Kwa Maheberu 7:1-28

  • Melekisedeke ki mulena yaipitezi ni muprisita yaipitezi (1-10)

  • Butuna bwa buprisita bwa Kreste (11-28)

    • Kreste wakona kupilisa ka kutala (25)

7  Kakuli Melekisedeke yo, mulena wa Salema, muprisita wa Mulimu Yapahami ka Kufitisisa, naakatanyelize Abrahama hanaazwa kwa kuyo bulaya malena mi amufuyola,+  mi Abrahama amufa* kalulo yabulishumi kwa lika kaufela. Pili, libizo lahae halitolokwa litalusa “Mulena wa Kuluka,” mi kuzwa fo hape ki yena mulena wa Salema, fo kikuli, “Mulena wa Kozo.”  Ka kuba yasina ndatahe, yasina mahe, yasina lusika, yasina makalelo a mazazi kamba mafelelezo a bupilo, kono ka kuezwa sina Mwanaa Mulimu, ki muprisita kamita.*+  Mwaiponela butuna bwa mutu yo, ili yo Abrahama toho ya lubasi,* naafile kalulo yabulishumi kwa lika zende hahulu zanaahapile.+  Ki niti, ka kuya ka Mulao, babafiwa buprisita kwa bana ba Livi+ banani taelo ya kuunga zabulishumi kwa batu,+ fo kikuli, kwa banabahabo bona, nihaike kuli bao basimuluha* ku Abrahama.  Kono mutu yo yenesi wa lusika lwabona naangile zabulishumi ku Abrahama ni kufuyola Abrahama yanaafilwe lisepiso.+  Cwale kwaiponahalela hande kuli yomunyinyani ufuyolwa ki yomutuna.  Mi kwa Malivi, babaamuhela zabulishumi ki batu babashwa, kono fa fona, yaamuhezi sabulishumi ki yapakilwe kuli wapila.+  Mi kwakona kubulelwa kuli nihaiba Livi, yaamuhela zabulishumi, uzwisize zabulishumi ka Abrahama, 10  kakuli naakaba muikulu* wa kwapili wa kuku wahae, Melekisedeke hakatanyeza Abrahama.+ 11  Cwale haiba kupetahala nekutaha ka buprisita bwa Livi+ (kakuli buprisita nebuli kalulo ya Mulao one ufilwe kwa batu), nekuka tokwahalelañi kuli kutahe muprisita yomuñwi yabulelwa kuli uketilwe ka mukwa wa Melekisedeke+ mi isiñi ka mukwa wa Aruni? 12  Kakuli haiba buprisita bwacinciwa, Mulao ni ona uswanela kucinciwa.+ 13  Kakuli mutu yabulelwa mwa litaba ze naazwile mwa lusika lusili, mokusina yakile aeza sebelezo ya kwa aletare.+ 14  Kakuli kwazibahala hande kuli Mulenaa luna usimuluha ku Juda,+ niteñi Mushe naasika bulela sesiñwi ka za kuli kukazwa baprisita mwa lusika lo. 15  Mi taba yeo ibonahala hande fokusweu hakutile muprisita usili+ yaswana ni Melekisedeke,+ 16  yabile cwalo, isiñi ka mulao otomile fa simuluho ya mutu, kono ka maata a bupilo bobusa koni kusinyeha.+ 17  Kakuli kupakilwe ka zahae kuli: “U muprisita kuya kuile ka mukwa wa Melekisedeke.”+ 18  Ka mukwa ocwalo, mulao wapili uzwisizwe kabakala kuli wafokola mi hausebezi.+ 19  Kakuli hakuna sene upetahalisize Mulao,+ kono kutaha kwa sepo yende hahulu+ nekuezize cwalo, ili sepo yetahisa kuli lusutelele ku Mulimu.+ 20  Hape, sina hane kusika ezwa cwalo kusina buitamo bwa kukonka 21  (kakuli luli kunani batu bababile baprisita basika itama ka kukonka, kono yo yena ubile muprisita ka buitamo bwanaakonkile ka za hae yanaaize: “Jehova* ukonkile mi haana kucinca muhupulo wahae,* ‘U muprisita kuya kuile’”),+ 22  ka mukwa oswana, Jesu ufetuhile bupaki* bwa tumelelano yende hahulu.+ 23  Hape babañata nebabile baprisita ka kuyola+ bakeñisa kuli lifu neli bapalelwisize kuzwelapili sina baprisita, 24  kono yena kabakala kuli uzwelapili kupila kuya kuile,+ buprisita bwahae habuna baba buyola. 25  Ka mukwa ocwalo, wakona hape kupilisa ka kutala babaatumela Mulimu ka tapelo, kakuli wapila kamita kuli abakupele.+ 26  Kakuli kwaluswanela kuba ni muprisita yapahami yacwalo yasepahala, yasina mulatu, yasika silafala,+ yashutana ni baezalibi, ni yapahamisizwe fahalimwaa mahalimu.+ 27  Ka kufapahana ni baprisita babapahami bani, yena hatokwi kufa matabelo zazi ni zazi,+ a libi zahae pili ni a libi za sicaba,+ kakuli naaezize cwalo hañwi feela hanaaifanile.+ 28  Kakuli Mulao uketa batu babafokola ku ba baprisita babapahami,+ kono linzwi la buitamo+ bone buezizwe ka kukonka hamulaho wa Mulao liketa Mwana, yapetahalisizwe+ kuya kuile.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “amuabela.”
Kamba “kuya kuile.”
Kamba “toho ya lusika.”
Linzwi ka linzwi, “bazwile mwa teka.”
Linzwi ka linzwi, “naasainzi mwa teka.”
Kamba “haana kuinyaza.”
Kamba “yafilwe sina swalele.”