Kwa Maheberu 3:1-19

  • Jesu ki yomutuna kufita Mushe (1-6)

    • Lika kaufela liyahilwe ki Mulimu (4)

  • Temuso ka za kutokwa tumelo (7-19)

    • “Kacenu haiba muutwa manzwi ahae” (7, 15)

3  Kabakaleo mizwale babakenile, bababizizwe* kwa lihalimu,+ muhupule muapositola ni muprisita yapahami yelubulela patalaza—Jesu.+  Naasepahala ku Mulimu yanaa muketile,+ sina Mushe ni yena hanaasepahala mwa ndu ya Mulimu kaufela.+  Kakuli yena* ubalwa kuba yaswanela kanya+ yefita ya Mushe, bakeñisa kuli yayaha ndu ukutekiwa hahulu kufita ndu.  Ki niti kuli ndu ni ndu inani yaiyahile, kono yayahile lika kamukana ki Mulimu.  Cwale Mushe naasepahala ka kuba sikombwa mwa ndu ya Mulimu kaufela sina bupaki bwa lika zeneka bulelwa hasamulaho,  kono Kreste naasepahala sina mwana+ yazamaisa ndu ya Mulimu. Lu ndu ya Mulimu,+ haiba lukumalela kubulela ka kulukuluha ni kukumalela kwa sepo yeluitumba ka yona kuisa kwa mafelelezo.  Ka mukwa ocwalo, sina moya okenile haubulela kuli+ “Kacenu haiba muutwa manzwi ahae,  musike mwatatafaza lipilu zamina sina mone kubezi hane nishemaetilwe kuli mane nahalifa hahulu, sina mone kubezi mwa lizazi la kulikiwa mwa lihalaupa,+  bo kuku wamina hane banilikile, niha nebaiponezi misebezi yaka ka lilimo ze 40.+ 10  Ki lona libaka hane nihalifezi lusika lo, mi nali: ‘Bayauluka kamita mwa lipilu zabona, mi habasika ziba linzila zaka.’ 11  Kiha nikonka ka buhali bwaka, nali: ‘Habana kukena mwa pumulo yaka.’”+ 12  Mutokomele mizwale, kuli ku mina kusike kwaba ni mutu yakaba ni pilu yemaswe yesina tumelo ka kuyauluka kuzwa ku Mulimu yapila;+ 13  kono muzwelepili kususuezana ka zazi ni zazi, hakusanani nako yebizwa “Kacenu,”+ ilikuli ku mina kusike kwaba ni yakatatafazwa ki maata apuma a sibi. 14  Kakuli luabana luli ku zaabana ku zona Kreste ibile feela lukumalela buikolwiso bone lunani bona sapili kuisa mane kwa mafelelezo.+ 15  Sina hakubulezwi kuli: “Kacenu haiba muutwa manzwi ahae, musike mwatatafaza lipilu zamina sina mone kubezi hanaashemaetilwe kuli mane ahalifa hahulu.”+ 16  Kakuli ki bo mañi bane bautwile kono ni kumushemaeta kuli ahalife hahulu? Kana nesi batu kaufela bane bazwile mwa Egepita ka kuetelelwa ki Mushe?+ 17  Mi ki bo mañi banaahalifezi hahulu Mulimu ka lilimo ze 40?+ Kana nesi bane baezize sibi, bao litupu zabona neliwezi mwa lihalaupa?+ 18  Mi ki bo mañi banaakonkezi kuli habana kukena mwa pumulo yahae? Kana haki bane basika muutwa? 19  Cwale lwaiponela kuli nebasika kena mwa pumulo yahae kabakala kutokwa tumelo.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babamemezwi.”
Fo kikuli, Jesu.