Kwa Maheberu 2:1-18

  • Muise hahulu mamelelo (1-4)

  • Lika kaufela libeilwe mwatasaa Jesu (5-9)

  • Jesu ni banyani bahae (10-18)

    • Muyemeli Yomutuna yebaka piliswa ka yena (10)

    • Muprisita yapahami yasishemo (17)

2  Ki lona libaka haluswanela kuisa hahulu mamelelo kwa lika zeluutwile,+ kuli lusike lwayauluka nikamuta.+  Kakuli haiba linzwi lene libulezwi ka mangeloi+ nelibonahezi kuli ki la niti, mi foso kaufela ni kezo ya kusautwa neifumani koto kulikana ni katulo yelukile,+  lukabanduka cwañi haiba lukeshebisize kupiliswa kokutuna cwalo?+ Kakuli kupiliswa ko nekubulezwi pili ka Mulenaa luna+ mi nekupakilwe kuba kwa niti ku luna ki bane bamuutwile,  Mulimu inzaa swalisana ni bona mwa kufa bupaki ka lisupo ni ka zekomokisa* ni ka misebezi yemaata yeshutana-shutana+ ni ka moya okenile oabelwa ka kuya ka tato yahae.+  Kakuli haki kwa mangeloi kwafile maata a kubusa lifasi lelitaha,+ lona lelubulela zalona.  Kono paki yomuñwi naañozi kuli: “Mutu ki mañi kuli umuhupule, kamba mwanaa mutu ki mañi kuli umubabalele?+  Umuezize hanyinyani kuba kwatasaa mangeloi; umuapesize kuwani ya kanya ni likute, mi wamuketa kuba fahalimwaa misebezi ya mazoho ahao.  Lika kaufela neu libeile kwatasaa mahutu ahae.”+ Ka kubeya lika kaufela kwatasaa hae,+ Mulimu naasika siya sesiñwi sisika beiwa kwatasaa hae.+ Kono ka nako yacwale, haluboni lika kaufela inze lili kwatasaa hae.+  Kono lubona Jesu, yanaabeilwe hanyinyani kwatasaa mangeloi,+ yasaapesizwe kanya ni likute kabakala kunyanda kuisa lifu,+ kuli ka sishemo sa Mulimu ashwele batu kaufela.+ 10  Kakuli nekuswanela kuli yena yo linto kamukana liezelizwe yena mi libile teñi ka yena, ka kukanyisa bana babañata,+ apetahalise Muyemeli Yomutuna yebaka piliswa ka yena+ ka kunyanda kwahae.+ 11  Kakuli yakenisa ni babakeniswa,+ kaufela bazwa ku ndate alimuñwi,+ mi ka lona libaka leo haswabi kubabiza kuli banyani baka,+ 12  hali: “Nikabulela libizo lahao kwa banyani baka; nika kulumbeka ka pina mwahalaa puteho.”+ 13  Hape uli: “Nika musepa.”+ Mi hape uli: “Hamubone! Na ni bana babanyinyani, benifilwe ki Jehova.”*+ 14  Ka mukwa ocwalo, bakeñisa kuli “bana babanyinyani” ki ba mali ni nama, ni yena ki wa mali ni nama,+ kuli ka lifu lahae akone kuyundisa yena yanani maata a kutahisa lifu,+ fo kikuli, Diabulosi,+ 15  ni kuli akone kulukulula kaufela bane bali mwa butanga mwa bupilo bwabona kaufela ka kusaba lifu kwabona.+ 16  Kakuli haki mangeloi luli baatusa, kono utusa bana* ba Abrahama.+ 17  Kabakaleo naanani kuba sina “banyani” bahae mwa linzila kaufela,+ kuli abe muprisita yapahami yasishemo ni yasepahala mwa sebelezo yahae ku Mulimu, kuli akone kufa sitabelo sa swalelo ya libi*+ za batu sesi bakutiseza ku Mulimu.+ 18  Bakeñisa kuli naanyandile hanaalikiwa,+ wakona kutusa babalikiwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lisupo.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “kueza sebelezo ya kukwahela libi.”