Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 16:1-28

16  Habali mwa sibaka mo, Bafalisi ni Basaduki baatumela Jesu, mi kuli bamulike, bamukupa kuli ababonise sisupo sesizwa kwahalimu.+  Abaalaba, ali: “Manzibwana mubulelanga kuli: ‘Kukasa hande, kakuli lihalimu lifubelezi,’  mi kakusasana muli: ‘Kacenu kukaba ni silami ni pula, kakuli lihalimu lifubelezi kono kunani malu.’ Muziba kutalusa molibonahalela lihalimu, kono hamukoni kutalusa lisupo za linako.  Lusika lolumaswe ni lwa bubuki* luswalelela kubata sisupo, kono haluna kufiwa sisupo+ kwandaa sisupo sa Jonasi.”+ Hasaabulezi manzwi ao, aikela kubasiya.  Cwale balutiwa basilela mwabuse mi balibala kulwala linkwa.+  Jesu ali ku bona: “Mutone mi mutokomele mumela wa Bafalisi ni Basaduki.”+  Kiha bakala kuikambota mwahalaa bona, bali: “Halusika lwala linkwa.”  Ka kuziba zene baikambota, Jesu ali: “Ki kabakalañi hamuikambota kuli hamuna linkwa, mina ba tumelo yenyinyani?  Kana hamuboni sisupo ni nako ye, kamba hamuhupuli linkwa liketalizoho zenefepile baana ba 5,000, ni kuli ki lizuma zekai zene mutalize?+ 10  Kamba linkwa ze 7 zenefepile baana ba 4,000, ni kuli ki lizuma zetuna* zekai zene mutalize?+ 11  Mupalelwa cwañi kulemuha kuli hanisika bulela za linkwa ku mina? Kono mutokomele mumela wa Bafalisi+ ni Basaduki.” 12  Kihona cwale bautwisisa kuli kanti naatalusa kuli batokomele lituto za Bafalisi ni Basaduki, isiñi mumela wa linkwa. 13  Hasaatile mwa sibaka sa Sesarea wa Filipi, Jesu abuza balutiwa bahae, ali: “Kanti batu bali Mwanaa mutu ki mañi?”+ 14  Baalaba, bali: “Babañwi bali ki Joani Mukolobezi,+ babañwi bali ki Elia,+ mi babañwi bali ki Jeremia kamba yomuñwi wa bapolofita.” 15  Ali ku bona: “Kono mina bo, muli ki na mañi?” 16  Simoni Pitrosi aalaba, ali: “Ki wena Kreste,+ Mwanaa Mulimu yapila.”+ 17  Jesu amualaba, ali: “Utabe, Simoni mwanaa Jonasi, kakuli haki nama ni mali* zekupatululezi taba ye, kono ki Ndate ya kwa mahalimu.+ 18  Hape nili ku wena: Ki wena Pitrosi,+ mi fa licwe le,+ nikayaha fateñi puteho yaka, mi minyako ya Libita* haina kuikoma. 19  Nika kufa linotolo za Mubuso wa mahalimu, mi nto kaufela yeutama fa lifasi ikabe itamilwe kale mwa mahalimu, mi nto kaufela yeutamulula fa lifasi ikabe itamuluzwi kale mwa mahalimu.” 20  Mi alaela balutiwa bahae ka taata kuli basike babulelela mutu ufi kamba ufi kuli ki yena Kreste.+ 21  Kuzwa ka yona nako yeo, Jesu akala kutaluseza balutiwa bahae kuli uswanela kuya kwa Jerusalema ni kuyo nyandiswa hahulu ki baana-bahulu ni baprisita babahulu ni bañoli ni kubulaiwa, ni kuzusiwa kwa bafu fa lizazi labulaalu.+ 22  Cwale Pitrosi amuisa kwatuko mi akala kumukalimela, ali: “Mulena, hakuikutwele butuku; taba yeo haina kuezahala ku wena.”+ 23  Kono afetuha mi ali ku Pitrosi: “Zwa ku na, Satani! U sisitataliso ku na, kakuli mihupulo yeunahana haki mihupulo ya Mulimu, kono ki ya batu.”+ 24  Cwale Jesu ali kwa balutiwa bahae: “Haiba mutu ubata kunilatelela, aitobohe mi alwale kota yahae ya linyando* mi azwelepili kunilatelela.+ 25  Kakuli mutu kaufela yabata kupilisa bupilo* bwahae ukasinyehelwa ki bona, kono mutu kaufela yasinyehelwa ki bupilo* bwahae kabakala ka uka bufumana.+ 26  Kutusañi luli ku mutu kuluwa lifasi kamukana kono ni kusinyehelwa ki bupilo* bwahae?+ Kamba ki sifi sakafa mutu kuli aliulule bupilo* bwahae?+ 27  Kakuli Mwanaa mutu utamehile kutaha ni mangeloi ahae mwa kanya ya Ndatahe, mi cwale ukakutiseza mutu ni mutu kulikana ni mikwa yahae.+ 28  Kaniti namibulelela nili, kunani babañwi ku babayemi fa babasike bashwa nikamuta kufitela pili babona Mwanaa mutu ataha mwa Mubuso wahae.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lolusa sepahali.”
Kamba “lizuma za lico.”
Kamba “kakuli haki mutu.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”