Nosoratan’i Lioka 18:1-43

  • Fanoharana momba an’ilay mpitondratena be fikirizana (1-8)

  • Ilay Fariseo sy ilay mpamory hetra (9-14)

  • Jesosy niaraka tamin’ny zaza (15-17)

  • Fanontanian’ny mpitondra iray nanan-karena (18-30)

  • Noresahin’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (31-34)

  • Mpangataka jamba lasa nahita (35-43)

18  Ary nilaza fanoharana tamin’izy ireo i Jesosy momba ny hoe ilaina foana ny mivavaka, ka tsy ho kivy mihitsy.+  Hoy izy: “Nisy mpitsara tsy natahotra an’Andriamanitra sady tsy niraharaha na iza na iza, tao amin’ny tanàna iray.  Ary nisy vehivavy mpitondratena koa tao. Nandeha tany aminy foana izy io, ka niteny taminy hoe: ‘Mba ataovy re izay hahazoako rariny amin’ilay miady amiko any amin’ny fitsarana e!’  Tsy nety aloha ilay mpitsara nandritra ny fotoana elaela. Tatỳ aoriana anefa, dia nieritreritra izy hoe: ‘Na dia tsy matahotra an’Andriamanitra sy tsy miraharaha na iza na iza aza aho,  dia homeko rariny ihany io vehivavy mpitondratena io fa manelingelina ahy tsy misy farany. Amin’izay izy dia tsy ho tonga lava hangataka eto amiko eto, ka hanorisory ahy.’”+  Dia hoy ny Tompo: “Henoy izany tenin’ilay mpitsara izany! Izy aza olona tsy marina nefa miteny an’izany.  Tsy hataon’Andriamanitra mahazo rariny tokoa ve ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina,+ na dia hoe manam-paharetana amin’izy ireo aza izy?+  Lazaiko aminareo fa hataony haingana izay hanomezana rariny azy ireo. Rehefa tonga anefa ny Zanak’olona, tena hahita finoana hoatr’izany* etỳ an-tany ve izy?”  Nilaza an’izao fanoharana izao koa izy tamin’ireo nihevi-tena ho marina sy nanao tsinontsinona ny hafa: 10  “Nisy roa lahy niakatra nankao amin’ny tempoly mba hivavaka. Ny anankiray Fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. 11  Dia nitsangana ilay Fariseo ka nivavaka anakampo hoe: ‘Andriamanitra ô, misaotra anao aho fa tsy mba hoatran’ny olon-kafa rehetra izay mpanao an-keriny, manao ny tsy marina, mpanitsakitsa-bady, na koa hoatran’itsy mpamory hetra itsy. 12  Mifady hanina indroa isan-kerinandro aho, ary manome ny ampahafolon’ny zava-drehetra azoko.’+ 13  Nijoro lavidavitra kosa ilay mpamory hetra, ary tsy sahy nitraka nijery ny lanitra, fa nikapo-tratra foana ka niteny hoe: ‘Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko* mpanota.’+ 14  Lazaiko aminareo fa izany lehilahy izany no hita fa marina noho ilay Fariseo,+ rehefa nidina tany an-tranony. Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.”+ 15  Nentin’ny olona teo amin’i Jesosy koa ny zanany kely mba hokasihiny, nefa nibedy azy ireny ny mpianatra rehefa nahita an’izany.+ 16  Nantsoin’i Jesosy hankeo aminy anefa ny zazakely, ka hoy izy: “Avelao ny zaza hanatona ahy fa aza sakanana, fa an’izay hoatr’azy ny Fanjakan’Andriamanitra.+ 17  Lazaiko marina aminareo fa tsy maintsy mandray ny Fanjakan’Andriamanitra hoatran’ny zaza ianareo, fa raha tsy izany dia tsy ho tafiditra ao mihitsy.”+ 18  Ary nisy mpitondra teo amin’ny Jiosy nanontany azy hoe: “Mpampianatra Tsara ô, inona no tsy maintsy ataoko mba handovako fiainana mandrakizay?”+ 19  Dia hoy i Jesosy: “Maninona aho no antsoinao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra.+ 20  Fantatrao ny didy hoe: ‘Aza manitsakitsa-bady,+ aza mamono olona,+ aza mangalatra,+ aza mijoro ho vavolombelona mandainga.+ Hajao ny rainao sy ny reninao.’”+ 21  Dia hoy izy: “Efa narahiko daholo izany hatramin’izaho mbola kely.” 22  Hoy i Jesosy rehefa naheno an’izany: “Misy zavatra iray mbola tokony hataonao: Amidio daholo ny fanananao, ka zarao amin’ny mahantra ny vola azo amin’ilay izy, dia hanana harena any an-danitra ianao. Ary andao hanara-dia ahy.”+ 23  Nalahelo be anefa izy rehefa naheno an’izany, satria nanan-karena be.+ 24  Nijery azy i Jesosy, ary niteny hoe: “Tena ho sarotra amin’ny mpanam-bola ny hiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra!+ 25  Mora kokoa ny hidiran’ny rameva ao amin’ny vodifanjaitra, noho ny hidiran’ny mpanankarena ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.”+ 26  Ary hoy izay naheno an’izany: “Dia mety hisy ho voavonjy ve raha izany?”+ 27  Dia niteny izy hoe: “Ny zavatra tsy hain’olombelona dia hain’Andriamanitra.”+ 28  Hoy anefa i Petera: “Efa nahafoy ny fanananay izahay dia nanaraka anao.”+ 29  Dia hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray aman-dreny, na zanaka noho ny Fanjakan’Andriamanitra,+ 30  ka tsy hahazo be lavitra amin’izao andro izao, ary fiainana mandrakizay+ ao amin’ilay tontolo* ho avy.” 31  Dia nentiny nihataka kely izy 12 Lahy, ka hoy izy: “Miakatra ho any Jerosalema isika izao. Ary ho tanteraka daholo izay rehetra nosoratan’ny mpaminany momba ny Zanak’olona.+ 32  Hatolotra amin’ny hafa firenena,+ ohatra, izy ary hihomehezany+ sady halany baraka ary hororany.+ 33  Dia hokaravasiny ny Zanak’olona, ary avy eo dia hovonoiny ho faty.+ Hitsangana anefa izy amin’ny andro fahatelo.”+ 34  Tsy nisy azon’izy ireo anefa ny hevitr’izany. Fa nafenina taminy ny hevitr’izany teny izany, ka tsy azon’izy ireo izay zavatra nolazainy. 35  Rehefa nanakaiky an’i Jeriko i Jesosy, dia nisy lehilahy iray jamba nipetraka nangataka teo amoron-dalana.+ 36  Nandre vahoaka be nandalo ilay lehilahy, ka nanontany hoe inona no nitranga. 37  Ary hoy ny olona: “Mandalo i Jesosy avy any Nazareta!” 38  Dia niantso mafy ilay jamba hoe: “Mba iantrao aho, ry Jesosy Zanak’i Davida ô!” 39  Ary nibedy azy ny olona teny aloha sady niteny azy mba hangina, nefa vao mainka izy niantsoantso mafy hoe: “Ry Zanak’i Davida ô, mba iantrao aho!” 40  Dia nijanona i Jesosy ka nasainy nentina teo aminy ilay lehilahy. Rehefa nanatona ilay lehilahy, dia nanontany azy i Jesosy hoe: 41  “Inona no tianao hataoko aminao?” Hoy izy: “Tompo ô, mba ataovy mahita indray aho.” 42  Hoy àry i Jesosy: “Aoka ianao hahita indray! Ny finoanao no nahasitrana anao.”+ 43  Avy hatrany dia nahita ilay lehilahy, ka nanomboka nanaraka an’i Jesosy+ ary nanome voninahitra an’Andriamanitra. Dia nidera an’Andriamanitra koa ny olona rehetra nahita an’izany.+

Fanamarihana

Na: “an’izany finoana izany.” Abt: “finoana.”
Na: “iantrao aho.”
Na: “ao amin’ilay vanim-potoana.” Jereo F.T. “Izao tontolo izao.”