukuthi licabange ngendlela ecacileyo  ukuze likhumbule amazwi akhulunywa kudala* ngabaphrofethi abangcwele kanye lomlayo weNkosi enguMsindisi. Umlayo lo lawuthola kubaphostoli benu.  Okokuqala okumele likwazi yikuthi ezinsukwini zokucina abantu abeyisayo bazakuza beseyisa, belandela izifiso zabo+  njalo besithi: “Kungaphi ukuba khona kwakhe okwathenjiswayo?+ Phela akulalutho olutshintshileyo selokhu okhokho bethu bafayo, zonke izinto ziqhubeka zinjalo njengasekuqaleni kwendalo.”+  Benza angathi abakwazi ukuthi endulo kwakulamazulu lomhlaba okwakumi kuqinile phandle kwamanzi laphakathi kwamanzi ngelizwi likaNkulunkulu,+  lokuthi umhlaba wangalesosikhathi wabhujiswa ngakho lokho lapho usibekelwa ngamanzi.+  Kodwa ngalo lelolizwi amazulu lomhlaba okukhona khathesi kugcinelwe umlilo njalo kuzagcinwa kuze kube lusuku lokwahlulela lolokubhubhisa abantu abangamesabiyo uNkulunkulu.+  Lanxa kunjalo, lingakhohlwa bathandekayo ukuthi ilanga elilodwa kuJehova* linjengeminyaka eyinkulungwane lokuthi iminyaka eyinkulungwane injengelanga elilodwa kuye.+  UJehova* kaphuzi ukugcwalisa isithembiso sakhe+ lanxa abanye becabanga ukuthi uyaphuza kodwa uyalibekezelela ngoba kafisi ukuthi loba ngubani abhujiswe kodwa ufisa ukuthi abantu bonke baphenduke.+ 10  Loba kunjalo, usuku lukaJehova*+ luzafika njengesela,+ lapho amazulu azadlula khona+ ngomdumo omkhulu, kuncibilike izinto okwenziwe ngazo amazulu lomhlaba ezizabe zitshisa bhe, umhlaba lemisebenzi ekuwo kuvezwe egcekeni.+ 11  Njengoba zonke izinto lezi zizancibilikiswa ngalindlela, cabangani ngokuthi kumele libe ngabantu abanjani. Ukuziphatha kwenu kufanele kube ngcwele njalo kumele lenze imisebenzi yokuzinikela kuNkulunkulu, 12  ngesikhathi lisalindile futhi liqhubeka likukhumbula* ukuba khona kosuku lukaJehova,*+ lapho amazulu azabhujiswa khona+ ngamalangabi omlilo, izinto okwenziwe ngazo amazulu lomhlaba zincibilikiswe yikutshisa okukhulu! 13  Kodwa kulamazulu amatsha lomhlaba omutsha esikulindeleyo njengoba nje wathembisa+ njalo kukho kuzahlala ukulunga.+ 14  Yikho-ke bathandekayo njengoba lilindele izinto lezi, yenzani konke okusemandleni enu ukuthi ekucineni uNkulunkulu alithole lingelasici, limsulwa njalo lilokuthula.+ 15  Phezu kwalokho, bonani ukubekezela kweNkosi yethu njengokusindiswa, njengoba umfowethu othandekayo uPhawuli laye walibhalela esebenzisa ukuhlakanipha akuphiwayo,+ 16  ekhuluma ngezinto lezi njengoba esenza kuzo zonke izincwadi zakhe. Kodwa okunye okusezincwadini lezo kunzima ukukuzwisisa futhi abangelalwazi* labangaqinanga bayakutshila, njengoba besenza njalo lakuyo yonke eminye iMibhalo futhi lokhu kuzakwenza babhujiswe. 17  Ngakho lina bathandekayo eselikwazi lokho okuzakwenzakala, qaphelani ukuze abantu laba bangalidukisi ngemfundiso ezingaqondanga zabantu abangelamthetho, beselisiwa kulokuthi liqhubeke liqinile.+ 18  Kodwa qhubekani likhula emuseni omkhulu laselwazini lweNkosi loMsindisi wethu uJesu Khristu. Kakhazinyuliswe khathesi kuze kube lusuku lwaphakade. Ameni.

Amabala angaphansi

Kumbe, “akhulunywa ngaphambili.”
Kumbe, “likufisa kakhulu.” NgesiGrikhi, “likuphangisisa.”
Kumbe, “abangafundiswanga.”