Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 26:1-75

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (31-35)

  • Jesu walapela mwa simu ya Getsemani (36-46)

  • Jesu watamiwa (47-56)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (57-68)

  • Pitrosi ulatula Jesu (69-75)

26  Cwale Jesu hafelize kubulela litaba zeo kaufela, abulelela balutiwa bahae, ali:  “Mwaziba kuli kusiyezi feela mazazi amabeli kuli Paseka ieziwe,+ mi Mwanaa mutu uka fiwa kuli abulaelwe fa kota.”+  Cwale baprisita babahulu ni baana-bahulu ba sicaba bakopana hamoho fa patelo ye mwahalaa mandu a muprisita yapahami yabizwa Kayafa,+  mi balelisana hamoho+ kuli baswale* Jesu ka bupumi* ni kumubulaya.  Kono nebali: “Isiñi ka nako ya mukiti, kuli kusike kwazuha mufilifili mwahalaa batu.”  Jesu hanaasali mwa Betania mwa ndu ya Simoni wa mbingwa,+  kwataha musali yanaalwezi botela ya alabastera, mone kuinzi mafula a sende atula hahulu, mi akala kumusela ona kwa toho hanaaca.*  Balutiwa hababona cwalo, banyema, mi bali: “Kiñi zeasinyezwa mafula a cwana?  Kakuli naakabe alekisizwe masheleñi amañata ni kufiwa babotana.” 10  Jesu alemuha taba yeo, mi ali ku bona: “Kiñi zemubata kukataleza musali yo? Uezize kezo yende ku na. 11  Kakuli babotana muinzi ni bona nako kaufela,+ kono hamuna kuba ni na nako kaufela.+ 12  Haaniselile mafula a sende fa mubili, uezize cwalo kuli alukise zakubulukiwa kwaka.+ 13  Kaniti namibulelela nili, kai ni kai koikutazwa taba yende ye mwa lifasi kaufela, saezize musali yo ni sona sikabulelwa kuli ahupulwe ka sona.”+ 14  Cwale yomuñwi wa ba 12, yabizwa Judasi Isikariota,+ aya kwa baprisita babahulu+ 15  mi ayo li ku bona: “Muka nifañi kuli nimibetekele yena?”+ Bamusepisa lishekele za silivera ze 30.+ 16  Mi kuzwa honafo, akala kubata nako yende ya kumubeteka. 17  Fa lizazi lapili la mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela,+ balutiwa bataha ku Jesu, bali: “Ki kai koubata kuli luyo kulukiseza kuyo cela Paseka?”+ 18  Ali: “Muye mwa muleneñi ku Ngete, muyo li ku yena: ‘Muluti uli: “Nako yaka yetomilwe isutelezi; nikacela Paseka kwa ndu yahao ni balutiwa baka.”’” 19  Mi balutiwa baeza ka mwanaa balaelezi Jesu, mi baitukiseza Paseka. 20  Manzibwana,+ aina kwa tafule ni balutiwa bahae ba 12.+ 21  Hane banze baca, Jesu ali: “Kaniti namibulelela nili, yomuñwi ku mina uka nibeteka.”+ 22  Baswaba hahulu kabakala taba yeo, mi bakala kumubuza, yomuñwi ni yomuñwi, bali: “Mulena, kana ki na?” 23  Abaalaba, ali: “Yakenya lizoho ni na mwa mukeke ki yena yaka nibeteka.+ 24  Ki niti, Mwanaa mutu waya, sina mokuñolezwi ka za hae, kono unani bumai+ mutu yo Mwanaa mutu abetekwa ka yena!+ Neikaba hande kambe mutu yo naasika pepwa.”+ 25  Judasi, yena yanaatuha amubeteka, aalaba ali: “Kana ki na, Rabbi?” Jesu amualaba, ali: “Wena kasibili ki wena yabulezi cwalo.” 26  Hane banze baca cwalo, Jesu aanga sinkwa, mi hasafitisize tapelo ya buitumelo, asikomauna,+ mi asifa balutiwa bahae, ali: “Hamuunge, muce. Se, siyemela mubili waka.”+ 27  Mi aanga komoki, afitisa buitumelo mi abafa yona, ali: “Hamunwe mwateñi kaufelaa mina,+ 28  kakuli, se, sitalusa ‘mali aka+ a tumelelano,’+ aanani kusululelwa babañata+ kuli baswalelwe libi.+ 29  Kono nimibulelela nili: Hanisana kunwa hape sesibeiwa ki kota ya veine kufitela lizazi lenika nwa ni mina waine yenca mwa Mubuso wa Ndate.”+ 30  Kwa mafelelezo, habafeza kuopela milumbeko,* bazwa ni kuya kwa Lilundu la Likota za Olive.+ 31  Cwale Jesu ali ku bona: “Kaufelaa mina mukasitatala busihu bo kabakala zekaezahala ku na, kakuli kuñozwi kuli: ‘Nikabulaya mulisana, mi lingu likahasana.’+ 32  Kono hase nizusizwe kwa bafu, nikaitangeta ku mina kuya kwa Galilea.”+ 33  Kono Pitrosi amualaba, ali: “Babañwi kaufela nikobaka sitatala kabakala zekaezahala ku wena, na hanina kusitatala nikamuta!”+ 34  Jesu ali ku yena: “Kaniti nakubulelela nili, bona busihu bo, mukombwe usika lila kale, ukabe unilatuzi halaalu.”+ 35  Pitrosi ali ku yena: “Hanina kukulatula nikamuta, nihaiba kushwa nikashwa ni wena.”+ Balutiwa babañwi kaufela ni bona babulela nto yeswana. 36  Cwale Jesu ataha ni bona fa sibaka sesibizwa Getsemani,+ mi ali kwa balutiwa: “Hamuine fa, na hanisaya fale kuyo lapela.”+ 37  Mi aanga Pitrosi ni bana ba Zebedea bababeli, akala kuikutwa maswabi ni kukalelwa hahulu.+ 38  Cwale ali ku bona: “Ni mwa maswabi amatuna hahulu, inge nikashwa. Hamuine fa mi muzwelepili kutona ni na.”+ 39  Mi hasaaile fapilinyana, awela fafasi ka pata, mi alapela,+ ali: “Ndate, haiba kwakonahala, komoki+ ye ifitele kwahule ni na. Niteñi, isike yaba ka tato yaka, kono ibe ka tato yahao.”+ 40  Akutela kwa balutiwa mi abafumana kuli balobezi, mi ali ku Pitrosi: “Kana nemusike mwazwelapili kutona ni na nihaiba hora iliñwi feela?+ 41  Muzwelepili kutona+ mi muzwelepili kulapela,+ kuli musike mwakena mwa muliko.+ Ki niti, moya ona walata,* kono nama yafokola.”+ 42  Aya hape lwabubeli, mi ayo lapela, ali: “Ndate, haiba hakukonahali kuli komoki ye ifitele kwahule, kwandaa kuli ninwe ku yona, haike tato yahao iezwe.”+ 43  Mi akutela ku bona hape mi abafumana kuli balobezi, kakuli meeto abona naali bukiti. 44  Kihaa basiya, ayo lapela lwabulaalu, anzaa bulela nto yeswana. 45  Cwale akutela kwa balutiwa bahae mi ali ku bona: “Mwalobala ni kupumula ka nako ye! Hamubone! Nako ya kuli Mwanaa mutu abetekwe, afiwe mwa mazoho a baezalibi isutelezi. 46  Hamuyeme, luzamaye. Hamubone! Yanibeteka u fakaufi.” 47  Hanaasa bulela cwalo, hamubone! Judasi, yomuñwi ku ba 12, ataha hamoho ni buñata bobutuna bwa babasweli mikwale ni milamu, bane balumilwe kuzwa kwa baprisita babahulu ni baana-bahulu ba sicaba.+ 48  Cwale yanaa mubeteka naabafile sisupo sa kuli: “Yena yenika tubeta, ki yena, mumuswale.” 49  Mi aliba feela ku Jesu, ali ku yena: “Lumela Rabbi!” Mi amutubeta. 50  Kono Jesu ali ku yena: “Mulikani, utilo batañi kwanu?”+ Cwale basutelela mi baswala Jesu ni kumutama. 51  Kono hamubone! Yomuñwi wa bane bali ni Jesu acomola mukwale wahae ni kulema mutangaa muprisita yapahami, awencula zebe yahae.+ 52  Cwale Jesu ali ku yena: “Kutisa mukwale wahao mwa sipusu saona,+ kakuli kaufela babaitusisa mukwale bakabulaiwa ka mukwale.+ 53  Kamba kana unahana kuli hanikoni kukupa Ndate kuli anife ka yona nako ye limpi za mangeloi zefitelela ze 12?+ 54  Kono hane kukaba cwalo, Mañolo anaabulezi cimo kuli kulukela kuba cwana naakatalelezwa cwañi?” 55  Ka nako yeo Jesu ali kwa buñata bwa batu: “Kana mutile ni mikwale ni milamu kuto niswala inge babatilo tama lisholi? Zazi ni zazi neniinanga mwa tempele inze niluta,+ kono nemusika to niswala.+ 56  Kono ze kaufela liezahalile kuli zeñozwi* ki bapolofita litalelezwe.”+ Cwale balutiwa kaufela bamuyubeka mi babaleha.+ 57  Bane basweli Jesu bamuisa ku Kayafa+ muprisita yapahami, kone kukopanezi bañoli ni baana-bahulu ba sicaba.+ 58  Kono Pitrosi azwelapili kumulatelela ali kwahulenyana, kuyo fita mane mwa patelo ye mwahalaa mandu a muprisita yapahami, mi hasaakeni mwahali, aina ni likombwa za ndu kuli abone sesika ezahala.+ 59  Cwale baprisita babahulu ni ba kuta kaufela ya Sanhedrini nebabata bupaki bwa buhata bwa kutama Jesu ka bona kuli bamubulaye.+ 60  Kono bapalelwa kubufumana, nihaike kuli nekutile lipaki za buhata zeñata.+ Hasamulaho, kwataha lipaki zepeli, 61  mi zali: “Mutu yo naabulezi kuli: ‘Nakona kuwisa tempele ya Mulimu ni kuiyaha mwa mazazi amalaalu.’”+ 62  Muprisita yapahami hautwa cwalo ayema mi ali ku yena: “Kiñi hausa alabi? Ki lika mañi zeba kutameleza batu ba?”+ 63  Kono Jesu akuza feela.+ Ka mukwa ocwalo, muprisita yapahami ali ku yena: “Nikukonkisa ka Mulimu yapila kuli ulubulelele haiba ki wena Kreste, Mwanaa Mulimu!”+ 64  Jesu ali ku yena: “Wena kasibili ki wena yabulezi cwalo. Kono niteñi nili ku mina: Kuzwa cwale mukabona Mwanaa mutu+ ainzi ku la bulyo la yamaata+ mi ataha fa malu a lihalimu.”+ 65  Cwale muprisita yapahami ahahula liapalo zahae za fahalimu, ali: “Unyefuzi kale! Lusatokwelañi lipaki hape? Muiponezi! Muikutwezi nyefulo yahae cwale. 66  Mina muliñi?” Baalaba, bali: “Ulukela kushwa.”+ 67  Kiha bamukwelaka mati mwa pata+ ni kumunataka liñindi.+ Babañwi bamubakaula mwa pata,+ 68  banze bali: “Haku lupolofitele, wena Kreste. Ki mañi yakunatile?” 69  Cwale Pitrosi naainzi kwande fa patelo ye mwahalaa mandu, mi mutanga yomuñwi wamusizana ataha ku yena, ali: “Ni wena neuli ni Jesu wa Mugalilea!”+ 70  Kono alatula fapilaa bona kaufela, ali: “Hanizibi zeubulela.” 71  Hasaazwile kwande kuyo fita kwa ndu ye kwa makenelo, musizana yomuñwi amulemuha mi ali ku bane bali fo: “Muuna yo naali ni Jesu wa Munazareta.”+ 72  Hape alatula ka kukonka, ali: “Mutu yo na hani muzibi!” 73  Hamulahonyana, bane bayemi kwatuko bataha mi bali ku Pitrosi: “Kaniti luli ni wena uyomuñwi wabona, kakuli mane mubulelelo* wahao upaka cwalo.” 74  Kihaa kala kuikuta ni kukonka, ali: “Mutu yo na hani muzibi!” Mi honafo mukombwe wa lila. 75  Mi Pitrosi ahupula manzwi anaabulezi Jesu, aali: “Mukombwe usika lila kale, ukabe unilatuzi halaalu.”+ Kihaa zwela kwande mi ayo lila hahulu.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batame.”
Kamba “milelo yemaswe.”
Kamba “hanaashendami kwa tafule.”
Kamba “lipina; lisamu.”
Kamba “watabela.”
Kamba “mañolo.”
Kamba “mubizezo wahao wa manzwi.”