Nosoratan’i Lioka 8:1-56

  • Vehivavy niaraka tamin-dry Jesosy (1-3)

  • Fanoharana momba ny mpamafy (4-8)

  • Antony nanaovan’i Jesosy fanoharana (9, 10)

  • Ny dikan’ilay fanoharana momba ny mpamafy (11-15)

  • Tsy tokony hosaronana ny jiro (16-18)

  • Ny renin’i Jesosy sy ny rahalahiny (19-21)

  • Nampitony tafio-drivotra i Jesosy (22-25)

  • Nalefan’i Jesosy tao amin’ny andian-kisoa ny demonia (26-39)

  • Zanakavavin’i Jairo; vehivavy nikasika ny akanjon’i Jesosy (40-56)

8  Taoriana kelin’izay, dia lasa nitety tanàna sy vohitra i Jesosy, nitory sy nanambara ny vaovao tsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra.+ Ary niaraka taminy izy 12 Lahy,  sy ny vehivavy sasany efa nivoahan’ny fanahy ratsy sy efa nositranina tamin’ny aretiny, dia i Maria, ilay antsoina hoe Magdalena, izay efa nivoahan’ny demonia fito;  Johana+ vadin’i Koza, mpiandraikitra ny tao an-tranon’i Heroda; Sosana; ary vehivavy maro hafa, izay samy nampiasa ny fananany hikarakarana an’i Jesosy sy ny mpianany.+  Rehefa nisy vahoaka be tafavory teo, niaraka tamin’ny olona nanatona azy avy tany amin’ny tanàna samihafa, dia nilaza an’izao fanoharana+ izao izy:  “Nisy mpamafy nivoaka mba hamafy ny voany. Tamin’izy namafy, dia latsaka teny amoron-dalana ny voa sasany, ka voahitsakitsaka ary lanin’ny voro-manidina.+  Ny sasany latsaka teny ambony vatolampy ary nitsimoka, saingy nalazo avy eo satria tsy nisy mandomando.+  Ny voa sasany indray latsaka teny amin’ny tsilo, ary niara-naniry taminy ny tsilo ka nandrakotra an’ireny.+  Ny voa hafa kosa latsaka teny amin’ny tany tsara, ary nitsimoka ka namokatra avo 100 heny.”+ Rehefa avy niteny an’izany izy, dia niteny mafy hoe: “Izay manan-tsofina hihainoana, aoka izy hihaino.”+  Ary nanontany azy momba ny hevitr’ilay fanoharana ny mpianany.+ 10  Dia hoy i Jesosy: “Ianareo no navela hahazo ny dikan’ny zava-miafina masina momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Fa fanoharana kosa no atao amin’ny olon-kafa,+ mba hijery izy fa tsy hahita, ary haheno fa tsy hahazo ny dikan’ny zavatra henony.+ 11  Izao no hevitr’iny fanoharana iny: Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra.+ 12  Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre an’izany, saingy tonga ny Devoly manala an’ilay teny ao am-pony, sao hino izy ka ho voavonjy.+ 13  Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre ny teny, ary faly erỳ manaiky an’izany, saingy tsy misy fakany ireny voa ireny. Koa mino vetivety fotsiny izy, dia miala rehefa tojo fitsapana.+ 14  Ary ireo latsaka teny amin’ny tsilo, dia izay mandre ny teny saingy lasa varimbariana noho ny fanahiana sy ny harena+ ary ny fahafinaretana eo amin’ny fiainana.+ Lasa tototra tanteraka àry ny teny, ka tsy mamoa voa tsara.+ 15  Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa, dia izay mandre ny teny amin’ny fo tsara sy madio,+ ka mitahiry an’izany ao am-pony, ary mamoa sady miaritra.+ 16  “Tsy misy olona mandrehitra jiro ka manarona azy amin-javatra, na mametraka azy ao ambany fandriana, fa ataony eo amin’ny fitoeran-jiro kosa izany mba hahita hazavana+ ny olona miditra ao amin’ilay efitra. 17  Fa tsy misy zavatra afenina ka hoe tsy haseho, na zavatra tsara afina ka hoe tsy ho fantatra mihitsy na tsy hiharihary.+ 18  Koa tandremo ny fomba fihainoanareo, satria izay manana dia homena betsaka kokoa.+ Fa izay tsy manana kosa, na izay heveriny hoe ananany aza dia halaina aminy.”+ 19  Ary nankany amin’i Jesosy ny reniny sy ny rahalahiny,+ saingy tsy afaka nankeny akaikiny satria be loatra ny vahoaka.+ 20  Koa nisy nilaza taminy hoe: “Mijoro ao ivelany ao ny reninao sy ny rahalahinao, fa te hahita anao.” 21  Dia hoy izy tamin’izy ireo: “Ireto olona mihaino sy mankatò ny tenin’Andriamanitra ireto no reniko sy rahalahiko.”+ 22  Indray andro, dia nankao anaty sambokely izy sy ny mpianany, ary hoy izy tamin’izy ireo: “Andao ho eny ampitan’ny farihy.” Dia lasa izy ireo.+ 23  Resin-tory anefa izy, tamin’izy ireo mbola teny ambonin’ilay sambokely. Ary nisy tafio-drivotra mahery nidina teo amin’ilay farihy, ka nihafeno rano ilay sambokely, ary notandindomin-doza izy ireo.+ 24  Koa nankeo amin’i Jesosy ny mpianany ary namoha azy, sady niteny hoe: “Mpampianatra ô, Mpampianatra ô! Ho faty isika!” Dia nitsangana izy ary noteneniny mafy ny rivotra sy ny rano nisamboaravoara, ka nitsahatra izany ary lasa tony ny andro.+ 25  Ary hoy izy tamin’izy ireo: “Fa maninona ianareo no kely finoana?” Natahotra be anefa izy ireo sady gaga, ka nifampiresaka hoe: “Iza marina àry izy ity e? Fa na ny rivotra sy ny rano aza baikoiny, dia mankatò azy.”+ 26  Dia tonga tany amin’ny faritra nisy ny Gerasianina,+ tandrifin’i Galilia, izy ireo. 27  Rehefa niala nankeny an-tanety i Jesosy, dia nisy lehilahy anankiray avy tao an-tanàna nifanena taminy. Nisy demonia izy io ary efa ela no tsy niakanjo. Tsy nipetraka tamin’ny trano koa izy, fa teny am-pasana.+ 28  Niantsoantso mafy izy raha vao nahatazana an’i Jesosy, ary nandohalika teo anatrehany ka niteny mafy hoe: “Fa inona koa no anelingelenanao ahy atỳ,* ry Jesosy Zanak’ilay Andriamanitra Avo Indrindra ô? Miangavy anao aho, aza ampijalina re aho e!”+ 29  —Nandidy an’ilay fanahy maloto mantsy i Jesosy mba hivoaka tamin’ilay lehilahy. Efa nidiran’izy io imbetsaka ilay lehilahy,*+ ary nofatorana matetika tamin’ny rojo vy sy gadra vy izy dia nambenana. Notapahiny anefa izay namatorana azy ary nentin’ilay demonia tany amin’ny toerana nitokana izy.— 30  Nanontany azy i Jesosy hoe: “Iza no anaranao?” Dia hoy izy: “Andian-tafika”, satria demonia be dia be no niditra tao amin’ilay lehilahy. 31  Niangavy azy foana ireo mba tsy hanome baiko azy ho any amin’ny lavaka mangitsokitsoka.*+ 32  Ary nisy kisoa+ be dia be nandrasana teo amin’ilay tendrombohitra. Koa niangavy an’i Jesosy ireo demonia mba havelany hiditra tao amin’ireo kisoa ireo, dia nekeny izany.+ 33  Dia nivoaka tamin’ilay lehilahy ireo demonia, ka niditra tao amin’ireo kisoa. Ary nirifatra nankeny amin’ny hantsana* ilay andian-kisoa, dia nivarina tany amin’ny farihy ka maty an-drano. 34  Rehefa nahita an’izay nitranga ireo mpiandry kisoa, dia nandositra ka nitantara an’izany tao an-tanàna sy tany ambanivohitra. 35  Dia nivoaka ny olona mba hijery an’izay nitranga. Tonga teo amin’i Jesosy izy ireo ary nahita an’ilay lehilahy nivoahan’ny demonia. Efa niakanjo sady efa salama saina ilay lehilahy, ary nipetraka teo an-tongotr’i Jesosy. Koa natahotra ny olona. 36  Ary izay nahita an’izany dia nitantara tamin’izy ireo ny fomba nanasitranana an’ilay lehilahy nisy demonia. 37  Olona be dia be avy ao amin’ilay faritra nisy ny Gerasianina àry no nangataka an’i Jesosy mba hiala teo, satria natahotra be mihitsy izy ireo. Koa nankao amin’ilay sambokely izy, dia niala teo. 38  Niangavingavy azy anefa ilay lehilahy nivoahan’ny demonia hoe hanaraka azy. Fa nasain’i Jesosy nandeha izy sady noteneniny hoe:+ 39  “Mandehana mody any an-tranonao, ary tantarao amin’ny olona izay nataon’Andriamanitra taminao.” Dia lasa izy nitory eran’ilay tanàna ny zavatra nataon’i Jesosy taminy. 40  Nandray tsara an’i Jesosy ny vahoaka rehefa tafaverina izy, satria efa niandry azy ny rehetra.+ 41  Nanatona anefa ny lehilahy atao hoe Jairo, izay mpitantana ny synagoga, ka niankohoka teo an-tongotr’i Jesosy, ary niangavy azy mba hankany an-tranony.+ 42  Efa ho faty mantsy ny zanany vavitokana, izay 12 taona teo ho eo. Koa nandeha i Jesosy, ary nifanesika teo aminy ny vahoaka. 43  Ary nisy vehivavy iray nandeha ra+ efa nandritra ny 12 taona, nefa tsy nisy nahasitrana azy mihitsy.+ 44  Nanatona an’i Jesosy avy tao aoriana izy, ka nikasika ny mikiramborambo amin’ny morontongotry ny akanjony ivelany,+ dia nijanona avy hatrany ilay ra. 45  Hoy àry i Jesosy: “Iza no nikasika ahy teo?” Nanda anefa ny rehetra, dia hoy i Petera: “Mpampianatra ô, vahoaka be ange no manodidina anao sady mifanesika aminao e!”+ 46  Fa hoy i Jesosy: “Nisy olona nikasika ahy teo, satria tsapako fa nisy hery+ niala tamiko.” 47  Hitan’ilay vehivavy fa nisy nahatsikaritra izy, ka nanatona izy sady nangovitra dia nandohalika teo anatrehany. Ary notantarainy teo imason’ny olona rehetra ny antony nikasihany azy sy ny fomba nahasitrana azy teo no ho eo. 48  Hoy anefa i Jesosy taminy: “Ny finoanao no nahasitrana anao, anaka. Mirary soa ho anao aho!”+ 49  Tamin’izy mbola niteny iny, dia nisy olona tonga avy tany an-tranon’ilay mpitantana ny synagoga nilaza hoe: “Maty ny zanakao, fa aza manahirana ny Mpampianatra intsony.”+ 50  Henon’i Jesosy izany, ka hoy izy: “Aza matahotra! Minoa fotsiny dia ho voavonjy izy.”+ 51  Rehefa tonga teo amin’ilay trano i Jesosy, dia tsy nisy navelany hiditra afa-tsy i Petera sy Jaona sy Jakoba ary ny ray sy renin’ilay ankizivavy. 52  Nitomany daholo ny olona sady nikapo-tratra satria nalahelo an’ilay ankizivavy. Koa niteny i Jesosy hoe: “Aza mitomany intsony!+ Tsy maty izy fa matory.”+ 53  Dia nihomehezan’ireo izy, satria fantatr’izy ireo fa maty ilay ankizivavy. 54  Nandray ny tanany anefa i Jesosy, ka niantso hoe: “Ry zazavavy, miarena!”+ 55  Dia nody indray ny ainy,*+ ka niarina avy hatrany+ izy ary nasain’i Jesosy nomena sakafo. 56  Ary faly loatra ny ray aman-dreniny, kanefa tsy navelan’i Jesosy hilazalaza tamin’iza na iza an’izay nitranga izy ireo.+

Fanamarihana

Na: “Fa misy zavatra iombonako aminao angaha moa.”
Na mety hoe “Efa ela izy io no nifehy an’ilay lehilahy.”
Jereo F.T.
Na: “tevana.”
Na: “hery mamelona azy.”