Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Ny Filazantsara Nosoratan’i Lioka

Toko

Topy Maso

 • 1

  • Nosoratana ho an’i Teofilo (1-4)

  • Nilaza i Gabriela fa ho teraka i Jaona Mpanao Batisa (5-25)

  • Nilaza i Gabriela fa ho teraka i Jesosy (26-38)

  • Nitsidika an’i Elizabeta i Maria (39-45)

  • Nankalaza an’i Jehovah i Maria (46-56)

  • Teraka i Jaona, dia nomena anarana (57-66)

  • Faminanian’i Zakaria (67-80)

 • 2

  • Teraka i Jesosy (1-7)

  • Nisy anjely niseho tamin’ny mpiandry ondry (8-20)

  • Famorana sy fidiovana (21-24)

  • Nahita an’i Kristy i Simeona (25-35)

  • Niresaka momba an’ilay zaza i Ana (36-38)

  • Niverina tany Nazareta (39, 40)

  • Jesosy, 12 taona, tao amin’ny tempoly (41-52)

 • 3

  • Hanomboka ny asan’i Jaona (1, 2)

  • Nitory i Jaona hoe tokony hatao batisa ny olona (3-20)

  • Natao batisa i Jesosy (21, 22)

  • Tetirazan’i Jesosy Kristy (23-38)

 • 4

  • Naka fanahy an’i Jesosy ny Devoly (1-13)

  • Nanomboka nitory tany Galilia i Jesosy (14, 15)

  • Tsy tian’ny olona tao Nazareta i Jesosy (16-30)

  • Tao amin’ny synagoga tao Kapernaomy (31-37)

  • Nositranina ny rafozambavin’i Simona sy ny olon-kafa (38-41)

  • Nahita an’i Jesosy tany amin’ny toerana mitokana ny vahoaka (42-44)

 • 5

  • Nahazo trondro tamin’ny fomba mahagaga; mpianatra voalohany (1-11)

  • Boka nositranina (12-16)

  • Malemy nositranin’i Jesosy (17-26)

  • Niantso an’i Levy i Jesosy (27-32)

  • Resaka fifadian-kanina (33-39)

 • 6

  • “Tompon’ny Sabata” i Jesosy (1-5)

  • Lehilahy maty tanana nositranina (6-11)

  • Ny apostoly 12 (12-16)

  • Nampianatra sy nanasitrana i Jesosy (17-19)

  • Ny olona sambatra sy ny olona hahita loza (20-26)

  • Tiavo ny fahavalo (27-36)

  • Aza mitsara intsony (37-42)

  • Ny voany no amantarana azy (43-45)

  • Trano tsara orina; trano ratsy fototra (46-49)

 • 7

  • Manamboninahitra nanam-pinoana (1-10)

  • Natsangan’i Jesosy ny zanakalahin’ilay vehivavy maty vady tao Naina (11-17)

  • Teny fiderana an’i Jaona Mpanao Batisa (18-30)

  • Nomelohina ny taranaka tsy mety miova (31-35)

  • Navela ny helok’ilay vehivavy mpanota (36-50)

   • Fanoharana momba an’ireo nananan’olona trosa (41-43)

 • 8

  • Vehivavy niaraka tamin-dry Jesosy (1-3)

  • Fanoharana momba ny mpamafy (4-8)

  • Antony nanaovan’i Jesosy fanoharana (9, 10)

  • Ny dikan’ilay fanoharana momba ny mpamafy (11-15)

  • Tsy tokony hosaronana ny jiro (16-18)

  • Ny renin’i Jesosy sy ny rahalahiny (19-21)

  • Nampitony tafio-drivotra i Jesosy (22-25)

  • Nalefan’i Jesosy tao amin’ny andian-kisoa ny demonia (26-39)

  • Zanakavavin’i Jairo; vehivavy nikasika ny akanjon’i Jesosy (40-56)

 • 9

  • Nahazo toromarika momba ny fanompoana izy 12 Lahy (1-6)

  • Very hevitra momba an’i Jesosy i Heroda (7-9)

  • Nanome sakafo ho an’olona 5 000 i Jesosy (10-17)

  • Fantatr’i Petera hoe iza no Kristy (18-20)

  • Nolazain’i Jesosy mialoha hoe hovonoina ho faty izy (21, 22)

  • Ny tena mpanara-dia an’i Jesosy (23-27)

  • Fiovan-tarehy (28-36)

  • Nositranina ny ankizilahy iray nisy demonia (37-43a)

  • Noresahin’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (43b-45)

  • Nifamaly ireo mpianatra hoe iza no lehibe indrindra (46-48)

  • Izay tsy manohitra antsika dia manohana antsika (49, 50)

  • Tanànan’ny Samaritanina tsy nety nandray an’i Jesosy (51-56)

  • Izay tokony hatao raha te hanara-dia an’i Jesosy (57-62)

 • 10

  • Naniraka 70 lahy i Jesosy (1-12)

  • Hahita loza ireo tanàna tsy mibebaka (13-16)

  • Niverina ireo mpianatra 70 (17-20)

  • Noderain’i Jesosy ny Rainy satria tia an’izay manetry tena (21-24)

  • Fanoharana momba an’ilay Samaritanina tsara fanahy (25-37)

  • Nitsidika an’i Marta sy Maria i Jesosy (38-42)

 • 11

  • Fomba fivavaka (1-13)

   • Vavaka modely (2-4)

  • Rantsantanan’Andriamanitra no amoahana demonia (14-23)

  • Fanahy maloto niverina (24-26)

  • Ny tena mahasambatra (27, 28)

  • Famantarana ny amin’i Jona (29-32)

  • Jiron’ny vatana (33-36)

  • Hahita loza ny mpivavaka mihatsaravelatsihy (37-54)

 • 12

  • Lalivain’ny Fariseo (1-3)

  • Andriamanitra no atahory, fa tsy olona (4-7)

  • Manaiky hoe mpianatr’i Kristy (8-12)

  • Fanoharana momba an’ilay lehilahy mpanankarena tsy misaina (13-21)

  • Aza manahy intsony (22-34)

   • Ondry vitsy (32)

  • Mila miambina (35-40)

  • Mpanompo mendri-pitokisana sy tsy mendri-pitokisana (41-48)

  • Tsy hampisy fihavanana fa fisaratsarahana (49-53)

  • Ilaina ny mandinika an’izay mitranga (54-56)

  • Miezaka hifandamina (57-59)

 • 13

  • Mibebaha sao ho ringana (1-5)

  • Fanoharana momba ny aviavy tsy namoa (6-9)

  • Vehivavy nanjoko nositranina tamin’ny Sabata (10-17)

  • Fanoharana momba ny voan-tsinapy sy ny lalivay (18-21)

  • Mila miezaka miditra amin’ny varavarana tery (22-30)

  • Heroda, “iny amboadia fetsy iny” (31-33)

  • Nitomany an’i Jerosalema i Jesosy (34, 35)

 • 14

  • Lehilahy voan’ny aretina manirano nositranina tamin’ny Sabata (1-6)

  • Mila manetry tena rehefa asaina (7-11)

  • Asao izay tsy afaka mamaly ny nataonao (12-14)

  • Fanoharana momba an’ireo nasaina nefa nitady fialan-tsiny (15-24)

  • Manao kajy an’izay hotakina amin’ny mpianatra (25-33)

  • Sira lasa matsatso (34, 35)

 • 15

  • Fanoharana momba an’ilay ondry very (1-7)

  • Fanoharana momba an’ilay vola madinika very (8-10)

  • Fanoharana momba an’ilay zanaka adala (11-32)

 • 16

  • Fanoharana momba an’ilay mpanompo tsy marina (1-13)

   • ‘Izay mendri-pitokisana amin’ny zavatra kely dia mendri-pitokisana amin’ny zavatra lehibe’ (10)

  • Ny Lalàna sy ny Fanjakan’Andriamanitra (14-18)

  • Fanoharana momba ny lehilahy iray mpanankarena sy Lazarosy (19-31)

 • 17

  • Fanafintohinana, famelan-keloka, finoana (1-6)

  • Mpanompo fotsiny ihany (7-10)

  • Boka folo nositranina (11-19)

  • Ny fahatongavan’ny Fanjakan’Andriamanitra (20-37)

   • “Eo afovoanareo” ny Fanjakan’Andriamanitra (21)

   • “Tsarovy ny vadin’i Lota” (32)

 • 18

  • Fanoharana momba an’ilay mpitondratena be fikirizana (1-8)

  • Ilay Fariseo sy ilay mpamory hetra (9-14)

  • Jesosy niaraka tamin’ny zaza (15-17)

  • Fanontanian’ny mpitondra iray nanan-karena (18-30)

  • Noresahin’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (31-34)

  • Mpangataka jamba lasa nahita (35-43)

 • 19

  • Nitsidika an’i Zakaiosy i Jesosy (1-10)

  • Fanoharana momba ny folo mina (11-27)

  • Niditra tamim-boninahitra tao Jerosalema i Jesosy (28-40)

  • Nitomany an’i Jerosalema i Jesosy (41-44)

  • Nodiovin’i Jesosy ny tempoly (45-48)

 • 20

  • Avy amin’iza ny fahefan’i Jesosy? (1-8)

  • Fanoharana momba an’ireo mpamboly namono olona (9-19)

  • Andriamanitra sy Kaisara (20-26)

  • Fanontaniana momba ny fitsanganana amin’ny maty (27-40)

  • Zanak’i Davida ve i Kristy? (41-44)

  • Mitandrema amin’ny mpanora-dalàna (45-47)

 • 21

  • Nanome vola madinika roa ilay mpitondratena mahantra (1-4)

  • FAMANTARANA NY AMIN’IZAY HITRANGA (5-36)

   • Ady, horohoron-tany lehibe, areti-mandringana, mosary (10, 11)

   • Miaramila manodidina an’i Jerosalema (20)

   • Fotoana voatondro ho an’ny hafa firenena (24)

   • Fiavian’ny Zanak’olona (27)

   • Fanoharana momba ny aviavy (29-33)

   • Miambena foana (34-36)

  • Nampianatra tao amin’ny tempoly i Jesosy (37, 38)

 • 22

  • Nitetika ny hamono an’i Jesosy ny mpisorona (1-6)

  • Fanomanana ny Paska farany (7-13)

  • Ny Sakafo Harivan’ny Tompo voalohany (14-20)

  • ‘Eto amiko, eto an-databatra, ilay hamadika ahy’ (21-23)

  • Nifamaly be hoe iza no lehibe indrindra (24-27)

  • Nanao fifanekena momba ny fanjakana i Jesosy (28-30)

  • Nilaza i Jesosy fa handa azy i Petera (31-34)

  • Mila miomana; sabatra roa (35-38)

  • Vavak’i Jesosy teo amin’ny Tendrombohitra Oliva (39-46)

  • Nosamborina i Jesosy (47-53)

  • Nanda an’i Jesosy i Petera (54-62)

  • Nesoina i Jesosy (63-65)

  • Teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy (66-71)

 • 23

  • Jesosy teo anatrehan’i Pilato sy Heroda (1-25)

  • Nofantsihana teo amin’ny tsato-kazo i Jesosy sy ny mpanao heloka bevava roa lahy (26-43)

   • “Hiaraka amiko any amin’ny Paradisa ianao” (43)

  • Maty i Jesosy (44-49)

  • Nalevina i Jesosy (50-56)

 • 24

  • Natsangana tamin’ny maty i Jesosy (1-12)

  • Teny an-dalana ho any Emaosy (13-35)

  • Niseho tamin’ny mpianany i Jesosy (36-49)

  • Niakatra tany an-danitra i Jesosy (50-53)