Kwa Maheberu 9:1-28

  • Sebelezo yekenile mwa sibaka sesikenile sa fa lifasi (1-10)

  • Kreste ukena mwa lihalimu ni mali ahae (11-28)

    • Muyemeli wa tumelelano yenca (15)

9  Tumelelano yapili yona neibanga ni litaelo za sebelezo yekenile ni sibaka sesikenile sayona+ fa lifasi.  Kakuli nekuyahilwe muzuzu wapili wa tende, mone kunani matomelo a lilambi+ hamohocwalo ni tafule ni linkwa zebeilwe fapilaa Mulimu;*+ mi ubizwa Sibaka Sesikenile.+  Kono kwabuse bwa lisila labubeli+ nekunani muzuzu obizwa Sibaka Sesikenile Hahulu.+  Mwateñi nekunani pizana ya gauda+ ni aleka ya tumelelano+ yekwahezwi ka gauda+ kai ni kai, yona mone kunani piza ya gauda yenani maana+ ni mulamu wa Aruni one utubuzi lipalisa+ ni matapa+ a tumelelano;  mi fahalimwaa aleka nekuinzi likerubimi zekanya zeapesize sikwahezo sa swalelo ya libi.*+ Kono cwale ye haki yona nako ya kubulela litaba ze ka butungi.  Lika ze hase liyahilwe ka mukwa wo, baprisita ki bona babakena kamita mwa muzuzu wapili wa tende kupeta sebelezo yabona yekenile;+  kono muprisita yapahami ukena anosi mwa muzuzu wabubeli hañwi ka silimo,+ mi nako kaufela ukena inze alwezi mali,+ ao afa bakeñisa libi zahae+ ni libi zeo sicaba+ nesiezize ka kutokwa zibo.  Ka mukwa ocwalo moya okenile ubonisa hande kuli nzila yekena mwa sibaka sesikenile neisika patululwa kale muta tende yapili neisa yemi.+  Tende ye ki swanisezo ya nako ya cwale,+ mi ka kuya ka tukiso ye, kufiwa limpo ni matabelo.+ Kono zeo halikoni kupetahalisa lizwalo la mutu yaeza sebelezo yekenile.+ 10  Liama feela kwa lico ni lino ni mitapelo ya sizo yeshutana-shutana.*+ Neli milao yeama mubili+ mi neitokwa kumamelwa kufitela nako yetomilwe ya kulukisa hande lika ifita. 11  Kono Kreste hanaatile sina muprisita yapahami wa lika zende zeseezahezi kale, naakeni mwa tende yetuna hahulu ni yepetehile hahulu yesika ezwa ka mazoho, fo kikuli, yesi ya pupo ye. 12  Naakeni mwa sibaka sesikenile, isiñi ka mali a lipuli ni a lipohwana, kono ka mali ahae luli,+ aeza cwalo hañwi feela, mi alulukulula* kwa sibi kuya kuile.+ 13  Kakuli haiba mali a lipuli ni a lipoho+ ni mufuse wa nkomwana ya sitole ohaselizwe babasilafalizwe zakenisa kuli nama ibe yekenile,+ 14  kucwañi ka za mali a Kreste,+ yanaaifanile ka kusanyazahala ku Mulimu ka moya osafeli, kana hana kukenisa mazwalo aluna kwa misebezi yeshwile+ kuli lukone kufa sebelezo yekenile ku Mulimu yapila?+ 15  Ki lona libaka hali muyemeli wa tumelelano yenca+ kuli kabakala lifu lahae la kubalukulula ka tiululo+ kwa lifoso zeneezizwe mwahalaa nako ya tumelelano yapili, bababizizwe baamuhele sepiso ya kuyola saanda sesisa feli.+ 16  Kakuli fokunani tumelelano, kulukela kuba ni lifu la mutu yaezize tumelelano yeo, 17  kakuli tumelelano ibeleka feela hamulaho wa lifu, bakeñisa kuli haisebezi ka nako yasapila mutu yaiezize. 18  Mi tumelelano yapili ni yona neisika sebeza* kusina mali. 19  Kakuli Mushe hasabulezi taelo kaufela ya Mulao kwa sicaba kaufela, naangile mali a lipohwana ni a lipuli, ni mezi, boya bobufubelu, ni hisopa, mi asasa buka* ni sicaba kaufela, 20  ali: “A ki ona mali a tumelelano yeo Mulimu amilaezi kuimamela.”+ 21  Ka mukwa oswana, asasa mali fa tende ni fa lipiza kaufela za sebelezo yekenile.*+ 22  Ki niti, ka kuya ka Mulao, ibato ba lika kaufela likeniswa ka mali,+ mi hakusa sululwi mali hakuna swalelo ya libi.+ 23  Ka mukwa ocwalo, nekuswanela kuli lika zeyemela lika+ ze kwa lihalimu likeniswe ka mukwa wo,+ kono lika ze kwa lihalimu litokwa matabelo amande hahulu. 24  Kakuli Kreste naasika kena mwa sibaka sesikenile sesiezizwe ka mazoho,+ sesili siswaniso sa sibaka luli,+ kono naakeni mwa lihalimu luli,+ kuli abonahale cwale fapilaa* Mulimu bakeñisa luna.+ 25  Fo nesi kuli aifane hañata sina sitabelo, sina muprisita yapahami mwakenelanga mwa sibaka sesikenile ka silimo ni silimo+ inze alwezi mali asi ahae. 26  Hane kukaba cwalo, naakatokwa kunyanda hañata kuzwa kwa makalelo a lifasi. Kono cwale ubonahezi feela hañwi kwa mafelelezo a linako kuli afeze sibi ka sitabelo sahae.+ 27  Mi sina batu habalibelezi kushwa feela hañwi kono ni kuamuhela katulo hasamulaho, 28  Kreste ni yena naafilwe feela hañwi kuli alwale libi za babañata;+ mi hakataha lwabubeli, haana kutela kuto zwisa sibi, mi ukabonwa ki babatukufalezwi kumubata ka mulelo wa kuli bapiliswe.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “linkwa za poniso.”
Kamba “sibaka sa sebelezo ya kukwahela libi.”
Linzwi ka linzwi, “likolobezo zeshutana-shutana.”
Linzwi ka linzwi, “aluliulula.”
Linzwi ka linzwi, “neisika eziwa.”
Kamba “muputo.”
Kamba “kusebeleza batu.”
Linzwi ka linzwi, “fapilaa pata ya.”