Nosoratan’i Lioka 10:1-42

  • Naniraka 70 lahy i Jesosy (1-12)

  • Hahita loza ireo tanàna tsy mibebaka (13-16)

  • Niverina ireo mpianatra 70 (17-20)

  • Noderain’i Jesosy ny Rainy satria tia an’izay manetry tena (21-24)

  • Fanoharana momba an’ilay Samaritanina tsara fanahy (25-37)

  • Nitsidika an’i Marta sy Maria i Jesosy (38-42)

10  Nanendry mpianatra 70 koa ny Tompo taorian’izany, ka naniraka azy ireo tsiroaroa+ hialoha azy any amin’ny tanàna sy ny toerana rehetra izay mbola halehany.  Dia hoy izy tamin’izy ireo: “Tena be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy. Iangavio àry ny Tompon’ny vokatra haniraka mpiasa hijinja ny vokatra.+  Mandehana àry! Maniraka anareo aho, ka ho toy ny zanak’ondry eo afovoan’ny amboadia ianareo.+  Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa,+ ary aza miarahaba olona* eny an-dalana.  Ary ao amin’izay trano hidiranareo, dia mitenena aloha hoe: ‘Ho amin’ity trano ity anie ny fiadanana!’+  Raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hijanona ao aminy ny fiadananareo, fa raha tsy izany kosa, dia hiverina aminareo izany.  Koa mijanòna ao amin’izany trano+ izany, ary hano sy sotroy izay omeny,+ fa mendrika hahazo ny karamany ny mpiasa.+ Aza mifindrafindra trano.  “Ary any amin’izay tanàna hidiranareo, ka mandray anareo ny olona ao, dia hano izay arosony anareo,  sitrano ny marary ao, ary lazao aminy hoe: ‘Efa manakaiky anareo ny Fanjakan’Andriamanitra.’+ 10  Fa rehefa miditra ao amin’ny tanàna iray ianareo nefa tsy mandray anareo ny olona ao, dia mankanesa eny amin’ny lalambeny, ary milazà hoe: 11  ‘Na ny vovoky ny tanànanareo izay manaraka ny tongotray aza, dia fafanay mba hiampanga anareo.+ Fantaro anefa fa manakaiky ny Fanjakan’Andriamanitra.’ 12  Lazaiko aminareo fa ho mora kokoa ny hanjo an’i Sodoma amin’izany andro izany, noho ny hanjo an’izany tanàna izany.+ 13  “Hahita loza ianao, ry Korazina! Hahita loza ianao, ry Betsaida! Raha tany Tyro sy Sidona mantsy no nanaovana an’ireny fahagagana natao tao aminareo ireny, dia ho efa ela ry zareo no nibebaka ka nipetraka nanao akanjo gony sy nihosina lavenona.+ 14  Koa ho mora kokoa ny hanjo an’i Tyro sy Sidona amin’ny fitsarana, noho ny hanjo anareo. 15  Ary ianao, ry Kapernaomy, ianao ve dia hasandratra hatreny amin’ny lanitra? Hidina any amin’ny Fasana* aza ianao! 16  “Izay mihaino anareo, dia mihaino ahy.+ Ary izay tsy manaiky anareo, dia tsy manaiky ahy. Ary izay tsy manaiky ahy, dia tsy manaiky an’Ilay naniraka ahy.”+ 17  Faly ireo mpianatra 70 rehefa niverina, ka niteny hoe: “Tompo ô, na ny demonia aza manaiky anay rehefa mampiasa ny anaranao+ izahay.” 18  Dia hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Hitako fa efa nazera toy ny tselatra avy any an-danitra i Satana.+ 19  Efa nomeko fahefana hanitsaka bibilava sy maingoka ianareo, ka handresy ny hery rehetra ananan’ilay fahavalo,+ ary tsy hisy haninona anareo mihitsy. 20  Na izany aza, dia aza mifaly satria hoe lasa manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia kosa satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.”+ 21  Tamin’izay ora izay indrindra, dia faly be i Jesosy sady feno fanahy masina ka niteny hoe: “Ry Ray, Tompon’ny lanitra sy ny tany ô, midera anao eto imason’ny olona rehetra aho, satria efa nafeninao tsara tamin’ny hendry sy ny mahira-tsaina+ ireny zavatra ireny, fa nampahafantarinao tamin’ny ankizikely* kosa. Izany mihitsy mantsy no sitraponao, Ray ô!+ 22  Efa nomen’ny Raiko ahy daholo ny zava-drehetra. Tsy misy mahafantatra ny Zanaka afa-tsy ny Ray, ary tsy misy mahafantatra ny Ray afa-tsy ny Zanaka+ sy izay tian’ny Zanaka hampahafantarina ny momba ny Ray.”+ 23  Dia nitodika tany amin’ny mpianatra izy, ka nilaza tamin’izy ireo nitokana hoe: “Sambatra ny maso mahita an’izay hitanareo.+ 24  Fa lazaiko aminareo fa be dia be ny mpaminany sy mpanjaka te hahita an’izay hitanareo fa tsy nahita,+ ary te haheno an’izay henonareo fa tsy naheno.” 25  Ary nitsangana ny lehilahy iray nahay Lalàna, ka izao no nolazainy mba hitsapana azy: “Mpampianatra ô, inona no tokony hataoko mba handovako fiainana mandrakizay?”+ 26  Dia hoy i Jesosy: “Inona no voasoratra ao amin’ny Lalàna? Ahoana no fahazoanao azy?” 27  Hoy ny navaliny: “‘Tiavo i Jehovah* Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo sy ny herinao manontolo ary ny sainao manontolo’,+ ary ‘tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.’”+ 28  Dia hoy i Jesosy: “Marina ny valin-teninao. Izany foana atao dia hahazo ny fiainana+ ianao.” 29  Te hanaporofo anefa ilay lehilahy hoe olo-marina+ izy, ka hoy izy tamin’i Jesosy: “Fa iza marina moa no namako?”* 30  Dia namaly i Jesosy hoe: “Nisy lehilahy iray nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko. Ary notafihin’ny jiolahy izy, ka nendahany sady novonovonoiny, dia nilaozany teo rehefa saika maty. 31  Ary nisy mpisorona sendra nidina tamin’ilay lalana. Rehefa nahita azy anefa ilay mpisorona, dia niampita ary ny lalany ihany no nizorany. 32  Tonga teo amin’ilay toerana koa ny Levita anankiray ka nahita azy. Niampita koa anefa izy, dia ny lalany ihany no nizorany. 33  Nisy Samaritanina+ iray kosa nandeha tamin’ilay lalana, dia tonga teo aminy, ary nangoraka rehefa nahita azy. 34  Koa nanatona izy, ary nofeheziny ny ratrany sady nasiany menaka sy divay. Dia nataony teo ambony ampondrany izy, ka nentiny tany amin’ny tranombahiny ary nokarakarainy. 35  Namoaka roa denaria* izy ny ampitson’iny, dia nomeny an’ilay tompon’ny tranombahiny. Ary hoy izy: ‘Karakarao izy, ary raha mihoatra an’ireto ny laninao, na ohatrinona na ohatrinona, dia haloako rehefa miverina aho.’ 36  Araka ny hevitrao, iza amin’izy telo ireo no lasa naman’ilay+ lehilahy notafihin’ny jiolahy?” 37  Hoy izy: “Ilay niantra azy.”+ Dia hoy i Jesosy: “Mandehana àry, dia mba manaova hoatr’izany koa.”+ 38  Dia nanohy ny diany izy ireo, ka niditra tao amin’ny tanàna kely anankiray. Ary nisy vehivavy atao hoe Marta+ nampiantrano an’i Jesosy. 39  Nanana rahavavy atao hoe Maria koa izy. Nipetraka teo an-tongotry ny Tompo i Maria, ka nihaino an’izay nolazainy* teo foana. 40  Fa i Marta kosa tsy nifantoka, satria nanao raharaha be dia be. Nanatona an’i Jesosy àry izy, dia niteny hoe: “Tompo ô, tsy mampaninona anao ve ny mahita ny rahavaviko mamela ahy irery hanao raharaha be hoatr’izao? Mba asaivo manampy ahy izy!” 41  Fa namaly azy ny Tompo hoe: “Marta a! Marta a! Be loatra ny zavatra mampiasa loha anao sady enjehinao daholo ity rehetra ity. 42  Zavatra vitsivitsy ihany anefa no ilaina, na mety hoe iray monja aza. Fa i Maria no nifidy ny tsara kokoa,*+ ka tsy halaina aminy izany.”

Fanamarihana

Na: “aza mandany fotoana amin’ny fombafomba fifampiarahabana.”
Jereo F.T.
Izany hoe tamin’izay manetry tena hoatran’ny ankizikely.
Jereo F.F. A5.
Tsy hoe namana akaiky fotsiny no tiana holazaina amin’ilay teny grika nadika hoe “namana”, fa ny olona rehetra.
Abt: “ny teniny.”
Na: “ny anjara tsara indrindra.”