Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 13:1-58

 • LISWANISEZO ZA MUBUSO (1-52)

  • Peu ya masitete ni mumela (31-33)

  • Kuitusisa liswanisezo kutaleleza bupolofita (34, 35)

  • Swanisezo ya buloto ni mufuka yataluswa (36-43)

  • Bufumu bobupatilwe ni pelela yende (44-46)

  • Lituwa (47-50)

  • Bufumu bobunca ni bwakale (51, 52)

 • Jesu uhaniwa mwa sibaka sahabo (53-58)

13  Ka lizazi leo, Jesu azwa mwa ndu yeo, mi ayo ina kwatuko ni liwate.  Mi buñata bobutuna bwato kubukana ku yena, kuli mane ayo kena mwa sisepe ni kuyo ina, mi buñata kaufela nebuyemi fa likamba.+  Cwale ababulelela litaba zeñata ka liswanisezo,+ ali: “Hamubone! Kunani mucali yanaaile kwa kucala.+  Hanaasweli kucala cwalo, lipeu zeñwi zawela kwatuko ni nzila mi linyunywani zataha, ni kuto lica.+  Zeñwi zona zawela fa macwe, fone kusina mubu omuñata, mi zamela kapili kakuli mubu neusika tunga.+  Kono lizazi hase lipazuzi, zaciswa ki lizazi, mi zaletuka kakuli nelisika toma mibisi.  Lipeu zeñwi zona, zawela mwahalaa miutwa, mi miutwa yahula ni kupalelwisa licalo kuhula hande.+  Kono zeñwi zona, zawela fa mubu omunde, mi zakala kubeya miselo, yeñwi yabeya miselo ye 100, yeñwi yabeya miselo ye 60, mi yeñwi yabeya miselo ye 30.+  Yanani mazebe ateeleze.”+ 10  Cwale balutiwa bataha mi bamubuza, bali: “Ki kabakalañi haubulela ni bona ka liswanisezo?”+ 11  Abaalaba, ali: “Mina mufilwe kuutwisisa likunutu zekenile+ za Mubuso wa mahalimu, kono bona habasika fiwa cwalo. 12  Kakuli mutu kaufela yanani, ukaekelezwa, mi ukaatelwa; kono mutu kaufela yasina, ukaamuhiwa nihaiba sanani sona.+ 13  Ki lona libaka hanibulela ni bona ka liswanisezo; kakuli niha batalima, kutalima kwabona hakutusi sesiñwi, niha bautwa, kuutwa kwabona hakutusi sesiñwi, mi habautwisisi.+ 14  Mi bupolofita bwa Isaya butalelezwa ku bona. Buli: ‘Kuutwa mukautwa, kono hamuna kuutwisisa, ni kutalima mukatalima, kono hamuna kubona nihanyinyani.+ 15  Kakuli lipilu za batu ba litatafezi, mi bautwile ka mazebe abona basaezi sesiñwi, mi baitimile kwa meeto, kuli basike babona ka meeto abona ni kuutwa ka mazebe abona ni kuutwisisa ka lipilu zabona ni kukutela ku na mi nibafolise.’+ 16  “Kono munani tabo kakuli meeto amina abona, ni mazebe amina autwa.+ 17  Kakuli nimibulelela niti, nili, bapolofita babañata ni babalukile babañata nebanyolezwi kubona lika zemubona, kono nebasika libona,+ ni kuutwa lika zemuutwa, kono nebasika liutwa. 18  “Cwale hamuutwe taluso ya swanisezo ya mucali.+ 19  Mutu kaufela yautwa linzwi la Mubuso kono asa liutwisisi, yamaswe+ wataha ni kuto pamula sesicezwi mwa pilu yahae; yeo ki yona peu yecezwi kwa nzila.+ 20  Haili yecezwi fa macwe, ki mutu yautwa linzwi ni kuliamuhela honafo, inze atabile.+ 21  Kono haasika toma mibisi mi uzwelapili ka nakonyana, mi usitatala kapili hamulaho wa ñalelwa kamba kunyandiswa kabakala linzwi. 22  Haili yecezwi mwahalaa miutwa yona, ki mutu yautwa linzwi, kono lipalelwiswa ki lipilaelo za lifasi le*+ ni maata apuma a sifumu, mi ipalelwa kubeya muselo.+ 23  Haili yecezwi fa mubu omunde yona, ki mutu yautwa linzwi ni kuliutwisisa, yena luli ubeya miselo, yeñwi ibeya miselo ye 100, yeñwi ye 60, mi yeñwi yona ye 30.”+ 24  Abafa swanisezo yeñwi, ali: “Mubuso wa mahalimu uswana sina mutu yanaacezi peu yende mwa simu yahae. 25  Batu hane basalobezi, sila sahae sataha, sato cala mufuka mwahalaa buloto mi saikela. 26  Buloto habumelile ni kubeya, mufuka ni ona wabonahala. 27  Cwale batanga ba muñaa ndu bataha mi bali ku yena: ‘Mulena, kana neusika cala peu yende mwa simu yahao? Kono cwale kufumaneha cwañi mufuka mwateñi?’ 28  Abaalaba, ali: ‘Ki mutu yomuñwi yali sila yaezize cwalo.’+ Batanga bao kiha bali ku yena: ‘Kana walata kuli luyo kumula mufuka mwateñi?’ 29  Ali ku bona: ‘Batili, kakuli hamunze mukumula mufuka, mukasuhana mwakumula ni buloto. 30  Mulituhele lihulelele hamoho mwabubeli bwazona kufitela nako ya kutulo, mi ka nako yeo, nikabulelela bakutuli kuli: Pili mukumule mufuka ni kuutama mañata kuli uciswe; kihona mukakubukanya buloto mwa sibulukelo saka.’”+ 31  Abafa swanisezo yeñwi, ali: “Mubuso wa mahalimu uswana sina peu ya masitete, yanaangile mutu ni kuyo cala mwa simu yahae.+ 32  Peu yeo mane ki yenyinyani hahulu kwa lipeu kaufela, kono haihulile, ifetuha sicalo sesituna kufita licalo kaufela zeciwa mi iba kota, kuli mane linyunywani za lihalimu litaha ni kuto kundama mwa mitai yayona.” 33  Ababulelela swanisezo yeñwi, ali: “Mubuso wa mahalimu uswana sina mumela, wanaangile musali ni kuuluba mwa bupi bobulikana lihemele zetuna zetaalu kufitela liñende kaufela lihuhumuha.”+ 34  Jesu naabulelela buñata litaba zeo kaufela ka liswanisezo. Kaniti, naasabuleli ni bona kusina liswanisezo,+ 35  kuli kutalelezwe manzwi anaabulezwi ka mupolofita yanaaize: “Nikaatumulusa mulomo waka ka liswanisezo; nikazibahaza lika zepatilwe kuzwa kwa simuluho.”*+ 36  Cwale hasaalukuluzi buñata, akena mwa ndu. Balutiwa bahae bataha ku yena, bali: “Haku lubulelele taluso ya swanisezo ya mufuka wa mwa simu.” 37  Abaalaba, ali: “Mucali wa peu yende ki Mwanaa mutu; 38  simu ki lifasi.+ Haili peu yende yona, ki bana ba Mubuso, kono mufuka ki bana ba yamaswe,+ 39  mi sila sene siucezi ki Diabulosi. Kutulo ki nako ya kufela kwa lifasi,* mi bakutuli ki mangeloi. 40  Ka mukwa ocwalo, sina mufuka moukumulelwa ni kucisiwa ka mulilo, kukaba cwalo ka nako ya kufela kwa lifasi.*+ 41  Mwanaa mutu ukaluma mangeloi ahae, mi akakumula mwa Mubuso wahae lika kaufela zesitatalisa ni batu kaufela babaeza zemaswe, 42  mi aka banepela mwa liyekuyeku la mulilo.+ Mi mona mo, ki mona mobaka yo lilela ni kukweca meeno. 43  Ka nako yeo, babalukile bakabenya sina lizazi+ mwa Mubuso wa Ndataa bona. Yanani mazebe ateeleze. 44  “Mubuso wa mahalimu uswana sina bufumu, bobupatilwe mwa simu, bwanaafumani mutu mi abupata; mi kabakala tabo yanani yona, waya mi uyo lekisa zaluwile kaufela ni kuitekela simu yeo.+ 45  “Hape Mubuso wa mahalimu uswana sina mulekisi yazamaya abata lipelela zende. 46  Hafumani pelela iliñwi ya teko yetuna hahulu, aya, mi ayo lekisa kapili zanaaluwile kaufela mi aileka.+ 47  “Hape Mubuso wa mahalimu uswana sina lituwa lene linepezwi mwa liwate mi laswasa litapi za mifuta kaufela. 48  Halitezi, balihohela fa likamba, mi hase bainzi, baketa litapi zende+ ni kulibeya mwa likotolo, kono zemaswe+ baliyumba. 49  Kukaba cwalo ka nako ya kufela kwa lifasi.* Mangeloi akaya kuyo keta babamaswe mwahalaa babalukile, 50  mi akanepela babamaswe mwa liyekuyeku la mulilo. Mi mona mo, ki mona mobaka yo lilela ni kukweca meeno. 51  “Kana muutwisisize litaba ze kaufela?” Bali ku yena: “Eni.” 52  Cwale ali ku bona: “Hakulicwalo, muluti kaufela yalutilwe za Mubuso wa mahalimu uswana sina mutu, yali muñaa ndu, yazwisa lika zenca ni zakale mwa sibulukelo sahae sa bufumu.” 53  Jesu hafelize kubulela liswanisezo ze, azwa mwa sibaka seo. 54  Hasaatile mwa sibaka sahabo,+ akala kubaluta mwa sinagoge yabona, kuli mane bakomoka hahulu, bali: “Mutu yo ufumani kai butali bo ni misebezi yemaata ye?+ 55  Kana yo haki yena mwanaa mubeti?+ Mi mahe, kana haki Maria, mi banyani bahae, kana haki Jakobo ni Josefa ni Simoni ni Judasi?+ 56  Mi likaizeli zahae kaufela, kana haki bona babainzi ni luna? Kono cwale ufumani kai lika ze kaufela?”+ 57  Ka mukwa ocwalo, bakala kusitatala kabakala hae.+ Kono Jesu ali ku bona: “Mupolofita wakutekiwa, haisi feela mwa sibaka sahabo ni mwa ndu yahae.”+ 58  Mi naasika eza misebezi yemiñata yemaata mwateñi kabakala kutokwa tumelo kwabona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba mwendi, “simuluho ya lifasi.”
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.