Nosoratan’i Lioka 6:1-49

  • “Tompon’ny Sabata” i Jesosy (1-5)

  • Lehilahy maty tanana nositranina (6-11)

  • Ny apostoly 12 (12-16)

  • Nampianatra sy nanasitrana i Jesosy (17-19)

  • Ny olona sambatra sy ny olona hahita loza (20-26)

  • Tiavo ny fahavalo (27-36)

  • Aza mitsara intsony (37-42)

  • Ny voany no amantarana azy (43-45)

  • Trano tsara orina; trano ratsy fototra (46-49)

6  Nandeha teny an-tanimbary i Jesosy sy ny mpianany, indray sabata izay. Nioty salohim-bary*+ ny mpianany, ka nokosikosehin’izy ireo tamin’ny tanany+ izany dia nohaniny.  Dia hoy ny Fariseo sasany: “Fa maninona ianareo no manao zavatra tsy azo atao amin’ny Sabata?”+  Namaly anefa i Jesosy hoe: “Mbola tsy novakinareo mihitsy angaha ilay nataon’i Davida, rehefa noana izy sy ny olona niaraka taminy?+  Niditra tao an-tranon’Andriamanitra izy ary nomena azy ny mofo atolotra,* dia nohaniny izany ary nomeny koa ny olona niaraka taminy. Tsy nisy nahazo nihinana an’izany anefa, afa-tsy ny mpisorona ihany.”+  Avy eo dia hoy izy tamin’ireo: “Ny Zanak’olona no Tompon’ny Sabata.”+  Tamin’ny sabata+ hafa indray, dia niditra tao amin’ny synagoga izy ary nampianatra. Ary nisy lehilahy maty tanana*+ ankavanana tao.  Nijery tsara an’i Jesosy ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo raha hanasitrana azy izy na tsia, mba hahitana antony hiampangana azy. Sabata mantsy tamin’izay.  Fantatr’i Jesosy anefa ny eritreritr’izy ireo,+ ka hoy izy tamin’ilay lehilahy maty tanana:* “Mitsangàna dia mijoroa etsy afovoany etsy.” Dia nitsangana izy ka nijoro teo.  Dia hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Manontany anareo aho: Inona no azo atao amin’ny Sabata: Ny manao soa sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina sa ny mamono olona?”+ 10  Rehefa avy nijery an’ireo rehetra nanodidina azy teo izy, dia niteny tamin’ilay lehilahy hoe: “Atsory ny tananao.” Dia nataony izany ka sitrana ny tanany. 11  Romotry ny hatezerana anefa izy ireo, ka niara-nikaon-doha hoe ahoana no hatao amin’i Jesosy. 12  Nankany an-tendrombohitra izy, indray andro izay, mba hivavaka.+ Dia nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina manontolo izy.+ 13  Ary niantso ny mpianany izy, rehefa maraina ny andro, ka nifidy 12 lahy tamin’izy ireo, izay nataony hoe apostoly:+ 14  I Simona, izay nantsoiny koa hoe Petera, Andrea rahalahiny, Jakoba, Jaona, Filipo,+ Bartolomeo, 15  Matio, Tomasy,+ Jakoba zanak’i Alfeo, Simona izay atao hoe “ilay mafana fo”, 16  Jodasy zanak’i Jakoba, ary Jodasy Iskariota, ilay lasa mpamadika. 17  Ary niara-nidina tamin’ireo izy, ka nijanona teo amin’ny lemaka iray. Nisy mpianany maro be teo, sy vahoaka be avy any amin’ny faritra rehetra eran’i Jodia sy Jerosalema ary ny faritra amoron-tsirak’i Tyro sy Sidona. Tonga hihaino azy sy hositraniny tamin’ny aretiny izy ireo. 18  Na ireo nampijalin’ny fanahy maloto aza sitrana. 19  Ary nitady hikasika azy ny vahoaka rehetra, satria nisy hery niala taminy+ ka nahasitrana azy rehetra. 20  Dia nitraka nijery an’ireo mpianany izy, ka niteny hoe: “Sambatra ianareo mahantra, fa anareo ny Fanjakan’Andriamanitra.+ 21  “Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa hovokisana+ ianareo. “Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hihomehy+ ianareo. 22  “Sambatra ianareo raha halan’ny olona+ sy ailikiliny+ ary haratsiny ka lazainy hoe ratsy fanahy,* noho ny amin’ny Zanak’olona. 23  Mifalia amin’izany andro izany, ary aoka ianareo hitsinjaky ny hafaliana, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Fa hoatr’izany koa no nataon’ny razambeny tamin’ny mpaminany.+ 24  “Fa hahita loza kosa ianareo manankarena,+ satria efa azonareo daholo izay mahafa-po anareo.+ 25  “Hahita loza ianareo izay voky ankehitriny, fa mbola ho noana ianareo. “Hahita loza ianareo izay mihomehy ankehitriny, fa halahelo sy hitomany+ ianareo. 26  “Hahita loza ianareo raha milaza zavatra tsara momba anareo+ daholo ny olona, fa izany koa no nataon’ny razamben’izy ireo tamin’ny mpaminany sandoka. 27  “Fa izao kosa no lazaiko aminareo mihaino ahy: Tiavo foana ny fahavalonareo, manaova soa foana amin’izay mankahala anareo,+ 28  irario soa foana izay manozona anareo, ary mivavaha foana ho an’izay manao tsinontsinona anareo.+ 29  Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny iray. Ary raha misy maka ny akanjonao ivelany, dia avelao halainy koa ny akanjo anatiny.+ 30  Izay rehetra mangataka aminao dia omeo,+ ary aza takina amin’izay naka azy ny fanananao. 31  “Izay tianareo hataon’ny olona aminareo no ataovy aminy koa.+ 32  “Raha izay tia anareo ihany no tianareo, mendrika ny hahazo dera ve ianareo amin’izany? Na ny mpanota aza mantsy mba tia an’izay tia azy koa.+ 33  Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, mendrika ny hahazo dera ve ianareo amin’izany? Na ny mpanota aza ange manao hoatr’izany koa e! 34  Raha izay antenainareo hamerina ny volanareo ihany no ampisamborinareo,* mendrika ny hahazo dera ve ianareo amin’izany?+ Na ny samy mpanota aza mifampisambo-bola, satria manantena hoe ho tafaverina ny volany. 35  Fa ianareo kosa, tiavo foana ny fahavalonareo, manaova soa hatrany, ary mampisambora nefa aza manantena valiny.+ Amin’izay dia ho lehibe ny valisoanareo ary ho zanaky ny Avo Indrindra ianareo, satria izy tsara fanahy amin’izay tsy mankasitraka sy amin’ny ratsy fanahy.+ 36  Mamindrà fo foana, toy ny Rainareo izay mpamindra fo.+ 37  “Aza mitsara intsony, dia tsy hotsaraina mihitsy ianareo.+ Ary aza manameloka intsony, dia tsy homelohina mihitsy ianareo. Mamelà* ny hafa, dia mba havela* koa ianareo.+ 38  Aoka ianareo ho zatra manome, dia mba homena koa ianareo.+ Fatra tsara sy nafatratra sady nahontsana ary mihoatra no hararaka eo am-pofoanareo. Fa araka izay famarana ampiasainareo no hamarana ho anareo.” 39  Nilaza fanoharana tamin’izy ireo koa izy avy eo hoe: “Ny jamba angaha afaka mitarika jamba? Tsy ho latsaka any an-kady ve izy roa?+ 40  Ny mpianatra tsy ambony noho ny mpampianatra azy, fa izay rehetra mahazo fampianarana tonga lafatra dia hitovy amin’ny mpampianatra azy ihany. 41  Koa maninona ianao no mijery ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao, nefa ny vatan-kazo eo amin’ny masonao aza tsy hitanao?+ 42  Ahoana no itenenanao amin’ny rahalahinao hoe: ‘Aleo hesoriko ny sombin-kazo eo amin’ny masonao, ry rahalahy’, nefa ianao aza tsy mahita ny vatan-kazo eo amin’ny masonao? Ry mpihatsaravelatsihy! Esory aloha ny vatan-kazo eo amin’ny masonao, dia ho hitanao tsara hoe ahoana no hanesorana ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao. 43  “Fa tsy misy hazo tsara mamoa voa ratsy, ary tsy misy hazo ratsy mamoa voa tsara.+ 44  Fa samy fantatra amin’ny voany avy ny hazo tsirairay.+ Tsy misy olona mioty aviavy amin’ny tsilo, ohatra, na mioty voaloboka amin’ny voarointsilo. 45  Ny olona tsara dia mamoaka an’izay zavatra tsara tehiriziny ao am-pony, fa ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka an’izay zavatra ratsy tehiriziny ao am-pony. Fa izay mameno ny fon’ny olona no lazain’ny vavany.+ 46  “Koa nahoana ianareo no miantso ahy hoe: ‘Tompo ô! Tompo ô!’, nefa tsy manao an’izay lazaiko?+ 47  Hasehoko anareo hoe azo oharina amin’inona ny olona manatona ahy sy mihaino ny teniko ka mankatò:+ 48  Hoatran’ny lehilahy nanorina trano izy, ka nihady lalina vao nandatsaka fototra teo ambony vatolampy. Koa rehefa nisy tondra-drano, dia namely mafy an’izany trano izany ny renirano, saingy tsy nampihozongozona azy, satria tsara orina ilay izy.+ 49  Fa izay maheno nefa tsy manao na inona na inona,+ dia hoatran’ny olona nanorina trano teo ambonin’ny tany nefa tsy nihady fototra. Namely mafy an’izany trano izany ilay renirano, ka tonga dia nirodana ilay izy ary rava tanteraka.”

Fanamarihana

Na: “salohim-barimbazaha.”
Na: “mofo aseho.”
Na: “malemy tanana.”
Na: “malemy tanana.”
Na: “ratsy fanahy ny anaranareo.”
Izany hoe tsy misy zanabola.
Na: “hafahana.”
Na: “Afaho.”