Nosoratan’i Lioka 24:1-53

  • Natsangana tamin’ny maty i Jesosy (1-12)

  • Teny an-dalana ho any Emaosy (13-35)

  • Niseho tamin’ny mpianany i Jesosy (36-49)

  • Niakatra tany an-danitra i Jesosy (50-53)

24  Tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro* anefa, dia nankany am-pasana vao maraina be izy ireo nitondra ny zava-manitra efa nomaniny.+  Hitan’izy ireo anefa fa efa voakodia niala teo amin’ny fasana ny vato.+  Dia niditra izy ireo, kanjo tsy nahita ny fatin’i Jesosy Tompo.+  Raha mbola very hevitra teo izy ireo, dia ireo fa nisy lehilahy anankiroa nanao akanjo mamirapiratra, nijoro teo akaikiny.  Dia natahotra izy ireo ka niondrika. Hoy àry izy roa lahy: “Fa maninona ianareo no atỳ amin’ny maty no mitady an’ilay efa velona?+  Tsy ato izy, fa efa natsangana tamin’ny maty. Tadidio izay noteneniny taminareo tamin’izy mbola tany Galilia.  Nilaza izy tamin’izay fa tsy maintsy hatolotra amin’ny mpanota ny Zanak’olona, dia hovonoina eo amin’ny tsato-kazo ary hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo.”+  Izay vao tadidin’izy ireo ny teniny,+  ary niala teo amin’ilay fasana izy ireo ka niverina, dia nitantara an’izany rehetra izany tamin’ny 11 Lahy sy ny hafa rehetra.+ 10  Tsy iza ireo vehivavy ireo fa i Maria Magdalena sy Johana ary Maria renin’i Jakoba. Ary ny vehivavy hafa niaraka tamin’izy ireo dia niresaka an’izany koa tamin’ny apostoly. 11  Noheverin’izy ireny fa niteniteny foana anefa ireo vehivavy ireo, ka tsy ninoany. 12  Fa nitsangana kosa i Petera, ka lasa nihazakazaka nankany am-pasana. Ary niondrika nijery izy, nefa tsy nahita afa-tsy ireo lamba rongony namonosana an’ilay faty. Koa niala teo izy, sady lasa saina hoe inona no nitranga. 13  Ary tamin’izay andro izay indrindra, dia nisy mpianatra roa lahy nankany amin’ny tanàna kely atao hoe Emaosy, any amin’ny 11 kilaometatra* eo ho eo avy ao Jerosalema. 14  Niresaka momba an’izay rehetra nitranga izy roa lahy. 15  Raha mbola niresaka sy nifanakalo hevitra momba an’izany izy ireo, dia nanatona i Jesosy ary niara-dalana taminy. 16  Nahita azy izy roa lahy nefa tsy nahafantatra azy.+ 17  Ary hoy izy tamin’izy ireo: “Inona izany iadianareo hevitra etỳ an-dalana izany?” Dia nijanona izy ireo sady hita hoe nalahelo. 18  Ary hoy ilay atao hoe Kleopasy: “Vahiny mipetra-drery any Jerosalema angaha ianao no tsy mahalala* ny zava-nitranga tany tato ho ato?” 19  Dia nanontany izy hoe: “Zavatra inona?” Hoy izy ireo: “Ny momba an’i Jesosy avy any Nazareta!+ Mpaminany niavaka teo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona rehetra izy, tamin’ny zavatra nataony sy nolazainy.+ 20  Dia nanolotra azy mba homelohina ho faty ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpitondra eo amin’ny Jiosy.+ Koa nofantsihan-dry zareo teo amin’ny tsato-kazo izy. 21  Izahay anefa nanantena hoe izy no hanafaka ny Israely.+ Sady androany koa no andro fahatelo taorian’ny nitrangan’izany. 22  Nahagaga anay koa ny tenin’ny vehivavy sasany teo aminay. Nankany am-pasana vao maraina mantsy ry zareo,+ 23  ka rehefa tsy hitany ilay faty, dia niverina ry zareo ary nilaza fa nahita anjely niteny hoe velona izy. 24  Lasa nankany am-pasana àry ny sasany taminay,+ dia nitovy tamin’ny zavatra nolazain’ireo vehivavy mihitsy no hitany. Tsy nahita an’i Jesosy anefa ry zareo.” 25  Koa niteny tamin’izy roa lahy izy hoe: “Tsy mandinika tsara ianareo, ary ela* vao mino an’izay rehetra nolazain’ny mpaminany! 26  Tsy tokony ho niaritra an’izany rehetra izany+ ve i Kristy mba homem-boninahitra?”+ 27  Dia nohazavainy tamin’izy ireo izay zavatra rehetra resahin’ny Soratra Masina momba azy, nanomboka hatrany amin’i Mosesy sy ny Mpaminany+ rehetra. 28  Tonga teo akaikin’ilay tanàna kely halehany izy ireo tamin’ny farany, ary mody nanohy ny diany izy. 29  Niangavy azy mba hijanona anefa izy ireo, ka niteny hoe: “Mijanòna miaraka aminay fa efa ho hariva ny andro, sady efa ho maizina.” Koa niditra izy ary nijanona niaraka tamin’izy ireo. 30  Rehefa niara-nisakafo* izy ireo, dia noraisiny ny mofo ka nisaotra an’Andriamanitra izy. Ary notapahiny ilay izy, dia natolony azy ireo.+ 31  Tamin’izay vao tonga saina izy* roa lahy ka fantany hoe iza izy. Nanjavona teo anatrehan’izy ireo anefa izy.+ 32  Koa nifampiresaka izy roa lahy hoe: “Tsy hoatran’ny hoe nisy afo niredareda ve tao am-pontsika tamin’izy niresaka tamintsika teny an-dalana, dia nanazava tsara* ny Soratra Masina tamintsika?” 33  Ary tamin’izay ora izay ihany dia nitsangana izy roa lahy, ka niverina tany Jerosalema, ary nahita an’izy 11 Lahy sy ireo nivory niaraka taminy, 34  izay niteny hoe: “Tena marina tokoa fa efa natsangana tamin’ny maty ny Tompo, ary efa niseho tamin’i Simona+ izy!” 35  Dia notantarain’izy roa lahy koa ny zava-nitranga teny an-dalana sy ny nahafantaran’izy ireo azy tamin’izy nanapaka ny mofo.+ 36  Raha mbola samy niresadresaka an’izany teo izy ireo, dia tonga nijoro teo afovoany i Jesosy ka niteny hoe: “Fiadanana anie ho anareo!”+ 37  Dia nihorohoro sy natahotra izy ireo, ka noheveriny fa anjely* no hitany. 38  Hoy àry izy: “Fa maninona ianareo no mitebiteby? Ary maninona no misalasala ianareo ao am-ponareo? 39  Jereo ny tanako sy ny tongotro, fa izaho ihany ity. Kasiho aho dia jereo, fa ny anjely tsy manana nofo sy taolana hoatran’izao ahitanareo ahy izao.” 40  Sady niteny an’izany izy no nampiseho tamin’izy ireo ny tanany sy ny tongony. 41  Mbola tsy nino ihany anefa izy ireo satria faly loatra sady gaga be, ka hoy izy: “Misy zavatra azo hanina ve ato aminareo?” 42  Koa nomen’izy ireo sombin-trondro natono izy. 43  Dia noraisiny ilay izy ary nohaniny teo imason’izy ireo. 44  Hoy izy avy eo: “Efa niteny taminareo aho, tamin’izaho mbola teo aminareo,+ fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nosoratana momba ahy ao amin’ny Lalàn’i Mosesy sy ao amin’ny Mpaminany ary ny Salamo.”+ 45  Dia nosokafany tanteraka ny sain’izy ireo mba ho azon’izy ireo tsara ny hevitry ny Soratra Masina,+ 46  ka hoy izy: “Izao no efa voasoratra: Hijaly i Kristy, dia hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo,+ 47  ary amin’ny anarany no hitoriana any amin’ny firenena rehetra+ ny fibebahana hahazoana famelan-keloka.+ Ary atomboka eto Jerosalema izany.+ 48  Ianareo no ho vavolombelon’izany.+ 49  Ary halefako aminareo ilay nampanantenain’ny Raiko. Mijanòna anefa eto an-tanàna mandra-pahatongan’ny fotoana hahazoanareo* hery avy any amin’ny avo.”+ 50  Dia nentiny nivoaka an’ilay tanàna izy ireo, ka tonga hatrany Betania. Ary nampiakatra ny tanany izy, dia notsofiny rano izy ireo. 51  Ary nosarahina tamin’izy ireo izy ka nakarina ho any an-danitra,+ tamin’izy mbola nitso-drano azy ireo. 52  Dia niankohoka teo anatrehany izy ireo, ary faly be nandeha niverina tany Jerosalema.+ 53  Ary tao amin’ny tempoly foana izy ireo, nidera an’Andriamanitra.+

Fanamarihana

Izany hoe alahady. Tamin’ny Jiosy, dia io no andro voalohany amin’ny herinandro.
Abt: “60 stadio.” 1 stadio = 185 m. Jereo F.F. B14.
Na mety hoe “Ianao irery ve no vahiny any Jerosalema tsy mahalala?”
Na: “votsa fo ka ela.”
Na: “niara-nandry ilika teo amin’ny latabatra.”
Na: “Dia nisokatra tsara ny mason’izy.”
Abt: “nanokatra tsara.”
Abt: “fanahy.”
Na: “hampitafiana anareo.”