Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 7:1-29

 • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-27)

  • Mutuhele kuatula (1-6)

  • Muzwelepili kukupa, kubata, kungongota (7-11)

  • Mulao wa Kueza Hande Babañwi (12)

  • Munyako okumbani (13, 14)

  • Bazibahala ka miselo yabona (15-23)

  • Ndu yeyahilwe fa licwe, ndu yeyahilwe fa mushabati (24-27)

 • Buñata bukomokiswa hahulu ki mulutelo wa Jesu (28, 29)

7  “Mutuhele kuatula+ kuli musike mwaatulwa;  kakuli mukaatulwa ka katulo yemuatula babañwi,+ mi mukalikanyezwa ka tikanyo yemulikanyeza babañwi.+  Cwalehe utalimelañi kacwañi kaka mwa liito la mwanahenu kono haulemuhi musumo o mwa liito lahao?+  Kamba ukona kubulelela cwañi mwanahenu kuli: ‘Tuhela nizwise kacwañi kaka mwa liito lahao,’ hailifo wena unani musumo mwa liito lahao?  Wena muipi! Pili uzwise musumo o mwa liito lahao, mi cwale ukabona hande mwakuzwiseza kacwañi kaka mwa liito la mwanahenu.  “Musike mwafa linja lika zekenile kamba kunepela lipelela zamina kwa likulube,+ kuli lisike zalihatikela ka mahutu mi zafetuha ni kumipukaula.  “Muzwelepili kukupa, mi mukafiwa;+ muzwelepili kubata, mi mukafumana; muzwelepili kungongota, mi mukakwalulelwa;+  kakuli mutu kaufela yakupa wafiwanga,+ mi mutu kaufela yabata wafumananga, mi mutu kaufela yangongota ukakwalulelwa.  Kaniti luli, ki mañi ku mina yakafa mwanaa hae licwe haamukupile sinkwa? 10  Kamba yaka mufa noha haiba yena amukupa tapi? 11  Cwale haiba mina babamaswe muziba kufa limpo zende kwa bana bamina, Ndataa mina ya kwa mahalimu yena uka mifita hahulu mwa kufa lika zende+ ku baba mukupa!+ 12  “Hakulicwalo, lika kaufela zemubata kuli batu bamiezeze, mubaezeze zona ni mina.+ Seo mane ki sona sesitaluswa ki Mulao ni Bapolofita.+ 13  “Mukene mwa munyako okumbani,+ kakuli munyako oya kwa sinyeho uatami, mi ni nzila yeya kwateñi ki yetuna, mi babakena ku ona ki babañata; 14  kono munyako oya kwa bupilo ukumbani ni nzila yeya kwateñi ki yesisani, mi baba ifumana ki basikai.+ 15  “Mutokomele bapolofita ba buhata+ babataha ku mina mwa liapalo za lingu,+ kono mwahali ki maakanyani aashwile tala.+ 16  Muka baziba ka miselo yabona. Kana batu bakona kuyanga miselo ya veine kwa mikakani kamba kukoyola lifeiga kwa mikona?+ 17  Ka mukwa oswana, kota yende kaufela ibeyanga miselo yeminde, kono kota kaufela yebolile ibeyanga miselo yesina tuso.+ 18  Kota yende haikoni kubeya miselo yemaswe, mi kota yebolile haikoni kubeya miselo yeminde.+ 19  Kota kaufela yesabeyi muselo omunde yalemiwa ni kunepelwa mwa mulilo.+ 20  Ka mukwa ocwalo, batu bao, muka baziba ka miselo yabona.+ 21  “Haki mutu kaufela yali ku na, ‘Mulena, Mulena,’ yakakena mwa Mubuso wa mahalimu, kono kukakena feela yaeza tato ya Ndate ya kwa mahalimu.+ 22  Babañata mwa lizazi leo bakali ku na: ‘Mulena, Mulena,+ kana nelusika polofita ka libizo lahao, ni kuleleka madimona ka libizo lahao, ni kueza misebezi yemaata ka libizo lahao?’+ 23  Mi cwale nikaba bulelela kuli: ‘Nalikuba nimizibe! Hamuzwe ku na, mina babaeza zemaswe!’+ 24  “Ka mukwa ocwalo, mutu kaufela yautwa manzwi aka a, ni kuamamela, ukaswana ni mutu yabutali yanaayahile ndu yahae fa licwe.+ 25  Mi pula yasuluha mi muunda wabayula ni moya wafuka ni kulenga ndu yeo, kono neisika wa, kakuli neitomilwe fa licwe. 26  Hape mutu kaufela yautwa manzwi aka a, ni kusa amamela, ukaswana ni muuna wa sikuba yanaayahile ndu yahae fa mushabati.+ 27  Mi pula yasuluha mi muunda wabayula ni moya wafuka ni kunata ndu yeo,+ mi yawa, mi muwelo wateñi neli omaswe.” 28  Jesu hafeza kubulela manzwi ao, buñata bwakomoka hahulu mulutelo wahae,+ 29  kakuli naabaluta sina mutu yanani maata,+ isiñi sina bañoli babona.

Litaluso ze kwatasi