Kwa Maheberu 13:1-25

  • Likelezo za mafelelezo ni litumeliso (1-25)

    • Musike mwalibala moya wa kuamuhela baenyi (2)

    • Linyalo likutekiwe (4)

    • Muutwe babaetelela (7, 17)

    • Mufe sitabelo sa milumbeko (15, 16)

13  Lilato lamina kwa mizwale lizwelepili.+  Musike mwalibala moya wa kuamuhela baenyi,*+ kakuli ka ona, babañwi nebaamuhezi mangeloi ka kusaziba.+  Muhupule baba mwa tolongo*+ inge kuli mu mwa tolongo hamoho ni bona,+ mi muhupule ni babanyandiswa, haubona ni mina mu mwa mubili.*  Linyalo likutekiwe kwa batu kaufela, mi bulobalo bwa mwa linyalo butokwe masila,+ kakuli Mulimu ukaatula batu ba muzamao wa buhule* ni babuki.+  Mwa bupilo bwamina, musike mwaba ni lilato la masheleñi,+ inze mukolwa ka zemunani zona cwale.+ Kakuli uize: “Hanina kumisiya nikamuta, mi hanina kumiyubeka nikamuta.”+  Kuli lube ni bundume mi lubulele, luli: “Jehova* ki yena yanitusa; hanina kusaba sesiñwi. Saka nieza mutu ki sika mañi?”+  Muhupule babaetelela mwahalaa mina,+ baba mibulelezi linzwi la Mulimu, mi hamunze munyakisisa bunde bobuzwa mwa mupilelo wabona mulikanyise tumelo yabona.+  Jesu Kreste ki yaswana, mabani, ni kacenu, ni kuya kuile.  Musike mwakeluswa ki lituto za mifuta-futa za kusili, kakuli ki hande kuli pilu itiiswe ki sishemo sa Mulimu kufita kutiiswa ki lico,* zesatusi babapatehisizwe ki zona.+ 10  Lunani aletare yeo babaeza sebelezo yekenile kwa tende basina tukelo ya kuca ze fateñi.+ 11  Kakuli litupu za lifolofolo zeo mali azona aisiwa mwa sibaka sesikenile ki muprisita yapahami sina mpo ya libi, licisezwa kwande a mafulo.+ 12  Ka mukwa ocwalo, Jesu ni yena naanyandezi kwande a makenelo a muleneñi+ kuli akenise sicaba ka mali ahae luli.+ 13  Ka mukwa ocwalo, luye ku yena kwande a mafulo, inze lulwezi lishubu lanaalwezi,+ 14  kakuli kwanu haluna muleneñi oinelezi, kono lubata ka taata muleneñi otaha.+ 15  Ka yena, haike kamita lufe Mulimu sitabelo sa milumbeko,+ fo kikuli, manzwi azwa mwa milomo yaluna,+ ili alumbeka libizo lahae fapilaa nyangela.+ 16  Hape, musike mwalibala kueza zende ni kuikabela ni babañwi zemunani zona,+ kakuli Mulimu utabiswa ki matabelo acwalo.+ 17  Muutwe babaetelela mwahalaa mina+ mi muipeye kwatasaa bona,+ kakuli bamibabalela sina babaka ikalabela,+ kuli baeze cwalo ka tabo mi isiñi ka kutonga, kakuli seo sika mitahiseza butata. 18  Muzwelepili kululapelela, kakuli lukolwa kuli lunani lizwalo lelisepahala,* sina halubata kupila ka busepahali mwa lika kaufela.+ 19  Kono sihulu nimikupa ka taata kuli mulapele kuli nikutisezwe ku mina kapili. 20  Cwale haike Mulimu wa kozo, yanaazusize kwa bafu mulisana yomutuna+ wa lingu, yena Mulenaa luna Jesu, ka mali a tumelelano ya kuya kuile, 21  amife nto kaufela yende kuli mueze tato yahae, hanze alutusa kueza zetabisa fapilaa hae ka Jesu Kreste, ku yena kube kanya kamita ni kuya kuile. Ameni. 22  Cwale namieleza, mizwale, kuli muteeleze ka pilu-telele kwa manzwi eni misusueza ka ona a, kakuli nimiñolezi liñolo lelikuswani. 23  Nimizibisa kuli muzwale waluna Timotea ulukuluzwi. Haiba ataha kapili, nikaba ni yena hanikato mibona. 24  Munilumeliseze kaufela babaetelela mwahalaa mina ni babakenile kaufela. Ba kwa Italia+ bamilumelisa. 25  Sishemo sa Mulimu sibe ni mina kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kubonisa sishemo kwa batu basili.”
Linzwi ka linzwi, “babatamilwe; baba mwa mawenge.”
Kamba mwendi, “inge kuli munyanda ni bona.”
Fo kikuli, milao ya za lico.
Linzwi ka linzwi, “lelinde.”