Genesisy 37:1-36

  • Nofin’i Josefa (1-11)

  • Josefa sy ireo rahalahiny be fialonana (12-24)

  • Namidy ho andevo i Josefa (25-36)

37  Mbola nipetraka tany Kanana, tao amin’ilay tany nivahinian’ny+ rainy, i Jakoba.  Izao no tantaran’i Jakoba: Tamin’i Josefa+ zanany 17 taona, tamin’izy mbola tovolahy, dia niaraka niandry ondry+ tamin’ny zanakalahin’i Bilaha+ sy ny zanakalahin’i Zilpa+ vadin-drainy izy. Ary notantarainy tamin-drainy ny ratsy nataon’ireo rahalahiny ireo.  Tian’i Israely noho ny zanany lahy hafa+ rehetra i Josefa, satria naterany tamin’izy efa antitra. Ary nampanamboatra akanjo manokana* ho an’i Josefa izy.  Rehefa hitan’ny rahalahiny hoe i Josefa no tian’ny rainy kokoa noho izy rehetra, dia nankahala azy izy ireo. Lasa nikitakita foana izy ireo rehefa niresaka tamin’i Josefa.  Indray mandeha, dia nanonofy i Josefa, ka notantarainy tamin’ny rahalahiny ilay nofiny.+ Dia vao mainka izy ireo nankahala azy.  Hoy mantsy izy: “Mba henoy ange ity nofiko ity e!  Samy namatotra amboara teny an-tsaha, hono, isika, dia iny fa niarina ny amboarako ka nijoro mahitsy. Ny amboaranareo indray nanodidina an’ilay amboarako, dia niankohoka teo amin’ilay izy.”+  Dia hoy ny rahalahiny taminy: “Te hilaza ve ialahy hoe hanjaka aminay sy hifehy anay?”+ Vao mainka àry izy ireo nankahala azy, noho ilay nofiny sy ny teniny.  Nanonofy indray izy taorian’izay ka notantarainy tamin’ny rahalahiny ilay izy. Hoy izy: “Nanonofy indray aho hoe niankohoka teo anatrehako, hono, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 11.”+ 10  Avy eo dia notantarainy tamin’ny rainy ilay izy, ary teo koa ny rahalahiny. Dia nobedesin’ny rainy izy hoe: “Fa inona no dikan’izany nofinao izany? Ho avy tokoa ve izaho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao?” 11  Dia nialona azy ny rahalahiny,+ fa ny rainy kosa nitadidy an’izany teniny izany foana. 12  Ary lasa ny rahalahiny niandry ny andian’ondrin’ny rainy, tany akaikin’i Sekema.+ 13  Avy eo dia hoy i Israely tamin’i Josefa: “Miandry ondry any akaikin’i Sekema izao ny rahalahinao e? Avia ianao hirahiko ho any amin-dry zareo.” Dia hoy i Josefa: “Eny àry!” 14  Dia hoy izy taminy: “Mba mandehana jereo raha tsy misy maninona ny rahalahinao sy ny andian’ondry. Tantarao amiko izay hitanao rehefa miverina ianao.” Dia nirahiny nankany Sekema i Josefa, ka avy teo amin’ny lohasaha* any Hebrona+ izy no niainga. 15  Ary nisy lehilahy nahita azy nandeha tany an-tsaha, ka nanontany azy hoe: “Fa inona no tadiavinao?” 16  Dia hoy izy: “Mitady ny rahalahiko aho. Sao dia mba fantatrao hoe aiza ry zareo no miandry ondry?” 17  Ary hoy ilay lehilahy: “Niala teto ry zareo fa henoko niresaka hoe: ‘Andao isika ho any Dotana.’” Narahin’i Josefa àry ny rahalahiny, ka hitany tany Dotana. 18  Vao teny lavidavitra izy dia tazan’ny rahalahiny. Mbola tsy tonga teny akaikiny akory izy, dia nanao tetika izy ireo hoe hamono azy ho faty. 19  Koa nifampiresaka izy ireo hoe: “Iny tamy iny ilay mpanonofy!+ 20  Andao hovonointsika ho faty izy dia hatsipintsika ao anatin’ny iray amin’iretsy lavaka fanangonan-drano iretsy, dia mody hataontsika hoe lanin’ny bibidia masiaka. Ho hitantsika eo hoe hanao ahoana ny nofiny.” 21  Rehefa naheno an’izany i Robena,+ dia nitady hevitra hamonjena azy ka niteny hoe: “Aleo izy tsy hovonointsika e!”+ 22  Hoy koa i Robena: “Aza mandatsa-dra.+ Atsipazo ao anatin’io lavaka fanangonan-drano atỳ an-tany efitra io fotsiny izy, fa aza mamely* azy.”+ Tiany hovonjena mantsy i Josefa, dia haverina any amin’ny rainy. 23  Vao tonga teo amin’ny rahalahiny àry i Josefa, dia nendahan’izy ireo ilay akanjo tsara tarehy nanaovany.+ 24  Dia nobatainy izy ka natsipiny tao anatin’ilay lavaka fanangonan-drano. Maina ilay lavaka tamin’izay, fa tsy nisy rano. 25  Dia nipetraka hisakafo izy ireo. Avy eo izy ireo nahatazana Ismaelita+ maromaro niaraka avy tany Gileada, handeha hidina ho any Ejipta. Nitondra ditin-kazo ladanoma sy balsama ary hodi-kazo misy ditiny+ ny ramevan’izy ireo. 26  Dia hoy i Joda tamin’ny rahalahiny: “Inona moa ny soa ho azontsika, raha vonointsika+ ny rahalahintsika dia tsy miteniteny isika? 27  Andao hamidintsika+ amin’ireny Ismaelita ireny izy, fa tsy hovonointsika. Sady izy ange rahalahintsika sy nofontsika ihany e!” Dia nohenoin’izy ireo ny teniny. 28  Rehefa nandalo ny Ismaelita, izany hoe ny Midianita+ mpivarotra, dia nampiakarin’ny rahalahiny avy tao amin’ilay lavaka fanangonan-drano i Josefa. Dia namidin’izy ireo volafotsy 20 sekely+ tamin’ny Ismaelita izy, ka nentin’izy ireny nankany Ejipta. 29  Taorian’izay, dia niverina nankeo amin’ilay lavaka fanangonan-drano i Robena. Dia hitany hoe tsy tao intsony i Josefa, ka nandrovitra ny akanjony izy. 30  Niverina teo amin’ny rahalahiny izy, ka niantsoantso hoe: “Tsy ao intsony ilay zaza! Ahoana re no hataoko e?” 31  Ary nalain’ny rahalahiny ilay akanjon’i Josefa, dia namono osilahy izy ireo, ka natsobony tao anaty ra ilay akanjo. 32  Avy eo dia nisy olona nirahiny hanatitra an’ilay akanjo tany amin’ny rainy, sady hiteny hoe: “Nahita an’ity izahay ka mba jereo hoe akanjon’ny zanakao ity sa tsia!”+ 33  Dia nojeren’ny rainy tsara ilay izy, ka niantsoantso izy hoe: “Ilay akanjon’ny zanako mihitsy ity! Tena lanin’ny bibidia masiaka i Josefa! Tena noviravirain’ny bibidia izy!” 34  Dia nandrovitra ny akanjony i Jakoba, ka nisikina lamba gony sady nisaona an’ilay zanany andro maro. 35  Niezaka nampionona azy foana ny zanany lahy rehetra sy ny zanany vavy rehetra, fa tsy nety nampiononina mihitsy izy. Fa hoy izy: “Hisaona ny zanako foana aho mandra-pahafatiko!”*+ Dia nitomany an-janany foana izy. 36  Ary namidin’ny Midianita tamin’i Potifara i Josefa rehefa tany Ejipta. Tandapan’i Farao+ sady lehiben’ny mpiambina+ io Potifara io.

Fanamarihana

Na: “akanjo lava tsara tarehy.”
Na: “lemaka iva.”
Na: “mikasi-tanana.”
Na: “Hidina amin’alahelo any amin’ny zanako any amin’ny Fasana aho.” Jereo F.T. “Fasana.”