Nosoratan’i Lioka 21:1-38

 • Nanome vola madinika roa ilay mpitondratena mahantra (1-4)

 • FAMANTARANA NY AMIN’IZAY HITRANGA (5-36)

  • Ady, horohoron-tany lehibe, areti-mandringana, mosary (10, 11)

  • Miaramila manodidina an’i Jerosalema (20)

  • Fotoana voatondro ho an’ny hafa firenena (24)

  • Fiavian’ny Zanak’olona (27)

  • Fanoharana momba ny aviavy (29-33)

  • Miambena foana (34-36)

 • Nampianatra tao amin’ny tempoly i Jesosy (37, 38)

21  Ary nijery i Jesosy, ka nahita ny manankarena nandrotsaka ny fanomezany tao amin’ireo vata fandrotsaham-bola.+  Dia nahita vehivavy mpitondratena mahantra nandatsaka vola madinika kely anankiroa zara raha nisy vidiny*+ izy,  ka nilaza hoe: “Lazaiko marina aminareo fa io mpitondratena mahantra io no nandrotsaka betsaka kokoa noho izy rehetra.+  Izy rehetra mantsy nandrotsaka fanomezana avy tamin’izay sisa tsy laniny, fa io vehivavy io kosa na mahantra aza, dia nandrotsaka ny fivelomany rehetra.”+  Taorian’izay, dia nisy niresaka momba ny tempoly sy ny nandravahana azy tamin’ny vato tsara tarehy sy tamin’ny zavatra voatokana ho an’Andriamanitra.+  Dia hoy i Jesosy: “Ho avy ny andro handrodanana an’ireo zavatra hitanareo amin’izao ireo, ka tsy hisy vato havela hifanaingina.”+  Dia nanontany azy izy ireo hoe: “Mpampianatra ô, rahoviana marina no hitranga izany, ary inona no ho famantarana rehefa ho tonga izany?”+  Dia hoy izy: “Mitandrema sao ho voafitaka ianareo.+ Fa maro no hisandoka ny anarako, dia hiteny hoe: ‘Izaho no izy’, sy hoe: ‘Efa akaiky ny fotoana voatondro.’ Koa aza manaraka azy.+  Ary aza mihorohoro rehefa maheno ady sy korontana* ianareo. Fa tsy maintsy hitranga aloha izany, nefa tsy ho tonga avy hatrany ny farany.”+ 10  Dia hoy izy tamin’izy ireo: “Hisy firenena hiady amin’ny firenena,+ ary hisy fanjakana hiady amin’ny fanjakana.+ 11  Hisy horohoron-tany lehibe, ary hisy mosary sy areti-mandringana+ any amin’ny toerana samihafa. Hisy zavatra mampahatahotra ho hitan’ny olona, ary hisy famantarana lehibe avy any an-danitra. 12  “Fa alohan’ny hitrangan’izany rehetra izany, dia hisambotra sy hanenjika anareo ny olona,+ ka hanolotra anareo any amin’ny synagoga sy any am-ponja. Hoentina eo anatrehan’ny mpanjaka sy ny governora ianareo, noho ny anarako.+ 13  Ho afaka hitory aminy ianareo amin’izay. 14  Koa aoka ianareo ho tapa-kevitra ao am-ponareo hoe tsy hanomana mialoha an’izay fiarovan-tena holazainareo,+ 15  satria izaho no hanoro anareo an’izay teny holazainareo sy hanome fahendrena anareo, ka tsy hahatohitra na hahavaly anareo ny fahavalonareo rehetra.+ 16  Na ny ray aman-dreninareo sy ny rahalahinareo sy ny havanareo ary ny namanareo koa aza hanolotra anareo amin’ny manam-pahefana,* ka hisy aminareo hovonoina ho faty.+ 17  Ary ho halan’ny olona rehetra ianareo noho ny anarako.+ 18  Tsy hisy ho very anefa na dia singam-bolo iray eo amin’ny lohanareo aza.+ 19  Raha miaritra ianareo dia ho voavonjinareo ny ainareo.+ 20  “Rehefa hitanareo anefa fa misy miaramila mitoby manodidina an’i Jerosalema,+ dia fantaro fa efa akaiky ny fandravana azy.+ 21  Dia mila mandositra any an-tendrombohitra izay any Jodia,+ ary izay ao Jerosalema mila miala ao, ary izay any ambanivohitra tsy tokony hiditra ao Jerosalema intsony. 22  Fa andro hampiharana ny rariny* izany, mba hahatanteraka an’izay rehetra voasoratra. 23  Loza no hanjo ny bevohoka sy ny mampinono, amin’izany andro izany!+ Fa hisy fahoriana mafy eo amin’ilay tany ary hiharan’ny fahatezerana ity firenena ity. 24  Ho fatin’ny sabatra izy ireo, ka hoentina ho babo any amin’ny firenena rehetra,+ ary hohitsahin’ny hafa firenena* i Jerosalema mandra-pahatapitry ny fotoana voatondro ho an’ny hafa firenena.*+ 25  “Hisy famantarana koa eny amin’ny masoandro sy ny volana ary ny kintana.+ Ary etỳ ambonin’ny tany, dia hitebiteby sy ho very hevitra ireo firenena, noho ny fidoboky ny ranomasina sy ny fisamboaravoarany. 26  Ho safotra ny olona noho ny tahotra sy ny fiandrasana an’izay zavatra ho tonga etỳ ambonin’ny tany,* fa hohozongozonina ny herin’ny lanitra.* 27  Dia avy eo ho hitan’ny olona ho avy ao amin’ny rahona ny Zanak’olona,+ sady ho avy amin-kery sy voninahitra lehibe.+ 28  Fa rehefa manomboka mitranga izany, dia mijoroa tsara ka mitrakà satria efa akaiky ny fanafahana anareo.” 29  Dia nilaza fanoharana tamin’izy ireo izy hoe: “Diniho ny aviavy sy ny hazo hafa rehetra.+ 30  Rehefa hitanareo mitsimoka izy ireny, dia fantatrareo fa efa akaiky ny fahavaratra. 31  Hoatr’izany koa fa rehefa hitanareo hoe miseho izany zavatra izany, dia fantaro fa efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra. 32  Lazaiko marina aminareo fa tsy ho tapitra mihitsy ity taranaka ity, mandra-pisehon’izany rehetra izany.+ 33  Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona mihitsy.+ 34  “Mitandrema anefa sao ny fonareo hovesaran’ny fihinanana tafahoatra sy ny fibobohan-toaka+ ary ny fanahiana eo amin’ny fiainana,+ ka tsy hampoizinareo ny hahatongavan’izany andro izany aminareo, fa ho tampoka 35  toy ny fandrika.+ Fa ho tonga amin’izay rehetra mipetraka etỳ ambonin’ny tany manontolo izany. 36  Koa miambena foana,+ ary mitalahoa foana+ mba ho afa-mandositra an’izany zava-drehetra tsy maintsy hitranga izany ianareo, ary ho afaka hitsangana eo anatrehan’ny Zanak’olona.”+ 37  Dia nampianatra tao amin’ny tempoly izy ny antoandro, fa niala tao kosa izy ny alina, ka nijanona tany amin’ilay tendrombohitra atao hoe Tendrombohitra Oliva. 38  Ary tonga vao maraina teo aminy, tao amin’ny tempoly, ny olona rehetra mba hihaino azy.

Fanamarihana

Abt: “leptona roa.” Jereo F.F. B14.
Na: “rotaka; fikomiana.”
Na: “hamadika anareo.”
Na: “andro famaliana.”
Na: “Jentilisa.”
Na: “Jentilisa.”
Mety ho ny masoandro sy ny volana ary ny kintana.
Na: “tany misy mponina.”