Kwa Maheberu 10:1-39

  • Matabelo a lifolofolo naasika peta mulelo waona (1-4)

    • Mulao ki muluti (1)

  • Sitabelo sa Kreste nesifilwe hañwi feela (5-18)

  • Nzila yenca ni yepila ya kukena ka yona (19-25)

    • Lusike lwakeshebisa kukopana hamoho (24, 25)

  • Temuso ka za kusaeza sibi ka bomu (26-31)

  • Buikolwiso ni tumelo lilutusa kuitiisa (32-39)

10  Kakuli bakeñisa kuli Mulao unani muluti+ wa lika zende zene sataha,+ kono isiñi zona luli, ka kuzwelapili kufa matabelo aswana silimo ni silimo, haukoni* nihanyinyani kutahisa kuli babaatumela Mulimu bapetahale.+  Kambe kucwalo, kana matabelo naasike atuhelwa kufiwa, kakuli babaeza sebelezo yekenile bane bakenisizwe nebasike baziba kuli banani libi hape?  Kono matabelo a, aluhupulisa libi ka silimo ni silimo,+  kakuli hakukonahali kuli mali a lipoho ni a lipuli azwise libi.  Ka mukwa ocwalo, hataha mwa lifasi, uli: “‘Neusika lata sitabelo ni mpo, kono wanilukiseza mubili.  Neusika katelwa linubu za kucisa zefiwa mutumbi, ni linubu za sibi.’+  Kiha senili: ‘Bona! Ki na yo nitile (mwa muputo* kuñozwi zaka) kuto eza tato yahao, wena Mulimu.’”+  Hasaabulezi kuli: “Neusika lata kamba kukatelwa matabelo ni limpo ni linubu za kucisa zefiwa mutumbi, ni linubu za sibi”—ili matabelo afiwa ka kuya ka Mulao—  kihona ali: “Bona! Ki na yo nitile kuto eza tato yahao.”+ Yena ufelisa zapili kuli atome zabubeli. 10  Ki ka “tato”+ yeo halukenisizwe ka mpo ya mubili wa Jesu Kreste hañwi feela.+ 11  Hape, muprisita kaufela uyema mwa sibaka sahae zazi ni zazi kuli afe sebelezo yekenile*+ ni kufa matabelo aswana ao hañata-ñata,+ ili asakoni kuzwiseleleza libi.+ 12  Kono mutu yo, naafile sitabelo silisiñwi bakeñisa libi, lwapili ni lwa mafelelezo, mi ayo ina ku la bulyo la Mulimu,+ 13  kuzwa ona nako yeo naalibelezi kufitela lila zahae libeiwa sina sipula foahata mahutu ahae.+ 14  Kakuli ki ka mpo iliñwi ya sitabelo yeo ka yona akonisize babasweli kukeniswa kuli babe babapetahalile+ kamita. 15  Hape, moya okenile ni ona upaka ku luna, kakuli hase ubulezi kuli: 16  “‘Ye ki yona tumelelano yenika eza ni bona hamulaho wa mazazi ao,’ kubulela Jehova.* ‘Nikabeya milao yaka mwa lipilu zabona, mi nika iñola mwa minahano yabona.’”+ 17  Kihona uli: “Mi hanisana kuhupula libi zabona ni likezo zabona za kuloba mulao.”+ 18  Kakuli fokunani swalelo ya libi zeo, hakusa fiwa nubu ya sibi. 19  Ka mukwa ocwalo, mizwale, haubona lunani bundume* bwa kuitusisa nzila yekena mwa sibaka sesikenile+ ka mali a Jesu, 20  yona yanaa lulukiselize* sina nzila yenca ni yepila, yeyo punya kwabuse bwa lisila,+ fo kikuli, nama yahae, 21  mi haubona lunani muprisita yomutuna yazamaisa ndu ya Mulimu,+ 22  haluatumeleñi Mulimu ka lipilu zenani niti ni tumelo yetezi, inze lukenisize lipilu zaluna kwa lizwalo lelimaswe ka kusasiwa,+ ni kutapisa mibili yaluna ka mezi akenile.+ 23  Luzwelepili kubulela za sepo yaluna fapilaa nyangela lusafokoli,+ kakuli yanaasepisize ki yasepahala. 24  Mi luisezane pilu* kuli lususuezane* kuba ni lilato ni misebezi yeminde,+ 25  lusike lwakeshebisa kukopana hamoho,+ sina babañwi habanani mukwa wo, kono lususuezane,+ mi lueze cwalo sihulu hamubona kuli lizazi lisutelezi.+ 26  Kakuli haiba lueza sibi ka bomu hamulaho wa kuamuhela zibo yenepahezi ya niti,+ hakusana hape sitabelo sa libi sesisiyezi,+ 27  kono sesisiyezi feela ki kulibelela katulo ka sabo ni buhali bobutuka bobuka cisa babahanyeza.+ 28  Mutu kaufela yakeshebisize Mulao wa Mushe ushwa asashwelwi makeke ka bupaki bwa bababeli kamba babalaalu.+ 29  Cwale muunga kuli ki koto yetuna cwañi yalukela kufiwa mutu yahatikezi Mwanaa Mulimu ni yaangile kuli mali a tumelelano+ anaakenisizwe ka ona hatusi, ni yahalifisize moya wa sishemo sa Mulimu ka kuunyefula?+ 30  Kakuli lwamuziba yena yaize: “Ki na yakutiseza bumaswe; ki na yakalifisa.” Mi hape kuizwe: “Jehova* ukaatula sicaba sahae.”+ 31  Kwasabisa kufiwa koto ki Mulimu yapila. 32  Kono muzwelepili kuhupula mazazi a kwamulaho, kuli hase mubenyiselizwe liseli,+ mwaitiisa hahulu inze mukopana ni manyando. 33  Fokuñwi nemushubulwanga ni kunyandiswa patalaza, mi fokuñwi nemunyanda hamoho ni bane bakopana ni miinelo yecwalo. 34  Kakuli nemuutwelanga butuku bane bali mwa tolongo mi hane muamuhiwa tutu yamina, nemulumela inze mutabile,+ ka kuziba kuli mina munani maluwo amande aina kuya kuile.+ 35  Ka mukwa ocwalo, musike mwatuhela kuba ni bundume,* bobuka mifumanisa mupuzo omutuna.+ 36  Kakuli mutokwa kuba ni buitiiso,+ ilikuli hase muezize tato ya Mulimu, mukone kufiwa semusepisizwe. 37  Kakuli kusiyezi feela “nako yenyinyani,”+ mi “yena yataha ukapunya mi haana kuliyeha.”+ 38  “Kono yalukile waka ukapiliswa ka tumelo,”+ mi “haiba akutela mwamulaho, hanisa mutabela.”+ 39  Cwale luna halu batu babakutela mwamulaho kuyo sinyeha,+ kono lu batu babanani tumelo yepilisa bupilo bwaluna.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “batu habakoni.”
Linzwi ka linzwi, “mwa muputo wa buka.”
Kamba “asebeleze batu.”
Kamba “buikolwiso.”
Linzwi ka linzwi, “yanaa luezelize.”
Kamba “luiyakatwe babañwi.”
Kamba “lususumezane.”
Linzwi ka linzwi, “kubulela ka kulukuluha.”