Nosoratan’i Lioka 19:1-48

  • Nitsidika an’i Zakaiosy i Jesosy (1-10)

  • Fanoharana momba ny folo mina (11-27)

  • Niditra tamim-boninahitra tao Jerosalema i Jesosy (28-40)

  • Nitomany an’i Jerosalema i Jesosy (41-44)

  • Nodiovin’i Jesosy ny tempoly (45-48)

19  Dia niditra tao Jeriko izy, ka namakivaky an’ilay tanàna.  Nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy tao. Lehiben’ny mpamory hetra izy sady nanan-karena.  Niezaka mafy hahita an’izany Jesosy izany izy, saingy tsy afaka satria be loatra ny olona nefa izy fohy kely.  Koa nihazakazaka mialoha izy ary nianika aviavidia mba hahita an’i Jesosy, satria efa handalo eo amin’ilay lalana i Jesosy.  Rehefa tonga teo i Jesosy, dia nitraka ka niteny hoe: “Zakaiosy, midìna haingana, fa tsy maintsy hivahiny ao an-tranonao aho anio.”  Dia nidina haingana izy ka faly erỳ nandray azy tao an-tranony.  Rehefa hitan’ny olona izany, dia nimenomenona izy rehetra hoe: “Lasa nivahiny ao an-tranon’ny lehilahy mpanota izy.”+  Fa i Zakaiosy kosa nitsangana, ka niteny tamin’ny Tompo hoe: “Tompo ô, homeko ny mahantra ny antsasaky ny fananako, ary izay rehetra nalaiko an-keriny* dia honerako avo efatra heny.”+  Dia hoy i Jesosy: “Androany no tonga ato amin’ity trano ity ny famonjena, satria zanak’i Abrahama koa izy. 10  Fa tonga hitady sy hamonjy ny very ny Zanak’olona.”+ 11  Raha mbola nihaino an’izany ireo mpianatra, dia nilaza fanoharana hafa i Jesosy, satria efa akaiky an’i Jerosalema izy, sady noheverin’izy ireo hoe hiseho avy hatrany ny Fanjakan’Andriamanitra.+ 12  Niteny àry izy hoe: “Nisy andriana nankany an-tany lavitra+ mba handray fahefana hanjaka, dia hiverina. 13  Dia niantso folo lahy tamin’ny mpanompony izy, ka nomeny folo mina* izy ireo. Ary hoy izy: ‘Ampiasao hanaovana raharaham-barotra ireny mandra-pahatongako.’+ 14  Halan’ireo mpiray firenena taminy anefa izy. Koa rehefa lasa izy, dia naniraka ambasadaoro ireo hilaza hoe: ‘Tsy mila an’iny lehilahy iny ho mpanjakanay izahay.’ 15  “Ary niverina izy, tatỳ aoriana, rehefa avy nandray fahefana hanjaka.* Dia nampanantsoiny ireo mpanompo nomeny vola,* mba hahitany izay tombony azon’ireo tamin’ny raharaham-barotra nataon’izy ireo.+ 16  Tonga àry ny voalohany, ka niteny hoe: ‘Nahazoana tombony folo mina ilay iray mina nomenao, tompoko.’+ 17  Dia hoy izy taminy: ‘Tsara izany, ry mpanompo tsara! Mendri-pitokisana tamin’ny zavatra tena kely ianao, ka omeko fahefana hifehy tanàna folo.’+ 18  Tonga indray ny faharoa, ka nilaza hoe: ‘Nahazoana dimy mina ilay iray mina nomenao, tompoko.’+ 19  Hoy koa izy tamin’io: ‘Asaiko hiandraikitra tanàna dimy koa ianao.’ 20  Fa tonga kosa ny iray, ka niteny hoe: ‘Intỳ, tompoko, ilay mina nomenao. Notehiriziko tao anaty lamba izy ity. 21  Natahotra anao mantsy aho, satria olona sarotsarotiny ianao, sady maka an’izay tsy napetrakao no mijinja an’izay tsy nafafinao.’+ 22  Dia hoy izy taminy: ‘Ny teninao ihany no itsarako anao, ry mpanompo ratsy fanahy! Fantatrao fa olona sarotsarotiny aho, sady maka an’izay tsy napetrako no mijinja an’izay tsy nafafiko.+ 23  Koa maninona no tsy napetrakao tany amin’ny banky ny volako?* Amin’izay rehefa tonga aho dia ho nandray an’ilay izy miaraka amin’ny zanabola.’ 24  “Ary hoy izy tamin’ireo nijoro teo: ‘Alaivo ilay mina any aminy, dia omeo an’ilay manana folo mina.’+ 25  Hoy anefa izy ireo taminy: ‘Efa manana folo mina izy, tompoko!’ 26  Dia hoy izy: ‘Lazaiko aminareo fa izay manana dia homena bebe kokoa, fa izay tsy manana kosa, na izay ananany aza dia halaina aminy.+ 27  Ary ento atỳ koa ireo fahavaloko tsy nanaiky ahy ho mpanjaka ireo, ka vonoy ho faty eto anatrehako.’” 28  Rehefa avy nilaza an’izany izy, dia nandeha nialoha hiakatra ho any Jerosalema. 29  Ary rehefa nanakaiky an’i Betifaga sy Betania, teo amin’ilay tendrombohitra atao hoe Tendrombohitra Oliva,+ izy, dia naniraka roa lahy tamin’ny mpianany.+ 30  Dia hoy izy: “Mandehana ao amin’irỳ tanàna kely irỳ. Ary rehefa tafiditra ao ianareo, dia hahita zanak’ampondra mifatotra, mbola tsy nitaingenan’olona mihitsy. Vahao ilay izy dia ento atỳ. 31  Ary raha misy manontany anareo hoe: ‘Fa maninona io no vahanareo?’, dia teneno hoe: ‘Misy ilan’ny Tompo azy.’” 32  Dia lasa ireo mpianatra nirahiny, ka nahita an’izay nolazainy tamin’izy ireo.+ 33  Raha mbola namaha an’ilay zanak’ampondra anefa izy ireo, dia hoy ny tompony: “Fa maninona no vahanareo io zanak’ampondra io?” 34  Dia namaly izy ireo hoe: “Misy ilan’ny Tompo azy.” 35  Ary nentin’izy roa lahy tany amin’i Jesosy ilay zanak’ampondra, dia napetrak’izy ireo teo ambonin’ilay izy ny akanjon’izy ireo ivelany, ka nasainy nitaingina teo i Jesosy.+ 36  Dia namelatra ny akanjony ivelany teo amin’ny lalana+ ny olona, arakaraka ny nandrosoan’i Jesosy. 37  Nanomboka nifaly daholo ny mpianatra maro be, raha vao nanakaiky an’ilay lalana midina amin’ny Tendrombohitra Oliva izy. Ary nidera an’Andriamanitra tamin’ny feo avo izy ireo, noho ny fahagagana rehetra hitany, 38  ka niteny hoe: “Hotahina anie Ilay Mpanjaka tonga amin’ny anaran’i Jehovah!* Fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin’ny avo indrindra!”+ 39  Hoy anefa ny Fariseo sasany, izay teo amin’ny vahoaka: “Mpampianatra ô, teneno ny mpianatrao.”+ 40  Fa namaly i Jesosy hoe: “Lazaiko aminareo fa raha mangina ireo, dia ny vato no hiantsoantso.” 41  Ary nahatazana an’ilay tanàna izy rehefa nanakaiky, ka nitomany mafy azy,+ 42  sady niteny hoe: “Raha mba takatrao mantsy amin’ity andro ity hoe ahoana no hahazoana fiadanana! Afenina amin’ny masonao+ anefa izany ankehitriny. 43  Fa ho avy ny andro hananganan’ny fahavalonao fefy hazo maranitra manodidina anao, ka hohodidininy ianao ary hataony fahirano* avy any amin’ny lafiny rehetra.+ 44  Hatontany amin’ny tany ianao sy ny zanakao ao aminao,+ ary tsy hisy vato havelany hifanaingina eo aminao,+ satria tsy takatrao ny fotoana nitsarana* anao.” 45  Dia niditra tao amin’ny tempoly izy, ka nanomboka nandroaka an’izay nivarotra tao,+ 46  ary niteny hoe: “Voasoratra hoe: ‘Ny tranoko dia ho trano fivavahana’,+ fa ianareo kosa manao azy ho lava-bato fiafenan’ny jiolahy.”+ 47  Mbola nampianatra isan’andro tao amin’ny tempoly izy. Nitady hamono azy anefa ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny lehiben’ny vahoaka,+ 48  saingy tsy nahita fomba hanaovana an’izany, satria variana erỳ ny vahoaka rehetra nihaino azy.+

Fanamarihana

Na: “nalaiko an-keriny tamin’ny fanambakana.”
Amin’ny Grika, ny 1 mina dia milanja 340 g, ary notombanana ho 100 drakma. Jereo F.F. B14.
Abt: “volafotsy.”
Na: “nandray ny fanjakana.”
Abt: “volafotsiko.”
Jereo F.F. A5.
Na: “hampahoriny.”
Abt: “nanaraha-maso.”