Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 23:1-39

  • Bumai ki bwa bañoli ni Bafalisi (13-36)

  • Jesu ulila Jerusalema (37-39)

23  Cwale Jesu abulelela buñata ni balutiwa bahae, ali:  “Bañoli ni Bafalisi baipeile mwa situlo sa Mushe.  Ka mukwa ocwalo, lika kaufela zeba mibulelela, mulieze ni kulimamela, kono musike mwalikanyisa likezo zabona, kakuli babulela kono habaezi zebabulela.+  Batama mitiyo yebukiti ni kuikulekisa batu fa maheta,+ kono bona habalati kuiswala nihaiba ka munwana wabona.+  Misebezi kaufela yebaeza, baieza kuli babonwe ki batu,+ kakuli batunafaza tukwama twa mañolo tobaitama sina lisilelezo*+ mi bashangela mingundo ya liapalo zabona.+  Batabela libaka zekutekeha hahulu kwa milalelo ni lipula za kwapili* mwa masinagoge+  ni kulumeliswa ka likute mwa misika ni kubizwa Rabbi* ki batu.  Kono mina musike mwabizwa Rabbi, kakuli Muluti+ wamina ki alimuñwi, mi kaufelaa mina mu mizwale.  Hape musike mwabiza mutu ufi kamba ufi fa lifasi kuli ndate, kakuli Ndataa mina ki alimuñwi,+ Yena ya kwa lihalimu. 10  Mi hape musike mwabizwa baeteleli, kakuli Mueteleli wamina ki alimuñwi, yena Kreste. 11  Kono yomutuna hahulu mwahalaa mina ulukela kuba yena sikombwa samina.+ 12  Mutu kaufela yaipahamisa ukakokobezwa,+ mi mutu kaufela yaikokobeza ukapahamiswa.+ 13  “Munani bumai mina bañoli ni Bafalisi, mina baipi! Kakuli mukwalela batu kukena mwa Mubuso wa mahalimu; kakuli mina hamukeni mwateñi, mi hamulumelezi babayo kena mwateñi.+ 14  *—— 15  “Munani bumai mina bañoli ni Bafalisi, mina baipi!+ Kakuli muzamaya mwa mawate ni fa mubu oomile kuli mufumane muproselite* alimuñwi, mi hase mumufumani, mumueza yaswanela kuya mwa Gehena* habeli kufita mina. 16  “Munani bumai mina bazamaisi babashwile meeto,+ babali: ‘Haiba mutu akonka ka tempele, haki sesiñwi; kono haiba mutu akonka ka gauda ya tempele, fohe utamehile kupeta buitamo bwahae.’+ 17  Mina likuba ni libofu! Sa butokwa ki sifi, kana ki gauda kamba tempele yekenisize gauda? 18  Hape muli: ‘Haiba mutu akonka ka aletare, haki sesiñwi; kono haiba mutu akonka ka mpo ye fa aletare yeo, fohe utamehile kupeta buitamo bwahae.’ 19  Mina libofu! Sa butokwa ki sifi, kana ki mpo kamba aletare yekenisa mpo? 20  Hakulicwalo, mutu kaufela yakonka ka aletare ukonka ka yona ni ka lika kaufela zekuyona; 21  mi mutu kaufela yakonka ka tempele ukonka ka yona ni ka Yena yayahile ku yona;+ 22  mi mutu kaufela yakonka ka lihalimu ukonka ka lubona lwa Mulimu ni kaya inzi ku lona. 23  “Munani bumai mina bañoli ni Bafalisi, mina baipi! Kakuli mufa zabulishumi za minta ni anitoni ni kumini,+ kono mukeshebisize litaba zebuima za mwa Mulao, ili katulo yelukile+ ni sishemo+ ni busepahali. Kueza lika zeo nekuswanela, kono isiñi kukeshebisa lika zeñwi.+ 24  Mina bazamaisi babashwile meeto,+ musefa kambulumbulu mwa lino zamina+ kono mumiza kamele!+ 25  “Munani bumai mina bañoli ni Bafalisi, mina baipi! Kakuli mukenisa komoki ni mukeke kwande,+ kono mwahali kutezi mukwañuli*+ ni kusaiswala.+ 26  Wena Mufalisi yashwile meeto, kenisa komoki ni mukeke mwahali pili, kuli kwande ni kona kukene. 27  “Munani bumai mina bañoli ni Bafalisi, mina baipi!+ Kakuli muswana sina mabita abasizwe busweu,+ abuheha kwande kono mwahali atezi masapo a batu babashwile ni masila a mufuta kaufela. 28  Ka mukwa oswana, ni mina kwande mubonahala kuluka kwa batu, kono mwahali mutezi buipi ni kutokwa mulao.+ 29  “Munani bumai mina bañoli ni Bafalisi, mina baipi!+ Kakuli muyaha mabita* a bapolofita ni kukabisa mabita a babalukile,+ 30  mi muli: ‘Kambe neluli teñi mwa miteñi ya bo kuku waluna, nelusike lwasulula ni bona mali a bapolofita.’ 31  Ka mukwa ocwalo, muipaka kuli mu bana ba batu bane babulaile bapolofita.+ 32  Mi cwalehe mufeleleze musebezi one bakalile bo kuku wamina. 33  “Mina linoha, bana ba limili,+ mukapima cwañi katulo ya Gehena?*+ 34  Kabakaleo, nimilumela bapolofita+ ni baana bababutali ni baluti ba sicaba.+ Mukabulaya+ ni kupaheka babañwi ku bona fa likota, mi babañwi muka bashapaka+ mwa masinagoge amina ni kubanyandisa+ kuzwa mwa muleneñi omuñwi kuya ku omuñwi, 35  kuli mali kaufela alukile aasuluzwi fa lifasi abe fa litoho zamina, kukala ka mali a Abele+ yalukile kutisa kwa mali a Zakaria mwanaa Barakia, yene mubulaezi mwahalaa sibaka sesikenile ni aletare.+ 36  Kaniti namibulelela nili, lika zeo kaufela likataha fahalimwaa lusika lo. 37  “Jerusalema, Jerusalema, mubulai wa bapolofita ni mupobauli wa bane balumilwe ku yena+—ki hakai ninze nibata kukubukanya bana bahao hamoho sina nasikuku moikubukanyezanga tuzwinyani twayona mwa mafufa ayona! Kono mina nemusika lata cwalo.+ 38  Hamubone! Muyubekezwi ndu yamina.*+ 39  Kakuli namibulelela nili, hamusana kunibona hape kufitela mubulela muli: ‘Ufuyozwi yena yataha ka libizo la Jehova!’”*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batunafaza tukwakwati twabona twa mañolo.”
Kamba “zende hahulu.”
Kamba “Muluti.”
Kamba, “yasikuluzwi.”
Kamba “bubukuli.”
Kamba “mabita a kupulo.”
Kamba mwendi, “Ndu yamina isiilwe ku mina ili matota.”