Genesisy 36:1-43

  • Taranak’i Esao (1-30)

  • Mpanjaka sy lehibem-poko tany Edoma (31-43)

36  Izao no tantaran’i Esao, izany hoe i Edoma:+  Naka vady tao Kanana i Esao. Ireto avy izy ireo: Ada+ zanakavavin’i Elona Hetita,+ sy Oholibama+ zanakavavin’i Ana sady zafikelin’i Zibona Hivita,  ary Basemata+ zanakavavin’i Ismaela sady anabavin’i Nebaiota.+  Ary i Ada niteraka an’i Elifaza tamin’i Esao, i Basemata kosa niteraka an’i Regoela,  ary i Oholibama niteraka an’i Jeosy sy Jalama ary Kora.+ Ireo no zanakalahin’i Esao naterany tany Kanana.  Tatỳ aoriana, dia nentin’i Esao ny vadiny, ny zanany lahy, ny zanany vavy, ny olona rehetra tao an-tranony, ny biby fiompiny, ny bibiny hafa rehetra, ary ny fananana rehetra voangony+ tany Kanana, ka lasa izy nankany an-tany hafa, niala lavitra an’i Jakoba rahalahiny.+  Lasa betsaka loatra mantsy ny fananan’izy mirahalahy, ka tsy afaka niara-nonina izy ireo. Tsy antonona azy ireo intsony ilay tany nipetrahany,* satria be dia be ny biby fiompiny.  Dia nipetraka tany amin’ny faritra be tendrombohitr’i Seira+ i Esao. I Esao no Edoma.+  Izao no tantaran’i Esao rain’ny Edomita, tany amin’ny faritra be tendrombohitr’i Seira:+ 10  Ireto no anaran’ny zanakalahin’i Esao: Elifaza zanak’i Ada vadin’i Esao, sy Regoela zanak’i Basemata vadin’i Esao.+ 11  Ny zanakalahin’i Elifaza dia i Temana,+ Omara, Zefo, Gatama, ary Kenaza.+ 12  Ary lasa vadikelin’i Elifaza zanakalahin’i Esao i Timna. Dia niteraka an’i Amaleka tamin’i Elifaza izy.+ Ireo no taranak’i Ada vadin’i Esao. 13  Ireto no zanakalahin’i Regoela: Nahata, Zera, Sama, ary Miza. Ireo no taranak’i Basemata+ vadin’i Esao. 14  Ireto no zanakalahin’i Oholibama naterany tamin’i Esao: Jeosy sy Jalama ary Kora, izay naterany tamin’i Esao. Vadin’i Esao i Oholibama ary zanakavavin’i Ana, sady zafikelin’i Zibona. 15  Ireto no lehibem-pokon’ny taranak’i Esao,+ izany hoe ny zanakalahin’i Elifaza lahimatoan’i Esao: Temana Lehibem-poko, Omara Lehibem-poko, Zefo Lehibem-poko, Kenaza Lehibem-poko,+ 16  Kora Lehibem-poko, Gatama Lehibem-poko, ary Amaleka Lehibem-poko. Ireo no lehibem-poko avy tamin’i Elifaza+ tany Edoma. Ireo no taranak’i Ada. 17  Ireto no zanakalahin’i Regoela zanak’i Esao: Nahata Lehibem-poko, Zera Lehibem-poko, Sama Lehibem-poko, ary Miza Lehibem-poko. Ireo no lehibem-poko avy tamin’i Regoela tany Edoma.+ Ireo no taranak’i Basemata vadin’i Esao. 18  Ireto no zanakalahin’i Oholibama vadin’i Esao: Jeosy Lehibem-poko, Jalama Lehibem-poko, ary Kora Lehibem-poko. Ireo no lehibem-poko avy tamin’i Oholibama, zanakavavin’i Ana sady vadin’i Esao. 19  Ireo no zanakalahin’i Esao, ary ireo no lehibem-pokony. I Esao no Edoma.+ 20  Ireto no taranak’i Seira Horita, izay mponina teo amin’ilay tany:+ Lotana, Sobala, Zibona, Ana,+ 21  Disona, Ezera ary Disana.+ Ireo no lehibem-pokon’ny Horita taranak’i Seira, tany Edoma. 22  Ny zanakalahin’i Lotana dia i Hory sy Hemama. Ary i Timna no anabavin’i Lotana.+ 23  Ireto no zanakalahin’i Sobala: Alvana, Manahata, Ebala, Sefo, ary Onama. 24  Ireto no zanakalahin’i Zibona:+ Aia sy Ana. Io Ana io no nahita ny ranomafana tany an-tany efitra, tamin’izy niandry ny ampondran’i Zibona rainy. 25  Ireto no zanak’i Ana: Disona sy Oholibama zanakavavin’i Ana. 26  Ireto no zanakalahin’i Disona: Hemdana, Esbana, Jitrana, ary Kerana.+ 27  Ireto no zanakalahin’i Ezera: Bilana sy Zavana ary Akana. 28  Ireto no zanakalahin’i Disana: Oza sy Arana.+ 29  Ireto no lehibem-pokon’ny Horita: Lotana Lehibem-poko, Sobala Lehibem-poko, Zibona Lehibem-poko, Ana Lehibem-poko, 30  Disona Lehibem-poko, Ezera Lehibem-poko, ary Disana+ Lehibem-poko. Ireo no lehibem-pokon’ny Horita tany Seira. 31  Ary ireto no mpanjaka nitondra tany Edoma,+ tamin’ny mbola tsy nisy mpanjaka teo amin’ny Israelita:*+ 32  I Bela zanakalahin’i Beora no nanjaka tany Edoma, ary Dinaba no anaran’ny tanànany. 33  Rehefa maty i Bela, dia i Jobaba zanakalahin’i Zera avy any Bozra no nanjaka nandimby azy. 34  Rehefa maty i Jobaba, dia i Hosama avy any amin’ny tanin’ny Temanita no nanjaka nandimby azy. 35  Rehefa maty i Hosama, dia i Hadada zanakalahin’i Bedada no nanjaka nandimby azy. Nandresy ny Midianita+ teo amin’ny faritr’i* Moaba i Hadada, ary Avita no anaran’ny tanànany. 36  Rehefa maty i Hadada, dia i Samla avy any Masreka no nanjaka nandimby azy. 37  Rehefa maty i Samla, dia i Saoly avy any Rehobota eo amoron’ny Renirano no nanjaka nandimby azy. 38  Rehefa maty i Saoly, dia i Bala-hanana zanakalahin’i Akbora no nanjaka nandimby azy. 39  Rehefa maty i Bala-hanana zanak’i Akbora, dia i Hadara no nanjaka nandimby azy, ary Pao no anaran’ny tanànan’i Hadara. Ary ny anaran’ny vadiny dia Mehetebela zanakavavin’i Matreda, izay zanakavavin’i Mezahaba. 40  Ireto àry no anaran’ny lehibem-poko avy tamin’i Esao, araka ny fianakaviany sy ny toerana nisy azy ary ny anarany: Timna Lehibem-poko, Alva Lehibem-poko, Jeteta Lehibem-poko,+ 41  Oholibama Lehibem-poko, Elaha Lehibem-poko, Pinona Lehibem-poko, 42  Kenaza Lehibem-poko, Temana Lehibem-poko, Mibzara Lehibem-poko, 43  Magdiela Lehibem-poko, ary Irama Lehibem-poko. Ireo no lehibem-pokon’i Edoma sy ny tanànany tao amin’ny taniny.+ Ireo no taranak’i Esao, rain’ny Edomita.+

Fanamarihana

Na: “nivahiniany.”
Na: “zanak’Israely.”
Abt: “sahan’i.”