Kwa Maheberu 11:1-40

  • Sekutalusa kuba ni tumelo (1, 2)

  • Mitala ya tumelo (3-40)

    • Hakukonahali kutabisa Mulimu kusina tumelo (6)

11  Tumelo ki sepo yetiile ya zelibelezwi,+ ki bupaki bobukolwisa bwa lika za niti zesabonwi.  Kakuli ka yona, batu ba kwaikale nebapakilwe hande.  Ka tumelo, lulemuha kuli zebupilwe nelilukisizwe ka linzwi la Mulimu, kuli lika zebonwa lizwa kwa lika zesabonwi.  Ka tumelo, Abele naatahisize ku Mulimu sitabelo sesinde kufita sa Kaine,+ mi ka tumelo yeo naapakilwe kuli ki yalukile, kakuli Mulimu naatabisizwe* ki limpo zahae,+ mi niha shwile, usabulela+ kabakala tumelo yahae.  Ka tumelo, Enoke+ naangilwe kuli asike abona lifu, mi naasika fumanwa kakuli Mulimu naamuungile;+ kakuli asika ngiwa kale naapakilwe kuli naatabisize Mulimu.  Hape hakusina tumelo hakukonahali kutabisa Mulimu, kakuli mutu kaufela yaatumela Mulimu uswanela kulumela kuli uteñi mi ki yena yafa mupuzo ku babatukufalezwi kumubata.+  Ka tumelo, Nuwe+ hasalemusizwe ki Mulimu za lika zesika bonahala kale,+ abonisa kuli naasaba Mulimu mi ayaha aleka+ kuli apilise ba ndu yahae; mi ka yona tumelo yeo anyaza lifasi,+ mi aba yena yayola saanda sa kuluka kokutiswa ki tumelo.  Ka tumelo, Abrahama+ nako yabiziwa, autwa ka kuya kwa sibaka sanaaka fiwa sina saanda; aya, nihaike kuli naasazibi kwanaaya.+  Ka tumelo, apila sina muzwahule mwa naha ya sepiso sina yapila mwa naha ya basili,+ inze apila mwa litende+ ni Isaka ni Jakobo, bane bakayola ni yena saanda sa sepiso yeswana yeo.+ 10  Kakuli naalibelela muleneñi onani mitomo ya niti, olalilwe ni kuyahiwa ki Mulimu.+ 11  Ka tumelo, Sara ni yena naafilwe maata a kupepa bana,* nihaike kuli naafitelezi lilimo za kupepa,+ kakuli naalumela kuli yanaasepisize ki yasepahala. 12  Kabakaleo, ka mutu alimuñwi, yanaali sina yashwile,+ kwapepwa bana,+ babalikana ni linaleli za lihalimu kwa buñata ni babasa koni kubalwa sina mushabati o fa likamba la liwate.+ 13  Bao kaufela nebashwile inze banani tumelo, nihaike kuli nebasika amuhela zene basepisizwe;+ kono neba liboni lisali kwahule+ mi baliamuhela ka tabo ni kushaela fapilaa nyangela kuli nebali bazwahule ni baenyi mwa naha. 14  Kakuli bababulela cwalo babonisa hande kuli banyolelwa kuba ni sibaka sabona luli. 15  Mi niteñi, kambe nebazwezipili kuhupula sibaka kone bazwile,+ nebaka fumana kolo ya kukutela kwateñi. 16  Kono cwale banyolelwa sibaka sesinde nikufita, fo kikuli, sesi kwa lihalimu. Ka mukwa ocwalo, Mulimu haaswabi haba mubiza kuli ki Mulimu wabona,+ kakuli ubalukiselize muleneñi.+ 17  Ka tumelo, Abrahama hanaalikilwe,+ naasafa mwanaa hae Isaka sina sitabelo—mutu yo yanaaamuhezi lisepiso ka tabo, abata kufa mwanaa hae wa libanda+ 18  nihaike kuli naabulelezwi kuli: “Yakabizwa mwanaa* hao ukataha ka Isaka.”+ 19  Kono naalemuhile kuli Mulimu naakona kuzusa Isaka kwa bafu, mi naamuamuhezi luli ka nzila ya swanisezo.+ 20  Ka tumelo, Isaka ni yena naafuyozi Jakobo+ ni Isau,+ ababulelela lika zenekataha kwapili. 21  Ka tumelo, Jakobo hanaatuha ashwa,+ afuyola yomuñwi ni yomuñwi wa bana ba Josefa+ mi alapela inze asikatezi fa mulamu wahae.+ 22  Ka tumelo, Josefa hanaatuha ashwa, abulela za kututa kwa bana ba Isilaele, mi afa litaelo ka za mone baswanela kuezeza masapo ahae.*+ 23  Ka tumelo, Mushe hasaapepilwe, apatiwa ki bashemi bahae ka likweli zetaalu,+ kakuli nebaboni kuli mwana yo neli yomunde+ mi nebasika saba taelo ya mulena.+ 24  Ka tumelo, Mushe hasaahulile,+ ahana kubizwa mwanaa mukwae, mwanaa Faro,+ 25  aketa kunyandiswa ni sicaba sa Mulimu kufita kuikola minyaka ya libi yeina nako yenyinyani, 26  kakuli naanga kuli kushubulwa kwahae ka kuba Yatozizwe* ki bufumu bobufita maluwo a Egepita, kakuli naatalimezi kwapili kwa mupuzo wanaaka amuhela. 27  Ka tumelo, azwa mwa Egepita,+ kono nesi ka kusaba buhali bwa mulena,+ kakuli naazwezipili kutiya inge yabona yasabonwi.+ 28  Ka tumelo, aeza Mukiti wa Paseka mi asasa mali, kuli muyundisi asike abulaya* baeli babona.+ 29  Ka tumelo, basila Liwate Lelifubelu inge babafita fa mubu oomile,+ kono Maegepita hane balikile kusila, bamiziwa ki liwate.+ 30  Ka tumelo, mamota a Jeriko naawile batu hase baapotolohile inze bacaula ka mazazi a 7.+ 31  Ka tumelo, Rahaba wa lihule naasika shwa ni babasa utwi, kakuli naaamuhezi matwela ka kozo.+ 32  Mi zeñwi hape zenika bulela ki lifi? Kakuli nikataelelwa ki nako hanika zwelapili kubulela za Gidioni,+ Baraki,+ Samisoni,+ Jefita,+ Davida,+ ni Samuele+ ni za bapolofita babañwi. 33  Ka tumelo, nebatuzi mibuso,+ nebatahisize kuluka, nebaamuhezi zene basepisizwe,+ nebatibile milomo ya litau,+ 34  nebatimile maata a mulilo,+ nebabandukile kwa buhali bwa lilumo,+ nebafokola kono batiiswa,+ nebabile babamaata mwa ndwa,+ batula limpi zene libataseza.+ 35  Basali nebaamuhezi bafu babona ka zuho,+ kono batu babañwi nebanyandisizwe maswe kakuli nebasika lumela kulukululwa ka tiululo, ilikuli bafumane zuho ya bafu yende hahulu. 36  Ki cwalo, babañwi nebalikilwe ka kusheununwa ni ka kushapakiwa, mi mane ni ka mawenge+ ni litolongo.+ 37  Nebapobauzwi ka macwe,+ nebalikilwe, nebasahilwe fahali, nebabulailwe ka mukwale,+ nebayambaezi baapezi mikata ya lingu ni ya lipuli,+ inze bali mwa butokwi, ni mwa liñalelwa,+ ni mwa nyandiso;+ 38  mi lifasi nelisa baswaneli. Nebayambaezi mwa mahalaupa ni fa malundu ni mwa mikoti+ ni mwa misima ya lifasi. 39  Niteñi bao kaufela, niha nebapakilwe hande bakeñisa tumelo yabona, nebasika amuhela zene basepisizwe, 40  kakuli Mulimu naaluhupulezi cimo lika zende hahulu,+ ilikuli basike bapetahaliswa luna luli siyo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “naafile bupaki ka kuamuhela.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “mone baswanela kumubulukela.”
Linzwi ka linzwi, “Kreste.”
Linzwi ka linzwi, “aswala.”