Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 25:1-46

  • SISUPO SA KUBATEÑI KWA KRESTE (1-46)

    • Lingu ni lipuli (31-46)

25  “Cwale Mubuso wa mahalimu ukona kubapiswa kwa basizana baalishumi bane baangile lilambi zabona+ ni kuya kuli bayo katanyeza munyali.+  Baketalizoho ku bona neli likuba, mi baketalizoho nebanani kutwisiso.*+  Ba likuba nebalwezi lilambi kono nebasika lwala mafula,  haili babanani kutwisiso bona nebalwezi mafula mwa lipiza zabona hamoho ni lilambi.  Mi bakeñisa kuli munyali naaliyehile kutaha, kaufelaa bona baozela mi balobala.  Fahalaa busihu, kwautwahala muhuwo, oli: ‘Munyali ki yo ufitile! Hamuye muyo mukatanyeza.’  Cwale basizana bao kaufela bazuha mi balukisa lilambi zabona.+  Ba likuba babulelela babanani kutwisiso, bali: ‘Hamu lufe kwa mafula amina, kakuli lilambi zaluna lituha litima.’  Babanani kutwisiso baalaba, bali: ‘Mwendi haana kululikana kuli luikabele ona ni mina. Hamuye kwa balekisi, mi muyo itekela.’ 10  Hane basaile kwa kuleka mafula, munyali apunya. Basizana bane baitukiselize bakena ni yena mwa mukiti wa linyalo,+ mi sikwalo sakwaliwa. 11  Hasamulaho, basizana babañwi ni bona bafita, mi bali: ‘Muñaaka, Muñaaka, haku lukwalulele!’+ 12  Abaalaba, ali: ‘Kumibulelela feela niti, hani mizibi.’ 13  “Hakulicwalo, muzwelepili kutona+ kakuli hamuzibi lizazi kamba nako.+ 14  “Kakuli kuswana feela sina mutu yanaatuha atama musipili wa kuya kwa naha ya kwahule, abiza batanga bahae mi asiya maluwo ahae ku bona.+ 15  Afa yomuñwi litalenta* zeketalizoho, yomuñwi amufa zepeli, mi yomuñwi yena amufa iliñwi, afa yomuñwi ni yomuñwi kulikana ni buikoneli bwahae, mi aya kwa naha ya kwahule. 16  Honafo yanaafilwe litalenta zeketalizoho aya mi ayo sebelisa litalenta zeo, mi afumana zeñwi zeketalizoho. 17  Ka mukwa oswana, yanaafilwe zepeli afumanela fateñi zeñwi zepeli. 18  Kono mutanga yanaafilwe iliñwi feela, aya mi ayepa musima mwa mubu ni kupata sheleñi* ya mulenaa hae. 19  “Hamulaho wa nako yetelele, mulenaa batanga bao akuta mi atatuba litaba za masheleñi ni bona.+ 20  Cwale yanaafilwe litalenta zeketalizoho asutelela, mi atisa litalenta zeñwi zeketalizoho, ali: ‘Mulena, neu nifile litalenta zeketalizoho; bona, nifumani litalenta zeñwi zeketalizoho.’+ 21  Mulenaa hae kihaa li ku yena: ‘Uezize hande, wena mutanga yomunde, yasepahala! Usepahalile ku zenyinyani. Nika kuketa kubabalela zeñata.+ Hakutabe ni mulenaa hao.’+ 22  Mi yanaafilwe litalenta zepeli asutelela ni yena, mi ali: ‘Mulena, neu nifile litalenta zepeli; bona, nifumani litalenta zeñwi zepeli.’+ 23  Mulenaa hae kihaa li ku yena: ‘Uezize hande, wena mutanga yomunde, yasepahala! Usepahalile ku zenyinyani. Nika kuketa kubabalela zeñata. Hakutabe ni mulenaa hao.’ 24  “Kwa mafelelezo, kwataha mutanga yanaafilwe talenta iliñwi, mi ali: ‘Mulena, neniziba kuli u mutu yataata, yakutula mousika cala ni kukubukanya zebaulusize babañwi.+ 25  Kiha senisaba mi nayo pata talenta yahao mwa mubu. Hakuunge sesili sahao, ki se.’ 26  Mulenaa hae amualaba, ali: ‘Wena mutanga yamaswe, yabuzwa, neuziba kuli nikutula monisika cala nikukubukanya zebaulusize babañwi, nji cwañi? 27  Cwale neulukela kuyo beya sheleñi* yaka mwa panga, mi hanikutile nenika amuhela sesili saka ni kekelezo yasona. 28  “‘Ka mukwa ocwalo, hamu muamuhe talenta mi muife kuyanani litalenta zelishumi.+ 29  Kakuli mutu kaufela yanani, ukaekelezwa, mi ukaatelwa. Kono mutu yasina, yena ukaamuhiwa nihaiba sanani sona.+ 30  Mi munepele mutanga yasina tuso yo kwande mwa lififi. Mi kona ko, ki kona kwakayo lilela ni kukweca meeno.’ 31  “Mwanaa mutu+ hakataha mwa kanya yahae ni mangeloi kaufela,+ ukaina mwa lubona lwahae lwa kanya. 32  Macaba kaufela akakubukanyiwa fapilaa hae, mi ukaketahanya batu yomuñwi ku yomuñwi, sina mulisana mwaketelanga lingu mwahalaa lipuli. 33  Mi ukabeya lingu+ kwa lizoho lahae la bulyo, kono lipuli uka libeya ku lahae la nzohoto.+ 34  “Cwale Mulena ukabulelela babali ku lahae la bulyo kuli: ‘Hamutahe, mina babafuyauzwi ki Ndate, muyole Mubuso olukiselizwe mina kuzwa kwa makalelo a lifasi. 35  Kakuli nenilapile mi mwanifa lico; nenishwile linyolwa mi mwanifa mezi akunwa. Nenili muenyi mi mwaniamuhela hande;+ 36  neniinzi mapunu* mi mwaniapesa.+ Nenikulile mi mwanibabalela. Nenili mwa tolongo mi mwataha kuto nipotela.’+ 37  Cwale babalukile baka mualaba ka manzwi a, bali: ‘Mulena, ki lili fone lukuboni ulapile mi lwakufa lico, kamba ushwile linyolwa mi lwakufa mezi a kunwa?+ 38  Nelu kuboni lili uli muenyi mi lwakuamuhela hande, kamba uli mapunu mi lwakuapesa? 39  Nelu kuboni lili uli mukuli kamba uli mwa tolongo mi lwato kupotela?’ 40  Mulena ukali ku bona: ‘Kaniti namibulelela nili, Hane muezize cwalo yomuñwi wa babanyinyani kwa banyani baka ba, ki na yene muezize cwalo.’+ 41  “Cwale kihona akabulelela babali ku lahae la nzohoto kuli: ‘Hamuzwe ku na,+ mina babakutilwe, muye mwa mulilo osafeli+ olukiselizwe Diabulosi ni mangeloi ahae.+ 42  Kakuli nenilapile kono nemusika nifa sico; mi nenishwile linyolwa kono nemusika nifa mezi a kunwa. 43  Nenili muenyi, kono nemusika niamuhela hande; neniinzi mapunu, kono nemusika niapesa; nenili mukuli mi nenili mwa tolongo, kono nemusika nibabalela.’ 44  Cwale ni bona baka mualaba ka manzwi a, bali: ‘Mulena, nelu kuboni lili ulapile kamba ushwile linyolwa kamba uli muenyi kamba uli mapunu kamba uli mukuli kamba uli mwa tolongo mi lwapalelwa kukusebeleza?’ 45  Cwale yena uka baalaba, ali: ‘Kaniti namibulelela nili, hane musika eza cwalo yomuñwi wa babanyinyani ba, ki na yene musika eza cwalo.’+ 46  Bao bakayundiswa kuya kuile,*+ kono babalukile bona bakafumana bupilo bobusa feli.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “butali.”
Talenta ya Sigerike neieza makilogilamu a 20.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “silivera.”
Linzwi ka linzwi, “silivera.”
Kamba “nenisika apala ka kukwanelela.”
Linzwi ka linzwi, “kupumelwa; kukolelwa.”