Nosoratan’i Lioka 12:1-59

 • Lalivain’ny Fariseo (1-3)

 • Andriamanitra no atahory, fa tsy olona (4-7)

 • Manaiky hoe mpianatr’i Kristy (8-12)

 • Fanoharana momba an’ilay lehilahy mpanankarena tsy misaina (13-21)

 • Aza manahy intsony (22-34)

  • Ondry vitsy (32)

 • Mila miambina (35-40)

 • Mpanompo mendri-pitokisana sy tsy mendri-pitokisana (41-48)

 • Tsy hampisy fihavanana fa fisaratsarahana (49-53)

 • Ilaina ny mandinika an’izay mitranga (54-56)

 • Miezaka hifandamina (57-59)

12  Nandritra an’izany fotoana izany, dia vahoaka an’arivony no tafangona ka nifanitsa-kitro. Dia nanomboka niteny tamin’ny mpianany aloha izy hoe: “Mitandrema amin’ny lalivain’ny Fariseo, izany hoe ny fihatsarambelatsihiny.+  Fa tsy misy zavatra tsara afina ka hoe tsy haharihary, na zava-miafina ka hoe tsy ho fantatra.+  Ho re ao amin’ny mazava àry izay lazainareo ao amin’ny maizina, ary hotorina eny an-tampon-trano izay bitsibitsihinareo ao amin’ny efitranonareo.  Izao koa no lazaiko aminareo namako:+ Aza matahotra an’izay mahavita mamono anareo ho faty, nefa avy eo tsy mahavita manao mihoatra noho izany akory.+  Fa hatoroko anareo kosa izay tokony hatahoranareo: Matahora an’Ilay manana fahefana hanipy any amin’ny Gehena*+ rehefa avy namono anareo ho faty. Averiko aminareo indray hoe matahora Azy.+  Vola madinika kely* anankiroa no ivarotana fody dimy, sa tsy izany? Na ny iray amin’ireny aza anefa tsy misy hadinon’Andriamanitra.*+  Fa na ny volon-dohanareo aza dia voaisa daholo.+ Aza matahotra fa mbola sarobidy lavitra noho ny fody be dia be ianareo.+  “Lazaiko aminareo hoe: Izay manaiky eo imason’ny olona+ hoe mpianatro, dia mba heken’ny Zanak’olona koa eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra.+  Fa izay tsy manaiky eo imason’ny olona hoe mpianatro, dia tsy hekena koa eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra.+ 10  Hahazo famelan-keloka izay maniratsira ny Zanak’olona, fa tsy hahazo famelan-keloka kosa izay manevateva ny fanahy masina.+ 11  Rehefa entin’ny olona eo anatrehan’ny vahoaka* sy ny mpitondra fanjakana ary ny manam-pahefana ianareo, dia aza manahy momba an’izay holazainareo mba hiarovan-tena na ny fomba hilazanareo an’izany na izay hoteneninareo.+ 12  Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo an’izay tokony holazainareo+ amin’izany ora izany.” 13  Ary nisy olona teo amin’ny vahoaka niteny taminy hoe: “Mpampianatra ô, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko.” 14  Dia hoy i Jesosy: “Fa iza moa, ralehilahy, no nanendry ahy ho mpitsara na mpanelanelana anareo roa lahy?” 15  Ary hoy izy tamin’ny vahoaka: “Aoka ianareo ho mailo, ary mitandrema amin’izay rehetra mety hahatonga anareo ho tsy mety afa-po,*+ satria na manan-javatra be dia be aza ny olona, dia tsy miankina amin’ny zavatra ananany ny ainy.”+ 16  Ary nilaza fanoharana tamin’izy ireo izy hoe: “Namokatra be ny tanin’ny lehilahy mpanankarena iray. 17  Nieritreritra àry izy hoe: ‘Tsy misy toerana itehirizako ny vokatro intsony, ka inona re no hataoko e?’ 18  Dia hoy izy: ‘Izao no hataoko:+ Horavako ireo trano fitehirizam-bokatro, ary hanorina hafa lehibe kokoa aho, ka ao no hitehirizako ny vokatro rehetra sy ny fananako rehetra. 19  Dia hilaza amin’ny tenako aho hoe: “Ianao ange manana zavatra tsara be dia be efa notehirizinao e, sady ampy mandritra ny taona maro ireo! Koa mialà sasatra, mihinàna, misotroa, mifalia.”’ 20  Fa hoy Andriamanitra taminy: ‘Ry tsy misaina, hisy hamono ianao anio alina, koa ho an’iza ireo zavatra nangoninao?’+ 21  Izany no hanjo ny olona manangona harena ho an’ny tenany, nefa tsy mba manankarena eo imason’Andriamanitra.”+ 22  Dia hoy izy tamin’ny mpianany: “Izany no mahatonga ahy hilaza aminareo hoe: Aza manahy intsony ny amin’ny ainareo, hoe inona no hohaninareo, na manahy momba ny vatanareo, hoe inona no hotafinareo.+ 23  Fa sarobidy noho ny sakafo ny aina, ary sarobidy noho ny fitafiana ny vatana. 24  Diniho ange ny goaika e! Tsy mamafy na mijinja ireny, sady tsy manana sompitra na trano fitehirizam-bokatra, nefa manome sakafo azy Andriamanitra.+ Tsy sarobidy lavitra noho ny vorona ve ianareo?+ 25  Iza aminareo no mahay manalava ny androm-piainany, na dia kely* aza, rehefa manahy? 26  Koa raha izany zavatra kely izany aza tsy hainareo, maninona ianareo no manahy ny amin’ny zavatra hafa?+ 27  Diniho ange ny fanirin’ny voninkazo* e! Tsy miasa mafy na manao kofehy ireny, nefa lazaiko aminareo fa na i Solomona tao amin’ny voninahiny rehetra aza tsy nitafy hoatran’ny iray amin’ireny.+ 28  Koa raha ny zavamaniry any an-tsaha aza ataon’Andriamanitra mitafy tsara tarehy hoatr’izany, nefa androany ihany ireny no misy, fa rahampitso dia hatsipy any anaty afo,* tsy mainka ve ianareo, ry kely finoana! 29  Koa aza miady saina intsony hoe inona no hohaninareo na hosotroinareo, ary aza be fanahiana intsony.+ 30  Izany rehetra izany mantsy no tena tadiavin’ny olona eo amin’izao tontolo izao, nefa fantatry ny Rainareo fa ilainareo izany.+ 31  Katsaho foana kosa ny Fanjakany, dia homena anareo koa izany zavatra izany.+ 32  “Aza matahotra, ry ondry vitsy,+ fa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny Fanjakana.+ 33  Amidio ny fanananareo ka manomeza zavatra mba hiantrana ny mahantra.*+ Ary fitoeram-bola tsy mety tonta no ataovy fitoeram-bolanareo, dia harena any an-danitra tsy mety lany,+ satria tsy tongan’ny mpangalatra any sady tsy misy bibikely* manimba. 34  Fa any amin’izay misy ny harenanareo, dia ho any koa ny fonareo. 35  “Anaovy ny akanjo ary miomàna,*+ dia areheto ny jironareo.+ 36  Tokony ho toy ny mpanompo miandry ny tompony hiverina+ avy any amin’ny fampakaram-bady+ ianareo. Amin’izay rehefa tonga ilay tompony ka mandondòna, dia hosokafan’izy ireo avy hatrany ny varavarana. 37  Sambatra ireo mpanompo hitan’ny tompony hoe miambina rehefa tonga izy! Lazaiko marina aminareo fa hanao akanjo fitondra manao raharaha* ilay tompony, ary asainy maka toerana* eo amin’ny latabatra ireo mpanompo ireo, dia ho avy izy hikarakara an’ireo. 38  Na amin’ny fiambenana faharoa* ny tompony no tonga, na amin’ny fiambenana fahatelo* aza, ka mahita azy ireo vonona, dia sambatra ireo mpanompo ireo! 39  Tadidio anefa izao: Raha fantatry ny tompon-trano hoe amin’ny firy no ho tonga ny mpangalatra, dia tsy ho navelany hovakina ny tranony.+ 40  Tokony ho vonona foana koa ianareo, satria amin’ny ora tsy ampoizinareo no ho avy ny Zanak’olona.”+ 41  Dia hoy i Petera: “Tompo ô, izahay ihany ve no ilazanao an’izany fanoharana izany sa ny rehetra koa?” 42  Hoy ny Tompo: “Iza tokoa moa ilay mpanompo* mendri-pitokisana sy malina,* izay hotendren’ny tompony hikarakara ny mpanompony* hafa rehetra, mba hanome sakafo ampy ho azy ireo foana amin’ny fotoana mety?+ 43  Sambatra izany mpanompo izany rehefa tonga ny tompony ka mahita azy manao an’izany! 44  Lazaiko aminareo marina tokoa fa hotendreny hiandraikitra ny fananany rehetra izy. 45  Fa raha miteny anakampo kosa ilay mpanompo hoe: ‘Mba ela koa izany tompoko izany vao tonga!’ ka manomboka mikapoka ny mpanompolahy sy mpanompovavy izy, ary mihinana sy misotro ka mamo,+ 46  dia ho avy amin’ny andro tsy ampoiziny sy amin’ny ora tsy fantany ny tompony, ka hanasazy azy faran’izay mafy ary handefa azy hiaraka amin’ny olona tsy mendri-pitokisana. 47  Ary ho be dia be ny kapoka ho azon’izany mpanompo izany, satria fantany ny sitrapon’ny tompony nefa tsy niomana izy na nanao an’izay nasainy natao.*+ 48  Fa izay tsy nahalala ny sitrapon’ny tompony kosa, nefa nanao zavatra tokony hikapohana azy, dia ho kely kokoa ny kapoka ho azony. Izay nomena betsaka dia hitakiana betsaka, ary izay nanankinana zavatra betsaka dia bebe kokoa noho ny mahazatra no hotakina aminy.+ 49  “Tonga handrehitra afo eto an-tany aho. Koa raha efa mirehitra ilay izy, inona indray moa no iriko mihoatra an’izany? 50  Fa misy batisa tokony hanaovana batisa ahy, ary mitebiteby be aho mandra-pahavitan’izany!+ 51  Mieritreritra ve ianareo hoe tonga mba hampisy fihavanana eto an-tany aho? Tsy izany mihitsy! Lazaiko aminareo fa tonga kosa aho mba hampisy fisaratsarahana.+ 52  Fa hisy olona dimy tsy hitovy saina ao amin’ny trano iray manomboka izao, ka ny telo hanohitra ny roa, ary ny roa hanohitra ny telo. 53  Tsy hitovy saina izy ireo, ka ny ray hanohitra ny zanany lahy ary ny zanakalahy hanohitra ny rainy, ny reny hanohitra ny zanany vavy ary ny zanakavavy hanohitra ny reniny, ny rafozambavy hanohitra ny vinantovaviny ary ny vinantovavy hanohitra ny rafozambaviny.”+ 54  Hoy koa izy tamin’ny vahoaka: “Rehefa mahita rahona miakatra avy eny andrefana ianareo, dia tonga dia miteny hoe: ‘Ho avy be ny orana.’ Dia izany tokoa no mitranga. 55  Ary rehefa hitanareo fa mitsoka avy any atsimo ny rivotra, dia milaza ianareo hoe: ‘Hafana be ny andro.’ Dia izany tokoa no mitranga. 56  Ry mpihatsaravelatsihy! Hainareo ny mandinika ny toetoetry ny tany sy ny lanitra, koa maninona no tsy hainareo ny mandinika an’izay mitranga amin’izao fotoana izao?+ 57  Nahoana ianareo no tsy mamantatra hoe inona no tokony hataonareo?* 58  Raha mankany amin’ny manam-pahefana miaraka amin’ilay mitory anao, ohatra, ianao, dia miezaha hifandamina aminy dieny mbola eny an-dalana ianareo. Amin’izay dia tsy hampiantso anao ho eo anatrehan’ny mpitsara izy, ary ny mpitsara tsy hanolotra anao amin’ny mpanatanteraka didim-pitsarana, ary io indray tsy handefa anao any am-ponja.+ 59  Lazaiko aminao fa tsy ho tafavoaka any mihitsy ianao, raha tsy efa voaloanao hatramin’ny vola madinika* farany tokony haloanao.”

Fanamarihana

Jereo F.T.
Abt: “Asariona.” Jereo F.F. B14.
Na: “tsy misy hoe tsy raharahian’Andriamanitra.”
Na mety hoe “eo anatrehan’ny synagoga.”
Na: “hitsiriritra.”
Abt: “iray hakiho.” Jereo F.F. B14.
Na: “lisy.”
Abt: “lafaoro.”
Abt: “samoina”, any Israely. Bibikely manana elatra, mitovitovy amin’ny lolo.
Abt: “Fehezo ny andilanareo.”
Na: “hisikina hanao raharaha.”
Abt: “mandry ilika.”
Manomboka amin’ny 9 alina eo ho eo ka hatramin’ny misasakalina.
Manomboka amin’ny misasakalina ka hatramin’ny 3 maraina eo ho eo.
Na: “mpiandraikitra ny ao an-trano.”
Na: “hendry.”
Na: “mpiasany ao an-trano.”
Na: “nanao araka ny sitrapon’ny tompony.”
Na: “inona no marina?”
Abt: “leptona.” Jereo F.F. B14.