Kwa Maheberu 12:1-29

  • Jesu ki Mupetahalisi wa tumelo yaluna (1-3)

    • Lilu lelituna la lipaki (1)

  • Musike mwanyaziseza kalimelo ya Jehova (4-11)

  • Muezeze mahutu amina linzila zelukile (12-17)

  • Kusutelela kwa Jerusalema wa kwa lihalimu (18-29)

12  Ka mukwa ocwalo, bakeñisa kuli lubeilwe mwahali ki lilu lelituna la lipaki, ni luna lulule nto kaufela yebuima ni sibi sesi luswasa ka bunolo,+ mi lumate ka buitiiso mwa siyano yelulukiselizwe,+  inze lutalimezi feela ku Muyemeli Yomutuna ni Mupetahalisi wa tumelo yaluna, yena Jesu.+ Kabakala tabo yenebeilwe fapilaa hae atiyela kota ya linyando,* asaisi pilu kwa lishubu, mi uinzi ku la bulyo la lubona lwa Mulimu.+  Kaniti, munahanisise yena yatiyezi lipulelo zecwalo za kumulwanisa zezwa kwa baezalibi,+ zenyaza bona bañi, kuli musike mwakatala ni kuzwafa.+  Hamunze mulwanisa sibi seo, hamusika lwana kale kuli mane mali amina asululwe.  Mi luli mulibezi kelezo yebulela ku mina sina bana, yeli: “Mwanaka, usike wanyaziseza kalimelo yezwa ku Jehova,* mi usike wazwafa hauhakululwa ki yena;  kakuli Jehova* ukalimela balata, mane ushapa* mutu kaufela yaamuhelwa ki yena kuli ki mwana.”+  Mutokwa kuitiisa kakuli yeo ki nzila yeñwi yemukalimelwa* ka yona. Mulimu umiinga sina bana.+ Kakuli ki ufi mwana yasakalimelwi ki ndatahe?+  Kono haiba kaufelaa mina hamusika kalimelwa, mu bana ba mwa bunyazi, isiñi bana luli.  Hape, bo ndataa luna ba batu neba lukalimelanga, mi nelu bafanga likute. Kana haluswaneli kuipeya kwatasaa Ndatahe bupilo bwaluna bwa kwa moya kuli lupile?+ 10  Kakuli neba lukalimelanga ka nakonyana ka kuya ka mone babonela kuli kulukile, kono ueza cwalo kulutusa kuli lufiwe kwa bukeni bwahae.+ 11  Ki niti kuli hakuna kalimelo yetabisa ka nako yeifiwa, kono ibutuku; niteñi hasamulaho ibeya muselo wa kozo wa kuluka ku babalutilwe ki yona. 12  Hakulicwalo, mutiise mazoho alepelela ni mañwele afokola,+ 13  mi muzwelepili kuezeza mahutu amina linzila zelukile,+ kuli lelitoza lisike lakwetelela, kono lifole. 14  Mutundamene kupila ka kozo ni batu kaufela,+ ni kuba ni bukeni+ ili bo mutu hasina bona, haakoni kubona Mulena. 15  Mutokomele kuli hakuna mutu yapalelwa kufumana sishemo sa Mulimu, kuli kusike kwaba ni mubisi onani sifanu omela ni kutahisa filikanyo kuli babañata basike basilafala ka ona;+ 16  mi mutokomele kuli mwahalaa mina kusike kwaba ni mutu wa muzamao wa buhule* kamba mutu yasaitebuhi za Mulimu, sina Isau, yanaacincanisize litukelo zahae za bueli ni musulo ulimuñwi wa sico.+ 17  Kakuli mwaziba kuli hasamulaho hanaabata kuyola saanda sa mbuyoti naahanezwi; kakuli niha naalikile ka taata kucinca muhupulo wa ndatahe ka miyoko,+ naasika kona kueza cwalo. 18  Kakuli hamusika sutelela kwa nto yekona kuswaliwa+ ni yetuka mulilo,+ ni yeambekilwe ki lilu lelinsu ni lififi lelituna ni liñungwa,+ 19  ni lilata la tolombita+ ni linzwi lelibulela,+ ili leo batu haba liutwile bakupile ka taata kuli basike batalusezwa litaba zeñwi hape.+ 20  Kakuli nebasabisizwe ki taelo yeli: “Nihaiba folofolo haiba ihata fa lilundu leo, ipobaulwe ka macwe.”+ 21  Hape pono yeo neisabisa hahulu kuli mane Mushe abulela, ali: “Nisabile hahulu mi nangangama.”+ 22  Kono musutelezi kwa Lilundu la Sione+ ni muleneñi wa Mulimu yapila, yena Jerusalema wa kwa lihalimu,+ ni kwa likiti zemashumi-shumi za mangeloi 23  akopani hamoho,+ ni ku ba puteho ya mweli bao mabizo abona añozwi mwa mahalimu, ni ku Mulimu Muatuli wa batu kaufela,+ ni kwa bupilo bwa kwa moya+ bwa babalukile babapetahalisizwe,+ 24  ni ku Jesu yena muyemeli+ wa tumelelano yenca,+ ni kwa mali asasizwe, ili abulela hande hahulu kufita mali a Abele.+ 25  Mutokomele kuli hamuhani kuteeleza ku yena yabulela. Kakuli haiba bane bahanile kuteeleza yanaafa litemuso za Mulimu fa lifasi nebasika banduka, ni luna hakuna moluka bandukela haiba lufulalela yena yabulela kuzwelela kwa mahalimu!+ 26  Ka nako yeo linzwi lahae nelinyanganyisize lifasi,+ kono cwale usepisa kuli: “Hape nikanyanganyisa isiñi feela lifasi kono ni lihalimu.”+ 27  Cwale linzwi la kuli “hape” libonisa kuzwisiwa kwa lika zenyanganyiswa, zona lika zeezizwe, ilikuli lika zesika nyanganyiswa likone kuina. 28  Hakulicwalo, haubona lukaamuhela Mubuso osakoni kunyanganyiswa, luzwelepili kuamuhela sishemo sa Mulimu, seo ka sona lukona kufa sebelezo yekenile yeamuheleha ku Mulimu ka sabo ni ka likute. 29  Kakuli Mulimu waluna ki mulilo ociseleza.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ufa koto.”
Kamba “yemulutiwa.”