Deuteronomio 4:1-49

  • Ginsugo nga magmasinugtanon (1-14)

    • Ayaw hingalimti mga buhat han Dios (9)

  • Jehova nagsusugo nga ihatag ha iya eksklusibo nga debosyon (15-31)

  • Waray iba nga Dios labot kan Jehova (32-40)

  • Syudad nga arayopan ha este han Jordan (41-43)

  • Introduksyon ha Balaud (44-49)

4  “Yana, O Israel, pamati ha mga regulasyon ngan ha hudisyal nga mga desisyon nga igintututdo ko ha iyo nga sundon, basi kamo mabuhi+ ngan makasulod ngan pagtag-iyahon an tuna nga iginhahatag ha iyo ni Jehova, an Dios han iyo mga kaapoy-apoyan.  Ayaw niyo pagdugangi an mga pulong nga akon iginsusugo ha iyo, ayaw liwat niyo ito pagkuhai,+ basi matuman niyo an mga sugo ni Jehova nga iyo Dios nga akon iginsusugo ha iyo.  “Nakita mismo niyo an ginbuhat ni Jehova may kalabotan ha Baal han Peor; ginpoo ni Jehova nga iyo Dios tikang ha butnga niyo an ngatanan nga tawo nga nagsunod ha Baal han Peor.+  Pero kamo nga nagpapabilin nga duok gud kan Jehova nga iyo Dios, kamo ngatanan buhi yana.  Kitaa, igintutdo ko ha iyo an mga regulasyon ngan hudisyal nga mga desisyon,+ sugad han iginsugo ha akon ni Jehova nga akon Dios, basi sundon niyo ito didto ha tuna nga iyo pagtatag-iyahon.  Kinahanglan sundon niyo ito hin maopay,+ kay ipapakita hito nga kamo maaramon+ ngan masinabuton+ ha atubangan han mga katawohan nga makakabati mahitungod hini ngatanan nga regulasyon, ngan hira masiring, ‘Waray ruhaduha nga ini nga daku nga nasud maaramon ngan masinabuton nga katawohan.’+  Kay may-ada ba daku nga nasud nga may mga dios nga duok hito pariho han pagin duok ha aton ni Jehova nga aton Dios ha kada panahon nga natawag kita ha iya?+  Ngan may-ada ba daku nga nasud nga may magtadong nga mga regulasyon ngan hudisyal nga mga desisyon pariho hini nga bug-os nga Balaud nga iginsusumat ko ha iyo yana nga adlaw?+  “Paghirot la kamo ngan bantayi hin maopay an iyo kalugaringon,* basi diri niyo hingalimtan an mga butang nga iyo nakita, ngan basi diri ito mawara ha iyo kasingkasing ha ngatanan nga adlaw han iyo kinabuhi. Kinahanglan iyo liwat ito isumat ha iyo mga anak ngan ha iyo mga apo.+ 10  Han adlaw nga tinindog kamo ha atubangan ni Jehova nga iyo Dios didto ha Horeb, hi Jehova nagsiring ha akon, ‘Tiroka an katawohan ngadi ha akon basi papamation ko hira han akon mga pulong,+ basi mahibaro hira ha pagkaada hin kahadlok ha akon+ ha ngatanan nga adlaw nga buhi hira ha tuna ngan basi matutdoan nira an ira mga anak.’+ 11  “Salit hinirani kamo ngan tinindog ha ubos han bukid, ngan an bukid naglalaga nga an kalayo inabot tubtob gud ha langit;* nagkaada hin kasirom, dampog, ngan duro nga kadulom.+ 12  Ngan hi Jehova nagyakan ha iyo tikang ha kalayo.+ May-ada la kamo nabatian nga ginyayakan nga mga pulong, pero waray kamo nakita nga dagway+—tingog la an iyo nabatian.+ 13  Ngan iya iginpahayag an iya kasabotan ha iyo,+ nga iya iginsugo nga iyo sundon—an Napulo nga Sugo.*+ Katapos, iya ito iginsurat ha duha nga papan nga bato.+ 14  Hito nga panahon ginsugo ako ni Jehova nga igtutdo ha iyo an mga regulasyon ngan hudisyal nga mga desisyon, nga iyo susundon didto ha tuna nga iyo kakadtoan basi pagtag-iyahon. 15  “Salit, bantayi hin maopay an iyo kalugaringon*—kay waray kamo nakita nga bisan ano nga dagway ha adlaw nga nagyakan ha iyo hi Jehova didto ha Horeb tikang ha butnga han kalayo⁠— 16  basi diri kamo magbuhat hin maraot pinaagi ha paghimo hin bisan ano nga inukit nga imahen nga pariho han bisan ano nga dagway, nga representasyon hin lalaki o babaye,+ 17  nga representasyon hin bisan ano nga hayop ha tuna o representasyon hin bisan ano nga tamsi nga nalupad ha langit,+ 18  nga representasyon hin bisan ano nga nagkakamang ha tuna o representasyon hin bisan ano nga isda ha katubigan ha tuna.+ 19  Ngan kon humangad kamo ha langit ngan iyo makita an adlaw ngan an bulan ngan an mga bitoon—an bug-os nga hugpo han langit—ayaw kamo pagpasulay ngan pagyukbo ngada hito ngan ayaw kamo pag-alagad hito.+ Iginhatag ito ni Jehova nga iyo Dios ha ngatanan nga mga katawohan ha ilarom han bug-os nga langit. 20  Pero kamo an ginkuha ngan igin-gawas ni Jehova tikang ha hudno nga turunawan hin puthaw, tikang ha Ehipto, basi magin katawohan nga iya kalugaringon nga panag-iya,*+ ngan sugad kamo hito yana. 21  “Hi Jehova nasina ha akon tungod ha iyo,+ ngan nanumpa hiya nga diri ako makakatabok ha Jordan o makakasulod ha maopay nga tuna nga iginhahatag ha iyo ni Jehova nga iyo Dios sugad nga panurundon.+ 22  Kay dinhi hini nga lugar ako mamamatay; diri ako matabok ha Jordan,+ pero matabok kamo ngan pagtatag-iyahon niyo ini nga maopay nga tuna. 23  Paghirot nga diri niyo hingalimtan an kasabotan nga ginhimo ha iyo ni Jehova nga iyo Dios,+ ngan ayaw kamo paghimo hin inukit nga imahen, han bisan ano nga dagway nga igindidiri ha iyo ni Jehova nga iyo Dios.+ 24  Kay hi Jehova nga iyo Dios usa nga nakakaugtang* nga kalayo,+ usa nga Dios nga nagsusugo nga ihatag ha iya an eksklusibo nga debosyon.+ 25  “Kon may-ada na kamo mga anak ngan mga apo ngan maiha na kamo nga naukoy dida ha tuna, ngan magbuhat kamo hin nakakadaot ngan maghimo hin bisan ano nga inukit nga imahen,+ ngan magbuhat kamo hin maraot ha pagkita ni Jehova nga iyo Dios nga makakapasina ha iya,+ 26  ginkukuha ko an langit ngan an tuna sugad nga mga testigo kontra ha iyo yana nga adlaw, nga kamo sigurado ngan madagmit nga mamamatay ha tuna nga iyo gintatabok ha Jordan basi pagtag-iyahon. Diri kamo mag-iiha dida hito, lugod mapupoo gud kamo.+ 27  Pagsasarangon kamo ni Jehova ha butnga han mga katawohan,+ ngan gutiay la ha iyo an makakatalwas+ dida ha mga nasud ngain kamo papalayason ni Jehova. 28  Didto mag-aalagad kamo ha mga dios nga kahoy ngan bato nga hinimo han tawo,+ mga dios nga diri nakakakita o nakakabati o nakakakaon o nakakahamot. 29  “Kon iyo pamilngon didto hi Jehova nga iyo Dios, sigurado nga mabibilngan niyo hiya,+ kon iyo pangitaon hiya ha bug-os niyo nga kasingkasing ngan ha bug-os niyo nga kalag.*+ 30  Kon duro an iyo kasakitan ngan ini ngatanan nga butang mahitabo ha iyo ha urhi nga mga panahon, sigurado nga mabalik kamo kan Jehova nga iyo Dios ngan mamamati ha iya tingog.+ 31  Kay hi Jehova nga iyo Dios maloloy-on nga Dios.+ Diri kamo niya babayaan o pupoohon o diri niya hingangalimtan an kasabotan nga iya iginpanumpa ha iyo mga kaapoy-apoyan.+ 32  “Pagpakiana yana mahitungod han naglabay nga mga adlaw antes han iyo panahon, tikang ha adlaw han ginlarang han Dios an tawo dinhi ha tuna; pag-usisa tikang ha usa nga kataposan han langit ngadto ha luyo nga kataposan han langit. May-ada na ba nahitabo nga sugad hito kaurusahon o may-ada na ba hinbatian nga pariho hito?+ 33  May-ada na ba iba nga katawohan nga nakabati han tingog han Dios nga nagyakan tikang ha kalayo pariho han pakabati niyo hito ngan padayon nga nabuhi?+ 34  O nagsari ba an Dios pagkuha hin nasud para ha iya kalugaringon ha butnga han iba nga nasud pinaagi hin mga paghukom,* mga tigaman, mga milagro,+ girra,+ gamhanan nga kamot,+ nakaunat nga butkon, ngan pinaagi hin makaharadlok gud nga mga buhat,+ pariho han ginbuhat ni Jehova nga iyo Dios para ha iyo didto ha Ehipto nga iyo mismo nakita? 35  Iginpakita mismo ha iyo ini nga mga butang basi mahibaro kamo nga hi Jehova an tinuod nga Dios;+ labot ha iya waray na iba.+ 36  Iya iginpabati ha iyo an iya tingog tikang ha langit basi tadungon kamo, ngan dinhi ha tuna iya iginpakita ha iyo an iya daku nga kalayo, ngan iyo nabatian an iya mga pulong tikang ha kalayo.+ 37  “Tungod kay hinigugma niya an iyo mga kaapoy-apoyan ngan iya ginpili an ira katulinan* nga masunod ha ira,+ igin-gawas kamo ha Ehipto ha iya presensya pinaagi han iya daku nga gahum. 38  Tikang ha iyo atubangan iya ginpaiwas an mga nasud nga mas dagku ngan mas gamhanan kay ha iyo, basi kamo pasudlon ngan ihatag ha iyo an ira tuna sugad nga panurundon, pariho han nahitatabo yana.+ 39  Salit hibaroi yana nga adlaw, ngan ibutang ini ha kasingkasing nga hi Jehova an tinuod nga Dios ha langit ha igbaw ngan ha tuna ha ubos.+ Waray na gud iba.+ 40  Kinahanglan sundon niyo an iya mga regulasyon ngan an iya mga sugo nga akon iginsusugo ha iyo yana nga adlaw, basi maghingaopay kamo ngan an iyo mga anak nga masunod ha iyo, basi magpabilin kamo hin maiha ha tuna nga iginhahatag ha iyo ni Jehova nga iyo Dios.”+ 41  Hito nga panahon hi Moises naglain hin tulo nga syudad ha este nga dapit han Jordan.+ 42  Kon an bisan hin-o nga tawo diri tinuyo nga makamatay han iya igkasi-tawo ngan diri man hiya nangangalas hadto ha iya,+ kinahanglan pumalagiw hiya ngadto ha usa hini nga mga syudad ngan mabubuhi hiya.+ 43  An mga syudad amo an Bezer+ ha kamingawan ha hitaas nga kapatagan para ha mga Rubenita, an Ramot+ ha Gilead para ha mga Gadita, ngan an Golan+ ha Basan para ha mga Manasita.+ 44  Ini an Balaud+ nga iginsumat ni Moises ha katawohan han Israel. 45  Ini an mga pahinumdom, an mga regulasyon, ngan an hudisyal nga mga desisyon nga ginyakan ni Moises ha mga Israelita katapos nira makagawas ha Ehipto,+ 46  didto ha rehiyon han Jordan, ha walog ha atubangan han Bet-peor,+ ha tuna ni Hadi Sihon han mga Amorita, nga naukoy ha Hesbon,+ nga napirde ni Moises ngan han mga Israelita katapos nira makagawas ha Ehipto.+ 47  Ngan ira gintag-iya an iya tuna ngan an tuna ni Hadi Og+ han Basan, an duha nga hadi han mga Amorita nga nakada ha rehiyon ha este han Jordan, 48  tikang ha Aroer+ nga aada ha ligid han Walog* han Arnon, tubtob ha Bukid Sion, nga amo an Hermon,+ 49  ngan an bug-os nga Araba ha rehiyon ha este han Jordan, ngan tubtob ha Dagat han Araba,* ha ubos han mga bakilid han Pisga.+

Mga footnote

O “ngan tagi gud hin atensyon an iyo kalag.”
Lit., “tubtob ha butnga han langit.”
Lit., “an Napulo nga Pulong.” Gintatawag liwat nga an Dekalogo.
O “tagi gud hin atensyon an iyo kalag.”
O “iya panurundon.”
Ha iba nga lugar, “nakakapugdang.”
Kitaa an Glossary.
O “mga pagsari.”
Lit., “binhi.”
Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, an Dagat nga Asin, o an Dagat nga Patay.