Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 4:1-25

  • Diabulosi ulika Jesu (1-11)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (12-17)

  • Balutiwa bapili babiziwa (18-22)

  • Jesu wakutaza, kuluta, ni kufolisa (23-25)

4  Cwale Jesu aiswa ki moya mwa lihalaupa kuyo likiwa+ ki Diabulosi.+  Hasaaitimile lico ka mazazi a 40 ni masihu a 40, ashwa tala.  Mi Muliki+ ataha mi amubulelela, ali: “Haiba u mwanaa Mulimu, bulelela macwe a kuli afetuhe linkwa.”  Kono amualaba, ali: “Kuñozwi kuli: ‘Mutu hana kupila sinkwa feela, kono ukapila ni ka linzwi kaufela lelizwa mwa mulomo wa Jehova.’”*+  Cwale Diabulosi amuisa mwa muleneñi okenile,+ mi amuyemisa fa muongola* wa tempele,+  mi ali ku yena: “Haiba u mwanaa Mulimu, utulele fafasi, kakuli kuñozwi kuli: ‘Ukalaela mangeloi ahae ka zahao,’ ni kuli, ‘Aka kuakwela mwa mazoho aona kuli lihutu lahao lisike lakubwa ki licwe.’”+  Jesu ali ku yena: “Hape kuñozwi kuli: ‘Usike walika Jehova* Mulimu wahao.’”+  Diabulosi hape amuisa fa lilundu lelilumbile hahulu mi amubonisa mibuso kaufela ya lifasi ni kanya yayona.+  Mi ali ku yena: “Ze kamukana nika kufa zona haiba uwa ka mañwele ni kunilapela feela hañwi.” 10  Cwale Jesu ali ku yena: “Zwa Satani! Kakuli kuñozwi kuli: ‘Ki Jehova* Mulimu wahao yeulukela kulapela,+ mi ki yena feela anosi yeulukela kufa sebelezo yekenile.’”+ 11  Diabulosi kihaa musiya,+ mi hamubone! Mangeloi ataha mi akala kumusebeleza.+ 12  Cwale hautwile kuli Joani utamilwe,+ aya kwa Galilea.+ 13  Mi hazwa mwa Nazareta, ato pila mwa Kapernauma+ bukaufi ni liwate mwa likiliti za Zabuloni ni Nafetali, 14  kuli kutalelezwe manzwi anaabulezwi ka mupolofita Isaya, yanaaize: 15  “Wena naha ya Zabuloni ni naha ya Nafetali, ze kwa nzila ya liwate, mwabuse bwa Jordani, wena Galilea wa macaba! 16  Batu baba mwa lififi nebaboni liseli lelituna, mi haili baba mwa sibaka sa muluti wa lifu, liseli+ neli babenyelize.”+ 17  Kuzwa ka yona nako yeo, Jesu akalisa kukutaza, ali: “Mubake, kakuli Mubuso wa mahalimu usutelezi.”+ 18  Hanaazamaya kwatuko ni Liwate la Galilea, abona mutu ni munyanaa hae, Simoni yabizwa Pitrosi,+ ni munyanaa hae Andreasi, banze banepela kanyandi mwa liwate, kakuli neli mandui.+ 19  Mi ali ku bona: “Hamu nilatelele, mi nika mifetula bayambi ba batu.”+ 20  Honafo basiya tunyandi twabona mi bamulatelela.+ 21  Hazwile fo, abona babañwi bababeli, mutu ni munyanaa hae, Jakobo mwanaa Zebedea ni Joani munyanaa hae.+ Nebali mwa sisepe ni ndataa bona Zebedea, inze baonga tunyandi twabona, mi ababiza.+ 22  Honafo basiya sisepe ni ndataa bona mi bamulatelela. 23  Cwale aya mwa Galilea kaufela,+ anze aluta batu mwa masinagoge+ abona ni kukutaza taba yende ya Mubuso ni kufolisa mifuta kaufela ya matuku ni buyanga bwa mifuta kaufela kwa batu.+ 24  Mi libubo lahae layamba mwa Siria kaufela, mi bamutiseza batu kaufela bane bakula matuku ashutana-shutana ni bane banyanda,+ bane bakenwi ki madimona+ ni ba kanono+ ni babaomelezi luñañali, mi abafolisa. 25  Cwale buñata bobutuna bwamulatelela kuzwa mwa Galilea ni mwa Dekapolisi* ni mwa Jerusalema ni mwa Judea ni mwabuse bobuñwi bwa Jordani.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “limotanyana la fa situwa; fa sibaka sesilumbile hahulu.”
Kamba “Sibaka sa Mileneñi Yelishumi.”