Kwa Maheberu 8:1-13

  • Tabernakele iyemela ze kwa lihalimu (1-6)

  • Kubapanya tumelelano yakale ni yenca (7-13)

8  Cwale se ki sona sisupo sesituna mwa litaba zelubulela: Lunani muprisita yapahami yacwalo,+ mi uinzi ku la bulyo la lubona lwa Bulena mwa mahalimu,+  yena sikombwa* sa sibaka sesikenile+ ni sa tende ya niti, yetomilwe ki Jehova,* isiñi mutu.  Kakuli muprisita yapahami kaufela uketezwi kufa limpo ni matabelo; cwale neli swanelo kuli ni yena yo abe ni nto yeñwi ya kufa.+  Kambe naali fa lifasi, naasike aba muprisita,+ kakuli kunani batu ni kale babafa limpo ka kuya ka Mulao.  Batu bao baeza sebelezo yekenile yeli mutala ni muluti+ wa lika ze kwa lihalimu;+ sina Mushe hanaafilwe taelo ye ki Mulimu, hanaatuha ayaha tende: Kakuli Mulimu uli: “Ubone teñi kuli ueza lika kaufela ka kulatelela mutala wazona, one ubonisizwe fa lilundu.”+  Kono cwale Jesu uamuhezi bukombwa bobukutekeha hahulu kakuli ki yena hape muyemeli+ wa tumelelano yeswana kono ili yefita yapili kwa bunde,+ yetomilwe ka mulao fa lisepiso zende kufita zapili.+  Haiba tumelelano yani yapili neisanyazahali, nekusike kwatokwahala yabubeli.+  Kakuli unyaza batu habulela kuli: “‘Hamubone! Mazazi ataha,’ kubulela Jehova,* ‘hanika eza tumelelano yenca ni ba ndu ya Isilaele ni ba ndu ya Juda.  Haina kuswana ni tumelelano yene niezize ni bo kuku wabona lizazi leni baswala kwa lizoho kubazwisa mwa naha ya Egepita,+ kakuli nebasika zwelapili kusepahala kwa tumelelano yaka, kiha nituhela kubababalela,’ kubulela Jehova.* 10  “‘Kakuli ye ki yona tumelelano yenika eza ni ba ndu ya Isilaele hamulaho wa mazazi ao,’ kubulela Jehova.* ‘Nikabeya milao yaka mwa minahano yabona, mi nika iñola mwa lipilu zabona.+ Mi nikaba Mulimu wabona, mi bona bakaba sicaba saka.+ 11  “‘Mi hakuna mutu yakaluta yayahile ni yena kamba mwanahabo yena, kuli: “Uzibe Jehova!”* Kakuli kaufelaa bona baka niziba, kukala ka yomunyinyani ka kufitisisa kuisa ku yomuhulu ka kufitisisa ku bona. 12  Kakuli nikaswalela likezo zabona zesika luka, mi hanisana kuhupula libi zabona.’”+ 13  Ka kubulela kuli “tumelelano yenca,” utahisize kuli yapili isike yasebeza.+ Cwale tumelelano yesasebezi ni yesupezi i fakaufi ni kufela.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mutanga yasebeleza batu.”