Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 15:1-39

  • Jesu ufolisa matuku amañata (29-31)

  • Jesu ufepa ba 4,000 (32-39)

15  Cwale Bafalisi ni bañoli bataha ku Jesu kuzwa kwa Jerusalema,+ bali:  “Ki kabakalañi balutiwa bahao habatula sizo sa baikale? Ka mutala, habatapangi* kwa mazoho hababata kuca lico.”+  Abaalaba, ali: “Ki kabakalañi hamutula mulao wa Mulimu kabakala sizo samina?+  Ka mutala, Mulimu naaize: ‘Kuteka ndataho ni maho,’+ ni kuli, ‘Yanyefula* ndatahe kamba mahe ulukela kubulaiwa.’+  Kono mina muli: ‘Mutu kaufela yabulelela ndatahe kamba mahe kuli: “Nto kaufela yeninani yona, yene nika mitusa ka yona, ki mpo yeneezwi ku Mulimu,”+  hatokwi kukuteka ndatahe.’ Ka mukwa ocwalo, mufetuzi linzwi la Mulimu kuba lelisina tuso kabakala sizo samina.+  Mina baipi, Isaya naapolofitile hande zamina hanaaize+  ‘Batu ba, banikuteka ka milomo yabona, kono lipilu zabona li kwahule ni na.  Banilapela feela kusina tuso, kakuli lituto zebaluta ki milao ya batu.’”+ 10  Cwale abiza buñata kuli busutelele ku yena mi ali ku bona: “Muteeleze mi muutwisise manzwi a+ 11  Haki sesikena mwa mulomo wa mutu sesi musilafaza, kono usilafazwa ki sesizwa mwa mulomo wahae.”+ 12  Cwale balutiwa bataha ku yena, mi bali: “Kana waziba kuli Bafalisi nebasitatalile hane bautwile zene ubulezi?”+ 13  Abaalaba, ali: “Sicalo kaufela sanaasika cala Ndate ya kwa lihalimu sikakumulwa. 14  Hamu batuhele honacwalo. Ki baeteleli babali libofu. Haiba sibofu sietelela sibofu sesiñwi, bubeli bwazona likawela mwa musima.”+ 15  Pitrosi aalaba, ali: “Haku lubulelele hande taluso ya swanisezo yeo.” 16  Cwale ali: “Kana ni mina hamuutwisisi ni nako ye?+ 17  Kana hamuzibi kuli lika kaufela zekena mwa mulomo lifita mwa mba ni kuyo zwela kwande? 18  Kono lika kaufela zezwa mwa mulomo lisimuluha mwa pilu, mi lika zeo ki zona zesilafaza mutu.+ 19  Ka mutala, mwa pilu ki mona mokuzwa mihupulo yemaswe;+ lipulayano, bubuki, muzamao wa buhule,* busholi, bupaki bwa buhata, ni linyefulo. 20  Zeo ki zona lika zesilafaza mutu; haili kuca lico ka mazoho aasika tapa* hakusilafazi mutu.” 21  Jesu hazwile fo, aya mwa sibaka sa Tire ni sa Sidoni.+ 22  Mi hamubone! Musali yomuñwi wa Mufenisia ataha kuzwa mwa sibaka seo mi ahuwa, ali: “Haku nishwele makeke, Mulena, Mwanaa Davida. Mwanaka wamusizana ukatazwa hahulu ki madimona.”+ 23  Kono naasika mualaba. Cwale balutiwa bahae bataha mi bakala kumukupa, bali: “Haku mubulelele aye, kakuli uswalelezi kuhuwaka mwamulaho waluna.” 24  Abaalaba, ali: “Nenisika lumelwa ku mutu ufi kamba ufi, haisi kwa lingu zelatehile za ndu ya Isilaele.”+ 25  Kono musali ataha mi ato mukubamela, ali: “Mulena, haku nituse!” 26  Kihaa mualaba, ali: “Hakusika luka kuunga sinkwa sa banana ni kusinepela tunjanana.” 27  Ali: “Ki cwalo, Mulena, kono ni tona tunjanana tucanga kwa buungululwa bobuwa kwa tafule ya malenaa tona.”+ 28  Cwale Jesu amualaba, ali: “Wena musali, tumelo yahao ki yetuna; kuezahale ku wena moubatela.” Mi mwanaa hae afola ka yona nako yeo. 29  Jesu hazwa fo, ataha bukaufi ni Liwate la Galilea,+ mi hasaakambamezi fa lilundu, aina fateñi. 30  Buñata bobutuna kiha butaha ku yena, batisa lihole, liyanga, libofu, limumu, ni bakuli babañwi babañata, bato babeya kwa mahutu ahae, mi abafolisa.+ 31  Cwale buñata bwakomoka hahulu habubona limumu halibulela ni liyanga haliiketa ni lihole halizamaya ni libofu halibona, mi bakanyisa Mulimu wa Isilaele.+ 32  Kono Jesu abiza balutiwa bahae mi ali ku bona: “Nishwela buñata makeke,+ kakuli sebainzi ni na mazazi amalaalu mi habasika ca sesiñwi. Hanilati kubalukulula inze bashwile tala,* kakuli bakasuhana bapalelelwa mwa nzila.”+ 33  Kono balutiwa bali ku yena: “Ki kai koluka fumana linkwa zekakwana buñata bobukuma fa,+ kwahule ni batu kwanu?” 34  Jesu kihaa li ku bona: “Munani linkwa zekai?” Bali: “Ze 7, ni tutapi tusikai.” 35  Cwale hasaalaezi buñata kuli baine fafasi, 36  aanga linkwa ze 7 ni litapi, mi hamulaho wa kuitumela, akomauna linkwa mi akala kulifa balutiwa, mi balutiwa balifa buñata.+ 37  Mi kaufelaa bona baca, bakula, mi bakubukanya buemba-emba bobusiyezi, bwataza lizuma zetuna* ze 7.+ 38  Cwale bane bacile neli baana ba 4,000, hamohocwalo ni basali ni banana babanyinyani. 39  Hasamulaho, hasaalukuluzi buñata, akena mwa sisepe mi aya mwa sibaka sa Magadana.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, kuikenisa ka sizo.
Kamba “Yalwaha.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Fo kikuli, aasika keniswa ka sizo.
Kamba “basika ca.”
Kamba “lizuma za lico.”