Nosoratan’i Lioka 2:1-52

  • Teraka i Jesosy (1-7)

  • Nisy anjely niseho tamin’ny mpiandry ondry (8-20)

  • Famorana sy fidiovana (21-24)

  • Nahita an’i Kristy i Simeona (25-35)

  • Niresaka momba an’ilay zaza i Ana (36-38)

  • Niverina tany Nazareta (39, 40)

  • Jesosy, 12 taona, tao amin’ny tempoly (41-52)

2  Tamin’izany andro izany, dia namoaka didy i Aogosto Kaisara hoe tsy maintsy misoratra anarana daholo ny mponina eran’ilay tany.*  I Kyrenio no governoran’i Syria, tamin’ny fotoana nanaovana an’io fanoratana anarana voalohany io.  Dia nankany amin’ny tanàna niaviany avy ny olona rehetra mba hosoratana anarana.  Koa niakatra avy tany Galilia, avy tao an-tanànan’i Nazareta, i Josefa,+ satria anisan’ny taranak’i Davida sady fianakaviany. Nankany Jodia izy, tany amin’ny tanànan’i Davida, izay atao hoe Betlehema.+  Nankany izy mba hisoratra anarana miaraka amin’i Maria, izay efa lasa vadiny araka ny efa nifanekeny.+ Ary bevohoka be efa ho teraka i Maria tamin’izay.+  Raha mbola tany izy ireo, dia tonga ny fotoana hiterahany.  Dia niteraka ny zanany lahimatoa+ izy, ary nofonosiny lamba ilay zaza ka nampatoriny tao amin’ny fihinanam-bilona,+ satria tsy nisy efitra ho azy ireo intsony tany amin’ny tranom-bahiny.  Nisy mpiandry ondry koa tany amin’io faritra io. Nijanona tany an-tsaha niambina ny andian’ondriny izy ireo, tamin’ny alina.  Tampoka teo, dia nisy anjelin’i Jehovah* nitsangana teo anoloan’ireo mpiandry ondry. Nanjelanjelatra nanodidina azy ireo ny voninahitr’i Jehovah,* ka natahotra be izy ireo. 10  Hoy anefa ilay anjely: “Aza matahotra fa tonga hilaza vaovao tsara aminareo aho, dia vaovao tsara hitondra fifaliana lehibe ho an’ny olona rehetra. 11  Fa mpamonjy+ no teraka ho anareo androany ao an-tanànan’i Davida,+ dia i Kristy Tompo.+ 12  Ary izao no famantarana ho anareo: Hahita zaza menavava nofonosina lamba sady matory ao anaty fihinanam-bilona ianareo.” 13  Tampoka teo, dia nisy anjely maro be avy amin’ny tafiky ny lanitra+ niaraka tamin’ilay anjely, ka nidera an’Andriamanitra hoe: 14  “Voninahitra ho an’Andriamanitra any amin’ny avo indrindra, ary fiadanana* etỳ ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany!” 15  Rehefa niala teo ireo anjely ireo ka lasa tany an-danitra, dia hoy ireo mpiandry ondry: “Andao ho any Betlehema hijery an’izany zava-nitranga nampahafantarin’i Jehovah* antsika izany!” 16  Dia lasa haingana izy ireo ka nahita an’i Maria sy Josefa, ary hitany koa ilay zazakely natory tao amin’ny fihinanam-bilona. 17  Rehefa nahita an’izany izy ireo, dia nitantara an’izay nolazaina tamin’izy ireo momba an’ilay zaza. 18  Ary gaga be izay rehetra naheno an’izay nolazain’ny mpiandry ondry, 19  fa i Maria kosa nitadidy an’izany teny rehetra izany, ka nandinika lalina tao am-pony+ hoe inona no mety ho dikan’izany. 20  Dia lasa niverina ireo mpiandry ondry, ka nanome voninahitra sy nidera an’Andriamanitra noho izay rehetra hitany sy henony, araka ny nolazaina taminy. 21  Rehefa feno valo andro ilay zaza ka tonga ny fotoana hamorana azy,+ dia natao hoe Jesosy ny anarany. Izany mantsy no anarana nolazain’ilay anjely talohan’ny nisiany tao am-bohoka.+ 22  Rehefa tonga ny fotoana fidiovana araka ny Lalàn’i Mosesy,+ dia nentin’i Josefa sy Maria niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an’i Jehovah,* 23  araka ny voasoratra ao amin’ny Lalàn’i Jehovah* hoe: “Ho masina ho an’i Jehovah* ny lahimatoa rehetra.”+ 24  Nanolotra fanatitra araka ny voalazan’ny Lalàn’i Jehovah* koa izy ireo, dia “domohina roa na zana-boromailala roa.”+ 25  Nisy lehilahy atao hoe Simeona tany Jerosalema, ary olo-marina sy mpivavaka be izy. Niandry ny fampiononana+ ny Israely izy, ary tao aminy ny fanahy masina. 26  Nahariharin’Andriamanitra taminy koa, tamin’ny alalan’ny fanahy masina, fa tsy ho faty izy raha tsy efa mahita an’ilay Kristin’i Jehovah.* 27  Notarihin’ny fanahy* àry izy, dia niditra tao amin’ny tempoly. Tamin’izay mihitsy no nitondra an’i Jesosy zazakely tao ny ray aman-dreniny, mba hanao ny fomba mahazatra notakin’ny Lalàna.+ 28  Dia notrotroin’i Simeona ilay zaza ka nidera an’Andriamanitra izy hoe: 29  “Ry Tompo Fara Tampony ô, avelanao handeha amim-piadanana+ amin’izay ny mpanomponao, araka ny efa nolazainao. 30  Efa hitan’ny masoko mantsy ny fomba hitondranao famonjena,+ 31  izay nomaninao teo imason’ny firenena rehetra,+ 32  dia hazavana+ izay hanala ny zavatra manarona ny firenena+ sady voninahitry ny Israely vahoakanao.” 33  Ary gaga foana ny rainy sy ny reniny rehefa naheno an’izay nolazaina momba an’ilay zaza. 34  Dia nitso-drano azy ireo i Simeona, ary hoy izy tamin’i Maria renin’ilay zaza: “Ity zaza ity no hahatonga ny olona maro eo amin’ny Israely ho lavo+ sy ho tafarina indray.+ Ho famantarana hataon’ny olona tsinontsinona koa izy+ 35  —na ianao aza ho toy ny voatrobaky ny sabatra lava lela+—mba hiharihary ny eritreritra any am-pon’ny olona maro.” 36  Ary nisy mpaminanivavy atao hoe Ana, zanakavavin’i Fanoela, avy amin’ny fokon’i Asera. Efa tena be taona io vehivavy io. Niara-niaina tamin’ny vadiny nandritra ny fito taona izy, taorian’ny nivadian’izy ireo.* 37  Mpitondratena izy, ary 84 taona. Tonga tsy tapaka tao amin’ny tempoly izy, nanao fanompoana masina andro aman’alina sady nifady hanina no nitalaho tamim-bavaka. 38  Ary tamin’izay ora izay indrindra, dia nanatona izy ka nisaotra an’Andriamanitra, sy niresaka momba an’ilay zaza tamin’izay rehetra niandry ny fanafahana+ an’i Jerosalema. 39  Rehefa vitan’izy ireo daholo izay rehetra notakin’ny Lalàn’i Jehovah,*+ dia niverina tany Galilia izy ireo, tao Nazareta+ tanànany. 40  Ary nihalehibe ilay zaza, ka nihanatanjaka sady nitombo fahendrena, ary nankasitraka azy foana Andriamanitra.+ 41  Mpankany Jerosalema isan-taona ny ray aman-dreniny, rehefa fetin’ny Paska.+ 42  Ary rehefa 12 taona izy, dia niakatra tany toy ny fanao amin’ny fety+ izy ireo. 43  Nody izy ireo rehefa tapitra ireo andro nanaovana fety. I Jesosy tovolahikely kosa mbola nijanona tany Jerosalema, nefa tsy tsikaritry ny ray aman-dreniny izany. 44  Noheverin’izy ireo fa niaraka tamin’ireo olona niara-dia taminy izy. Efa nandeha lalana indray andro izy ireo vao nitady azy tany amin’ny havany sy ny olom-pantany. 45  Tsy nahita azy anefa izy ireo, ka niverina tany Jerosalema ary nitady azy hatraiza hatraiza. 46  Rehefa afaka telo andro, dia hitany tao amin’ny tempoly izy, nipetraka teo afovoan’ny mpampianatra, ary nihaino sady nanontany. 47  Talanjona izay rehetra nihaino azy noho ny fahiratan-tsainy sy ny valin-teniny.+ 48  Ary gaga ny ray aman-dreniny rehefa nahita azy, ka hoy ny reniny taminy: “Fa nahoana izahay, anaka, no ataonao hoatr’izao? Izaho sy ny rainao nipenimpenina nitady anao.” 49  Hoy anefa izy: “Fa maninona no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo angaha fa tsy maintsy ho ato an-tranon’ny Raiko+ aho?” 50  Tsy azon’izy ireo anefa ny tiany holazaina. 51  Dia niara-nidina tamin’izy ireo izy ka niverina tany Nazareta, ary nankatò*+ azy ireo foana. Ary nitahiry tsara an’izany teny rehetra izany tao am-pony+ ny reniny. 52  Dia nihanitombo fahendrena i Jesosy sady nihalehibe, ary nihanahazo sitraka tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona.

Fanamarihana

Abt: “ny tany rehetra misy mponina.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Na: “fihavanana.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Na: “Teo ambany herin’ny fanahy.”
Abt: “naha virjiny azy.”
Jereo F.F. A5.
Na: “nanaiky.”