Nosoratan’i Lioka 9:1-62

 • Nahazo toromarika momba ny fanompoana izy 12 Lahy (1-6)

 • Very hevitra momba an’i Jesosy i Heroda (7-9)

 • Nanome sakafo ho an’olona 5 000 i Jesosy (10-17)

 • Fantatr’i Petera hoe iza no Kristy (18-20)

 • Nolazain’i Jesosy mialoha hoe hovonoina ho faty izy (21, 22)

 • Ny tena mpanara-dia an’i Jesosy (23-27)

 • Fiovan-tarehy (28-36)

 • Nositranina ny ankizilahy iray nisy demonia (37-43a)

 • Noresahin’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (43b-45)

 • Nifamaly ireo mpianatra hoe iza no lehibe indrindra (46-48)

 • Izay tsy manohitra antsika dia manohana antsika (49, 50)

 • Tanànan’ny Samaritanina tsy nety nandray an’i Jesosy (51-56)

 • Izay tokony hatao raha te hanara-dia an’i Jesosy (57-62)

9  Dia nantsoin’i Jesosy izy 12 Lahy, ka nomeny hery sy fahefana hamoaka ny demonia+ rehetra sy hanasitrana aretina.+  Ary nirahiny hitory ny Fanjakan’Andriamanitra sy hanasitrana izy ireo,  ka hoy izy: “Aza mitondra na inona na inona rehefa mandeha ianareo, na tehina na kitapom-batsy na mofo na vola,* ary aza mitondra akanjo anankiroa.*+  Fa na aiza na aiza trano hidiranareo, dia mijanòna ao ary avy ao indray miainga.+  Ary na aiza na aiza misy olona tsy mandray anareo, dia ahintsano ny vovoka amin’ny tongotrareo rehefa miala ao amin’ilay tanàna ianareo, mba ho vavolombelona hiampanga azy.”+  Dia lasa izy ireo nitety an’ilay faritra ka nandeha isan-tanàna, nitory ny vaovao tsara sy nanasitrana teny rehetra teny.+  Henon’i Heroda* lehibem-paritra ny zava-drehetra nitranga, ka tena very hevitra izy satria nisy nilaza fa efa natsangana tamin’ny maty i Jaona.+  Ny sasany anefa nilaza hoe i Elia no niseho, ary ny hafa indray niteny hoe ny anankiray tamin’ny mpaminany taloha no nitsangana tamin’ny maty.+  Dia hoy i Heroda: “Raha i Jaona, dia efa notapahiko ny lohany.+ Koa iza indray àry izany reko manao an’izany zavatra izany?” Te hahita mafy an’i Jesosy àry izy.+ 10  Rehefa niverina ny apostoly, dia nitantara tamin’i Jesosy an’izay rehetra nataon’izy ireo.+ Ary nentiny nitokana nankany amin’ny tanàna atao hoe Betsaida izy ireo.+ 11  Fantatry ny vahoaka anefa izany, ka nanaraka azy izy ireo. Dia nandray tsara azy ireo i Jesosy, ary niresaka taminy momba ny Fanjakan’Andriamanitra, sady nanasitrana an’izay nila nositranina.+ 12  Rehefa ho hariva ny andro, dia nanatona azy izy 12 Lahy, ka niteny hoe: “Ravao ny vahoaka mba handeha hitady toerana hatoriana sy sakafo eny amin’ny tanàna manodidina sy eny ambanivohitra, fa mitokana ity misy antsika ity.”+ 13  Hoy anefa izy tamin’izy ireo: “Omeo zavatra hohanina ry zareo.”+ Dia hoy ireo: “Tsy manana afa-tsy mofo dimy sy trondro roa izahay, raha tsy hoe izahay angaha no handeha hividy sakafo ho an’ireo olona rehetra ireo.” 14  Lehilahy tokotokony ho 5 000 no teo tamin’izay. Hoy anefa izy tamin’ny mpianany: “Asaivo mipetraka mitsitokotoko ny olona, ka ataovy mitambatambatra 50 eo ho eo avy.” 15  Dia nataon’ny mpianany izany, ka nasainy nipetraka ny olona rehetra. 16  Nalain’i Jesosy ny mofo dimy sy ny trondro roa, ary nitraka nijery ny lanitra izy dia nisaotra. Notapahiny izany avy eo, dia nomeny ny mpianatra mba haroso amin’ny vahoaka. 17  Dia nihinana ny rehetra ka voky. Ary nangonin’ny mpianatra ny sombintsombiny sisa tsy lany, ka nahafeno harona 12.+ 18  Taorian’izay, tamin’izy nivavaka irery, dia tonga teo aminy ny mpianatra ka nanontaniany hoe: “Iza, hono, aho raha ny filazan’ny olona?”+ 19  Hoy ny navalin’izy ireo: “Jaona Mpanao Batisa. Misy koa anefa milaza hoe Elia, ary misy miteny hoe ny iray amin’ny mpaminany taloha efa nitsangana tamin’ny maty.”+ 20  Dia hoy izy tamin’izy ireo: “Fa ianareo kosa milaza hoe iza aho?” Dia namaly i Petera hoe: “Kristin’Andriamanitra.”+ 21  Koa nofeperany mafy izy ireo mba tsy hilazalaza an’izany tamin’olona.+ 22  Hoy koa izy: “Tsy maintsy hampijalijalina ny Zanak’olona ka holavin’ny anti-panahy sy ny lehiben’ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, dia hovonoina ho faty,+ ary hatsangana amin’ny andro fahatelo.”+ 23  Dia hoy ihany izy tamin’ny rehetra: “Raha misy te hanaraka ahy, dia tsy maintsy mandà ny tenany+ izy ka mitondra ny hazo fijaliany* isan’andro ary manaraka ahy foana.+ 24  Fa izay te hamonjy ny ainy no hamoy an’izany, ary izay mamoy ny ainy noho ny amiko kosa no hamonjy an’izany.+ 25  Inona tokoa moa no soa ho azon’ny olona raha azony izao tontolo izao nefa afoiny ny ainy, na potika ny fiainany?+ 26  Fa na iza na iza menatra noho ny amiko sy ny teniko, dia ho menatra noho ny amin’izany olona izany koa ny Zanak’olona, rehefa ho avy amin’ny voninahiny sy ny voninahitry ny Rainy ary ny an’ny anjely masina.+ 27  Fa lazaiko marina aminareo fa misy amin’izay mijoro eto tsy ho faty mihitsy, raha tsy efa hitany ny Fanjakan’Andriamanitra.”+ 28  Valo andro teo ho eo taorian’ny nilazany an’ireo teny ireo, dia nentiny niaraka taminy i Petera sy Jaona ary Jakoba, ka niakatra tany an-tendrombohitra izy mba hivavaka.+ 29  Dia niova ny fahitana ny tarehin’i Jesosy raha mbola nivavaka izy, ary lasa fotsy nanjelanjelatra ny akanjony. 30  Ary ireo fa nisy roa lahy niresaka taminy, dia i Mosesy sy Elia. 31  Niseho tamim-boninahitra izy ireo, sady niresaka momba ny handehanan’i Jesosy, izay efa hitranga any Jerosalema.+ 32  Efa resin-tory i Petera sy ireo niaraka taminy tamin’izay. Rehefa taitra tsara anefa izy ireo, dia hitany ny voninahitr’i Jesosy+ ary hitany koa ireo roa lahy niara-nijoro taminy. 33  Rehefa handao an’i Jesosy izy roa lahy, dia hoy i Petera tamin’i Jesosy: “Mpampianatra ô, faly be izahay fa eto. Koa avelao izahay hanangana tranolay telo, ka ny iray ho anao, ny iray ho an’i Mosesy, ary ny iray ho an’i Elia.” Tsy fantany anefa izay nolazainy. 34  Fa raha mbola niteny an’izany izy, dia nisy rahona nanaloka azy ireo, ary natahotra izy ireo rehefa voasaron’ilay rahona. 35  Dia nisy feo+ niteny avy tao amin’ilay rahona hoe: “Io no Zanako, ilay nofidiko.+ Henoy izy.”+ 36  Tamin’ny fotoana nandrenesana an’ilay feo, dia i Jesosy irery sisa no hita teo. Ary nangina izy ireo ka mbola tsy nolazalazainy tamin’ny olona aloha ny zavatra hitany.+ 37  Nisy vahoaka be nitsena an’i Jesosy+ rehefa nidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo, ny ampitson’iny. 38  Ary niantso mafy avy tao amin’ny vahoaka ny lehilahy iray hoe: “Mpampianatra ô, miangavy anao re aho mba hijery ny zanako e, fa zanako lahitokana izy!+ 39  Idiran’ny fanahy maloto izy dia miantsoantso tampoka, ary ataony mifanintontsintona sy mamoaka roatram-bava. Rehefa mangamangana mihitsy ny zanako vao ialany. 40  Efa niangavy ny mpianatrao aho hamoaka an’ilay fanahy, saingy tsy vitan’izy ireo.” 41  Dia hoy i Jesosy: “Ry taranaka tsy manam-pinoana sy ratsy fanahy,+ mandra-pahoviana aho no tsy maintsy mbola hijanona eto aminareo sy handefitra aminareo? Ento atỳ ny zanakao.”+ 42  Rehefa nanatona ilay ankizilahy dia natontan’ilay demonia tamin’ny tany, sady nataony nifanintontsintona be. Notenenin’i Jesosy mafy anefa ilay fanahy maloto, ka sitrana ilay ankizilahy ary nomen’i Jesosy an-drainy. 43  Dia gaga be daholo ny olona noho ny hery lehiben’Andriamanitra. Raha mbola talanjona ny rehetra noho ny zava-drehetra nataon’i Jesosy, dia hoy izy tamin’ny mpianany: 44  “Henoy tsara sady tadidio izao teny izao: Efa hisy hamadika ny Zanak’olona dia hatolotra eo am-pelatanan’ny olona.”+ 45  Tsy azon’ireo anefa izay nolazainy. Nafenina azy ireo mantsy izany mba tsy ho takany, ary natahotra ny hanontany azy momba an’izany izy ireo. 46  Ary nifamaly ny mpianatra hoe iza tamin’izy ireo no lehibe indrindra.+ 47  Fantatr’i Jesosy ny tao am-pon’izy ireo, ka nalainy ny zaza anankiray ary nasainy nitsangana teo akaikiny, 48  dia hoy izy tamin’izy ireo: “Izay mandray an’ity zaza ity amin’ny anarako dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray an’Ilay naniraka ahy.+ Fa izay mitondra tena toy ny kely indrindra aminareo rehetra dia izy no lehibe.”+ 49  Hoy i Jaona: “Mpampianatra ô, nisy olona hitanay namoaka demonia tamin’ny anaranao. Dia nanandrana nisakana azy izahay satria tsy namantsika izy.”+ 50  Niteny taminy anefa i Jesosy hoe: “Aza mitady hisakana azy, fa izay tsy manohitra anareo dia manohana anareo.” 51  Rehefa nihananakaiky* ny fotoana hakana an’i Jesosy hiakatra any an-danitra,+ dia tena tapa-kevitra ny ho any Jerosalema izy. 52  Koa naniraka olona hialoha azy izy. Dia lasa izy ireo ka niditra tao amin’ny tanànan’ny Samaritanina, mba hanomana ny fahatongavany. 53  Tsy noraisin’ny olona tao anefa i Jesosy,+ satria efa tapa-kevitra ny ho any Jerosalema izy. 54  Rehefa nahita an’izany i Jakoba sy Jaona+ mpianatra, dia niteny hoe: “Tompo ô, tianao ve raha hiteny izahay mba hisy afo hilatsaka avy any an-danitra handringana an’ireo?”+ 55  Nitodika anefa izy ka niteny mafy azy roa lahy. 56  Dia lasa nankany amin’ny tanàna kely hafa izy sy ny mpianany. 57  Rehefa teny an-dalana izy ireo, dia nisy olona niteny taminy hoe: “Hanaraka anao aho na aiza na aiza halehanao.” 58  Hoy anefa i Jesosy: “Manan-davaka hisitrihana ny amboadia, ary manana akany ny voro-manidina, fa ny Zanak’olona kosa tsy mba manana an’izay hametrahany ny lohany.”+ 59  Ary hoy izy tamin’ny anankiray hafa: “Andao hanara-dia ahy.” Fa hoy ilay lehilahy: “Tompo ô, avelao aho aloha handeha handevina ny dadako.”+ 60  Hoy anefa izy taminy: “Avelao ny maty+ handevina ny maty, fa ianao kosa mandehana torio hatraiza hatraiza ny Fanjakan’Andriamanitra.”+ 61  Mbola nisy olon-kafa koa niteny hoe: “Hanaraka anao ihany aho, Tompo ô, fa avelao aloha aho hanao veloma ny ao an-tranoko.” 62  Dia hoy i Jesosy: “Tsy misy olona mitazona angadinomby ary mitodika any aoriana,+ ka mendrika ny hiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.”+

Fanamarihana

Abt: “volafotsy.”
Na: “akanjo fanampiny.”
Izany hoe Heroda Antipasy. Jereo F.T.
Jereo F.T.
Abt: “Rehefa ho feno.”