Eyesibili EkaPhetro 2:1-22

  • Kuzavela abafundisi bamanga (1-3)

  • Abafundisi bamanga bazakwahlulelwa loba sekutheni (4-10a)

    • Izingilosi ezaphoselwa eThatharasi (4)

    • UZamcolo; iSodoma leGomora (5-7)

  • Lokho abafundisi bamanga abakhanya ngakho (10b-22)

2  Kodwa kwavela labaphrofethi bamanga ebantwini njengoba nje kuzakuba labafundisi bamanga phakathi kwenu.+ Bazabangela ukuthi kube lokwehlukana phakathi kwenu besebenzisa indlela ezicatshileyo baze baphike lalowo owabathengayo,+ bezilethela ukubhujiswa masinyane.  Phezu kwalokho abanengi bazalandela ukuxhwala kwabo*+ futhi indlela yeqiniso izathukwa ngenxa yabo.+  Kanti njalo bazaliqilibezela ngamazwi obuqili ngenxa yokuthi bayizihwaba. Kodwa isigwebo sabo esakhitshwa endulo+ siyeza masinyane lokubhujiswa kwabo kuzafika loba sekutheni.+  UNkulunkulu kazange ayekele ukujezisa izingilosi ezonayo+ kodwa waziphosela eThatharasi,*+ wazibopha ngamaketane obumnyama* obukhulu ukuze zigcinelwe ukwahlulelwa.+  Kazange ayekele lokujezisa umhlaba wasendulo+ kodwa ngesikhathi eletha uZamcolo emhlabeni owawulabantu abangamesabiyo+ wavikela uNowa umtshumayeli wokulunga+ labanye abayisikhombisa.+  Kanti njalo wajezisa amadolobho eSodoma leGomora ngokuwatshisa abe ngumlotha,+ etshengisa abantu abangamesabiyo isibonelo salokho okuzayo.+  Kodwa wahlenga uLothi+ umuntu olungileyo owayekhathazeke kakhulu ngokuxhwala* kwabantu ababengelamthetho—  ngoba nsuku zonke umuntu lo olungileyo wayehlukuluzeka emphefumulweni* wakhe ngenxa yezenzo ezimbi ayezibona layezizwa ngesikhathi ehlala phakathi kwabantu labo ababengelamthetho.  Yikho uJehova* uyakwazi ukubahlenga ekulingweni abantu abazinikele kuye+ lokugcinela abantu abangalunganga ukubhujiswa* ngosuku lokwahlulela,+ 10  ikakhulu labo abafuna ukungcolisa imizimba yabanye+ futhi abeyisa abalamandla.*+ Balesibindi futhi balenkani yikho bengesabi ukukhuluma kubi ngalabo uNkulunkulu abanike inkazimulo 11  kodwa izingilosi lanxa ziqine kakhulu futhi zilamandla kazibasoli zibathuka ngoba ziyamhlonipha* uJehova.*+ 12  Loba kunjalo abantu laba bakhuluma kubi ngezinto abangazaziyo.+ Banjengezinyamazana ezingacabangiyo ezenza izinto zifuqwa yimizwa yemvelo njalo ezizalelwa ukubanjwa lokubulawa. Bazabhujiswa ngenxa yokulandela indlela yabo embi, 13  bejeziselwa okubi abakwenzayo. Ngitsho lasemini libalele bakubona kumnandi ukuphilela ukukholisa.+ Bangamatshatha angcolisayo, abantu abedlulisa amalawulo nxa bezijabulisa ngezimfundiso ezidukisayo ngesikhathi besidla lani emadilini.+ 14  Amehlo abo agcwele ubufebe+ futhi kuyabehlula ukuyekela ukwenza isono. Bahuga abantu abangaqinanga* njalo inhliziyo zabo zafundiswa ubuhwaba. Bangabantwana abaqalekisiweyo. 15  Batshiye indlela eqondileyo badukiswa. Balandele indlela kaBhalamu+ indodana kaBheyori eyayithanda umvuzo wokwenza okubi,+ 16  kodwa eyakhuzwa ngenxa yokwephula umthetho.+ Ubabhemi inyamazana engakhulumiyo wakhuluma ngelizwi lomuntu wavimba ukuhlanya komphrofethi lo.+ 17  Bayimithombo engelamanzi lenkungu eqhutshwa yisiphepho esilamandla futhi bagcinelwe ubumnyama obumnyama bhuqe.+ 18  Bakhuluma amazwi azwakala elesisindo kodwa wona engatsho lutho. Basebenzisa izifiso zenyama+ lezenzo zokuxhwala* ukuze bahuge abasanda kubalekela labo abaphila ngendlela engaqondanga.+ 19  Babathembisa inkululeko kodwa bona beyizigqili zokonakala.+ Phela nxa umuntu enganqotshwa ngomunye umuntu useyisigqili sakhe.*+ 20  Nxa sebephunyukile ekungcoleni komhlaba+ ngokuba lolwazi oluqondileyo oluphathelane leNkosi loMsindisi wethu uJesu Khristu kodwa besebephinda bebuyela ezintweni lezi zibanqobe, isiphetho sabo siba sibi kakhulu kulesiqalo sabo.+ 21  Bekuzakuba ngcono ngabo aluba bebengazange babe lolwazi oluqondileyo olumayelana lendlela yokulunga, kulokuthi bathi sebeyazi bafulathele umlayo ongcwele abawamukelayo.+ 22  Okwenzakale kubo kutshengisa ukuthi siliqiniso sibili isaga lesi esithi: “Inja isibuyele emahlanzweni ayo, lengulube ebigezisiwe isibuyele edakeni yayazigiqa.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukuziphatha kwabo okulihlazo.” Lapha kusetshenziswe ibala lesiGrikhi elisebunengini elithi a·sel′gei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ezinye inguqulo zithi, “wazifaka emigodini yobumnyama.”
Kumbe, “ngokuziphatha okulihlazo.” Lapha kusetshenziswe ibala lesiGrikhi elisebunengini elithi a·sel′gei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “ukuqunywa.”
Kumbe, “abakhangelela phansi ubukhosi.”
Kumbe, “ziyahlonipha phambi kwakhe.”
Kumbe, “imiphefumulo engaqinanga.”
Kumbe, “zokuziphatha okulihlazo.” Lapha kusetshenziswe ibala lesiGrikhi elisebunengini elithi a·sel′gei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “enqotshwa yinto ethile, uyisigqili sayo.”