Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Bokin’ny Genesisy

Toko

Topy Maso

 • 1

  • Famoronana ny lanitra sy ny tany (1, 2)

  • Enina andro nanomanana ny tany (3-31)

   • Andro 1: Ny mazava; andro sy alina (3-5)

   • Andro 2: Habakabaka (6-8)

   • Andro 3: Faritra maina sy zavamaniry (9-13)

   • Andro 4: Zavatra manome hazavana eny amin’ny lanitra (14-19)

   • Andro 5: Trondro sy vorona (20-23)

   • Andro 6: Biby an-tanety sy olombelona (24-31)

 • 2

  • Andro 7: Nitsahatra Andriamanitra (1-3)

  • Jehovah Andriamanitra, Mpanao ny lanitra sy ny tany (4)

  • Lehilahy sy vehivavy tao amin’ny zaridainan’i Edena (5-25)

   • Noforonina avy tamin’ny vovoka ny olona (7)

   • Voarara ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy (15-17)

   • Noforonina ny vehivavy (18-25)

 • 3

  • Ny nahatonga ny fahotana (1-13)

   • Ny lainga voalohany (4, 5)

  • Nomelohin’i Jehovah ireo mpikomy (14-24)

   • Faminaniana momba ny taranak’ilay vehivavy (15)

   • Voaroaka tao Edena (23, 24)

 • 4

  • Kaina sy Abela (1-16)

  • Taranak’i Kaina (17-24)

  • Seta sy Enosa zanany (25, 26)

 • 5

  • Ny tantaran’i Adama ka hatramin’i Noa (1-32)

   • Niteraka zazalahy sy zazavavy i Adama (4)

   • Niara-nandeha tamin’Andriamanitra i Enoka (21-24)

 • 6

  • Naka vady tetỳ an-tany ireo zanak’Andriamanitra (1-3)

  • Teraka ny Nefilima (4)

  • Nalahelo i Jehovah noho ny zava-dratsy nataon’ny olona (5-8)

  • Nasaina nanao sambofiara i Noa (9-16)

  • Nilaza Andriamanitra fa hisy Safodrano (17-22)

 • 7

  • Niditra tao anatin’ny sambofiara (1-10)

  • Ilay Safodrano naneran-tany (11-24)

 • 8

  • Nihena ny rano (1-14)

   • Namoaka voromailala (8-12)

  • Nivoaka avy tao amin’ny sambofiara (15-19)

  • Ny fampanantenan’Andriamanitra momba ny tany (20-22)

 • 9

  • Toromarika ho an’ny olombelona rehetra (1-7)

   • Lalàna momba ny ra (4-6)

  • Fifanekena momba ny avana (8-17)

  • Faminaniana momba ny taranak’i Noa (18-29)

 • 10

  • Ny niavian’ireo firenena (1-32)

   • Taranak’i Jafeta (2-5)

   • Taranak’i Hama (6-20)

    • Nanohitra an’i Jehovah i Nimroda (8-12)

   • Taranak’i Sema (21-31)

 • 11

  • Tilikambon’i Babela (1-4)

  • Nataon’i Jehovah nisafotofoto ny fiteny (5-9)

  • Ny tantaran’i Sema ka hatramin’i Abrama (10-32)

   • Fianakavian’i Tera (27)

   • Niala tao Ora i Abrama (31)

 • 12

  • Niala tao Harana i Abrama dia nankany Kanana (1-9)

   • Fampanantenan’i Jehovah tamin’i Abrama (7)

  • Abrama sy Saray tany Ejipta (10-20)

 • 13

  • Niverina tany Kanana i Abrama (1-4)

  • Nisaraka i Abrama sy Lota (5-13)

  • Naverin’i Jehovah ilay fampanantenany tamin’i Abrama (14-18)

 • 14

  • Novonjen’i Abrama i Lota (1-16)

  • Nitso-drano an’i Abrama i Melkizedeka (17-24)

 • 15

  • Fifanekena nataon’i Jehovah tamin’i Abrama (1-21)

   • Hampijalina 400 taona ny taranany (13)

   • Naverin’i Jehovah ilay fampanantenany tamin’i Abrama (18-21)

 • 16

  • Hagara sy Ismaela (1-16)

 • 17

  • Ho lasa rain’ny firenena maro i Abrahama (1-8)

   • Abrama novana hoe Abrahama (5)

  • Fifanekena momba ny famorana (9-14)

  • Saray novana hoe Saraha (15-17)

  • Nampanantenaina hoe hiteraka an’i Isaka (18-27)

 • 18

  • Anjely telo nitsidika an’i Abrahama (1-8)

  • Fampanantenana fa hanan-janakalahy i Saraha; nihomehy izy (9-15)

  • Niangavy ho an’i Sodoma i Abrahama (16-33)

 • 19

  • Notsidihin’ny anjely i Lota (1-11)

  • Nododosina handeha ry Lota mianakavy (12-22)

  • Noravana i Sodoma sy Gomora (23-29)

   • Lasa vongan-tsira mitsangana ny vadin’i Lota (26)

  • Lota sy ny zanany vavy (30-38)

   • Ny razamben’ny Moabita sy ny Amonita (37, 38)

 • 20

  • Abimeleka nosakanana tsy hanambady an’i Saraha (1-18)

 • 21

  • Teraka i Isaka (1-7)

  • Naneso an’i Isaka i Ismaela (8, 9)

  • Noroahina i Hagara sy Ismaela (10-21)

  • Nanao fifanekena i Abrahama sy Abimeleka (22-34)

 • 22

  • Nasaina nataon’i Abrahama fanatitra i Isaka (1-19)

   • Fitahiana noho ny taranak’i Abrahama (15-18)

  • Fianakavian’i Rebeka (20-24)

 • 23

  • Maty i Saraha; toerana nandevenana azy (1-20)

 • 24

  • Nitady vady ho an’i Isaka (1-58)

  • Nihaona i Isaka sy Rebeka (59-67)

 • 25

  • Nanambady indray i Abrahama (1-6)

  • Maty i Abrahama (7-11)

  • Ny zanakalahin’i Ismaela (12-18)

  • Teraka i Jakoba sy Esao (19-26)

  • Namidin’i Esao ny zon’ny lahimatoa (27-34)

 • 26

  • Isaka sy Rebeka tany Gerara (1-11)

   • Naverin’i Jehovah tamin’i Isaka ilay fampanantenany (3-5)

  • Lavadrano nampiady (12-25)

  • Nanao fifanekena i Isaka sy Abimeleka (26-33)

  • Nanambady vehivavy hetita roa i Esao (34, 35)

 • 27

  • Lasan’i Jakoba ny tsodrano nataon’i Isaka (1-29)

  • Te hahazo tsodrano koa i Esao; tsy nibebaka anefa izy (30-40)

  • Lasa nankahala an’i Jakoba i Esao (41-46)

 • 28

  • Nasain’i Isaka nankany Padana-arama i Jakoba (1-9)

  • Nanonofy i Jakoba tao Betela (10-22)

   • Naverin’i Jehovah tamin’i Jakoba ilay fampanantenany (13-15)

 • 29

  • Nihaona i Jakoba sy Rahely (1-14)

  • Raiki-pitia tamin’i Rahely i Jakoba (15-20)

  • Nanambady an’i Lea sy Rahely i Jakoba (21-29)

  • Zanakalahin’i Jakoba naterak’i Lea: Robena, Simeona, Levy, ary Joda (30-35)

 • 30

  • Niteraka an’i Dana sy Naftaly i Bilaha (1-8)

  • Niteraka an’i Gada sy Asera i Zilpa (9-13)

  • Niteraka an’i Isakara sy Zebolona i Lea (14-21)

  • Niteraka an’i Josefa i Rahely (22-24)

  • Lasa be dia be ny ondry aman’osin’i Jakoba (25-43)

 • 31

  • Niala mangingina ho any Kanana i Jakoba (1-18)

  • Tratran’i Labana i Jakoba (19-35)

  • Nanao fifanekena i Jakoba sy Labana (36-55)

 • 32

  • Nisy anjely nifanena tamin’i Jakoba (1, 2)

  • Niomana hihaona tamin’i Esao i Jakoba (3-23)

  • Nifampitolona tamin’ny anjely i Jakoba (24-32)

   • Jakoba novana hoe Israely (28)

 • 33

  • Nihaona i Jakoba sy Esao (1-16)

  • Nankany Sekema i Jakoba (17-20)

 • 34

  • Nisy nanolana i Dina (1-12)

  • Nanao tetika ny zanakalahin’i Jakoba (13-31)

 • 35

  • Narian’i Jakoba ny andriamani-kafa (1-4)

  • Niverina tany Betela i Jakoba (5-15)

  • Teraka i Benjamina; maty i Rahely (16-20)

  • Ny zanak’i Jakoba 12 mirahalahy (21-26)

  • Maty i Isaka (27-29)

 • 36

  • Taranak’i Esao (1-30)

  • Mpanjaka sy lehibem-poko tany Edoma (31-43)

 • 37

  • Nofin’i Josefa (1-11)

  • Josefa sy ireo rahalahiny be fialonana (12-24)

  • Namidy ho andevo i Josefa (25-36)

 • 38

  • Joda sy Tamara (1-30)

 • 39

  • Niasa tao amin’i Potifara i Josefa (1-6)

  • Tsy nety nadalain’ny vadin’i Potifara i Josefa (7-20)

  • Josefa tany am-ponja (21-23)

 • 40

  • Nohazavain’i Josefa ny dikan’ny nofin’ny gadra roa (1-19)

   • “Andriamanitra ihany no mahay manazava ny dikan’ny nofy” (8)

  • Nitsingerina ny andro nahaterahan’i Farao (20-23)

 • 41

  • Nohazavain’i Josefa ny dikan’ny nofin’i Farao (1-36)

  • Nomen’i Farao toerana ambony i Josefa (37-46a)

  • Nitantana ny sakafo tany Ejipta i Josefa (46b-57)

 • 42

  • Nankany Ejipta ny rahalahin’i Josefa (1-4)

  • Nihaona i Josefa sy ny rahalahiny; notsapainy izy ireo (5-25)

  • Nody tany amin’i Jakoba ny rahalahin’i Josefa (26-38)

 • 43

  • Niverina tany Ejipta ny rahalahin’i Josefa ary nentiny i Benjamina (1-14)

  • Nihaona indray i Josefa sy ny rahalahiny (15-23)

  • Niara-nisakafo i Josefa sy ny rahalahiny (24-34)

 • 44

  • Tao anaty gonin’i Benjamina ny kaopy volafotsin’i Josefa (1-17)

  • Niangavy i Joda mba havela hody i Benjamina (18-34)

 • 45

  • Nolazain’i Josefa hoe iza izy (1-15)

  • Niverina tany amin’i Jakoba ny rahalahin’i Josefa (16-28)

 • 46

  • Nifindra tany Ejipta ry Jakoba mianakavy (1-7)

  • Ny anaran’ireo nifindra tany Ejipta (8-27)

  • Nitsena an’i Jakoba tany Gosena i Josefa (28-34)

 • 47

  • Nihaona tamin’i Farao i Jakoba (1-12)

  • Nahay nitantana i Josefa (13-26)

  • Nipetraka tao Gosena ny Israely (27-31)

 • 48

  • Nitso-drano an’ireo zanak’i Josefa roa lahy i Jakoba (1-12)

  • Hahery kokoa i Efraima (13-22)

 • 49

  • Faminanian’i Jakoba talohan’ny nahafatesany (1-28)

   • Ho avy amin’i Joda i Silo (10)

  • Hafatrafatr’i Jakoba momba ny fandevenana azy (29-32)

  • Maty i Jakoba (33)

 • 50

  • Nandevina an’i Jakoba tany Kanana i Josefa (1-14)

  • Nanome toky i Josefa hoe tena namela heloka izy (15-21)

  • Efa akaiky ho faty i Josefa; maty izy (22-26)

   • Hafatrafatr’i Josefa momba ny taolambalony (25)