Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 11:1-30

  • Joani Mukolobezi walumbiwa (1-15)

  • Lusika lolusa lumeli lwanyaziwa (16-24)

  • Jesu ulumbeka Ndatahe kabakala kulata babaikokobeza (25-27)

  • Coko ya Jesu yakatulusa (28-30)

11  Jesu hafelize kufa litaelo kwa balutiwa bahae ba 12, azwa mwa sibaka seo ni kuyo luta ni kukutaza mwa mileneñi yabona.+  Kono Joani, hanaali mwa tolongo,+ autwa za misebezi ya Kreste, mi aluma balutiwa bahae+  kuyo mubuza kuli: “Kana ki wena yanaabulezwi kuli wataha, kamba lulibelele yomuñwi?”+  Jesu abaalaba, ali: “Hamuye, muyo bihela Joani zemuutwa ni zemubona+  Libofu selibona+ mi lihole zazamaya, ba mbingwa+ bakeniswa ni bo susu bautwa, babashwile bazuswa, mi babotana babulelelwa taba yende.+  Tabo ki ya mutu yasafumani sesika musitatalisa ku na.”+  Bao habaile, Jesu akala kubulelela buñata za Joani, ali: “Nemuile kuyo bonañi mwa lihalaupa?+ Kana neli lutaka loluzukuzwa ki moya?+  Nemuile kuyo bonañi he? Kana neli mutu yaapezi liapalo zebuleta?* Esi mane babaapala liapalo zebuleta bapila mwa mandu a malena.  Cwale kanti nemuyeziñi luli? Kuyo bona mupolofita nji? Ki cwalo, namibulelela, mane ufita hahulu mupolofita.+ 10  Yo ki yena muñaa taba yeñozwi, yeli: ‘Bona! Niluma numwana waka, yakaitangeta ku wena,* akulukiseze nzila ka kuitangeta ku wena!’+ 11  Kaniti namibulelela, nili: Ku babapepilwe ki basali, hakusika bonwa yafita Joani Mukolobezi, kono yomunyinyani mwa Mubuso wa mahalimu ki yomutuna ku yena.+ 12  Kuzwa mwa mazazi a Joani Mukolobezi kutisa cwale, Mubuso wa mahalimu ki ona obabata batu, mi babatiiseza ki bona baba ufumana.+ 13  Kakuli Bapolofita ni manzwi a Mulao, nelipolofita kuisa nako ya Joani;+ 14  mi haiba mwalata kukolwa taba ye, ki yena ‘Elia yaswanezi kutaha.’+ 15  Yanani mazebe ateeleze. 16  “Lusika lo nika lubapanya kwañi?+ Luswana sina banana babanyinyani babainzi fa mapatelo, bababizana ni bababapala ni bona, 17  bali: ‘Lumilizelize kanamutolilo, kono hamusika bina; lumiopelezi lipina za malilo, kono hamusika inata fa lifuba kabakala maswabi.’ 18  Ka mukwa oswana, Joani naatile asaci kamba kunwa, kono batu bali: ‘Unani mudimona.’ 19  Mwanaa mutu naatile mi aca ni kunwa,+ kono batu bali: ‘Mumuboni mutu wateñi! Ki wa micomibi mi ki munwi wa waine, ki mulikanaa batelisi ni baezalibi.’+ Nihakulicwalo, butali bupakwa kuli bulukile* ka misebezi yabona.”*+ 20  Cwale akala kunyaza mileneñi mwanaaezelize buñata bwa misebezi yahae yemaata, kakuli batu ba mwateñi nebasika baka, ali: 21  “Unani bumai wena Korazini! Unani bumai wena Betsaida! kakuli kambe misebezi yemaata yeezelizwe ku mina neiezelizwe mwa Tire ni Sidoni, batu ba mwateñi nebaka baka ni kuapala masila a saka ni kuina mwa mufuse.+ 22  Kono namibulelela, nili: Fa Lizazi la Katulo, kukabela bunolo mileneñi ya Tire ni Sidoni kufita mina.+ 23  Mi ni wena, Kapernauma,+ kana unahana kuli mwendi ukapahamisezwa kwa lihalimu? Ukawisezwa mwa Libita;*+ kakuli kambe misebezi yemaata yeezelizwe ku wena neiezelizwe mwa Sodoma, kambe Sodoma usali teñi ni kacenu le. 24  Kono namibulelela, nili: Fa Lizazi la Katulo, kukabela bunolo naha ya Sodoma kufita wena.”+ 25  Ka yona nako yeo, Jesu ali: “Nakulumbeka fapilaa nyangela Ndate, wena Mulenaa lihalimu ni lifasi, kakuli upatile lika ze ku bababutali ni babaitutile mi ulipatululezi banana babanyinyani.+ 26  Ki cwalo Ndate, kakuli kueza cwalo ki mone ulatela. 27  Lika kaufela nilifilwe ki Ndate,+ mi hakuna yaziba Mwana ka kutala konji Ndate;+ kamba yaziba Ndate ka kutala konji Mwana ni mutu ufi kamba ufi yo Mwana alata kupatulula Ndate ku yena.+ 28  Hamutahe ku na, mina kaufela babambindana ni babaimezwi, mi nika mikatulusa. 29  Muitwese coko yaka mi muitute ku na, kakuli ninani musa mi niwile pilu,+ mi mukakatuluha. 30  Kakuli coko yaka ibunolo,* mi mulwalo waka ububebe.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “liapalo zende?”
Linzwi ka linzwi, “fapilaa pata yahao.”
Kamba “bupakwa kuli ki bwa niti.”
Kamba “ka miselo yabona.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “ibubebe kuilwala.”