Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 21:1-46

  • Swanisezo ya bana bababeli babashimani (28-32)

  • Swanisezo ya bakutuli babali libulai (33-46)

    • Licwe la butokwa la mwa kona lahaniwa (42)

21  Hase bali bukaufi ni Jerusalema ni habafitile mwa Betifage fa Lilundu la Likota za Olive, Jesu aluma balutiwa bahae bababeli,+  mi ali ku bona: “Muye mwa munzi omubona fapili, mi musakena feela mwateñi mukafumana mbongolo yefungilwe ni mwanaa yona. Mulitamulule ni kulitisa ku na.  Haiba mutu amibuza, mubulele muli: ‘Mulena walitokwa.’ Mi uka lilumela ku na kapili-pili.”  Kwaezahala cwalo kuli kutalelezwe manzwi anaabulezwi ka mupolofita, yanaaize:  “Mubulelele mwanaa Sione wamusizana, muli: ‘Bona! Mulenaa hao utaha ku wena,+ ka kuishuwa,+ apahami fa mbongolo, mbongolo ya mwana, mwanaa pelesa.’”+  Cwale balutiwa baya mi bayo eza mwanaa balaelezi Jesu.+  Batisa mbongolo ni mwanaa yona, mi bayala fateñi liapalo zabona za fahalimu, mi Jesu aina fateñi.*+  Buñata bwa batu bayala liapalo zabona za fahalimu mwa nzila,+ mi babañwi bona nebapumaka mitai kwa likota ni kuiyala mwa nzila.  Hape batu babañata bane bamuzamaya kwapili ni bane bamulatelela mwamulaho bazwelapili kuhuweleza, inze bali: “Lwalapela, pilisa Mwanaa Davida!+ Ufuyozwi yena yataha ka libizo la Jehova!*+ Mupilise, lwalapela, wena yali mwa mahalimu!”+ 10  Mi hakena mwa Jerusalema, ba mwa muleneñi kaufela bayema maefeefe, bali: “Ki mañi yo?” 11  Buñata bwazwelapili kubabulelela kuli: “Yo ki Jesu mupolofita,+ yazwa kwa Nazareta wa mwa Galilea!” 12  Jesu akena mwa tempele mi alelekela kwande batu kaufela bane balekisa ni bane baleka mwa tempele, mi afetaula litafule za babacinca masheleñi ni lipula za babalekisa maiba.+ 13  Mi ali ku bona: “Kuñozwi kuli, ‘Ndu yaka ikabizwa ndu ya tapelo,’+ kono mina muifetula makundamo a masholi.”+ 14  Hape libofu ni lihole zataha ku yena mwa tempele, mi alifolisa. 15  Baprisita babahulu ni bañoli banyema+ hababona misebezi yemakaza yaezize ni habautwa bashimani bane bahuweleza mwa tempele kuli: “Lwalapela, pilisa Mwanaa Davida!”+ 16  mi bali ku yena: “Kana wautwa zebabulela ba?” Jesu ali ku bona: “Ki cwalo. Kana hamusika bala kuli, ‘Utahisize kuli milomo ya banana ni limbututu ikulumbeke’?”+ 17  Mi habasiile, azwa mwa muleneñi kuya kwa Betania, mi ayo lobala kwateñi busihu bo.+ 18  Hanaakutela mwa muleneñi kakusasana, ashwa tala.+ 19  Abona kota ya feiga kwatuko a nzila mi aya kwateñi, kono atokwa kufumana sesiñwi ku yona kwandaa matali,+ mi ali ku yona: “Kusike kwabeya muselo ku wena nikamuta.”+ Mi honafo kota ya feiga yeo yaoma. 20  Balutiwa hababona cwalo, bakomoka, mi bali: “Kota ya feiga ye iomile cwañi kapili cwana?”+ 21  Jesu aba alaba, ali: “Kaniti namibulelela nili, haiba muba ni tumelo mi musakakanyi, hamuna kukona kueza feela seniezize kwa kota ya feiga ye, kono ni hamuka bulelela lilundu le kuli, ‘Nanuha mi unepelwe mwa liwate,’ kukaezahala cwalo.+ 22  Mi lika kaufela zemukupa ka tapelo, hamunani tumelo, muka liamuhela.”+ 23  Hasaakeni mwa tempele, baprisita babahulu ni baana-bahulu ba sicaba bataha ku yena hanaasweli kuluta batu, mi bali: “Ueza lika ze ka maata afi? Mi ki mañi yakufile maata ao?”+ 24  Jesu abaalaba, ali: “Ni na, nika mibuza nto iliñwi. Haiba munibulelela, ki peto ni na nika mitaluseza maata enieza ka ona lika ze: 25  Kolobezo ya Joani neizwa kai? Kwa lihalimu kamba kwa batu?”* Kono bakala kuikambota mwahalaa bona, bali: “Halukali, ‘Neizwa kwa lihalimu,’ ukali ku luna, ‘Cwale kiñi hane musika mulumela?’+ 26  Kono haiba lubulela kuli: ‘Neizwa kwa batu,’ lusaba batu ba, kakuli kaufelaa bona baanga kuli Joani ki mupolofita.” 27  Kiha baalaba Jesu, bali: “Haluzibi.” Mi ni yena ali ku bona: “Kanti ni na, hanina kumibulelela maata enieza ka ona lika ze. 28  “Mubona cwañi? Muuna yomuñwi naanani bana bababeli. Aya ku wapili, ali: ‘Mwanaka, hakuyo beleka mwa simu ya veine kacenu.’ 29  Yo amualaba ali: ‘Hanina kuya,’ kono hasamulaho ainyaza mi aya. 30  Aatumela wabubeli mi amubulelela nto yeswana. Yo yena ali: ‘Nikaya sha,’ kono naasika ya. 31  Ki ufi kwa bana bababeli bao yaezize tato ya ndatahe?” Bali ku yena: “Ki wapili.” Jesu ali ku bona: “Kaniti namibulelela nili, batelisi ni mahule baka milaka mwa Mubuso wa Mulimu. 32  Kakuli Joani naatile ku mina ka nzila ya kuluka, kono nemusika mulumela. Nihakulicwalo, batelisi ni mahule bamulumezi,+ kono mina ni hamuboni cwalo, hamusika inyaza hasamulaho ni kumulumela. 33  “Hamuutwe swanisezo yeñwi: Nekunani mutu yomuñwi, muñaa mubu, yanaacezi simu ya veine+ mi aibeya mwa lukwakwa, ayepa mwateñi silubelo ni kutoma tawala;+ cwale asiyela balimi simu yeo, kihona aya kwa naha ya kwahule.+ 34  Nako yeibuzwa miselo haifitile, aluma batanga bahae kuya kwa balimi kuyo nga miselo yahae. 35  Kono balimi baswala batanga bahae, banata yomuñwi, yomuñwi bamubulaya, mi yomuñwi bamupobaula ka macwe.+ 36  Hape aluma batanga babañwi, babañata kufita sikwata sapili, kono babaeza cwalo ni bona.+ 37  Kwa mafelelezo aluma mwanaa hae ku bona, ali: ‘Bakakuteka mwanaka.’ 38  Balimi hababona mwanaa hae, babulelelana bali: ‘Yo ki yena shwana.+ Hamutahe, lumubulaye mi luunge saanda sahae!’ 39  Kiha bamuswala ni kumunepela kwande a simu ya veine mi bamubulaya.+ 40  Cwale muñaa simu ya veine hakataha, ki sifi sakaeza kwa balimi bao?” 41  Bali ku yena: “Bakeñisa bumaswe bwabona, ukaba bulaya ka nzila yemaswe,* mi ukafa simu ya veine kwa balimi basili, babaka mufa miselo haika buzwa.” 42  Jesu ali ku bona: “Kana hamusika bala mwa Mañolo kuli: ‘Licwe lebahanile bayahi ki lona lelifetuhile licwe la butokwa la mwa kona.*+ Ki Jehova* yaezize cwalo, mi ki nto yemakaza mwa meeto aluna’?+ 43  Ki lona libaka hani mibulelela kuli: Mubuso wa Mulimu ukazwiswa ku mina ni kufiwa sicaba sesibeya miselo yaona. 44  Hape mutu yakawela fa licwe le ukalobakeha.+ Haili mutu kaufela yelika wela, lika mutubaka.”+ 45  Baprisita babahulu ni Bafalisi habautwile liswanisezo zahae, baziba kuli naatalusa bona.+ 46  Nihaike kuli nebabata kumuswala,* basaba buñata, kakuli neba muunga kuli ki mupolofita.+

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli linzwi la “fateñi” liama kwa liapalo zabona za fahalimu.
Kamba “isimuluha kwa batu?”
Kamba “ka nzila yesituhu.”
Linzwi ka linzwi, “toho ya mwa kona.”
Kamba “kumutama.”