Nosoratan’i Lioka 1:1-80

  • Nosoratana ho an’i Teofilo (1-4)

  • Nilaza i Gabriela fa ho teraka i Jaona Mpanao Batisa (5-25)

  • Nilaza i Gabriela fa ho teraka i Jesosy (26-38)

  • Nitsidika an’i Elizabeta i Maria (39-45)

  • Nankalaza an’i Jehovah i Maria (46-56)

  • Teraka i Jaona, dia nomena anarana (57-66)

  • Faminanian’i Zakaria (67-80)

1  Betsaka no efa niezaka nanoratra ny tantaran’ny zava-nitranga, izay ekentsika koa hoe tena marina.*+  Nampita an’ireny tantara ireny tamintsika ireo vavolombelona nahita maso+ sady mpanompo nanambara ny teny+ hatrany am-boalohany.  Nanapa-kevitra koa àry aho, ry Teofilo+ hajaina, fa hanoratra azy ireny aminao araka ny filaharany, satria efa nohadihadiko tsara hatrany am-piandohana ny zava-drehetra sady efa nohamariniko.  Amin’izay dia ho fantatrao tsara fa azo antoka ny zavatra nampianarina* anao.+  Tamin’ny andron’i Heroda*+ mpanjakan’i Jodia, dia nisy mpisorona atao hoe Zakaria, tao amin’ny fizarana nisy an’i Abia.+ Avy amin’ny taranak’i* Arona ny vadiny, ary Elizabeta no anarany.  Samy olo-marina teo anatrehan’Andriamanitra izy mivady, sady tsy nisy tsiny.* Nankatoavin’izy ireo daholo mantsy ny didin’i Jehovah* sy izay notakin’ny lalàny.  Tsy nanan-janaka anefa izy ireo satria momba i Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady.  Indray andro, dia nanao ny asan’ny mpisorona teo anatrehan’Andriamanitra i Zakaria, araka ny nanendrena ny fizarana nisy azy.+  Anjarany ny nanolotra emboka manitra+ tamin’izay, rehefa niditra tao amin’ny toerana masin’i Jehovah*+ izy, araka ny efa fanaon’ny mpisorona. 10  Ary nivavaka teo ivelany ny vahoaka manontolo tamin’ny ora fanolorana emboka manitra. 11  Dia nisy anjelin’i Jehovah* niseho tamin’i Zakaria, ary nitsangana teo ankavanan’ny alitara fandoroana emboka manitra ilay anjely. 12  Taitra i Zakaria nahita azy, ary natahotra be. 13  Hoy anefa ilay anjely taminy: “Aza matahotra, ry Zakaria, fa efa nohenoin’Andriamanitra ny fitalahoanao, ka hiteraka zazalahy aminao i Elizabeta vadinao. Ary ataovy hoe Jaona ny anarany.+ 14  Ho faly sy ho ravoravo ianao, ary be dia be koa no ho faly rehefa teraka izy,+ 15  satria hiavaka eo imason’i Jehovah* izy.+ Tsy mahazo misotro divay na zava-pisotro hafa misy alkaola mihitsy+ anefa izy. Ary ho feno fanahy masina izy na dia mbola tsy teraka aza.*+ 16  Ary hampiany hiverina amin’i Jehovah* Andriamaniny ny ankamaroan’ny zanak’Israely.+ 17  Handeha eo alohany* koa izy sady hanana ny toe-tsaina* sy ny herin’i Elia,+ mba hamerenany ny fon’ny ray ho hoatran’ny fon’ny zanaka,+ ary mba hanampiany an’ireo tsy mankatò ho hendry amin’izay ataony hoatran’ny ataon’ny olo-marina. Amin’izay izy dia hanomana vahoaka ho an’i Jehovah.”*+ 18  Hoy i Zakaria tamin’ilay anjely: “Ahoana no ahazoako antoka hoe marina izany? Izaho ange efa antitra e! Ary efa tena be taona koa ny vadiko.” 19  Dia hoy ilay anjely: “Izaho no Gabriela,+ izay mitsangana eo anatrehan’Andriamanitra.+ Nirahina hiresaka aminao aho sady hilaza an’izany vaovao tsara izany aminao. 20  Fa noho ianao tsy nino ny teniko, izay ho tanteraka amin’ny fotoana voatondro, dia ho moana ianao ka tsy ho afaka hiteny mandra-pahatanterak’izany.” 21  Niandry an’i Zakaria ny vahoaka nandritra izany fotoana izany, ka gaga izy ireo satria ela be izy tao amin’ny toerana masina. 22  Rehefa nivoaka izy, dia tsy afaka niresaka tamin’izy ireo. Takatr’izy ireo àry fa vao avy nahita fahitana tao amin’ny toerana masina izy. Nanao baiko moana tamin’izy ireo izy satria mbola moana. 23  Dia nody izy rehefa tapitra ny andro nanaovany fanompoana masina.* 24  Rehefa afaka elaela, dia bevohoka i Elizabeta vadiny, ka tsy nivoaka ny trano nandritra ny dimy volana. Ary hoy izy: 25  “Izao no nataon’i Jehovah* ho ahy: Nitsinjo ahy izy mba tsy ho afa-baraka eo imason’ny olona intsony aho.”+ 26  Rehefa nandray enim-bolana ny kibony, dia nirahin’Andriamanitra ny anjely Gabriela+ ho any amin’ny tanàna atao hoe Nazareta, any Galilia, 27  ho any amin’ny virjiny+ iray efa fofombadin’ny lehilahy atao hoe Josefa, avy amin’ny taranak’i Davida. Maria no anaran’ilay virjiny.+ 28  Hoy ilay anjely rehefa nankao aminy: “Miarahaba anao, ry ilay ankasitrahana indrindra! Mitahy* anao i Jehovah.”* 29  Taitra be anefa izy naheno ny teniny, ka niezaka hahazo hoe inona no mety ho dikan’izany fiarahabana izany. 30  Niteny taminy àry ilay anjely hoe: “Aza matahotra, ry Maria, fa efa nankasitrahan’Andriamanitra ianao. 31  Ho bevohoka* ianao dia hiteraka zazalahy,+ ary ataovy hoe Jesosy ny anarany.+ 32  Hiavaka izy+ ka hantsoina hoe Zanaky ny Avo Indrindra,+ ary homen’i Jehovah* Andriamanitra azy ny seza fiandrianan’i Davida rainy.+ 33  Dia ho Mpanjaka eo amin’ny taranak’i Jakoba mandrakizay izy, ary tsy hifarana mihitsy ny Fanjakany.”+ 34  Hoy anefa i Maria tamin’ilay anjely: “Ahoana no hetezan’izany, nefa izaho tsy nanao firaisana tamin’ny lehilahy?”+ 35  Fa hoy ilay anjely: “Ho tonga aminao ny fanahy masina+ ary hanarona anao ny herin’ny Avo Indrindra. Izany no antony hiantsoana an’ilay haterakao hoe masina,+ Zanak’Andriamanitra.+ 36  Ary efa bevohoka koa i Elizabeta havanao na dia efa antitra aza. Efa mandray enim-bolana izao ny kibony, na dia nantsoina hoe vehivavy momba aza izy. 37  Tsy hisy tsy ho tanteraka mantsy izay lazain’Andriamanitra.”*+ 38  Hoy àry i Maria: “Intỳ aho mpanompovavin’i Jehovah!* Enga anie ho tanteraka amiko izany, araka izay nolazainao!” Dia nandao azy ilay anjely. 39  Koa niainga i Maria taoriana kelin’izay, dia nandeha haingana nankany amin’ny faritra be tendrombohitra, ho any amin’ny tanàna iray tany Joda. 40  Ary niditra tao an-tranon’i Zakaria izy ka niarahaba an’i Elizabeta. 41  Rehefa naheno an’i Maria niarahaba azy i Elizabeta, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony. Ary feno fanahy masina i Elizabeta, 42  ka niteny mafy hoe: “Ianao no tahina amin’ny vehivavy rehetra, ary tahina ilay hateraky ny kibonao! 43  Fa iza moa aho no mahazo an’izao voninahitra izao, hoe ny renin’ny Tompoko no mamangy ahy? 44  Jereo fa raha vao henon’ny sofiko ny feonao niarahaba ahy, dia nibitaka ny zaza ato an-kiboko! 45  Sambatra koa ianao fa nino, satria ho tanteraka daholo izay nasain’i Jehovah* nolazaina taminao.” 46  Dia hoy i Maria: “Mankalaza an’i Jehovah* aho,*+ 47  ary tsy tanako ny hafaliako noho izay nataon’Andriamanitra Mpamonjy+ ahy, 48  satria nojereny ny mpanompovaviny+ na dia olona ambany aza. Manomboka izao, dia hilaza ahy ho sambatra+ ny taranaka rehetra, 49  satria nanao asa lehibe ho ahy Ilay mahery. Ary masina ny anarany,+ 50  sady mamindra fo amin’izay matahotra azy izy, hatramin’ny taranaka fara aman-dimby.+ 51  Nanao asa lehibe tamin’ny sandriny mahery izy, ary nanaparitaka an’ireo mpirehareha.*+ 52  Naetriny hiala tamin’ny seza fiandrianany ny manana fahefana,+ fa nasandrany kosa ny olona ambany.+ 53  Nataony voky zava-tsoa ny noana,+ fa nalefany nody maina kosa ny manankarena. 54  Nanampy ny Israely mpanompony izy, satria tsy hadinony mandrakizay fa nampanantena ny hamindra fo+ izy, 55  araka ny nolazainy tamin’ny razambentsika, dia i Abrahama sy ny taranany.”+ 56  Nijanona telo volana teo ho eo tany amin’i Elizabeta i Maria vao nody tany aminy. 57  Tonga àry izao ny fotoana hiterahan’i Elizabeta, ka niteraka zazalahy izy. 58  Henon’ny mpiara-monina taminy sy ny havany fa tena namindra fo be taminy i Jehovah,* ka niara-nifaly taminy izy ireo.+ 59  Tonga hamora an’ilay zaza izy ireo tamin’ny andro fahavalo,+ ary efa saika hataony hoe Zakaria, hoatran’ny anaran-drainy, ny anarany. 60  Hoy anefa ny reniny: “Tsy hatao an’izany, fa hatao hoe Jaona ny anarany.” 61  Dia hoy izy ireo taminy: “Tsy misy manana an’izany anarana izany ange ny havanao e!” 62  Dia nanao baiko moana tamin’ny rain’ilay zaza izy ireo mba hahalalana hoe iza no tiany hatao anaran’izy io. 63  Koa nangataka takela-kazo i Zakaria dia nanoratra hoe: “Jaona no anarany.”+ Dia gaga daholo izy rehetra. 64  Teo no ho eo ihany dia afaka niteny indray i Zakaria,* ka nanomboka niresaka+ sy nidera an’Andriamanitra. 65  Raiki-tahotra daholo ny mpiara-monina taminy, ary lasa ambentin-dresaky ny olona eran’ilay faritra be tendrombohitra tany Jodia izany rehetra izany. 66  Izay rehetra naheno an’izany dia nieritreritra an’izany tao am-pony, ka nilaza hoe: “Hanao ahoana re io zaza io e?” Tena nanohana azy mantsy ny tanan’i Jehovah.* 67  Dia feno fanahy masina i Zakaria rainy, ka naminany hoe: 68  “Hoderaina anie i Jehovah,* Andriamanitry ny Israely,+ noho izy nitsinjo sy nanafaka ny vahoakany!+ 69  Ary nanangana tandroka famonjena*+ ho antsika tao amin’ny taranak’i Davida mpanompony+ izy, 70  araka ny nolazainy tamin’ny alalan’ny mpaminany masina taloha ela be.+ 71  Nilaza izy fa hamonjy antsika amin’ny fahavalontsika sy eo an-tanan’izay rehetra mankahala antsika.+ 72  Hamindra fo amin’ny razambentsika izy sady hahatsiaro ny fifanekena masina nataony,+ 73  dia ilay fianianana nataony tamin’i Abrahama razambentsika.+ 74  Efa nianiana mantsy izy, rehefa avy nanafaka antsika teo an-tanan’ny fahavalontsika, hoe hanome antsika an’ilay voninahitra hanao fanompoana masina ho Azy tsy amin-tahotra, 75  ka tsy hivadika isika ary hanao ny marina eo anatrehany, mandritra ny androm-piainantsika. 76  Fa ianao kosa, ry zanako, dia hantsoina hoe mpaminanin’ny Avo Indrindra, satria handeha eo alohan’i Jehovah* ianao mba hanomana ny lalany,+ 77  sy mba hampahafantatra ny vahoakany fa ho voavonjy izy ireo noho ny famelan-keloka+ 78  satria tena mangoraka ilay Andriamanitsika. Noho izany fangorahana izany, dia hisy mazava hiposaka ho antsika avy any amin’ny avo, 79  mba hanome hazavana ho an’izay mipetraka ao amin’ny haizina sy ny aloky ny fahafatesana,+ ary mba hitarika ny diantsika ho eo amin’ny lalan’ny fiadanana.” 80  Dia nihalehibe ilay zaza ka nihamatotra, ary nipetraka tany an-tany efitra izy mandra-pahatongan’ny andro nisehoany tamin’ny Israely.

Fanamarihana

Na: “izay tena inoantsika koa.”
Fampianarana am-bava no resahina eto.
Jereo F.T.
Abt: “Avy amin’ny zanakavavin’i.”
Abt: “nandeha tsy nisy tsiny.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Na: “hatrany an-kibon-dreniny.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Izany hoe eo alohan’Andriamanitra.
Na: “hafanam-po; fanahy.”
Jereo F.F. A5.
Na: “fanompoana ho an’ny besinimaro.”
Jereo F.F. A5.
Na: “Momba.”
Jereo F.F. A5.
Na: “Hitoe-jaza.”
Jereo F.F. A5.
Na: “Tsy hisy na inona na inona tsy ho vitan’Andriamanitra mantsy.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Na: “ny tenako manontolo.”
Jereo F.F. A5.
Na: “an’ireo hita amin’ny fikasan’ny fony hoe mirehareha.”
Jereo F.F. A5.
Na: “dia nisokatra ny vavan’i Zakaria sady nivaha ny lelany.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Na: “mpamonjy mahery.” Jereo F.T. “Tandroka.”
Jereo F.F. A5.